Interessante ting fra ET-kontaktene til Semjase og Erranerne

Utdrag ur "Stimme der WASSERMANNZEIT" Nr l,sept. -76. Författare Eduard Mejer, som också ger ut tidskriften. Her oversättning från tyska. En del ord også oversatt eller forklart på norsk.

 

VAD HANDER NAR JAG HAR MED MIG PERSONER VID KONTAKTERNA?

Personer, som jag tar med mig vid mina kontakter med de utomjor-diska", utgör alltid en faktor att räkna med, därför att vägledningen på telepatiskt sätt (lotsningen fram till mötesplatsen) då avbrytes efter en stund. Detta sker när främmande - och ännu inte registrerade - hjärnvågsmönster fångas in av telepatistyrningsapparaten, och när dessa hjärnvågsmönster av främmande natur ständigt är kvar i min närhet.

Eftersom hela lotsandet(losningen/vei-ledningen) fram till kontaktorten utföres av en telepatiapparat, som är försedd med en säkring mot främmande hjärnvågsmönster, så kopplas helt enkelt denna apparat ur när den konstaterar främlingar(fremmede). Då måste de "utomjordiska" själva överta kontrollen, varefter det sedan klaras ut om de personer, som följer med mig, kan få fortsätta eller inte. Uppfattas de som lämpliga och värdefulla att ha med, så får de följa med till en viss punkt, dit jag ledes på telepatisk väg. Där måste alla de som följt mig stanna och vänta, medan jag ensam fortsätter de sista meterna -upp till en kilometer - fram till den egentliga kontaktplatsen.

Där kan jag i regel träffa de utomjordiska, om inte sådana hinder dyker upp som kan äventyra (forstyrre) kontakten.

 

 

 

SAKERHETSÅTGÄRDER (sikkerhetstiltak) VID KONTAKTER

I allmänhet är de "utenomjordiska" strålskeppen (UFOs) avskärmade genom två skyddsskärmar (spesielle magnetiske feltinnretninger). Den yttre skyddsskärmen befinner sig på ett avstånd av 500 meter från skeppet och har en cirkelrörelseeffekt. Det innebär: om ett levande väsen självmant närmar sig skeppet - medvetet eller omedvetet - så ledes denna varelse vilse cirkelformigt av denna osynliga och ej förnimbara skyddsskärm. Strålskeppet kan därigenom aldrig nås av en objuden person.

Den andra skyddsskärmen ligger 100 meter från skeppet. Den har en frånstötande verkan enligt samma princip som likariktade magnetfält, som ju ömsesidigt (gjensidig) stöter bort varandra. Men kraften hos denna skyddsskärm är till den grad stor, att skärmen inte kan genombrytas ens med största våld. De utomjordiska har förklarat att inte ens pansarvapen av centurion-klass skulle kunna bryta igenom skyddsskärmen. Skott från alla slag av skjutvapen - även från tunga pansarvapen - skulle bli stoppade av skyddsskärmen. Efter ett inträngningsdjup av max. 30 meter skulle projektilen slungas tillbaka. (ja i en kontakt mente de at selv atomvåpen detonert i en relativ liten avstand - ikke ville kunne trenge gjennom denne skjærm. R.Ø.anm.)

 

VAD KAN DE PERSONER SE, SOM JAG TAR MED TILL KONTAKTERNA ?

Som regel kan personerna, som följer med mig, inte se annat än eventuellt landande eller bortflygande strålskepp på ganska stort avstånd, ej närmare än 500 meter. Redan landade skepp kan ingen se därför att de alltid är gömda i skogsgläntor eller skogsbryn, så att de inte syns på stort avstånd.

Vid dagskontakter är det dessutom så, att skeppen görs osynliga genom ett tekniskt arrangemang, varigenom ljusstrålar brytas undan, varför de ej ens kan ses från överflygande jordiska flygplan. Dessutom är landningsplatserna långt bort och avsides belägna, dit praktiskt taget ingen människa förirrar sig.

 

 

NÄR (når) TAS I REGEL KONTAKTERNA ?

När bekantskapen med Semjase började (28.1.1975), skedde kontakterna mestadels på dagstid. Men med tiden förekom dom alltmer framemot de tidiga morgontimmarna. Detta dels av familjeskäl(-hensyn), dels därför att man från olika håll försökte komma med mig till kontaktorten genom jaga och förfölja mig på ett primitivt sätt. Vissa grupper ryggade inte tillbaka för sådant som att sätta vridbara parabolantenner på taket på sina bilar. Med sådana och lik-nande tekniska hjälpmedel hade dom ingen framgång, och kommer med säkerhet inte att få det i framtiden heller.

 

 

VEM STYR STRALSKEPPEN OCH RYMDSKEPPEN?

Strålskepp och rymdskepp - som jordmänniskan i allmännhet kallar för UFOs, eftersom hon i brist på kunskap och vilja att förstå ännu inte har kunnat identifiera dom - har i de allra flesta fall kvinnliga piloter. Det är bara i ytterst få fall som de utom-jordiska flygskeppen styrs av manliga levande väsen Av hundra fall kan 98 ha kvinnor eller flickor som piloter. I varje fall gäller detta för plejadirernas piloter och för de raser, som har ingått förbund med plejadirerna. Det gäller också för folk från DAL-universum, som är inlemmat i vårt eget universum och utgör ett parallelluniversum.

 

 

 

HUR MANGA MÄNNISKORASER EXISTERAR I VART UNIVERSUM ?

Alltings ursprung, så som det låter meddela sig genom de högst utvecklade andliga nivåerna, vet att berätta, att i vårt universum existerar noga räknat 40 353 607 genom skapande framställda männi skoraser.

Det innebär, att i vårt hela universum med dess otaliga vintergator, solsystem och planetvärldar skapades detta antal människoraser med 343 olika hudfärger genom skapelsens ur-idé med hjälp av dess lagar och bud.

Men detta antal har mångdubblats genom att de olika raserna blandadé sig med varandra. Nya raser uppstod därigenom, så att det totala antalet människoraser i vårt universum nu måste uttryckas i tiotals milliarder. Enbart i vår galax (Vintergatan/Melkeveien) skall det enligt utomjordiska uppgifter finnas omkring 7,5 milliarder olika människoraser.

 

 

VEM AR SEMJASE ?

Semjase är flickan från planeten Erra i stjärnsystemet Plejaderna med vilken jag står i fysisk och telepatisk kontakt sedan den 28 januari 1975. Hennes ålder uppgår till omkring 350 år enligt jordmänniskornas tideräkning. Plejaderrasens genomsnittliga livslängd anges till 1000 år. Räknat efter jordiska genomsnittliga levnadsförhållanden skulle då 350 år motsvara 24 jordiska levnadsår, om den europeiska människans medelålder antages vara 72 år.

 

 

PLEJADERERNAS RYMDSKEPP STRÄLSKEPP

Strålskeppen rymmer flera personer, har en minidiameter av 5 meter och kan flyga i planetariskt och interplanetariskt rum. De är alltså små rymdskepp med en oerhörd räckvidd inom interplanetariskt område.

Plejaderernas strålskepp som befinner sig i den jordiska rymden uppvisar genomgående en diameter av sju meter. De erbjuder plats för tre personer och har utrustning för dimensionssprång, varigenom distanser, motsvarande otaliga ljusår, kan tillryggaläggas på en bråkdels sekund.

for fler bilder - se ufobilder under linken her http://www.galactic.no/galaktisk/

Dessa typer av skepp är huvudsakligen till för transport av personer och material, men de sätts också in för olika uppdrag. De styrs bara av en person. Att styra dom är enklare än att köra en bil, mindre ansträngande och ej så komplicerat.

Skeppen är absolut störtsäkra. En automatisk säkerhetsanordning som sannolikhetsberäknar faktorer analyserar uppkommande fel hela dagar innan motsvarande farliga situation skulle uppstå. Felen hinner därför avhjälpas innan skadan skett.

På samma sätt korrigerar också denna säkerhetsanordning blixtsnabbt samtliga felmanipulationer. Det betyder alltså ingenting om man råkar styra fel.

Dessa automatsäkringar arbetar med hjälp av en konstgjord, organisk hjärna och är inbyggd i alla personbefordrande flygskepp, men alltså inte i de fjärrkontrollerade "skivorna".

 

SPANARE(telemeterskiver/sonder)

Spanarna är mindre strålskeppstyper med diametern 3,5 meter. Dom har bara plats för en person, som då också styr skeppet. Dessa skepp användes uteslutande för spaning och förberedande arbete. Likaså för kartografering och många andra liknande uppgifter.

Flygmöjligheterna inskränker sig till det planetariska området. Därav följer, att de endast kan röra sig i planetatmosfär. Där kan de dock uppehålla sig i obegränsad tid tack vare deras antigravi tationsdri ft.

 

FJERRKONTROLLERADE (fjernstyrte) SKIVOR

Dessa skivor är obemannade och fjärrstyrda flygande föremål med diametermått mellan 1 cm och 5 meter.

Dessa flygande apparater har som enda uppgift att övervaka och göra sonderingar.

 

 

RYMDSKEPP

Rymdskeppen förmår att färdas i yttre rymden. Deras diameter sträcker sig från några hundra meter upp till flera kilometer. Deras rymd medger inkvartering av flera hundra tusen personer.

Dessa gigantiska skepp uppehåller sig uteslutande i den fria världsrymden. De är små självförsörjande världar, som kan genom-korsa både vårt universum och främmande universa. Det finns alltså praktiskt taget inga gränser för dessa skepp, och de är absolut oberoende av alla planetvärldar.

Ombord på dessa gigantiska skepp befinner sig otaliga mekaniska robotar. På så sätt finns det maskiner för alla möjliga ändamål och sysslor.

Förutom dessa robotar finns ombord även androider i stort antal. Dessa androider (dvs konstgjorda "människor") är förvillande lika førebilden - och är till hälften mekaniska och till hälften organiska konstgjorda väsen, som sätts in för svårare uppgifter, såsom t. ex. för övervakning mm. De är självständigt tänkande och handlar på ett kontrollerbart sätt, och utgör en viktig beståndsdel av själva rymdskeppet.

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

TILLEGG OM GUD OG GUDER

Semjase forklarte den gammeltestamentlige gud, såvel som andre guder med liten g - som "kun" værende noe "eldre søsken" fra Kosmos. ALLMAKTEN - SKAPELSEN - som de kalte den - er noe helt annet, som vår egen høyere bevissthet er en "mikrodel"l av. Se link til Semjases åndelige forklaringer her - i utdrag fra JORDENS FJERNHISTORIE I NYTT LYS.

Pleiadernes undervisning tok sikte på å forklare at jordmennesket ikke er alene i Universet, og gi menneskeheten konkrete, gode fotografiske bevis på andre kosmiske sivilisasjoners eksistens. De gir ingen detaljert åndelig veiledning, men den livsvisdom som ble gitt, er helt på linje med øvrig åndelig visdom. Bevisst forsøker de å ikke suggerere fram mer tro enn det allerede finnes i menneskeheten, og i stedet for å personifisere Allmakten som Gud, bruker de betegnelsen "Skapelsen" - som brukes synonymt med andre åndelige bøkers bruk av betegnelsen Gud. De påpeker stadig den slaviske, uselvstendige vei som så mange mennesker er blitt ledet inn på via de mange jordiske religioner - som har kneblet menneskets egen tenkeevne. Derfor tar de utgangspunkt i den ytre synlige verden, og gir mest mulig av forklaringene på denne basis, uten å skulle henvise til de mange høyere dimensjonsplan, som mye av dagens new-age litteratur opererer med.

--------------

Enkelte av de Lyransk-pleiadiske autorative ledere hadde utviklede åndelige krefter, og ble kjent som Ishwish’er - som betyr gud eller visdomskonger. De omtales også med betegnelsen JHWH, og sporene etter disse finnes i den jødiske bibel. Bare i den hebraiske delen av Bibelen, forekommer dette ordet nesten 7000 ganger! Det er dette som bl.a. jehovas vitner tror er lik allmakten. Da de kom fra planeter med andre gravitasjons-og andre tilhørenede forhold - hadde de en meget stor kropps-størrelse i forhold til de jordiske fødte mennesker. (se bildet over) Deres åndskraft tillot dem å leve i årtusener, og de hersket over talløse sivilisasjoner - men dengang i fjern fortid, med brutal makt. Menneskene på Jorden var enda i høy grad instinktledet, og måtte som "flokkdyr" ledes av sterke ledere.

 

Under en kontakt den 3.des 1975 fikk meier Semjase til å tegne ishwish JEHOVA - og denne tegning sees under.


 

Link til hovedsiden

Link til "Semjase om de forskjellige raser"

Link til min Rampa-base - med en masse opplysninger som i meget høy grad bekrefter eller sannsynliggjør opplysningene fra Semjase og Erranerne.