Visse utdrag fra boken:

"EN NY TIDSALDERS FØDSEL"

"et syklusskifte på Jorden"

informasjon og mentale forberedelser til gjennomgripende forvandlinger på denne vår klode

(forvandlinger som primært har gått på de indre kropper/lag/skall av helhetskroppen, der det fysiske skallet kun er ett særlig dimensjonslag, som egentlig er en sælig KLASSE I DEN KOSMISKE SKOLE!! Og hovedrenselsen skjer nå først og fremst på følelses/astral-skallet/kroppen. Dette startet intensivt etter mars-94, mens selve renselsen av hele klode-kroppen skjer i et større tidsskjema som strekker seg fra ca 1914(ww1) til ca.150-200 år fram i tid, og fx Martinus mente at ca år 2480 var kloden(dvs.da Skandinavia) nådd det "det "ferdige/ fullkomne MENNESKE stadium" mhp samarbeide/gjensidig kjærlighet, og til den tid var hele kloden samlet til "ett verdensrike" - og uten et forslavende pengesystem etc.

"Alle fødsler er ledsaget av smerte"-derfor vil også vår moderlige Jords åndelige-kosmiske fødsel bringe med seg en grad av smerte.

Kun noen få av bokens mange illustrasjoner er gjengitt her på nettsiden, NB - BOKEN ER UTSOLGT - MEN EN NETTBOK-UTGAVE (pdf) kan oversendes for KR 50 som må innbet via nettbank i før eller ettertid.

Den OVERFØRES DA OVER INTERNETT TIL OPPGITT E-POSTADR (Også boken på en cd i pdf kan leveres - kr 99 pluss porto)

mail evt ring bestilling - husk å oppgi riktig e-postadresse ved oppringing: 

MAIL til rune på:   runeespaALFAKRØLLgmailDOTcom tlf 62580886 / mob 99707881


 

Flere forfattere står bak denne bok: EN NY TIDSALDERS FØDSEL

Forsidebilde:Peter Fich Christiansen. Baksidebilder malt av Rune Øverby - inspirert av Gilbert Williams. Omslagsdesign:Rune Øverby/Boye Garmann-97

Store bilder/tegninger/illustrasjoner: Peter Fich Christiansen og Rune Øverby. småbilder: div.tegnere/kunstnere (c) copyright for hele boken: utgiver, ellers: de enkelte forfattere. Utdrag kan gjøres med henvisning til kilde. Trykk: Nypro, Ottestad. Polaris Forlag, N-2338 Espa, 1998. Tlf. 62 58 08 86. Mobil 99707881 ISBN: 82-91685-02-9

 

INNHOLDSFORTEGNELSE:

FORORD...............................................side 

Peter Fich Christiansen: PÅ TERSKELEN TIL VANNMANNENS TIDSALDER

Innledning ..................................................side 7

Kap.1 Universet er et levende vesen..........................................

Kap.2 Jordens Indre Styre.............................................15

Kap. 3 Om livsbetingelsene på andreplaneter..........................."..28

Kap.4 Litt galaktisk historie......................................................"..32

Kap. 5 Besøk av rommet og overflyttninger i fortiden ............."..38

Kap. 6 Jordmenneskets utvikling gjennom rasene......................"..40

Kap.7 Romfolkets store come-back i nutiden............................"..46

Kap.8 Uavvendelige påvirkninger under begivenhetenes gang.."..51

Kap.9 Vannmannens Tidsalder, Fredsriket................................"..54

 

Folke Strømholm: JORDEN BLIR ALDRI DEN SAMME

Tidensakselerasjon..........................................side60

Kornsirkler - hvorfor det skjer og hva budskapet er............... "...65

På terskelen til en ny tidsalder - en beskrivelse av tre styrende, sykliske energimønstere...."...69

Jorden blir aldri den samme.....................................81

Kanalisert stoff:

INFORMASJON FRA ASHTAR-KOMMANDOEN

- som utgjør endel av Jordens kosmiske fødselshjelpere.

Forord til det kanaliserte stoff fra Ashtar-kommandoen..........side.95

Ashtar innleder..........................................."...99

Kirken og budskapet................................... "..101

Jordaksedreiningen og Jordens rensning....................................".107

Balanse mellom øst og vest, nord og syd................................... ".111

Oppvåkning, energier og tidsoppfattning i den nye tiden...........".114

Milde, feminine energier fra Pleiadene.......................................".124

Ansvaret for egen utvikling...........................................side132

Intergalaktisk samarbeid og kommunikasjon............................."...137

Den andre verdenskrig.........................................."...162

Omstilling til den nye verdensorden....................................."...175

Indre kommunikasjon......................................"...180

Kommunikasjon med (snarvei) naturen............................................."...190

Hilsen fra Jordens indre................................................."...196

GALAKTISK INFORMASJON .................... 

Beskrivelser av universets dimensjoner og energiplan..............." ..201

Om interstellare forbindelseslinjer via pyramidene etc. ............"...202

De galaktiske minnebanker................................"...205

ITM- energioverføring mellom dimensjonene............................"...207

Telepati og clairvoyance..............................."...209

Interstellar romfart, reiser via høyere dimensjonsplan............. ."...212

Forurensning på astralplanet......................................"...214

Romfolkets advarsler mot atomkraft og de miljømessige katastrofale virkninger........" 218

OM "FOTONBELTET" - ET GALAKTISK NATURFENOMEN ? .......side..221

En påvisning av dette fenomen og dets virkninger fra flere kilder. Mer enn 30 år gamle beskrivelser

fra "Gennem Forhenget" av fenomenets virkninger på flere plan..."... .223

Mørkets stimulatorer: Nibiru og Pluto......................................."....231

Virkningene av fotonbeltet........................................................."....237

UTVALGTE BOK - UTDRAG / REFERATER................."....244

Fra boken Englene gaven GUD gav oss kanalisert av Kirsten Tellugen Ree i -96....side.245

" SE DIN EGEN VEI " i -97..... .".. .247 "

Alfa Centauri forbindelsen. av Karen Sofie Thorsteinsen (fra-97)....."...251 link

"Stjernefolket blant oss av Knut Aasheim ......."...258, link pdf bok
alt.lastested

korte bokomtaler, særlige illustrasjoner............................ 

sist i boken

snarvei til  "EN LITEN KRIGSHISTORIE I PERSPEKTIV" nede i boken under


FORORD

Det årtusen vi om litt går inn i, markerer mer enn bare et ytre markant årtusenskifte på Jorden - det markerer overgangen til nye kosmiske kretsløp eller sykluser, som denne bok vil berøre. Hensikten er å ville forene noen nordiske visdoms-kanaler i en samlebok. Mange "innvidde" av forskjellige grader er inkarnert i dette område av verden i denne tid, og det er ingen grunn til at man må lete langt vekke i sin visdoms-søken i dag. "Lyset kommer fra Norden". Å tro at all åndelig tyngde kommer fra fjerne steder, gjerne "over there", er åndelige husmannstanker og - mindreverdsfølelser . Særlig Danmark har i lang tid hatt inkarnert mange "visdommens mestere", og særlig Martinus står i en særstilling av de som etterhvert er blitt noe kjent i Skandinavia. De som har vært på de søkende veier i mange år, har ellers kanskje hørt foredragsholdere som Mogens Møller, Carl V. Hansen, Henry Ytting, m.fl., og i dag kommer det frem en strøm av nye, anonyme mennesker med innsikt - overalt i vårt område av verden. I tillegg er det nå mange som får forskjellige grader av telepatisk kontakt til de høyere verdener, og slik åpner opp for direkte overføring, eller såkalt kanalisering fra andre, høyere verdener.

Dette kan være fra klodens egne høyere verdener - som eksistere i høyere grader av materiens frekvens - de såkalte åndelige plan. Eller det kan være kontakt til mennesker, engler og vesener ellers fra andre planet - eller stjernesystemer. En enorm strøm av veiledning strømmer nå inn over Jorden til støtte til de som søker en dypere forklaring på tilværelsen, enn den "døde" forklaring som gis av naturvitenskapen og psykologien . Disse doserer jo at mennesket - livet - kun er en samling materie som snart vil bli til intet. Altså tror de at livet er en bivirkning av materien. Heller ikke kirkens dogmer og oppfordring til tro alene, er lenger åndsføde nok for tenkende mennesker. De ser det ulogiske i den kirkelige lære om at man er skapt en gang for alle, mer eller mindre som synder i dette ene liv, men ikke desto mindre skal man dømmes for disse "synder".

Nei, menneskene søker nå forskjellige grader av forståelige, logiske tanker også på det åndelige område, og det er håpe at denne bok kan bidra til å gi den søkende nye svar og inspirasjoner. Dette bokprosjekt er blitt realisert ut av "åndelige impulser",og som et ønske om å bidra til å skape en informasjon hvor både den åndsvitenskapelige, og den, "nye" kanaliserte side av informasjons-strømmen er forenet. Eller uttrykt slik at både den intellektuelle og den mer følelsesmessige energi får bidra. Den åndsvitenskaplige impuls ble brakt til Jorden gjennom særlig Teosofien og Martinus analyser i første halvdel av dette århundre, og utgiver av denne bok har sitt åndelige fundament bygget på først og fremst Martinus' åndsvitenskapelige analyser, hvilket kan leses ut av fotnotehenvisninger der utgiver har redigert materialet.

Vi kan se på hele den begynnende åndelige revolusjon som vokser frem nå, bl.a. gjennom at en masse åndelige bøker utgis, som en strålende helhetlig diamant med mange fasetter, hvor hver fasett bidrar med sin lille eller større del av helheten. Den åndelige visdom har strømmet til Jorden i de skiftende tidsaldere, gjennom mange impulser. De har fremkommet i den særlige form som menneskene til enhver tid har vært istand til å forstå og inspireres av. Helt siden de fjerne kulturepoker under Lemuria og Atlantis har Jorden og menneskeheten vært overvåket og hjulpet frem av vesener som ligger noe foran oss i utviklingen. Hvorvidt disse har kommet fra Jordens høyere verdener eller fra tilsvarende "stjerneverdener" er underordnet. De "store" har hjulpet de "små" i åndelig forstand.

Med dette menes at de som har visst - har veiledet sine mer uvitende "yngre søsken". Jordens fortid har vært en nedstigning i mørket, og mange kilder forteller at mørket åndelig sett var som tettest omkring ved Jesu fødsel. Menneskene som har vært med på denne vandringen i mørket er nå så mettet av de lidelser som dette har kostet - fysisk som psykisk - og de søker nå etter forklaringer på livsmysteriet og lidelsenes årsak og hensikt. Det er et håp at denne bok kan bidra til visse forklaringer og inspirasjoner til søkende sjeler på livsveien. Hver del av boken kan leses uavhengig av det øvrige stoff, og man er således ikke bundet av bokens rekkefølge på stoffet. Hver enkelt delforfatter er alene "ansvarlig" for sin del, og skal ikke nødvendigvis svare for bokens øvrige deler, hvis helhet er samlet og utformet av utgiver. Språket er i noen grad holdt tett på det danske. Det er ikke meningen man skal tro på noe av det som fremstilles her, men ta til deg det som du gjenkjenner som sannhet i ditt indre. Og søk gjerne videre i de bøker som det henvises til underveis. God og oppløftende lesning!

Espa, januar 1998,

Rune Øverby; utgiver


Peter Fich Christiansen:

INNLEDNING

Hensikten med denne del av boken er å bidra med et grunnlag av realistisk/esoterisk informasjon om Jordens egen utviklingsplan, især om Verdens Indre Styrelse og om menneskerasenes utvikling . Dette er noe som er sterkt fordreid i mange diktater fra romkommandører og andre kilder. Dessuten å avbalansere og proporsjonere omkring noen av de fremherskende emner i de kanaliserte budskaper. Videre å fremheve noe av det egentlige som denne livets skole - Jorden - har under utvikling, menneskelig, planetært og kosmisk. Dessuten tilstrebes en modernisering og avrunding av hele emnet; romfolk og stjernemennesker før og nå - i rommet og her på Jorden. Men det som kanskje er mest nødvendig nå, og som det her er tatt særlig hensyn til, er å gi innblikk i hvordan vår klode i virkeligheten blir styrt etter en urokkelig plan, som vi i den kommende tidsalder vil stifte litt nærmere bekjentskap med og anerkjenne. Et syn mot de lykkelige begivenheter og tilstander som venter på den andre siden av det fjell av problemer som vi må overvinne. Nå som det er åpnet så mye til astralplanet, utgis det en malstrøm av kanaliserte bøker og bånd av forskjellig karat.

Mange er blitt revet med i denne strøm av romhelte-dyrkelse. De fleste av denne boks lesere behøver nok ikke mange argumenter for eksistensen av UFOer og intelligenser fra andre planeter. I de siste 50 år har det fremkommet en mengde dokumentarisk materiale, pluss en mengde science-fiction som ofte inneholder en grad av sannhet. Men i de siste 15 år er romfolkets storhet, makt og betydning i himmel og på Jord, blitt overdrevet og romantisert. Og jordmenneskets tenkeevne og fornuft blir etterhvert på raffinerte måter holdt nede. Det gjelder i det hele tatt nå, mer enn noen sinne før for jordmennesket - tenkeren - om å utvikle og bruke fornuften, og om mulig den høyere fornuft, intuisjonen. Og det gjelder om å spørre sin samvittighet. Disse to vitner, fornuften og samvittigheten, bør anvendes overfor alle postulater og all indoktrinering. Uansett hvor stor en mester eller romkonge som angis som autoritet. Den høyeste autoritet er i vårt indre.

Men det er ikke så underlig, hvis folk på grunn av ytre påvirkning og et globalt Watergate av korrupsjon, retter håpet om redning eller frelse mot himmelen. Det er ikke noe nytt at religiøse mennesker strekker seg mot himmelen i bønn, men så har det vært til den allmektige Gud. Nå ser det ut til at det har oppstått en ny bevegelse, hvor romfolk er blitt guder, som kommer i deres skinnende fartøyer og forventes å frelse tilhengerne fra deres problemer ved å "stråle dem opp". Men den egentlige frelse, illuminasjon eller fred er i menneskets hjerter og sjeler. Vår planets spesielle betydning, med en menneskehet som kalles Den Kosmiske Fåreflokk, og hvor Hierarkiet av innvidde i den forbindelse er "hyrdene på marken", må dog være av interesse, men det kommer ikke riktig noe frem om dette i all kommunikasjonen. Noen av Hierarkiets mesteres navn forekommer dog hyppig, men deres embeter/funksjoner og deres budskaper er høyst bizarre og dis-proporsjonelle. Planetære, interplanetære, solare og kosmiske anliggender behandles og ordnes av vesener som i en fjern fortid har vært mennesker og mestere, men som nå er enorme bevisstheter i en høyere evolusjon.

Utover den informasjon som bevisst går imot Planen, kan det være mer velmente budskaper som av forskjellige årsaker er feilaktige fra starten. Dette dersom "ånden" (avsenderen) enten er feil informert, mottakeren kan ha forutfattete meninger, eller være for emosjonelt engasjert. Noen meddelelser fra romfolk er muligvis rettet til mindre grupper, enten inkarnerte eller landsatte besøkende, som kan flyttes tilbake til deres tidligere planet. Hvis man har kontakt med intelligenser fra særlige fjerne solsystemer, kan man ofte forbauses over hvor forskjellig deres sinn er fra et jordmenneskets. De kan være åndelige på en kald måte, hyperintelligenete og vennlige, men blottet for følelser som f.eks. medlidenhet eller medfølelse. På tross av at vår nåværende sivilisasjon og kultur er i oppløsning, er Verdens Indre Styre fullt organisert og mer aktivt utadtil enn det har vært siden Atlantis` storhetstid.

Vi er i de beste hender på eksperter som selv har vandret denne vei. En mektig plan er lagt for mange tidsaldere, og er synkronisert med en mengde for oss ubegripelige faktorer og sykluser. Det er et styre og en plan basert på kjærlighet og visdom, selv om det en omgang må brukes "sterk såpe til skitne hoder." Vi står jo på terskelen til en mer lykkelig og behagelig epoke på godt 2000 år, med alt som følger denne, men først må det klargjøres i det ytre, og i det enkelte individ og i helheten. "Den sten som byggmestrene (verdensmaktene) forkastet, er blitt hovedhjørnestenen". Vi må forstå at vi lever i restene av den egyptisk-gresk-romerske verdensorden, og det er mye å transformere, forløse, frikjenne og gi slipp på. Dette blir hjulpet, ja faktisk utløst av nye energier og impulser fra stjerner og planeter etc, som vi skal se nærmere på. Det er nå på tide å gi mennesket på Jorden en forståelse av sin identitet, sin sanne, virkelige verdi. Særlig etter de mange rombudskaper om at vi er lavt utviklet - etter i utviklingen. Budskaper om at Jorden går under om et par år, og at vi er bastarder og undermålere som kun eksisterer på en romkonges nåde. Det er også blitt meddelt, åpenbart fra en negativ side, at vår klode er en uvedkommende drabant som engang trengte inn i solsystemet !? Vel, det finnes planeter med super-sivilisasjoner, men hvor mye eldre enn Jorden er så ikke disse?

 

Utdrag fra Kapittel 1

UNIVERSET ER ET LEVENDE VESEN

I denne stressende og gudløse tid med summende og klikkende computere, er det viktigere enn kanskje noen gang før å kontakte det opprinnelige, virkelige, det evige i oss selv. Går vi ut en stjerneklar aften og ser opp mot himmelen , kan vi få den største åpenbaring som kan gis via en fysisk sans. Med stjernene i rommet står vi overfor De To Store som skaper og opprettholder alt; "Faderen" = vilje og bevegelse; "Moderen" = Det Mottagende, Rommet, vår universelle Fader / Moder. "Sønnen", barnet i alle grader av bevissthet = er oss selv og alle vesener, - ja all væren. Enhver "Jeg ER" - bevissthet er sentrum i universet. En enda så liten del av Gud ER Gud. Den Ene Store Ånd (bevissthet) er den Treenige Gud og det evige i oss selv. Det er noe som kan realiseres ned til den fysiske bevissthet, hvor den ene, tilsynelatende separate, i virkeligheten er ett med de mange - og ett med Altet. Det er ikke nødvendig å søke overalt etter de sterkeste mantras eller kraft-ord, for det finnes så nært at vi ikke tenker at vi uttaler det flere ganger om dagen.

"Jeg Er", som det allestedsnærværende punkt og den høyeste identitet, en og mange, må bevisstgjøres fra ånd og sjel "ned" til personligheten. Gjennom sjelen må vi søke grenseløs fylde i et illusjonært tomrom. De To Stores samspill i Altet kan i noen grad beskrives; det har man forsøkt i esoteriske og mytologiske skrifter til alle tider. Alt i det jomfruelige rom impregneres ved Viljens bevegelser og frekvenser etter geometriske og tallmessige forhold. Universet blir til et aggregat av nesten uendelig mange tilstander av stoff, og grader av betinget væren og bevissthet. Det er Moderen som kler åndene i stoff etter deres vilje, og det er ikke minst dette som er årsak til den kolossale aktivitet mellom vesener. Deres illusjoner og disses overvinnelse, samt deres individuelle streben. I et gammelt indisk skrift heter det: "Fohat (den igangsettende elektriske vilje) borer syv huller i urstoffet (rommet)". I rommet dannes roterende magnetiske sentere i huller i urstoffet, dette koilon (gresk), som for vår bevissthet må være ikke-stoff. Skaperilden vrir rommet i en særlig bevegelse, som gjør det "deformert" og blir til diverse stoff-tilstander for alle vesener.

Så hverken stoff eller energi er annet enn fenomener, som nødvendigvis skal til i et betinget univers. Alt blir frembragt og forandret i vekselvirkningen mellom opprinnelig rom og deformert rom, og den elektriske ild - Viljen - i nesten talløse grader og kombinasjoner. I det levende Univers er det fremkommet en mengde hierarkier, ordener og grupper av vesener - kjente og ukjente for oss. Hver med sine funksjoner i den store sammenheng. Man har fra gammel tid forskjellig utformede modeller til å gi en ide om de styrende krefter eller arketyper, som f.eks. Kabbala`ens Sefiroh -livstre. Faktum er at det strekker seg en kjede av vesener fra de største til de mikroskopiske på utviklingsstigen. I alt levende er det en streben etter høyere bevissthet, mer opplevelse og identifisering. Alle former er uttrykksmåter for bevisstheter, som virker igjennom dem i avmålte perioder for å oppfylle hensikter. Selv om det alltid er en som er større - toppens topp blir aldri nådd - må det sies at det er En Høyeste Ånd som gjennomtrenger alt. Men det finnes f. eks. skaperguder på mange, ja alle trinn. Mindre guder og deres manifestasjoner utgjør sentere eller celler i større guders skapelser: "Vet dere ikke at dere alle er guder?" Selv små naturånder som hjelper med å bygge små planter, er guder. Især for plantene.

Vi må stifte litt bekjentskap med noen større skaperguder som vi er avhengig av, da vi lever inne i dem. En skapergud av de større kalles også en Logos. (Gresk ytre uttrykk, skapende ord.) En Logos er esoterisk den som skaper og opprettholder noe med sin tanke og sitt mantram av kombinerte lyder og vibrasjoner. Vår klode og alt hva som hører den til, opprettholdes av Den Planetære Logos. Denne er et vesen som engang for utallige tidsaldere siden var menneske og mye annet. Og etter inntreden i en høyere evolusjon valgte denne en linje hvor den over lange perioder ble opplært i de mange ferdigheter som krevdes for å kunne føre en planet frem i utvikling. Dette kan et menneske ikke fatte mye av, men alle krefter og impulser omkring en planet; både inn - og utgående skal styres, reguleres og kombineres i en innviklet kaleidoskopisk verden, hvor en mengde farger og lyder hele tiden skal identifiseres og flettes i forskjellige mønstre.

Grunnegenskapen er kosmisk-psykologisk talent. Det finnes naturligvis hjelpere i mange grader og ordener. Denne høyeste planetære ånd er i realiteten planetens personlige Gud. Dennes foresatte er den Solare Logos, en langt større bevissthet som har manifestert seg gjennom vårt Solsystem, hvori det altså finnes symbolsk syv, men i virkeligheten flere planetære Logoi. Vår planetånd er meget nært forbundet med Sol-Logos, som dog er langt mer ufattelig i sin kjærlighet og visdom. Så det er mye i denne Store Bevissthet som en planetlogos ikke kan fatte. Syv Sol-Logoi er sentere i et enda langt større og mer utviklet vesen, som dog er den minste på skalaen av Kosmiske Logoi.

De planetære og solare Logoi ser i ærefrykt opp til denne bevissthet og streber etter å forstå mest mulig om det som de kan skimte høyt oppe. Slik fortsetter det opp på utviklingsstigen. Foruten presset fra kosmisk nødvendighet, er det kjærlighet og gjensidig offer og tjeneste som holder kjeden av guder og hierarkier sammen. Mange av de store vesener har jo kjent hverandre i tidligere evolusjoner. Ovennevnte vesener kan ikke deles opp så adskilt i maskuline/feminine vesener, men de har sykluser, hvor de skiftevis er mest sentrifugale og sentripetale i deres virkemåte. En planet er alltid "Moder Jord", stoffet og Moderen, som gir næring og beskytter sitt avkom. Samt at den er som et fysisk legeme for planet-ånden. Vår Planetære Logos er utpreget sentrifugal, og er i sammenligning med de andre Logoi av en noe voldsom og hyperaktiv natur. Det er en meget nær forbindelse med den venusianske Logos, som er av den andre polaritet.

 

Utdrag fra Kapittel 3:

......menneskeheter i nuværende høyere utviklingslag har som regel forbrutt seg mot naturen etc. i tidligere stadier, men etterhvert har de innsett deres feil, og arbeider da med å utligne eller balansere regnskapet, og hjelper bevisst med å bringe frem plante- og dyreriket. Så er mennesket blitt medskaper i den Guddommelige Plan. Gammel karma fra selviskhetens tid blir avbalansert med de over- og undermenneskelige riker. De fleste planeter er ikke oppdelt i land, kun kanskje i distrikter, men uten grenser. Det kan finnes en regjering bestående av individer som har berettiget seg til postene ved genialitet i organisasjon, praktisk nestekjærlighet og rettferdighet, samt hva som ellers behøves for sivilsasjonens vel. Man vil nok kjenne et interplanetarisk språk, men til daglig kommuniseres ved hjelp av telepati. I fysiske verdener oppnår man til sist et stadium hvor alle materielle fornødenheter ("ting") skaffes ved "utfelling fra eteren"; dvs. materielisasjon og atomar kopiering. I de mer foredlede raser kan de fysiske/eteriske legemer leve i tusener av år, og kan overtas av en annen sjel, hvis den opprinnelige er blitt ferdig med sine inkarnasjoner eller erfaringer/oppgaver.

På disse mer utviklede kloder er byene plassert på sikre steder, og templer er bygget midt i geomagnetiske virvler, og er stasjoner for både åndelig og praktisk kraft. Det skaffes energi til hjemmene, trafikk og fabrikker ved å rette tanken mot områdets tempel og ønske lys, kraft, varme, etc. Byene er smakfullt bygget og anlagt i harmoni med terrenget, og det brukes ofte halv-gjennomsiktige krystall-arter, som får lyset til å spille i alle farger. Verdien av edelstener og metaller måles ikke i penger, og brukes til praktiske formål, og til utsmykking. Man har alt til felles; befordringsmidler kan fritt benyttes; de beveger seg lydløst over veiene som er utformet som blomsterbed. Ved siden av en kort arbeidstid, brukes dagen til åndelig ettertanke, kunst, musikk, kosmisk dans, forskning og avslappet lek /sport. Familier og store forsamlinger reiser ut på lange feieturer i rommet, for å oppleve Fader-Moder-Universet mer direkte, og for å besøke andre planeters folk. I stort som i smått respekteres og elskes alle skapninger.

Det er også handel mellom planeter, og innenfor sektorer kan romskip og annet være felleseie. Mange vil nok tenke at tilværelsen blir for kjedelig når alt går som smurt, og de gode lover følges. Men alt hva som synes perfekt er relativt, og selv i de mest fullkomne verdener åpner det seg stadig nye områder og veier for utvikling og opplevelse. "Guds Rike" er evig fornyelse og glede. Det finnes utallige grader og typer av åndelige, tekniske og materialistiske sivilisasjoner og raser i verdensaltets kosmiske-fysiske regioner. For helhetens skyld må vi også se litt på det ubehagelige, da noe av det berører vår planet Jorden. Det finnes hele rom-imperier av superteknologisk, totalitær "sivilsasjon", som kanskje overfladisk sett fungerer perfekt, men er styrt av et tyrannisk komplott via cyborg-elektronhjerner, som uopphørlig scanner/overvåker hvert individs tanker.

Det er selvsagt den tekniske utvikling som gjør det mulig å kontrollere, manipulere, undertrykke og på enhver måte slavebinde et stort antall individer. Ja selv her på Jorden drømmer despoter om en slik "makt", som jo også kunne hjelpes av det moderne gudløse samfunn. Kort sagt, hos de kalde mentale sivilisasjoner er man indoktrinert med at akkumulert menneskelig tanke styrer Kosmos, og at de intelligenser som regjerer imperiet er de største guder i Universet. Det finnes hele forbund av verdener hvor det ikke eksisterer moral, medfølelse eller atskillelse mellom godt og ondt, mellom evolusjon / involusjon.

 

Utdrag fra Kapittel 4 med navn

LITT GALAKTISK HISTORIE

.........omkring 1950 hadde en radiostasjon i USA en serie kontakter med besøkende fra Rommet som representerte et stort interplanetarisk forbund. De syntes å handle etter en vel tilrettelagt plan, og også å ha det store overblikk. Det fremkom noen direkte opplysninger om noe av det som foregår omkring Jorden. Interplanetarene bruker ofte navnene "Saros" og "Shan" om vår klode.

"Onde planetmennesker som huserer her omkring, søker kontakt med onde mennesker på Saros for å ødelegge. Gode mennesker av Saros må slutte seg sammen med gode mennesker av Universet. .........vi må fortelle dere om Orion. Mange der ute begjærer å erobre Universet. Vi er her for å advare dere også om dette. Orion solsystemene er meget lik deres. Prinsippene godt (positivt) og ondt (negativt) er universelle. Vi skal fortelle at Orion snart kommer til Saros i et kvadratisk stjerneskip. .......Orion er den Store Jeger i Universet.

Den er utpreget på himmelen, og venusmennesker kjenner den meget godt. Alltid på jakt etter bytte, især i Taurus (Tyrens tegn). Orion er omgitt av små runde objekter. Disse er i konstant aksjon mellom deres solsystem og Orion. Ingen på Saros har sett dem ennå (ca.1950). Det er verdener i krig i Orion, som forstyrrer andre planeter og forhindrer dem i å fungere på rette måte. Orion er ikke så høyt utviklet vitenskapelig, de bruker "gammeldagse" fartøyer og stjålen teknologi. Men de er mestere i tankeprojeksjon. Orion-folk er ikke vårt slags folk, de tilhører ikke vårt Forbund". "For tiden arbeider en liten gruppe mennesker på Jorden for Orion. Disse er ofte små og svake med smale ansikter. De skaper kaos, hvor de kommer. De taler meget og slår ned på de intetanende og forbløffer intellektet med store ord. Selv om deres viten kanskje kan brukes, er den materialistisk. Vi har mannskap som vokter på disse pirater. De har deres eget Råd, også Orion-forbundet, men de vet ikke mye utfra deres egen oppfinnsomhet, for de er universelle parasitter. Se etter kontrollerende personer rundt dere.

De kommer ofte i høflig forkledning og prøver på å sabotere hva som ikke passer i deres egen plan, men våre folk vil finne dem". "Hvis Orionfolkets undergraving av samfunnet slår feil, vender de ikke tilbake til Orion. En syklus vil så bli avsluttet, og sjelene kommer i en av de Sirianske institusjoners varetekt. Senere må de igjen lære å gå Den Store Vei. I mellomtiden vil vi ikke la dem ødelegge planer og forberedelser for Jorden. Vi prøver å hjelpe dem, men de er en sta rase. De kan normalt ikke komme inn i Jordens atmosfære med romskip, men de når inn ved å sende deres tanker inn i svake jordiske personer, som de helt kontrollerer i perioder. ......vær på vakt! Deres antall vil stige når Jordens kriser tiltar.

Men disse Orion-påvirkninger kan ikke skade dem som tjener Den Uendelige Fader. Ha medlidenhet med dem, for de vet ikke hva de gjør". Disse representanter fra Forbundet bruker dette "Orion" - navnet for å indikere det område hvorfra negative intelligenser og innflytelser kommer. Disse individer må ha levd i stjernetåken bak Orion, for senere å utvandre til planeter omkring stjernesoler i og omkring selve stjernebildet Orion. Det er ikke alle vesener i dette område som er negative. Det foregår en stadig transformasjon av f.eks. de lavere mentale energier under evolusjonens press. Stjernene i Orion, med deres iboende livsvesener i høyere oktaver, har som andre stjerner eller soler en mengde aktiviteter og utviklinger igang. Betelgause, en kjempestjerne i Orion, rettet i begynnelsen av dette århundre sin oppmerksomhet mot Jorden, og siden da har vi her mottatt en energi som fremmer menneskets psykiske utvikling........

 

Utdrag fra Kapittel 7

ROMFOLKETS STORE COME-BACK I NUTIDEN

Alt i Universet er grunnlagt på bevegelse, magnetisme, tallforhold og geometri i lysbølger. En planet blir holdt igang av mange energier, og den har et nettsystem av kraftlinjer, som danner magnetiske punkter som svarer til menneskets meridianer og punkter eller sentere. De steder hvor fortidens veldige stenkonstruksjoner er satt opp, med de linjer og mønstre de danner, viser at man kjente nettsystemet og dets utnyttelse. Mange pyramider, templer og stenkonstruksjoner befinner seg i skjæringspunkter eller langs med meridianer. Man må dog ta hensyn til at jordskorpen noen steder har forandret seg i tidens løp, og selve polene flytter seg langsomt. Nesten alle disse obelisker og stenbygninger er av granitt eller kvarts, som hovedsakelig består av bittesmå krystaller, så de må ha vært brukt både som kraftstasjoner og mottakere og sendere.

Det krevde sikkert at stenene var anbrakt i bestemte geometriske, magnetiske, astronomiske og tallmessige forhold. Det var jo praktisk, hvis tyngdekraften kunne oppheves under byggearbeidet, og mange opplysninger kan tyde på at de hadde innsikt i metoder med antigravitasjon. Noen konstruksjoner var kanskje "sjømerker for gudene." Fra gammel tid hadde de besøkende fra rommet et ufullstendig system av antenner i metalliske utgaver, som de hadde satt ned i jorden og havbunnen langs med rutene. Men da noe har forandret seg, og fordi systemet skal utvides, har romfolket hatt det travelt med å utbedre det og plante mange nye antenner for å kunne manøvrere sikkert i de fleste områder. Men det er blitt funnet en del nye antenner i nettsystemet som avgjort er jordisk fremstilt. De rager ofte høyt opp og er for store og dyre til at man kan tro at de brukes av radioamatører. Det har etterhvert fremkommet mye hemmelig informasjon som viser at Jordisk vitenskap og det militære forsker i geomagnetisme og nettsystemet, samt på flyvende tallerkener og antigravitasjon. Særlig amerikanerne har flere slike topphemmelige baser hvor utenomjordiske fartøyer granskes - et av de mer kjente stedene har mange kanskje hørt om som "Area 51".

Etter årtuseners nesten passive overvåkning, er et mer intenst hjelpe- og forskningsprogram blitt iverksatt av interplanetarene, med trening og landsetting av grupper til integrering i samfunnet. De arbeider så ubemerket som mulig. Noen av de besøkende har misjoner som krever direkte møter med jordmennesker, og må således være i stand til å gå rundt i byene i noen timer, eller kanskje oppholde seg på "land" i lengere tid, med identifikasjonspapirer etc. De må ofte arbeide alene og isolert, men de glemmer jo ikke hvem de er. Det er vanskeligere med de gjester som frivillig er kommet hit via inkarnasjon; de kan ofte glemme deres opprinnelse og misjon, men de kan "vekkes" ved påvirkning fra venner i rommet. Men ellers vil mange gjenvinne hukommelsen når de nye innstrømmende energier blir sterkere.

I de siste årtier møter man flere og flere "new age-barn", hvorav i hvert fall en del må være disse inkarnerte spesialgrupper som har ofret seg til å hjelpe kriseplaneter gjennom vanskelighetene. Minst fem millioner slike vandrere er nå født som fysiske mennesker, og vil f.eks. arbeide med vitenskap, kunst, science fiction og nyttige oppfinnelser. De fleste romfolk har engang vært like så tett fysiske som mennesket er her, ja kanskje enda fastere. Men de fleste av de mer utviklede besøkende er nå eteriske, astrale eller mentale i deres normale tilstand. De kan dog hvis det behøves, senke vibrasjonene, fortette seg og bli fysisk synlige. Men da de fleste interplanetarer ser annerledes ut enn oss, og har besvær med vår atmosfære, tyngdekraft osv, bruker de ofte en annen metode når de skal "ut i byen". I disse dager med debatten om kloning, må det sies at de fleste romfolk er nådd meget langt med genetisk ingeniør-arbeide. Det kan være mer eller mindre etiske formål og metoder, men ved landsetting av besøkende som har oppgaver i samfunnet, ser det ut til at det fremstilles klonede menneskekopier til formålet, fra substans (DNA) tatt ut av jordmennesker. Disse kloninger kan romfolk tre inn i ("inkarnere i"), og ferdes mer uproblematisk med .

Fra de store moderskip langt ute, sendes ut både bemannede rekognoseringsfartøyer og fjernstyrte skiver eller kuler. Store laboratorier ombord programmerer skivene til å registrere eller ta prøver. Skivene og kulene hvorav noen kun er 10-20cm i diameter, virker som intelligente vesener som ved hjelp av deres krystallinske innhold avfotograferer og sanser alt de kommer i nærheten av, og sender de ønskede data tilbake til romskipet. Nå er det etterhvert kommet så stort opplysningsmateriale om evakuerings-programmer, at emnet kanskje kan behandles kortfattet her. Hva som hittil er planlagt, må revideres ettersom situasjonen endrer seg.

Ingen vet hva som vil komme av evakueringsberettede fataliteter. Hvor man inntil for nylig trodde at en atomkrig ville bli hovedårsaken til opphenting av folkemasser, er det nå mer blitt krigsgass, som verdens førende despoter planlegger å bruke ved erobring av kontinentene. Omfanget av evt. evakuering opp fra Jorden, er avhengig av f.eks. kollektive og rasemessige karmiske tilstander, og hvor store dispensasjoner det kan bevilges for hjelp utefra. Liksom ved tidligere epokers avsluttning(f.eks. Atlantis-epoken) - må man i hvert fall regne med geologiske justeringer med rystelser og oversvømmelser. (Den clairvoyante skribenten Marina Stjerna beskriver i boken "Tilbake til Atlantis", hvordan særlige forberedte grupper ble hentet av datidens luftskip -vimaner - når den siste landsenkning og ødeleggelse fant sted. Også den gang fortelles det - var den store gruppe av mennesker - som nå - totalt døve for de advarsler som var fremkommet. Utg.anm.)

Ved masse-avhenting kan TV- og radiokanaler bli brukt til informasjon, og telefoner til korte personlige beskjeder. Romfolket har meget effektive adressesystemer og annet. Det benyttes enten direkte ombordtaking ved landing av små avhentings-fartøyer, antigravitasjons-heiser eller en levitasjonsstråle som bringer personer opp i skipet, hvis deres frekvens er høy nok til å slippe jorden. Alt evakueringsarbeide foregår helt upersonlig. De fleste mennesker vil så få et opphold på store svevende moderskip, store som hele byer som er forberedt langt ute i eteren. Der vil de være inntil gjenoppbyggingen kan begynne. Gjestene fra Rommet kommer fra mange stjerner og galakser. De er av forskjellig utviklingsgrad, men alle er Skaperens Barn, og delaktige i en større plan.

Det interplanetære forbund som opererer omkring Jorden eller vi kan bruke navnet Saros / Shan, består av mer enn sekshundre planeter, og 3,5 millioner av de store romskip. Med alt dette som motvekt kan det kanskje gå an å gi et glimt av skyggesiden på nutidens store besøkstid for rom-intelligenser. Da den nye bølge var i gang i 1940-50 og fremover, skjedde det atskillige nedstyrtninger, sikkert fordi kjennskapet til magnetiske strømmer og felter var for liten, og antennesystemet var mangelfullt. I 1953 skjedde et dusin ufo-styrt i USA og Mexico. Nesten ingen av besetningene overlevde, og man fant forskjellige typer humanoider og insekt- og øgleaktige intelligensvesener. Først på 50-tallet kom den amerikanske regjering til å stå ovenfor et meget vanskelig valg. Skulle man ta imot tilbudet fra en delegasjon av de mer utviklede romfolk, om hjelp til åndelig utvikling og nedleggelse av våpen, eller skulle man heller samarbeide med et nylig ankommet større kontingent av romfolk fra en degenererende rase?

Denne kom fra en døende planet omkring en rød stjerne i Orion, det som de gode romfolk hadde advart imot. Man hadde konferanser med Orion-folkene som var i en desperat mangel av nytt genetisk materiale, og bød på avansert teknologi, virus- og frekvens-vitenskap etc. Slik kom det til en avtale, der de fremmede fikk lov til å kidnappe et begrenset antall mennesker til "undersøkelse" uten å skade dem, og de skulle returneres uten hukommelse om hva som var skjedd. Det skulle utveksles besøk mellom de to planeter, og det ble laget underjordiske baser til romfolkene, hvilket tok tid og mange penger. Men presidenter som stilte spørsmål fikk vite at det ble bygget dype underjordiske beredsskaps-rom i tilfelle av krig.6 Men omkring 1955 ble det klart at romnasjonen hadde brutt avtalen . Lemlestede og utsugde dyr og mennesker ble funnet flere steder i USA og også andre steder. Det er uheldig og ironisk at man på en miljøtruet planet er blitt tvunget til "partnerskap" med en fremmed rase som selv kjemper desperat for å overleve. Men mørket er som sterkest rett før sol oppgang.

 

Utdrag fra Kapittel 9

VANNMANNENS TIDSALDER OG FREDSRIKET

Det kan merkes at Vannmannens tid begynner å gjøre seg gjeldende tross den gradvise overgang. De astronomiske og astrologiske institutter angir forskjellige årstall for tidsalderens begynnelse, fra det tidligste bud ca.1940 til året 2010 eller enda senere. Det er som nevnt hele Solsystemet som i sin spiralbane kommer inn i det neste kraftfelt, eller mer poetisk - inn gjennom den neste port i det himmelske Jerusalem. Vannmannen regjerer zodiak-rundene på ca.25000 år, så det er en ny rundes begynnelse. Det dreier seg om mange synkroniserte forløp, en unik situasjon som vår Planetære Logos vil gjøre full bruk av. Det blir en periode hvor de tre store planetære sentere : Shamballa - Hierarkiet - og Menneskeheten - kommer i direkte forbindelse. Når lyset fra de Syv Stråler blandes med lyset av den sterkt aktiviserte syvende stråle av Sermoniell Orden, kan det høyeste aspekt av det Guddommelige Lys trenge ned til det fysiske plan. En slik manifestasjon i tider med planetær krise, når den syvende stråle er forsterket, og når Solen er i energipåvirkningen fra Vannmannen - har funnet sted seks ganger i løpet av den Femte rotrase. Denne kombinasjon er i ferd med å finne sted nå, for den syvende stråle er hurtig i ferd med å manifestere seg på Jorden, og Vannmannens Tid er ved å begynne.

Formålet med denne kombinasjon er å bringe Opplysning (Illuminasjon/Innvielse) og å etablere Orden. Fiskenes tidsalders fanatisme, dogmatikk, splittelser og voldsomme karmiske spenninger vil bli brakt til forløsning og opphør under Vannmannens innflytelse. Dette lufttegnet har noe å gjøre med vanntegnet Fiskene. Det helles "vann" ut av Vannmannens krukke i flere betydninger. De bundne, hemmede "fisker" fra begrensningenes tid med overdrevet autoritetstro, byråkrater og innviklede regler, slippes fri, og helles ut av krukken. Ut i havet, løsrevet fra de små sneversynte holdninger, hvor det alltid er de andre som har feil religion, eller er i det gale parti, med splittelser i sort/hvitt, sjel/legeme osv. Under Vannmannen svømmer Sydfisken, et stjernebilde som kanskje er mer synlig på sydhimmelen. Dens oppgave er å oppsluke de fisker som kommer ut med krukkens vann. Mengden av de individuelle "fisker" fra den foregående Tid, svømmer nå inn i gapet på den store fisk, forstått på den måte at de blir til et forenet sinn, en kollektiv bevissthet; alle sjeler er ett.

Det til overflod utstrømmende, bølgende vann er symbol på nestekjærlighet og energier. Fra Vannmannens tegn kommer impulser til å utføre service - tjeneste. Det ble demonstrert av Kristus for 2000 år siden. Han var forløperen for denne tid. Han var livets vann, det levende vann som mennesket behøver. I dag har vi en Verden som er i ferd med å bli klar over at "ingen kun lever for seg selv". Tjeneste og hjelpeprogrammer blir stadig for det meste utført på grunn av solar-plexus-følelser og glamour, hvor den nye tids tjeneste og nestekjærlighet vil komme fra en mental reaksjon på behovene og fra en impuls fra hjertesenteret, og vil bli utført med større glede. I Vannmannens periode vil individuell forståelse og direkte viten bli tillagt stor betydning. Men i motsetning til fortidens anstrengelser, hvor det var den enkelte person som fikk en ide eller visjon, og deretter samlet og regjerte over en gruppe tilhengere som underkastet seg, vil det i fremtiden bli gruppe-arbeide, hvor alle er like og gruppebevisste. Den nye tids sannheter kan kun bli forstått som resultatet av gruppeprosjekter; av å løfte i flokk. Vannmannen vil demonstrere i massene hva den enkelte eller kun de få oppnådde i Fiskenes Tidsalder; å leve en ut av to, og skape fred. Det vil si å fusjonere sjel og legeme.........


Utdrag fra

Folke Strømholm's:

JORDEN BLIR ALDRI DEN SAMME

FØDSELSVEENE HAR FORLENGST BEGYNT

......vår klode har en fantastisk fremtid. Den forbereder seg til noe langt høyere, bedre og edlere enn den noengang har kjent tidligere. Den skal, gjennom akselererende vibratorisk aktivitet, virkeliggjøre en ny rytme slik at et nytt naturrike kan tre frem på det fysiske plan. Dette riket vil bli det femte i rekken og kan kalles sjelsriket. Mennesket skal forlate barnestadiet og bli et sjelsbevisst vesen. Det skal gjenoppdage sin kosmiske identitet og bli en dagsbevisst medarbeider i det interplanetariske broderskap. Dette høres for mange sikkert ut som det rene nonsens.

Ta en titt på vår verden i dag: Ulykker, naturkatastrofer, sykdommer, epidemier, kriminalitet, vold, hungersnød og kriger, det er hva media viser oss daglig. Og elendigheten øker tilsynelatende for hvert år som går. Hvordan kan tanken om et "tusenårsrike" overhodet overleve? Til dette er å si følgende: De stadig økende globale problemer er, paradoksalt nok, nettopp tegnet på at vi er inne i en prosess der sluttresultatet vil bli forløsning. Det er smertefulle fødselsveer menneskeheten gjennomgår. Vi er ved avslutningen av materialismens store syklus, en epoke hvor misbruk av materien, separatisme, grusomhet og selviskhet har vært essensen i menneskets væremåte. I disse tider forberedes et avgjørende sprang i den menneskelige bevissthet, for bare et slikt sprang kan forhindre at materialismens krefter fortsatt skal dominere i århundrer fremover. Det er derfor ikke til å unngå at den omstilling som nå kreves av oss, og det på usedvanlig kort tid, er smertefull. Jorden er faktisk inne i sin største krise siden menneskene begynte å inkarnere på kloden. Det er naturlig nok de ubehagelige virkninger på overflaten vi først og fremst er opptatt av. Men ønsker vi å få en forståelse av det som skjer, må vi trenge under overflaten. Vi må søke et annet ståsted hvor perspektivet blir vesentlig større enn hva det er til daglig.

 

KRISEN HAR FLERE ÅRSAKER

De viktigste årsaker til den nåværende globale krise kan oppsummeres i 9 punkter:

1. Overgangsperioden mellom to zodiakale sykluser.

2. Utstrømningen av energi fra klodens astrale felt.

3. Den kraftige stimulering fra det planetariske Hierarki.

4. Skiftningen av stråleenergi fra 6. til 7. stråle.

5. Den ekstraordinære anvendelse av 1. stråle, Shamballakraften.

6. En stor kosmisk syklus er ved sin avslutning.

7. Økende kosmisk stråling rammer vårt solsystem.

8. En grunnleggende forskyvning i jordens polaritet.

9. "Kristi gjenkomst."

At disse begivenheter finner sted samtidig, dvs. sammenfaller i tid og rom, er mildest talt usedvanlig. Det forteller oss at noe enestående holder på å skje, noe som vil endre fullstendig livsvilkårene på vår klode og legge grunnen for en fremtid vi knapt kan forestille oss. Vi skal se nærmere på de enkelte punkter.

1. Overgangs- eller overlappingsperioden mellom Fiskenes tegn (Pisces) og Vannmannens tegn (Aquarius) kan kalles Vannmannens terskelsyklus1 Konflikten mellom Pisces-krefter og Aquarius-krefter har ført til en tilstand som gjør det meget vanskelig for mange hypersensitive mennesker å leve normalt.

2. Det foregår en kraftig utstrømning av energi fra den fjerde dimensjon, dvs. fra klodens astrale felt (også kalt astralplanet). Det skjedde en åpning til denne dimensjon allerede i 1960-årene.Energiutstrømningen har siden den gang tiltatt i intensitet og er idag usedvanlig kraftfull. Dette øker også følsomheten hos mennesker som i utgangspunktet ikke er så sensible. Det er forøvrig i klodens astrale felt at hovedtyngden av menneskehetens karmiske strukturer (fortidens handlingsmønstre) ligger lagret. Mange av disse frigjøres naturligvis også gjennom den tiltagende energiutstrømning.

3. Den intense, mentale og åndelige stimulering som skjer fra det planetariske Hierarki eller Det Store Hvite Broderskap, er av uvurderlig betydning. Hensikten er å få slutt på en gammel levemåte og skape en ny gjennom en tilpasningsprosess. New Age -bevegelsen og alt hva denne idag rommer av skiftende retninger med til dels broket innhold, er et resultat av denne stimulering. Et av målene er å heve energiene fra solar plexus-området opp til hjertechakraet. De mennesker som makter dette vil utvikle et mer stabilt følelsesliv og ikke være så sårbare for utstrømningen fra det astrale felt. Forøvrig er et utviklet hjertechakra et være eller ikke være i den nye tidsalder. New Age-bevegelsen slik vi kjenner den idag, er et overgangsfenomen. Når den nevnte tilpasningsprosess er fullført, vil bevegelsen ikke lenger eksistere........

 


Utdrag fra.....

Telepatisk overført / kanalisert del av boken:

INFORMASJON OG VEILEDNING FRA ASHTAR-KOMMANDOEN

- som utgjør endel av Jordens kosmiske fødselshjelpere fra fysiske og del-fysiske eller eteriske, astrale og mentale verdener og "plan"

 

Forord

Mange er de mennesker som aldri har følt seg hjemme her på Jorden, uten at de riktig vet hvorfor. De lengter vekk, og føler eller vet innerst inne, at her er ikke deres hjem. De kan ha stor åndelig visdom, hvilket gjør at de slett ikke kan tenke seg å ta sitt liv for å komme vekk - men de lengter bort fra Jordens disharmoni. Dette er mennesker som aldri har tilhørt flokken, men har våget å gå egne veier. De kan ikke tro (på religiøse dogmer), men er interessert i åndelige spørsmål, ufo-fenomenet, reinkarnasjon osv. De har bl.a. ofte en stor viten om romfolket og deres oppgaver ovenfor menneskeheten og Jorden. Denne viten, veiledning og gode råd, har enkelte gitt videre gjennom bøker og foredrag. Noen har en medfødt evne til å motta budskaper telepatisk. I de senere år har det kommet en strøm av slike såkalte kanaliserte bøker fra kilder, hvis primær-eksistens tilhører andre dimensjons-verdener.

Romfolket ønsker at den våknende menneskehet skal forberedes til et tettere samarbeide med universets høyere sivilisasjoner, som finnes i utallige parallelle dimensjoner i høyere frekvensverdener. Disse verdener ligger på andre "stasjoner på universets radioskala", og individene her har såvel teknisk som moralsk evne til "å reise" på tvers og på langs av denne frekvensskala. En forståelse av dette, betinger en sprengning av det gamle materialistiske verdensbilde, og en begynnende innsikt i at materien ikke er massiv, men dypest sett kun er atomare bevegelsesmønstere- eller frekvenser. At selve livet ikke er en bivirkning av materien eller hjernen, slik den begrensede naturvitenskap fortsatt tror, men at livet - det levende i individene- har en evig eksistens, og finnes overalt i Kosmos, som direkte betyr Det Levende Verdensalt. Den etterfølgende informasjon er overført i første halvdel av 1990-årene, og berører bl.a. romfolkets oppgaver i fortid, nåtid og den nære fremtid.

***

 

Så gir vi ordet til en av romfolkets talerør:

"Ashtar-kommandoen er en av de to største stjerneflåtene og er under guddommelig beskyttelse. Vår hovedoppgave er å påse at de universelle lovene overholdes. Kommandoen spiller en betydelig rolle i det intergalaktiske samarbeidet og tar aktivt del i Jordens utvikling. Alle tiltak vi iverksetter overfor Jorden og våre kontakter der, må klareres med riktige instanser. Universet trekker seg sammen igjen, og det innebærer at alt og alle skal forenes. Vi skal tilbake til den samme Enheten vi en gang startet fra, enten dere snakker om "Big Bang" eller noe annet. Vi bruker ofte ordet "energier" fordi alt er energier. Dere er energier. Universet består av energier. Alle energier har en motenergi - man kan si at alle energier er dobbeltenergier med en "mørk" og en "lys" side. Det finnes nyanser av disse energiene også, men i sin reneste form fremstår de som to ytterligheter, to polariteter. Disse to energiene eller polaritetene skal nå forenes. De finnes overalt, i Universet, i organisasjoner, i institusjoner og inne i dere selv.

Dere starter med å forene den "mørke" og den "lyse" siden i dere, og det er hovedbudskapet i beretningene i denne boken. Når man snakker om kommandoer, er det nærliggende å forestille seg armadaer av romskip. Vi opererer fra romskip eller lysskip. Vi trenger farkoster som beskyttelse på steder der vi ikke kan oppholde oss uten videre. Ashtar-kommandoen er representert i flere dimensjoner, fra de reneste lysverdener til fysiske verdener, men alt tilhører den samme bevisstheten. Ashtar, som er "øverstkommanderende" for Ashtar-kommandoen, er en multidimensjonal sjel. Det er millioner av individer tilknyttet Ashtar-kommandoen, som er inndelt i divisjoner med spesifikke oppgaver, for eksempel interstellar kommunikasjon, romreiser og forskning innenfor ulike grener. Kommandoen fungerer som en stabiliserende energi mellom ytterpunktene, og som mellommenn i universelle konflikter. Kommandoen griper inn når de universelle lovene settes til side. Det har alltid vært noen som har overtrådt de universelle spillereglene, og det er planeter som er utslettet på grunn av indre og ytre stridigheter. Den hardeste kampen mellom polariteter foregår ved Orion.

Orion representerer dualiteten i den mest ekstreme formen. I denne stjernekonstellasjonen finnes den reneste, "lyseste" energien, den "mørkeste" energien og den stabiliserende energien - der det "mørke" og det "lyse" er forenet. Ashtar-kommandoens stjernekrigere har vært aktiv i denne konflikten, som er den mest signifikante når det gjelder foreningen av energier som finner sted i hele Universet. Det er likevel en forbindelse og en kontakt mellom det mørkeste mørke og det lyseste lyse, de er som to tvillingsjeler som dras mot hverandre for til slutt å forenes. Ashtar-kommandoens oppgave er å nøytralisere de "mørke" energiene når vi blir kalt på. Men vi kan ikke forhindre kampen mellom dualitetene, den må spilles ut, men innenfor de universelle lover. Den kampen som foregår ved Orion, er den samme som foregår inne i dere - på et annet plan og med andre uttrykksformer. Så lenge det finnes negative energier i vårt univers, vil det utspilles kamper ved Orion. Vi tilhører ikke en spesiell galakse eller planet. Våre medlemmer kommer fra utallige planeter.

Det er mange på Jorden også som er tilknyttet Ashtar-kommandoen, enten som kontaktpersoner eller som fysisk inkarnerte individer fra kommandoen andre steder. I denne spesielle fasen i Jordens historie har de valgt å inkarnere for å gi av sin stabiliserende energi direkte på stedet. Energier er jo ikke bare noe som er utenfor dere, dere representerer en energi hver for dere. Det er derfor dere er så forskjellige, og det er derfor dere reagerer forskjellig på hverandre. Noen tiltrekkes man, andre frastøtes man. De negative kosmiske energiene finnes også på Jorden, blant annet i vitale samfunnsinstitusjoner, i maktsentra og i bank- og finans-institusjoner. En av Ashtar-kommandoens oppgaver på Jorden er å nøytralisere disse energiene, og vi arbeider aktivt helt på regjeringsplan! De negative kreftene vil være spesielt aktive i årene frem mot tusenårsskiftet og de nærmeste årene deretter. Det gledelige i denne forbindelse er likevel at de aller mørkeste og mest negative energiene ble trukket tilbake fra Jorden for noen år siden.

Vi sprer våre budskaper gjennom våre kontakter på Jorden. Kontaktene er spredt over hele kloden, slik at det faktisk finnes et helt Ashtar-nettverk på Jorden. I årene fremover vil vi intensivere informasjons-overføringen til dere, fordi dere nå er inne i en viktig fase i deres utvikling, som vi overvåker nøye. Den åndelige oppvåkningen skjer i sykluser, i konsentrerte faser. I en periode våkner en bølge mennesker opp, og etter en konsolideringsfase der energiene integreres, våkner en ny bølge opp. Akkurat nå skjer det en ny oppvåkning over hele Jorden. Det blir stadig lettere å ta del i de nye energiene, fordi det finnes så mange åndelige bevisste mennesker blant dere. Samtidig skjer det så mye på så kort tid, som krever informasjon som ikke finnes i dagens bøker. Mange av de bøkene som omhandler åndelige budskaper dere leser om kanskje bare tre år, er fremdeles ikke skrevet! Nye bøker vil stadig komme til, og mye av den åndelige litteraturen som vil omsettes, er kanalisert litteratur." Denne delen av boken er ment for dere som nå tar deres første bevisste steg på den åndelige veien - men vi håper at andre også kan ha nytte av den. Den omhandler mange forskjellige temaer, men vi går ikke i dybden. De av dere som er interessert i ett bestemt tema, vil finne litteratur som omhandler deres spesielle interesseområde. Hovedtemaet i boken er likevel frigjøring. Alt handler om frigjøring i dag. Først skjer det en individuell frigjøring, deretter frigjøring i forhold til omgivelser og autoriteter, så nasjonal frigjøring og til slutt global frigjøring. Men alt starter inne i dere.

Ashtar innleder

Mye frykt vil forsvinne når dere husker at dere aldri har vært avskåret fra resten av Universet. Ved å åpne opp for den ikke-fysiske delen av dere, vil dere igjen kunne oppnå kontakt med opphavet for Alt. Slik vil dere kunne utnytte hele deres potensial, ikke bare en begrenset del av det. Er det ikke dét alle mennesker lengter etter? Lengselen styres i stedet mot andre ting, kanskje materielle ting, som gir en viss tilfredsstillelse i øyeblikket, men som ikke er en varig tilstand. Alltid er det et eller annet dere lengter mot, noe udefinerbart. Ordet Gud har blitt et belastet ord for mange. De jordiske kirkesamfunnene må ta sin del av ansvaret, fordi de ofte har satt personlig makt og vinning i høysetet, fremfor det budskapet de i utgangspunktet var satt til å formidle. Kirkene står i dag halvtomme, og presteskapet snakker om menneskers manglende åndelige innsikt, og innser ikke at de selv har drevet menneskene bort fra Kirken med sitt dogmatiske syn. Alltid har det vært mennesker som har visst, men som ikke har kunnet stå frem.

Inkvisisjonsmetodene er mer moderne i dag, men heller ikke i den såkalte New Age-bevegelsen vil man unngå en eller annen form for personforfølgelse. Heller ikke i New Age-bevegelsen vil man være fri for falske profeter. Vårt budskap er at det bør skje en sammensmeltning av den nye tids tenkning og den tradisjonelle tenkning. Det er ønskelig med en glidende overgang til den nye tidsalderen. Mye arbeid er allerede gjort ved at lysarbeidere i mange år har arbeidet aktivt med å heve bevisstheten på Jorden. Dette merkes. Det vil ikke være slik at all tradisjonell tenkning blir overflødig fra den ene dagen til den neste. Et pengesystem kan ikke avskaffes plutselig. Det må skje gradvis, fordi det som skal skiftes ut, må erstattes med noe annet. Før det nye er vel innarbeidet i den kollektive bevisstheten, kan ingen erstatning finne sted. Noen ganger er det nødvendig at utviklingen får et noe mer dramatisk forløp, blant annet i form av naturkatastrofer, konkurser og omveltninger i finansinstitusjonene. Det er ingen tilfeldighet at det skjer akkurat i disse tider. Slike hendelser er med på å vekke mennesker. Hvis alle på Jorden hadde hatt et så høyt bevissthetsnivå at de hadde sett helheten, ville det ikke vært noen problemer.

Men frykten er der. I virkeligheten er det frykt for det nye, ukjente, som dere innerst inne vet skal komme, men ikke helt tør slippe inn. Likevel har dere selv valgt å leve på Jorden i denne tiden og følge med fra orkesterplass. Nei, ikke bare følge med fra tilskuerplass, dere er selv aktørene i det stykket som nå spilles på Jorden. Alt skal omtransformeres, og hvor mye lettere ville det ikke ha vært hvis deres bevissthet var på et nivå der dere var i stand til å se sammenhengene og huske hvorfor dere valgte å fødes i denne spesielle tiden! For det var et frivillig valg dere tok, enten for å utligne karma før den nye tidsalderen, eller for å delta aktivt i omtransformasjonen. Aldri har det vært så mange individer samlet fra så mange forskjellige stjernesystemer som nå, både på Jorden og rett utenfor jordsfæren. Jorden er i fokus akkurat nå.

Den oppgraderingen Jorden skal gjennom, har andre planeter allerede opplevd. Venus var blant de siste planetene i deres solsystem som gikk gjennom porten til den dimensjonen der Jorden også skal residere. Som den eneste planeten i solsystemet lever dere i den tredje dimensjonen, der fysiske lover og loven om årsak og virkning virkelig gjelder. Ikke alle - ja svært få - er bevisst sin ikke-fysiske del. Når den nye tidsalderen er et faktum, dvs. når dere er hevet opp til og utover den fjerde dimensjonen, vil dere igjen leve i harmoni med deres Guddommelige Opphav i enhver oppgave dere utfører. Dere vil igjen innta deres rettmessige plass i det planetariske fellesskapet, og dere vil innlede et samarbeid med brødre og søstre fra andre verdener, slik dere gjorde før. Den nye tidsalderen kan ikke være der på et øyeblikk. Aldri kan noen motta og gjøre nytte av informasjon på et høyere nivå enn det de selv er på. Derfor har dere lærere med dere, både blant dere og i andre verdener. I tusen år skal Jorden blomstre, inntil Hun er klar til å fortsette mot atter nye dimensjoner. Det er det dere har kalt for Tusenårsriket.

Vi ønsker dere lykke til på reisen - deres returreise Hjem!

I ærbødighet, Ashtar

 

Stjernemennesker

Begrepet stjernemennesker virker søkt for mange, og noen føler at det kanskje rommer tanker om å være mer enn andre. Men ser vi mot åndsvitenskapen ser vi at intett levende vesen kan være noe mer enn andre. Et insektsvesen har samme kosmiske "verdi" som en helgen, men sistnevnte ligger "foran" i utviklingen, hvis man da i det hele tatt kan snakke om "foran og bak" i et evighetens kretsløp. Sjelen er dog tidløs, hevet over tid og rom. Med begrepet "sjel" menes det den virkelige, evige levende bevissthet bak kroppen. Begrepet sjel stammer i fra de teosofiske skrifter; Blawatsky, Leadbeater , Besant og senere Alice Bailey. Martinus bruker benevnelsen overbevissthet for å betegne denne evige og faktisk egentlige levende del av vesenet. Martinus beskriver i sin kosmologi den evige utviklingen i enorme kosmiske sykluser eller spiralkretsløp som han kaller dem. For å få en fullstendig oversikt og forståelse av dette så henvises det til hans bok Det Evige Verdensbillede del 1. En forenklet oversikt gis også i Nils Kalens bok Kosmisk Livssyn- en introduksjon til Martinus verdensbillede.

Martinus beskriver jordmennesket som utviklingsmessig å tilhøre den siste del av dyreriket som i fjern fortid utviklet seg fra planteriket. Før dette var vesenene i det han kaller salighetsriket som vi ser den fysiske del av i mineralriket. Martinus har trukket de store utviklingslinjer, og har ikke gått inn på detaljer som til eksempel hvordan de forskjellige plante og dyrearter ble "sådd"og utviklet. Ord som stjernemennesker har ikke Martinus gått inn på .Og her er det nettopp at endel kanaliserte og dikterte bøker forteller at en viss andel av Jordens mennesker ligger utviklingsmessig noe foran den øvrige menneskehet, og har sitt egentlige hjemsted på andre kloder i kosmos. Det er dette som ligger i begrepet stjernemennesker. Deres primære oppgave på Jorden nå er å bidra til å hjelpe til med å forankre de nye energier av forståelse og kjærlighet. Dette er vanligvis fredfylte ,kreative og kunstneriske mennesker som ofte har det til felles at de ikke føler seg hjemme på Jorden.

De kan ha levd noen få inkarnasjoner på Jorden for slik bedre å lære å forstå livet her, og de er nå igjen født inn på Jorden for å skulle være nettopp fødselshjelpere i den kosmiske fødselsprosess som kloden nå skal igjennom. Disse tilhører da det rike som Martinus kaller første del av det riktige menneskerike, og endel har minner om ha virket som "kosmiske gartnere" i fortiden. Altså arbeidet med å nedplante dyre- og plantearter på kloder som var modne for dette, og videre overvåke og videreutvikle disse livsformer.

En interessant beskrivelse av nettopp dette er gitt boken Eremitten som er forfattet av Lobsang Rampa. ( boken har nr. isbn 87 416 1033 4) Han kom i kontakt med en eremitt som i sine yngre dager - i begynnelsen av dette århundre - hadde blitt ført til en høyteknologisk "base" i Himalayas fjell, hvor høytutviklede utenomjordiske vesener ga ham undervisning. Langt senere ble denne blinde eremitt oppsøkt av den person som senere fremstod som Lopsang Rampa, og som hadde som oppgave å gjøre eremittens informasjoner tilgjengelige for verden.  Her følger noen korte utdrag fra boken :

"Vi er Jordens gartnere - vi reiser rundt i universene og anbringer mennesker og dyr i de forskjellige verdener. Dere jordboere har deres legender om oss, dere omtaler oss som Himmelens Guder og taler om våre flammevogner. Nå vil vi gi deg opplysninger om livets opprinnelse på Jorden, så du kan gi den viten videre til en som skal komme etter, gå ut i verden og skrive om disse ting, for det er på tide at menneskene lærer å kjenne sannheten om deres guder, før vi begynner på et annet stadie. Boken forteller videre om den lange prosess som skulle omdanne den nydannede glødende lavakule Jorden - til å bli mottakelig for liv. Og mange ekspedisjoner av de kosmiske gartnere ble foretatt for å gjøre forsøk med å "nedplante" bestemte dyrearter på Jorden.

Mange forsøk mislyktes, før man fikk fremavlet levedyktige menneskelige raser som kunne utvikle intelligens. Disse ble etter hvert farlige for seg selv og "oppasserne"; det beskrives om menneskeheter som i fjerne tidsaldere også kom inn på den "kosmiske blindvei" ved å lage atomvåpen som til sist utslettet dem selv. Etter svært lang tid da strålingen igjen var svekket kunne "gartnerne" utplassere nye raser . Eremitten beskriver hvordan dette ble vist ham i "basen" på store skjermer hvor man kunne studere hele klodens fortid i detaljer:.......Arken(romskipet) kom tilsyne på skjermen foran meg, kjempemessig og tung. Et fartøy som kunne omslutte Potala, hele Lhasa og Drepung lamaklostrene.(han relaterer det til sine næromgivelser) Den var så stor at menneskene som strømmet ut av den, i sammenligning var som maur som arbeidet i sanden. De virket alle fortumlet, bedøvet, sannsynligvis for at de ikke skulle slåss.

Menn med merkelige ting på skuldrene fløy omkring som fugler, holdt sammen på mennesker og dyr ved å berøre dem med metallstenger. Fartøyet fløy rundt om Jorden, landet mange steder for å landsette dyr av forskjellig slags. Mennesker som var hvite, noen som var sorte og noen som var gule. Små mennesker, store mennesker. Mennesker med sort hår og noen med hvitt hår......

......til stadighet fløy de små fartøyer gjennom luften og holdt øye med Jordens nye beboere. På deres streiftog spredte de de store hjorder og sikret seg at mennesker og dyr ble spredd over hele kloden. Århundrer gikk og mennesket var igjen ikke istand til å tenne et bål eller bare hugge til primitive redskaper av stein.

De vise menn(gartnerne) holdt konferanser og bestemte at det måtte innføres menneskelige vesener som var mer intelligente, som viste hvordan man kunne tenne ild og arbeide med flint. Slik gikk århundrene, mens Jordens gartnere innførte friske levedyktige arter for å forbedre den menneskelige besetning. Gradvis avanserte menneskeheten fra flinthuggerstadiet til båltenningsnivået. Etterhvert ble det bygd hus og skapt byer. Hele tiden gikk gartnerne rundt mellom menneskevesnene, og menneskene betraktet dem som guder på Jorden. En kommentator brøt inn og sa: - Det tjener ikke noe formål å fortelle om de endeløse plager som traff den nye koloni Jorden. Jeg vil fortelle deg hovedpunktene for at du selv kan lære noe. Mens jeg taler, vil vi foran oss ha bilder som passer til i tid, så du kan se det viktigste.

-Sentralriket var stort, men det kom et voldelig folkeslag fra et annet univers som prøvde å frariste oss våre besittelser. Disse skapninger var menneskelignende og de hadde horn stikkende ut fra tinningene. De hadde også hale. Disse mennesker hadde en uovertruffen krigersk natur. Krig var deres fornøyelse såvel som deres arbeide. I sorte skip strømmet de inn over dette univers, og la de verdener øde som vi hadde satt ut yngel på. I rommet fant det sted kamper, som nesten hadde karakter av naturkatastrofer. Kloder ble lagt øde. Kloder eksploderte i flammende , rykende klumper og restene av dem fyller selv idag opp på romveiene som asteroider. Tidligere fruktbare kloder fikk deres atmosfære fullstendig ødelagt, og alt det liv som fantes der forsvant. En klode streifet en annen og sendte den inn i Jorden.

Jorden vibrerte, rystet og ble skubbet ut i en annen bane som gjorde jorddagen lengere. Ved dette som nesten var en kollisjon, sprang kraftige elektriske utladninger ut fra de to kloder. Himmelen flammet på ny. Mange av jordmenneskene omkom. Store flodbølger feiet inn over verdens overflate, og barmhjertige, medlidende gartnere fløy hastig rundt i deres arker og prøvde å få mennesker og dyr ombord, for at de kunne bli transportert til høyereliggende områder og i sikkerhet. Senere , sa stemmen, - ville dette være opprinnelsen og årsaken til at det oppsto ukorrekte legender i alle jordens land . Men slaget ble vunnet i rommet.........

Det skal ikke her påstås at ovennevnte bok og tilsvarende, representerer den absolutte sannhet, men denne delen gir en logisk forklaring på hvordan universets høyere utviklede vesener, overvåker og hjelper de mindre utviklede, eller sine "yngre brødre og søstre" på utviklingsveien. Altså i praksis det prinsipp som Martinus kaller "foreldre-prinsippet" (symbol 2 i Det Evige Verdensbillede del 1)

 


forts. den kanaliserte del:....." Den gruppen som mange direkte og indirekte tilhører, er medlemmer i en stjerneflåte som er en del av Ashtar-kommandoen, og vi samarbeider med den Intergalaktiske Konfederasjonen. Vi fra Alfa Centauri har høy integritet og erfaringer fra misjoner der mennesker er evakuert fra sine planeter på grunn av utslettelser og kosmisk stråling, og fra misjoner på Jorden hvor vi stadig er kalt tilbake for å informere og ta vare på verdifull visdom og kunnskaper for ettertiden. Vi har kommet tilbake i viktige overgangsfaser i Jordens historie, men vi ble aldri en del av Jordens inkarnasjonssyklus. Vi var blant annet med på evakueringen av Atlantis da landet gikk under, og vi var her i inkakulturens sluttfase og under katartiden. Dette er vårt siste oppdrag for Jorden. Når Jorden er forankret i de nye energiene, har vi avsluttet vår oppgave. Vi kan da fortsette til andre dimensjoner. Samtidig som Jorden løftes til nye dimensjoner, løftes en annen del av Universet til enda høyere dimensjoner eller oktaver av lys, der form og masse ikke eksisterer. Mange gamle sjeler, både på Jorden og andre steder, vil velge å dra dit.

Utviklingen vil ikke avsluttes, og mange vil fortsette som åndelige lærere fra sin nye verden. Stjernemenneskene eller alle mennesker av lys, representerer en stabiliserende energi, og som "lyskrigere" har dere stadig vært i kamp med de negative kosmiske energiene. Ashtar-kommandoen og den Intergalaktiske Konfederasjonen har gang på gang grepet inn og stoppet disse energiene og vil gjøre det igjen hvis det blir nødvendig. I disse dager snakkes det mye om gruppen Illuminati, , som representerer de negative kosmiske energiene, og som har ett mål for øye: Makt og verdensherredømme. I og med at alle energier rundt oss gjenspeiler sider i oss selv, er de negative energiene summen av vårt eget negative tankemønster og vårt eget maktbegjær. Så lenge disse energiene speiler noe i oss, vil de være der. Den andre ytterligheten er den rene engleenergien. I sin reneste form kjenner ikke englene til andre realiteter, og de danner dermed motpolen til de negative energiene.

Når de positive og negative energiene nærmer seg hverandre (for til slutt å bli forenet), vil de føle frykt for hverandre, fordi de ikke kjenner hverandre. Derfor ser vi tendenser til det ekstreme i begge leire - man betrakter virkeligheten som enten svart eller hvit. Vi har tidligere fortalt at Nostradamus' og andres profetier ikke lenger har gyldighet og skal derfor ikke gis næring i form av tankeenergi. Mange profetier ble gitt ut fra at forutsetningene var slik eller sånn. Men dere kan endre forutsetningene når som helst, og det har dere allerede gjort. Den kollektive bevisstheten er nå så høy at det ikke lenger er behov for en altødeleggende atomkrig for eksempel. Dere vil ikke være kvitt alle regionale kriger med en gang - men også der vil dere se at lyset er på vei inn - fordi alt som er negativt må opp til overflaten for å renses ut av Jordens aura en gang for alle. Det skjer stadig vekk naturkatastrofer, men de er ikke satt i scene av de kreftene som vil overta Jorden! Orkanene og vindene, flodbølgene og senere vulkan-utbrudd kommer så spredt og skånsomt som mulig, nettopp fordi dere har hevet den kollektive bevisstheten.

De er justeringer av Jordens energier. Når flodbølgene kommer, vil menneskene få tid til å flytte. Dere greier ikke å gå gjennom den endelige separasjonen uten en viss grad av ødeleggelse. Men gjør ødeleggelsene så små som mulig ved å heve deres bevissthet og ved å la være å gi tankeenergi til fantastiske historier om motkreftenes spill. Det er mange som allerede kjenner til de nye energiene og den nye teknologien som skal tas i bruk, og det er ikke uventet at noen vil forsøke å misbruke dem. Mange gjorde det allerede på Atlantis. På mange måter er det Atlantis som utspiller seg om igjen, men denne gangen skal lyset vinne! Det finnes mange muligheter på Jorden til å lage altødeleggende våpen og verktøy som kan brukes til å overta verdensherredømmet. Men husk at dere også er underlagt de universelle lovene. Det er mange ting vi ikke kan gjøre for å stoppe deres galskap, men en ting vil vi stoppe: Atomkrig. Det ville ha ringvirkninger på så mange områder - ikke bare på Jorden -at det aldri ville bli tillatt.

Utviklingen på Jorden er endret så drastisk de siste årene, og utviklingen bare fortsetter i positiv retning. Derfor: Erkjenn de mørke energiene, men ikke gi tankenæring til dem, og bekjemp dem med Kjærlighetens våpen. Mennesket har stort sett forstått at krig er et avlegs kommunikasjonsmiddel, men likevel kriger de mot hverandre. Vi har dog effektive midler til å stoppe en væpnet hær ved hjelp av kosmisk energi som faktisk kan ødelegge våpnene. Men vi griper normalt ikke inn uten at det er absolutt nødvendig. Venner, fortsett i trygghet på deres lysvei - ja Jordens lysvei. Alle lysarbeidere vil få en "alert call" (varsel) dersom noe viktig og uforutsett skjer. Så åpent har samarbeidet allerede blitt mellom dere og oss og Alt som Er.

 

Kirken og budskapet

Jesus kom ikke til Jorden for å dø. Han kom for å så visdomsfrø, gi håp og demonstrere en høyere verdens væremåte. Men verden var den gang ikke istand til å forstå eller etterleve disse høye idealer, og den enkle kosmiske visdom ble etterhvert til dogmer, med en masse misforståelser skapt av de mange kirkeretninger. Men kjærlighetsbudskapet er intakt, og tilgivelsen står sentralt i alle kristne menigheter. Mange menighetsforstandere og prester har imidlertid vært så opptatt av egen makt - selv om intensjonene kanskje var gode - at de glemte enkeltindividets rolle i det hele. Ingen mennesker er like. Alle er unike, og alle har valgt sin egen utviklingsvei. Ingen veier er riktige eller gale fordi alle leder mot det samme målet. Derfor har ingen rett til å dømme et annet menneske.

Hvert vesen er en enkelt fasett av Guds øye. Gud - helheten - sanser, iakttar og skaper gjennom alt og alle, fysiske og ikke-fysiske vesener. Gjennom atomare, mikrokosmiske vesener såvel som gjennom dyr, mennesker, kloder, sol-vesener, galakser og superuniverser. Dere er gudesønner og -døtre som vandrer på planeten Jorden, men de færreste kjenner sin egen virkelige identitet som evige brikker av Helhetsvesenet eller Guddommen. Jesus var et menneske, som dere. Tilføyelsen Kristus er egentlig ikke en del av navnet. Kristus er energien som ble kanalisert gjennom mennesket og Mesteren Jesus.

Kristusenergien er den energien dere alle skal bli en del av. Mange av dere har allerede åpnet opp for de nye energiene og opplevd hvordan livet er forandret, for ikke å si snudd opp ned. Da Jesus forlot Jorden, etterlot han en del av sitt lys (sin aura) her. Lyset ligger som en ring rundt Jorden og er tilgjengelig for dem som finner den riktige bølgelengden i sin private radiosender. Det kan være noen skurringer på linjen, men når den er åpen, er forbindelsen klar og tydelig. Alltid har det vært mennesker som har visst mer enn andre, men som ut fra tidens normer ikke har kunnet si sine meninger. Men de har visst!

Når skal den kristne kirke endre sine dogmatiske holdninger? Når skal villfarelsen om himmel og helvete opphøre? Når skal villfarelsen opphøre om at mennesket etter ett kort livs erfaringer skal dømmes til himmel eller evig fortapelse? Vi sier dere; også innenfor presteskapet vil det skje endringer, som på så mange andre områder. Det er en helt ny generasjon mennesker som kommer nå, og som stiller spørsmål i stedet for bare å godta de eksisterende verdiene. Med de nye energiene som allerede er tilført Jorden, blir det stadig lettere å huske, og mange av dem som fødes nå, fødes rett inn i de nye energiene.

Foreldre, se på deres barn. De er store sjeler, og mange av dem har minnene intakt fra forgagne tider. Kanskje har de tjenestegjort andre steder i Guds Univers, og vendt tilbake for å hjelpe dere og gi av sine kunnskaper i den nye tidsalderen. Religion er et personlig forhold mellom det enkelte individet og Helhetsvesenet - Gud. Vi sier ikke at Kirken er overflødig, fordi det alltid vil være behov for samlingssteder for åndelig tenkende mennesker. Men det finnes bare én sannhet, den sannheten det enkelte mennesket selv besitter, forutsatt at han eller hun lever etter sine idealer. Kirken har aldri vært ment å skulle fungere som en moraliserende pekefinger. Det tok ikke lang tid etter at Jesus hadde forlatt planeten, før presteskapet fortsatte som de alltid hadde gjort, med å "oppdra" menneskene. Men den frykten de skapte, var ikke annet enn frykten de opplevde for at massene skulle bli så sterke at de selv mistet makten og kontrollen. Og vi må se dette i relasjon til at Jorden har vært en kamp- eller maktsone helt siden Atlantistiden. Lenge har makt, penger og korrupsjon hindret menneskers utvikling.

Dere har sett på penger som et mål, ikke som et middel til frigjøring. Når massene ble for sterke, opplevde dere noen av historiens mørkeste perioder: Inkvisisjonene, kristenforfølgelsene og heksebrenningene. Disse er skampletter i Jordens historie, men var likevel nødvendige erfaringsdetaljer for de som var en del av disse barbariske dramaer. Og det er nettopp dette som er kjernen i all utvikling: Dere velger selv - i deres høyeste identitet som evighetsvesener - deres egen utviklingsvei. Dere skaper selv deres omgivelser. Dere har selv makten i deres liv - og ansvaret. Derfor er det slik at all utvikling starter blant massene og kan resultere i opprør eller revolusjoner. Når nye tanker er rotfestet blant massene, kan det oppstå opprør mot et lands ledere, kirkeledere eller andre som vil regjere med makt, slik det skjedde i Øst-Europa. Kirken har ingen monopol på sannheten. Likevel vil vi løfte en advarende pekefinger: Det vil alltid finnes mennesker som vil misbruke og dominere andre.

Det mange kirkeledere og menighetsforstandere har stått for, vil forflyttes til New Age-bevegelsen. Derfor vil ikke alt som kommer fra den type bevegelser, være rent. Desto viktigere blir det for hver og en av dere å lytte til deres indre stemme. Hver og en av dere har en "direkte telefonlinje" til deres Opphav. Bønnen som verktøy, og samvittigheten som veiviser. Når dere følger den stemmen, kan dere aldri gå vill. Forstå at de som påberoper seg sannheten, også er i utvikling. Et bevisst menneske vet at ydmykheten er en av de viktigste egenskapene man kan besitte. Når ydmykheten er til stede, behøver dere aldri å fortelle andre hvordan de skal leve, men dere kan fortelle om deres egne erfaringer og deres egen utvikling. Dere vil være der for andre, uten å forvente å få noe igjen. De universelle lovene sier likevel at den som gir uegennyttig eller uselvisk til andre, vil få flerfoldig igjen. Og dere er alle underlagt de universelle lovene. Ut fra de universelle lovene skapes deres egne omgivelser.

Deri ligger ansvaret dere har for deres egen utvikling. Dere kan aldri lete etter årsaker utenfor dere. Utviklingen starter alltid med dere selv. Selv om dere sier at Jesus døde for dere, har det aldri vært meningen at dere skulle leve for hans død. Dere skulle leve som han levde og lærte! Bergprekenen kan stå som et monument over Jesu liv og gjerning. Deres eget liv er deres ansvar. Når som helst kan dere bryte karmahjulet (loven om årsak og virkning), som har gjort at dere har gått gjennom så mange lidelser, liv etter liv. Vi sier at dere selv skaper deres omgivelser, så hvorfor ikke skape dem med glede og kjærlighet i stedet for lidelse? Hvis resultatet blir det samme til slutt, er det ikke da lettere å gi seg over i latter og kjærlighet? Selvhøytidelighet har aldri tjent noen herrer, annet enn å forsinke utviklingen. For det er en forsinkelse det er snakk om, ikke en fortapelse. Dere skal aldri frykte en utvikling i åndelig retning fordi en prest eller menighetsforstander en gang fortalte at dere for alltid ville gå fortapt hvis dere ikke fulgte "den rette læren". Det er så mye frykt forbundet med dommedagsprofetiene, at vi synes det er på sin plass å avlive disse mytene her og nå. Det eksisterer ingen dommedag7. Det eksisterer ingen fortapelse.

Men hvis man lever etter disse ideene, ja - da kan man i lang tid leve i sitt eget private helvete, der man degraderer seg slik at man ikke tror seg fortjent verken til verdslige goder eller Guds kjærlighet. Kanskje var dommedagsprofetiene nyttige midler til å få undersåtter til å lystre ordrer, slik at de kunne kontrolleres. Det dere kaller for dommedag, er den prosessen Jorden nå går gjennom, oppgraderingsprosessen til den neste dimensjonen. Så lenge Universet har eksistert, har all utvikling forløpt i sykluser. Man kan si at det er en utviklingssyklus som er i ferd med å avsluttes og en annen som skal påbegynnes. Den frie viljen mennesket er underlagt, kan det bruke til å velge sin egen utviklingsvei. Når Jorden skal opp i svingninger igjen, kan mennesket velge å følge med. Mange har allerede våknet og valgt den nye veien. Andre fortsetter å leve i den tredimensjonale verdenen med sine motsetningsforhold: Svart/hvit, jøde/muslim, godt/vondt osv. Det er et frivillig valg, men ikke et galt valg. Det innebærer bare en forsinkelse på veien tilbake til Opphavet. For alle skal vi tilbake til der vi en gang startet fra, men vi bestemmer selv tidspunktet. Med deres lineære tidsregning kan veien virke lang og tung1 men på et høyere plan der tid ikke eksisterer slik dere kjenner det, er det bare et øyeblikk av Evigheten. Ansvaret for seg selv innebærer at man våger å se på sine skyggesider.

Alle har skyggesider i seg - og lyse sider. Altfor mange fokuserer bare på den ene siden, på samme måte som de fokuserer på enten det følelsesmessige eller det intellektuelle. I den nye tiden er det enheten som er drivkraften. Det er ikke enten mørkt eller lyst, intellektuelt eller følelsesmessig, men det er alt, smeltet sammen til ett. Når balansen er der, er man trygg, og man har oppnådd den indre roen som så mange søker etter andre steder: I jobb, gjennom jordiske verdier eller kunstige stimuli. Alt som skal til, er å åpne lyskanalen igjen og ta i mot de nye energiene. Når man ser helheten i sin sjels utvikling, ser man ikke lenger sine problemer isolert. Man ser dem i en større sammenheng og forstår at de har en årsak. Man ser at det som tilsynelatende virker tilfeldig, ikke er tilfeldig likevel. Alle møter med andre mennesker og alle situasjoner man opplever, har man satt i scene for å lære det man trenger å lære mest av alt, der og da. Loven om årsak og virkning sier at det man en gang gjorde mot et annet menneske, må man utligne senere. Når man ser helheten i sin utvikling, ser man at man opp gjennom historien har vært hverandres elskere og bødler.

Man har vært aktører på Livets store scene. Når teppet gikk ned etter siste akt, valgte man kanskje ikke selv hvilken rolle man ville spille neste gang? Når man husker at man har spilt alle rollene, hvilken rett har man da til å fordømme dem som tenker annerledes enn en selv? Hvilken rett har man da til å fordømme seg selv? Når som helst kan dere bryte karmahjulet. Husk : erkjenn og tilgi. Når dere tilgir dere selv, tilgir dere andre, og dere er fri. Mangelen på tilgivelse er båndet som gjør mennesker ufrie. Gjensidig hat kan binde mennesker sammen gjennom flere inkarnasjoner, inntil de har tilgitt hverandre. Men det er deres eget ansvar å sette fart i utviklingen, ikke deres barns, foreldres, ektefelles eller arbeidsgivers. Dette har alltid vært grunnbudskapet, men et sted på veien ble ansvaret fjernet fra enkeltindividet, fordi det var noen som visste bedre.

Derfor har Kirken nærmest gjort seg selv overflødig. Menneskene har ikke lenger behov for å bli fortalt hva de skal tro. Deri ligger drivkraften til den nye utviklingen på alle områder i samfunnet. Når frykten for en straffende vred gud forsvinner, og menneskene begynner å huske sin sjels vandring liv etter liv - ja, da vil de nye energiene finne stadig nye mottaker-stasjoner, der energiene kan plantes trygt og godt i planetkroppen. Vi trenger fysiske mottakerstasjoner for å kunne overføre energier til Jorden.

Mennesker, våkne opp og erkjenn deres opprinnelse!

 

Jordaksedreiningen og Jordens rensning 

Det er lenge siden man begynte å snakke om en angivelig jordaksedreining i forbindelse med overgangen til den nye tiden. Dessverre har dette blitt forvrengt slik at mange tror at hele Jorden skal gå under. Nei, det er utenfor de universelle lovene å ødelegge en planet på den måten. Hvis planeten hadde blitt ødelagt, ville det vært på grunn av menneskenes streben etter å agere Gud, å overstyre Gud - fordi dere på et eller annet tidspunkt har fått en motforestilling mot begrepet Gud. Og likevel, når dere står overfor en personlig livskrise eller en fare, vender dere øynene oppover mot Noe. "Det finnes ingen ateister i en skyttergrav," var det noen som sa en gang.

Når vi snakker om Gud og kristendom, snakker vi ikke om den kristne kirken på Jorden. Vi snakker om en annen form for kristning, nemlig det å ta del i Kristusenergien - som ligger som en lysende ring rundt planeten, og som er oppnåelig for alle som velger å våkne opp og huske at separasjonen fra resten av Universet er den store illusjonen - og en del av materialiserings-prosessen dere har gått gjennom. Når prosessen nå skal reverseres slik at dere igjen begynner å ane deres guddommelighet og huske at dere aldri har vært avskåret fra deres Opphav, kreves det en fullstendig rensning av både planeten, menneskene og naturen. Naturen har i millioner av år gitt til dere - nå er det deres tur til å gjøre gjengjeld.

Miljøforsøplingen er deres største problem ved siden av deres tanker. Hvis dere visste hvordan negative tanker smitter! Tanker er energi. Alt skapes ved hjelp av tanken. Slik utvikles den kollektive bevisstheten i et land eller globalt. Man kan si at alle land har det styresettet menneskene der ønsker. Når den kollektive bevisstheten er så høy at menneskene ikke vil leve i tvangstrøyer lenger, er det ikke ett regime som kan stå i mot massene. Tankeenergier er sterkere enn noe våpen. Og hvis negative tanker kan smitte, hvordan kan da ikke positive tanker være med på å skape fred mellom mennesker? Det er med sorg vi betrakter piggtrådene som er satt opp mellom brødre, for å beskytte seg mot hverandre - eller kanskje vi skulle si mot seg selv.

Det er det ukjente man er redd for, ikke menneskene på den andre siden av piggtråden. Holdningene må endres før styresett kan endres. Holdningene utgår fra tanken. Hvis mange tenker en god tanke, vil dette ha en smitteeffekt dere knapt fatter. Men de lave energiene er der fremdeles. Så er det opp til dere å velge om dere vil fokusere på krigen og truslene, eller på lyset som er på vei inn og infiltrerer overalt. Selv om det synes som om krig er det mest dominerende i nyhetsbildet, så er lyset like sterkt.Lyset og mørket er to sider av samme sak. Der hvor det er mørkest, er det også lys, om det så bare er et lite stearinlys som lyser i et mørkt bomberom. Hvis dere ante om alle "soldatene" (vesener fra høyere frekvensverdener) som drar ut ens ærend for å plassere sitt lys over de krigsherjede områdene! (Nettopp dette er temaet i en bok som heter "Seven Steps to eternity", oversatt til dansk: Syv trin til evigheden. Mottatt av eller gjennom Stephen Turoff. Boken beskriver en ung soldat som døde under slaget ved Somme i 1. V-krig, og som etter en merkelig overgang til den neste verden, etterhvert blir satt i skole for å utdannes til å bli åndelig hjelper, som skulle virke under den neste grusomme krig - 2.v-krig - som de viste ville komme. Boken beskriver meget levende den kamp som lysets hjelpere førte mot mørket, frykten og hatet under denne krig. Utg.anm.)

Paradoks, tenker dere når dere ser barn og uskyldige mennesker bli ofre for krigens herjinger. Det er slik - og må være slik - at alt som er negativt, må opp til overflaten før det kan renses ut. Slik er det for menneskene også. Alle vonde tanker og følelser må bringes frem i lyset slik at man kan se på dem og frigjøre dem. Slik renses menneskene. Slik renses Jorden. Det vil være lommer - byer eller områder - der kampen mellom lyset og mørket vil utkjempes til det ekstreme. Når det hele er over, vil mangt være lutret. Men det er ikke dermed sagt at alle krigene vil tolereres stort lenger ut fra universelle lover. Dere har kommet så langt at dere vet at kriger ikke løser problemer. Derfor vil dere oppleve andre former for utrensning. Når en del av menneskeheten løftes opp til "høyere" bevissthetsnivåer, vil de samtidig løfte opp dem som er "under".

En bevissthetshevning foregår alltid parallelt på de forskjellige nivåene. Det haster å få løftet opp de "laveste" nivåene slik at dere kan unngå større kriger og katastrofer. I årevis har millioner av lysarbeidere over hele verden, i samarbeid med brødre og søstre i andre verdener og sine åndelige veiledere, vært med på et samarbeidsprosjekt der Jordens bevissthet stadig er blitt hevet. Dere ser endringene: Omstruktureringer i øst, nytt ansvar når det gjelder miljø osv. Bevissthetshevningen har også å gjøre med den nye generasjonen som har kommet til, spesielt de siste 20-24 år. De kommer med nye idéer om teknologi og miljø, og nye tanker om hvordan man kan leve uten å fokusere alene på materialistiske verdier - slik deres foreldre kanskje gjør. De kommer midt i en tid med store omveltninger. Omveltninger har alltid preget overgangstider.

I Jordens utvikling har det vært utpregede overgangsfaser mellom kulturskifter, når store kulturer har gått under osv. Igjen opplever dere et skifte, det viktigste dere noensinne har opplevd i alle de titusener av år de fleste av dere har vært tilknyttet planeten Jorden. Vi understreker viktigheten av å heve bevisstheten, fordi det til sjuende og sist er nivået på deres bevissthet som vil avgjøre hvor stor omveltningene vil bli i denne overgangsfasen, før dere igjen vibrerer på samme frekvens som deres planetariske kolleger i deres eget solsystem og andre. Kriger og naturkatastrofer har to sider. Den ene er de personlige katastrofene som rammer dem som er direkte utsatt. Den andre er at den rike verden vekkes opp og yter bistand. Ikke ut fra et selvisk motiv, men ut fra humanitære prinsipper.

Dere vil fremdeles oppleve regionale konflikter brødre imellom. Dere vil oppleve naturkatastrofer av forskjellig styrke. Alle jordskjelv, oversvømmelser og vulkanutbrudd er et ledd i Den Store Planen. Når det likevel skjer såvidt skånsomt, skyldes det at deres bevissthet nå er på et så høyt nivå at dere kan unngå de store katastrofene. Det har vært tider fra den kalde krigens dager frem til for noen få år siden, at klokken har tikket ubønnhørlig mot slaget 12. Når atomarsenalene er redusert og menneskenes bevissthet hevet, er det ikke lenger behov for katastrofer av det omfanget en atomkrig ville utløst. Dere skal ikke høre på katastrofeprofetier lenger. Vi sier ikke at Nostradamus' eller andres profetier var feil. Men de var bygd på hvordan forutsetningene var den gangen profetiene ble kunngjort. Dere kan når som helst endre forutsetningene og dermed deres "skjebne". Det er menneskets frie vilje.

Dere skal ikke gi tankeenergi til den type profetier vi nevnte heller, fordi alt dere gir tankeenergi, gir dere næring. Derfor skal dere fokusere på lyset som infiltrerer overalt, selv der hvor det ser mørkest ut. Alle katastrofer dere selv har utløst, nasjonale, globale eller personlige (mønsteret er det samme), kunne vært unngått hvis forutsetningene hadde vært annerledes. Derfor: Husk at dere nå skaper forutsetningene for der dere står i morgen. Deri ligger det personlige ansvaret hver og en av dere har for den globale utviklingen. Når dere tenker: "Mitt lille bidrag har da ingen hensikt" - tenk om igjen. Husk at tanken bak har en større kraft enn dere aner. Hvor stor kraft tanken har, kan dere prøve ut i deres nære omgivelser. Når dere er fylt av negative tanker mot et annet menneske, holder ikke det mennesket seg unna da? På den annen side, når dere er på topplanet humørmessig, skaper dere ikke da glede rundt dere?

Alt er energier. Alt skapes ved hjelp av energier, og alt starter med tanken. Det betyr jo ikke at dere skal avbryte den materielle hjelpen og bare tenke gode tanker. En god tanke skal praktiseres, da tjener dere Universet - som de største læremestre. Men en god handling er ingen god handling hvis motivet bak er urent. Hvis motivet bare er å demonstrere sin medmenneskelighet overfor andre, er ikke motivet rent. Uegennyttig kjærlighet er det endelige målet. Det er den eneste medisinen som kan rense Jorden og menneskene. Når dere husker at dere alle - vi alle - har et felles utspring, da er det jo dere selv dere ser hver gang dere ser inn i øynene til et annet menneske. Da er det dere selv dere gjør noe for - når dere utfører en god handling overfor et annet menneske. Tankene er altså deres ansvar og deres bidrag, når bevisstheten skal heves. De katastrofene dere bidrar til, kan saktens løses. Men de universelle, planetariske kan ingen av oss gjøre noe med. Dette gjelder blant annet jordens mental-fysiske rensning som vil finne sted i nær fremtid. Men det er ingen dommedag! Det er en oppjustering av energiene, slik at Jorden igjen kan vibrere på samme frekvens som sine søsterplaneter i verdensrommet.

Det er ikke første gang jordaksen beveges. Ved alle store tidsskifter har aksen vært i bevegelse. Vi kan nevne den siste store istiden og Atlantis' og Lemuria's undergang. Dreiningen og endringene derav vil foregå mer skånsomt jo høyere den kollektive bevisstheten er. Alle naturkatastrofene dere er vitne til, er bare forløpere og medhjelpere som skal brenne bort Jordens karma. Det er store havområder som skal renses. Tilsvarende med store landområder. Det mest rensende elementet er vannet. Dere har et helt reservoar av rensende vann plassert ved begge polpunktene. Store isfjell i drift kan rense enorme havområder i løpet av noen få år. Jordens rensning vil medføre store klimaendringer. Landområder som før var tørre, vil bli til hav.

Fra dype hav vil sunkne øyer og kontinenter igjen komme frem. Dette har også hendt flere ganger opp gjennom Jordens historie (og mange av dere bivånet også de begivenhetene). På et eller annet tidspunkt må en endelig separasjon finne sted - mellom dem som vil følge med til den nye Jorden, og dem som vil fortsette å leve i dualitetenes og polaritetenes verden (den tredje dimensjonen). Ingen valg er gale, men vi kan ikke lenger leve med dette kompromisset mellom to energibølger. Det finnes mennesker som dras i hver sin retning, og som ikke vet hvor de hører hjemme. Hva med dem som velger å fortsette å leve i de gamle energiene? Det er deres frivillige valg. Mange store sjeler har valgt å bli igjen. En gang der i fremtiden vil tilbudet igjen komme om å bli med - når deres planet skal oppgraderes og gjeninnta sin plass i det interplanetariske broderskapet. Hvordan skal man forholde seg til disse begivenhetene? Ikke med frykt, men ved å gå inn i seg selv og søke etter svarene der. Ved å begynne nå med å ekspandere sin bevissthet utover den fysiske kroppen. Det ligger et helt univers inne i dere som bare venter på å bli utforsket! Dere har hele Universets bibliotek innebygd i dere. Jo snarere dere kommer i gang med den prosessen, desto hurtigere vil dere også vibrere i takt med den hevede bevisstheten.

Det er store grupper mennesker som allerede åndelig sett "lever i" den neste dimensjonen - midt i blant dere. Noen er litt utålmodige, andre ser sitt ansvar i å opplyse sine medmennesker om de kunnskapene de sitter inne med. Vi vil ikke spekulere hvilke konsekvenser jordrensningen vil få, og det skal ikke dere heller gjøre. Konsentrer dere om å heve deres egen bevissthet. Da er dere med på å sette den store Planen ut i livet, sammen med deres medmennesker på Jorden og i andre verdener. Hvis dere bare kunne beskue de store armadaene av lysskip som nå har sitt fokus rettet mot Jorden. Rekk en hånd ut mot oss, og vi vil ta i mot - som samarbeidspartnere, som brødre og søstre. For det er det vi er. Mange av dere har glemt deres utenomplanetariske historie, men vi forsikrer dere om at dere alle har en bror eller søster "her ute". Vi lengter etter den dagen da vi igjen kan komme og reise slik vi gjorde før. Da vil vi komme åpenlyst og dele med dere av våre kunnskaper. Men før vi kommer så langt, har vi en jobb å utføre. Derfor utfordrer vi dere til å bli med i skaren av lysarbeidere, og slik skal vi nok greie å få deres elskede planet opp i svingninger igjen på den mest mulig skånsomme måten!

 

Balanse mellom øst og vest, nord og syd

 FN har i mange år vært passiv tilskuer til verdensbegivenhetene, og det er gledelig at den institusjonen nå begynner å fungere slik intensjonen var den gang den ble stiftet. Men mye kan ikke endres før de nye energiene er mer integrert. Det er ikke alltid snakk om at nåværende åndelige ledere plutselig endrer tankegang. Nei, det kommer nye ledere til, ledere som har med seg den åndelige innsikten ballasten. Det gjelder ikke bare i FN, det gjelder i alle samfunnsinstitusjoner. Gradvis vil lederskapet endres, kanskje fra et autoritært styre, til et mer demokratisk styre der alle medarbeidere arbeider mot det samme målet. Gruppesamarbeid vil bli en viktig arbeidsform. Det vil utvikle seg videre slik at mennesker som føler seg vel tilpass sammen, vil opprette bokollektiver der de til en viss grad er selvforsynte. Idéen bak er å skape et system der man er uavhengig av penger og plastkort, men der man gir og tar ved å bytte/utveksle varer og tjenester.

Vi kan ikke gi dere oppskrift på hvordan dere skal løse deres problemer, fordi dere i dag skaper forutsetningene for morgendagens verden. Vi kan imidlertid påpeke det som er viktigst: Problemet nord/syd, miljøforurensning, korrupsjon og maktmisbruk. Ikke noe nytt for dere, men for å få bukt med disse problemene, må holdningene endres. Først blant massene, deretter oppover i samfunnshierarkiene. Det finnes fremdeles nok atomstridshoder til å ødelegge planeten flere ganger. Men Jorden står nå under Guddommelig beskyttelse - så fryt ikke! Det vil kreve mot av en statsleder å kvitte seg med alt som heter våpen en gang for alle. Det modigste landet i verden er det landet som står uten ett eneste våpen - uten en eneste soldat. Ingen vil an gripe et land der intet forsvar finnes, annet enn verbalt og holdningsmessig. Derfor er personer som for eksempel Gandhi, så farlige. Slike personer er verbale og samler store tilhengerskarer. Men det er vanskelig å angripe et menneske som står uten så mye som en stokk å forsvare seg med. Dere har også sett hvilket dilemma dere kan komme opp i hvis dere ruster ned, samtidig som potensielle krigsutøvere ruster opp et annet sted på kloden.

I en tid fremover vil det fortsatt være regionale konflikter, men ikke verdenskriger . Den økende tendensen vil være flernasjonale styrker som settes inn etter behov, som i Gulfkrigen. Vi vil ikke spekulere i olje og den type ting. Vi vil bare konstatere at det er den type forbrødring det er behov for, en forbrødring der man står samlet. Dere har innsett, mye takket være informasjons-teknologien, at dere lever i en global verden. Alt som skjer et annet sted i verden, angår dere også. Et land må aldri bli proteksjonistisk, eller beskytte seg mot et fellesskap. Vi skal ikke komme med utsagn om det europeiske fellesskapet, men det er allerede klart at Europa må forenes. Europa er en del av et større nettverk. Mennesker som naturlig hører sammen, bør forenes. Ikke slik at det dannes blokker som står mot hverandre, men blokker som samarbeider med hverandre. Mangt vil bli endret også i sentrale institusjoner etter hvert som de nye energiene forankres og lederskapet endres.

Deres land og hele Skandinavia er et spesielt område. Dere har et humanistisk og demokratisk levesett som er unikt. Den åndelige utviklingen vil stå sentralt i Skandinavia, og være en naturlig etterfølger for deres humanistiske tankegang. Det er mange åndelig modne mennesker som er inkarnert og bosatt i Norden - store sjeler, som vil gjøre seg bemerket i årene som kommer. Dere kan ikke fortsette stort lenger med å tenke velferd og fremgang for verden uten å ta det åndelige med i betraktningen. Når dere åpner opp for den ikke-fysiske delen av dere, og oppretter kontakt med deres Høyere Selv, deres veiledere og andre samarbeidspartnere, vil hele deres tilværelse bli snudd opp ned. Dere vil se deres utvikling og hele verdens utvikling med nye øyne og se sammenhengene og helheten. Dere kan ikke utvikle dere videre materielt samtidig som de eksistensielle spørsmålene blir mer og mer påtrengende.

Når dere begynner den åndelige vandringen, vil dere se hvor avlegs kriger er, og hvor avskyelig korrupsjon og undertrykkelse er. Og dere vil begynne å tenke over hvordan dere kan endre verdenssituasjonen. Egentlig er det jo så enkelt at ingen kriger kan utkjempes der hvor ingen soldater finnes! Hvis dere blir gitt tid nok, vil krigen som maktmiddel utspille sin rolle stille og rolig. Men så lenge det er så store forskjeller mellom land som det er i dag, vil regionale konflikter høre til dagens orden. Gammelt fiendskap må opp til overflaten før det kan viskes ut. Det vil kreve mot av statsledere å redusere de militære styrkene til et nullpunkt, samtidig som det utkjempes kriger i andre deler av verden. En gradvis nedrustning er vel det mest aktuelle. Vi forsvarer ikke krig, men slik dere har valgt å utvikle dere, ser vi at dere også er nødt til å ta konsekvensene av deres valg - på godt og vondt.

Vi ber dere om å fokusere på lyset som er på vei inn overalt, i alle land. Det er det beste middelet til å endre holdninger, slik at krig blir en umoderne form for kommunikasjon, og dere kan i stedet begynne et fruktbart samarbeid med deres medmennesker i alle deler av verden. Vi - fra vår side - vil følge med i ethvert skritt dere tar. Hvorfor kan ikke vi komme og direkte hjelpe til, spør dere. Vi, som dere, er underlagt de universelle lovene. Vi har ingen adgang til å gripe inn i menneskenes utvikling. Utviklingen på Jorden er underlagt menneskets frie vilje. Vi ville ha grepet inn i en atomkonflikt, fordi en slik forurensning ikke bare ville angå deres planet, men gi ringvirkninger langt utover i solsystemet. En atomsprengning ville være i konflikt med de universelle lovene. Men dere skal ikke lenger fokusere på den type ulykker. Slik situasjonen har utviklet seg, er det ikke lenger behov for ulykker av en slik art. (Men dere ville i så fall ikke vært den første planeten som utryddet seg selv.

Blant dere lever etterkommere etter dem som direkte var med på å utrydde sin planet, og som søkte tilflukt hos dere.) Vi kunne godt ha kommet inn med en millionsterk armada av lysskip, men vi har ingenting - absolutt ingenting - å tjene på en slik inngripen. Vår oppgave er å bistå på andre måter, for eksempel i form av informasjonsformidling. Det er mange rundt omkring på Jorden som har en åpen kontakt med andre verdener. Dere ville bli overrasket hvis dere visste hvor mange såkalte "rom-mennesker" det finnes midt i blant dere! Gjennom reinkarnasjons-prinsippet har det faktisk i mange år foregått en skjult "invasjon" fra verdensrommet! Og slik blir lyskanaler integrert naturlig inn på denne klode.


 

Oppvåkning, energier og tidsoppfatningen

Hilsen fra Store Hund (Canis Major med stjernesolen Sirius)

"Vi tilhører en fraksjon av Ashtar-kommandoen som holder til på en base ikke langt fra den stjernekonstellasjonen dere kaller Store Hund. Stjernen Sirius er en del av Store Hund. Vår base er en forskningsstasjon der vi i hovedsak driver med interstellar kommunikasjon blant annet mellom Sirius og Jorden.(les om de interstellare kommunikasjons-linjer senere i boken, under Galaktisk informasjons Service. Utg.anm.) Vår oppgave i forhold til Jorden er å være med i den gruppen som skal bistå dere i den nye tiden, når energiene er så høye at dere for alvor kan ta fatt på gjenoppbyggingen av Jorden. Mye skal ødelegges og nedbygges på Jorden, blant annet visse industrier og kjernekraftanlegg. Dere skal ta i bruk nye energiformer. De er ikke egentlig nye, fordi dere allerede brukte dem blant annet på Atlantis.

Det er snakk om kosmiske energier. Det er en komplisert prosess som det har tatt lang tid for oss å lære å beherske, og på det bevissthetsnivået dere er på nå - ved overgangen til et nytt årtusen - er de færreste av dere i stand til å fatte hva det innebærer. Man kan i korthet fortelle at det dreier seg om å transformere eller overføre all den energi det er behov for på Jorden, fra de ovenforliggende energi- eller livsplan. Altså fra de plan som er del-fysiske og "åndelige". Dette skjer ved spesielle prosesser som bl.a. tar i bruk krystaller! Transport av både mennesker og materier forøvrig vil kunne foregå på helt nye måter.

La oss ta et eksempel. Tenk dere at dere vil forflytte dere raskt mellom Norge og Sør-Amerika. Fra spesielle soner der energi er oppsamlet, kan teleportasjonen foretas. Teleportasjon er en måte å forflytte seg på i tid og rom, uten farkost. Man kan også bruke farkoster. Da bruker man også kosmisk energi som drivkraft, men i en litt annen form. En teleportasjon utgår altså fra en energisone som brukes til denne type transport. Det foregår ved hjelp av krystaller som aktiviseres, og tankekraft som gjør at dere kan forflytte dere til andre bevissthetstilstander eller andre steder med den fysiske kroppen (ikke som i meditasjon der dere kan heve deres bevissthet og kanskje forlate kroppen, men ikke ta med den fysiske kroppen til de høyere bevissthetstilstandene).

Når dere nå skal heve deres bevissthet, innebærer det ikke bare at dere skal leve og tenke på en ny måte, men deres kropper skal også forandres. Mange lysarbeidere har allerede hevet sin bevissthet så mye at de vibrerer på høyere energifrekvenser, og cellene i kroppen er under forandring. Tidsaspektet forandres også, inntil vibrasjonene er så høye at det lineære tidsbegrepet er eliminert. I vår verden kjenner vi ikke tid og rom slik dere gjør det. I den utviklingsfasen dere er inne i, skal alle cellene og molekylene i kroppen forvandles slik at dere utvikler en lyskropp som er av et mye lettere stoff enn den fysiske kroppen.(Andre kilder sier den er mineralsk - av "fortettet lys", og består ikke av animalske celler slik som den jord-fysiske kroppen. Utg.anm.)

Dere behøver altså ikke å gå gjennom en "dødsprosess" for å bli kvitt denne kroppen. I en teleportasjon kan man ta den med seg. Det foregår da en form for dematerialisering. Man fokuserer på stedet man vil til, og forflytter seg på den måten ofte ved hjelp av en lede- eller bærestråle. Dette er meget enkelt forklart, prosessen er naturligvis langt mer kompleks. Men foreløpig mangler dere begreper og ord på alle de nye vitenskapelige tesene som skal iverksettes om ikke så altfor lenge. Mye kan ikke gjøres før de gamle energiene er omtransformert, og alle vibrerer i takt med de nye, høyere energiene. Materialisering og dematerialisering vil være vesentlige begreper i den nye tidsalderen. Forsøk å tenk at dere kan materialisere alt dere har behov for! Alt skapes ved hjelp av tanker. De færreste av dere greier å gjennomføre en slik prosess i dag. Men dere skaper likevel deres omgivelser med tanker. Alle tingene dere har rundt dere, og alle situasjonene som oppstår, har dere skapt med tankens kraft.

Hele Universet er sammenbundet med tankekraft på samme måten som kroppene deres er sammensatt av myriader av mikrokosmiske systemer organisert via automatiserte (dvs.programmerte -) tanker. Tanker er energi - faktisk en meget sterk energiform. Det er derfor man sier at man har ansvaret for sine tanker, og at tanker om et annet menneske tilsvarer en handling overfor det samme mennesket. Tenk over det en gang til når dere sliter i hverdagslivet og ønsker at Noe eller Noen skal komme å utføre et mirakel slik at alt blir bedre. Miraklene kan dere selv utføre ved hjelp av tanken, men det krever mange livs trening å lære å skape slik med tanken, at resultatet blir til absolutt glede og velsignelse for alt og alle. Det finnes mange illusjonister blant dere, som også er blant de største skeptikerne. En skeptisk illusjonist har ikke hjertet og ydmykheten med seg i sine handlinger, déri ligger den store forskjellen mellom ham og den som tror og vet. Miraklene starter ved at man setter seg et mål man fokuserer på. (Det finnes mange gode visuallseringsteknikker). Underveis finnes delmålene man må passere for å komme frem til det endelige målet.

Men poenget er at det dreier seg om å gi og ta, dvs. om en utveksling av energier. Derfor må et mirakel være i samsvar med det som tjener det høyeste gode for alle involverte. Hvis det er penger dere ønsker, må dere spesifisere hva det høyeste formålet med pengene er. Hvis formålet er at dere vil bli lykkeligere med flere penger, får dere kanskje lykken i stedet for pengene! For det var lykken dere egentlig ville ha - og kanskje det igjen fører til at dere får mer overflod i deres liv. Det var kort om hvordan dere kan skape deres egne mirakler. En materialiserings- og dematerialiseringsprosess foregår på en litt annen måte. I en dematerialiseringsprosess skaper man uorden (kaos) i et system, og det er derfor en mer komplisert prosess enn en materialiseringsprosess. Men fellesnevneren for alt er at tanken står bak. Dere kan begynne i dag med å kontrollere tankene og dermed deres liv.

Det er dere som skal kontrollere deres følelser, ikke omvendt. Slik kan dere gjøre tanken til et kraftig verktøy i smått og stort. Vi er en gruppe som arbeider sammen. Mange av oss har levd på Jorden i perioder, og mange av våre har valgt å inkarnere på Jorden i denne tiden. De må gjennom en "vanlig" utviklingsprosess på Jorden før de begynner å huske sin opprinnelse. Men når de først våkner, lever de fullt ut for de oppgavene de er satt til å utføre. Mange av dere er tilknyttet oss og har en bakgrunn fra andre verdener, men dere husker ikke. Vi håper at disse ordene kan vekke bare en liten følelse av noe viktig dere skulle huske, men ikke greier helt enda. Gjenkjennende ord vekker gjenklang og starter en prosess inne i dere. I de nærmeste årene er vår viktigste oppgave å informere dere. Om ikke mange år vil vi igjen kunne komme og dra, slik vi gjorde før, og samarbeide direkte med dere. Inntil da er våre kontakter på Jorden våre viktigste samarbeidspartnere. Slik er vi i stand til å formidle kunnskaper om oss, våre hjem og Jordens situasjon til enhver tid. Vi følger spent med i Hennes utvikling.

Jo høyere bevissthetsnivå dere greier å løfte dere opp til, desto mer skånsomt vil transformasjonen til den fjerde dimensjonen skje. Da vil dere oppdage at det bor individer på alle "ubebodde" planeter i deres solsystem. Solen fungerer nå som en polaritet til Jorden, mens dere vil leve i symbiose (enhet) med den når Jorden igjen vibrerer på en høyere frekvens.

Når den nye dagen gryr, vil vi være der som medbrødre og -søstre - som samarbeidspartnere. Men allerede før den tid kan dere åpne opp for de nye energiene og bli en del av dem. Jo flere dere er, desto høyere blir vibrasjonene. Jorden vil oppgraderes med eller uten dere. Derfor er det gledelig å se at så mange våkner opp og husker. Tusenvis av mennesker våkner opp hver dag over hele Jorden. Alle har gått gjennom en prosess, bevisst eller ubevisst. På et eller annet tidspunkt blir de eksistensielle spørsmålene så viktige at man ikke lenger kan overse dem. Det blir tilslutt en livsbetingelse å finne ut av livets mening og hensikt. Man tvinges til å velge side, og de fleste velger å tro. Det er ikke dermed sagt at alle sorger og bekymringer forsvinner fra det ene øyeblikket til det neste. Fremdeles er det en lang vei å gå - eller kort hvis dere heller foretrekker det.

Men dere må gjennom en rensningsprosess som innebærer en rensning av den fysiske, emosjonelle og mentale kroppen, slik at dere kommer i balanse. Dette er ofte en tung prosess, fordi det er så mange følelser og opplevelser involvert. Man må våge å gripe tak i sine skyggesider. Man tvinges nå til å gjøre opp med mennesker og situasjoner. Man må tilgi for å bli fri. Når man er emosjonelt fri fra andre, har man brutt karmahjulet og kan fungere som et medmenneske overfor andre. Alle dere har rundt dere; familie, venner, naboer og arbeidskolleger - er mennesker dere har kjent tidligere, og som dere møter igjen i samme eller andre konstellasjoner. Dere skaper, på et høyere plan - situasjoner for dere selv, der dere kan få maksimal utvikling. Ikke alle vil bli, og skal bli, med til den nye Jorden. Mange vil dø i årene fremover, fordi de - på sjelsplanet - har valgt en annen utviklingsvei.(Men døden er jo ingen livsutslettelse). Men til dere som har klart å heve deres energifrekvenser til samklang med kjærlighets-vibrasjonen i Kosmos, sier vi velkommen Hjem igjen.

Det er et spennende tusenår dere går i møte. Forskjellen vil være at dere i den nye tidsalderen er på et så høyt bevissthetsnivå at dere hele tiden er i kontakt med det guddommelige aspektet i dere. Dere har da gjort dere fortjent til å ta i bruk de nye energiene og den nye teknologien. Og se om ikke Jorden da vil bli et drømmested for eventyrlystne sjeler som akkurat nå kanskje bare venter på å komme i gang med "et eller annet", som de ikke helt greier å definere hva er. Deres tid skal komme.

Jo hurtigere dere greier å heve deres vibrasjoner, desto hurtigere kan dere begynne å manifestere ut fra hjertets ønsker. Dette var litt om det vi arbeider med og skal bistå dere med. Dere vil oppdage at når vi forteller dere om vår verden, så er det åndelige aspektet alltid til stede. Vi snakker ikke om den kristne kirken eller andre kirkesamfunn på Jorden, vi snakker om den åndelige viten; om at vi ikke er avskåret fra vårt Opphav, og det åndelige er en måte å leve på. Og det skal det bli for dere også! Vi sier ikke at veien frem mot en åndelig oppvåkning er bare lett, men i det øyeblikket dere også har med dere den åndelige delen, ser dere lettere sammenhengene i deres liv. I dag betrakter dere problemene isolert, og derfor blir de ofte så uoverkommelige.

Det er mange som står klare til å ta i mot dere når dere tar de første famlende skrittene på veien. Det er lysarbeidere som har våknet opp i bølger, i hver sin periode. De er også i stadig utvikling, slik at det alltid vil finnes et medmenneske som venter på dere, uansett hvilket "nivå" dere er på. Når dere åpner opp for åndelige verdier, tiltrekkes dere automatisk mot andre med samme interesser, som kan gi dere den nødvendige støtten. På samme måte trekkes dere til mennesker som dere skal gi en hjelpende hånd, fordi dere på et bestemt område besitter kunnskaper andre ikke enda har. Slik løfter dere hverandre opp.

 

HØYKOSMISK RENSELSE MED LYS OG STRÅLER

De nye kosmiske energiene er merkbare for de fleste av dere. Alle er påvirket av energiene på en eller annen måte. Lysbærerne, som har åpnet fullstendig opp for de nye energiene, merker det kanskje på en lettere måte fordi cellene og molekylene i kroppene deres allerede er så omtransformert at de radierer mere lys enn andre. Lyset er høyfrekvent energi. Radioaktiv stråling er høyfrekvent lys. Når lyskroppene deres er enda mer utviklet, vil dere være i stand til å utsettes både for radioaktiv stråling og annen kosmisk stråling uten å ta fysisk skade av det. Strålene stopper ikke i kroppen, de går rett gjennom.

Slik er det også med for eksempel bakterier. Noen blir syke fordi bakteriene stopper i kroppen, i stedet for å passere rett gjennom. De som ikke har hevet sin bevissthet i tilstrekkelig grad til at lyset kan slippe gjennom, vil i årene fremover være utsatt for stråleskader i form av for eksempel hudkreft. Ozonlaget blir stadig tynnere, men det er en hensikt med det også. Fra et naturvernsynspunkt er det nyttig fordi dere da innser deres ansvar for Moder Jord, og ser hvor ille dere har pleiet Henne. Fra et høyere synspunkt er det et ledd i den Høyere Planen. For at de høyfrekvente kosmiske strålene skal kunne trenge ned i jordsfæren, må ozonlaget tynnes ut. Grunnen til dette er at Jorden nå en gang for alle skal renses for sitt karma Det er ikke bare menneskene som skal renses, også nasjoner og planeten selv skal gjennom den samme prosessen. Når Jorden renses, renses dere også - og omvendt.

Dere er en levende celle, planeten Jorden og alle som bor der, (n pulserende celle der tilstanden ikke er så bra i øyeblikket. Kosmiske energier kan være så mangt. De som er meget sensitive, kan merke forskjeller i energier som kommer fra ulike hold. Noen energier har dere kjent i tidligere epoker av Jordens historie, men disse energiene ble dradd tilbake blant annet i forbindelse med store kulturers og kontinenters undergang. Andre energier er helt nye i den forstand at de aldri har vært tilknyttet Jorden. Vi har aldri vært i stand til å overføre energier til Jorden i en slik skala som nå. Det har å gjøre med at tiden ikke har vært inne før nå. Det intergalaktiske samarbeidet teller millioner av individer over hele galaksen og i andre solsystemer som bistår Jorden i denne fasen. Andre planeter har vært gjennom oppgraderinger i en eller annen form - nå har turen kommet til dere.

Energiene sendes både fra planeter og fra armadaer av kosmisk-eteriske lysskip som nå har sitt fokus vendt mot Jorden. Vi følger spent med. Energiene sendes noen ganger intenst, andre ganger lettere. Energioverførselen konsentreres om visse faser, det er en gitt syklus i overførselen. Dere kan se lysskipene på himmelen, kanskje ikke som romskip, men som skyer med gitte former Neste gang dere ser en slik sky, send en forsonlig tanke til oss og vi vil besvare den.8 Energiene skal rense Jorden og menneskene. Energiene skal brukes i den nye tids teknologi til samferdsel og industri. Det er rene energier og kan ikke sammenlignes med de forurensende kjernekraftverkene dere fremdeles er så avhengig av. Kjernekraftverkene har snart utspilt sin rolle og vil bli ødelagt, én etter én. Atomkraft var aldri ment å skulle brukes til prøvesprengninger osv.

Den inngripen dere der gjorde, var i strid med kosmiske lover og hadde ringvirkninger langt ut i verdens-rommet. Den Intergalaktiske Konfederasjonen har grepet inn og stoppet atomsprengninger, ikke fordi de ville blande seg inn i menneskenes utvikling, men nettopp fordi virkningene av en atomsprengning er så alvorlig som den er. Risikoen for en atomulykke vil likevel. være til stede så lenge det finnes atomvåpen og kjernekraftverk. Forstyrrelser i atmosfæren kunne utløse en atomsprengning. At det fremdeles finnes atomvåpen på Jorden, er et tegn på at dere enda ikke er trygge på dere selv - eller hverandre. Det er opp til dere å bygge ned atomarsenalene, men vi vil følge dere nøye og gripe inn hvis noe uforutsett skjer.

Det tillates ikke, sier vi her fra de høyere overvåkningsplan - at "kreftceller" får ødelegge denne klodes fødsel inn i lyset. Ha tillit, men føl også personlig ansvar i ditt eget ansvars- eller myndighetsområde. Og dette inkludere bevisste, kjærlige tanker på ditt eget mikro-univers: kroppen din! Her er du selv GUD, og den fysiske og mentale føde som du tilfører dette univers, blir bestemmende for ditt eget velbefinnende, som også er harmoni eller disharmoni for de milliarder av livsenheter som bebor din kropp. Derfor: Vær bevisst i alt du gjør, men ha tålmodighet med alt og alle!

 

VITENSKAP OG ÅND SKAL FORENES OG GAMMEL VITEN SKAL BLI NY

De kosmiske energiene kan utnyttes på mange måter, men dere vil ikke være i stand til å utnytte dem fullt ut med det samme. På andre planeter har det tatt millioner av år å lære å beherske energiene, og fremdeles er man under utvikling. Dere vil kunne utnytte energiene perfekt på det nivået dere til enhver tid er på. Dere har fremdeles ikke esoteriske skoler, og deres universiteter har ingen forutsetninger for å undervise i den nye tids viten. Derfor har dere lærere med dere, både iblant dere og i andre verdener. Det er ikke slik at alt det gamle plutselig blir irrelevant. Det er snarere det beste fra to verdener som skal forenes.

Mange av dere har de nødvendige bakgrunnskunnskapene, blant annet vitenskapsmenn, åndsforskere/antroposofer, fysikere osv. Vitenskap og filosofi / religion (men ikke som blind tro) - skal forenes, fordi ingen vil komme videre hver for seg. Det er jo det samme alle snakker om, men fysikeren har andre forklaringer enn for eksempel filosofen. Det blir spennende når flere vitenskapsmenn og -kvinner våkner opp. De vil bli viktige støttespillere i den nye tiden. Mange sannhetsbiter vil falle på plass når den gamle viten fra blant annet Atlantis blir tatt frem igjen. På mange måter er det Atlantis som utspilles om igjen.

Men Atlantis gikk under i åndelig arroganse og misbruk av kosmiske energier. Dere vil bli gitt en del viten, men ikke alt. Mange ting skal ikke frem før den endelige separasjonen er et faktum. Det er mange ting dere enda ikke ville greie å håndtere uten å falle for fristelsen til å misbruke det. Men det ville være naivt å underslå at det allerede finnes mennesker som er i stand til å utnytte de nye energiene - og misbruke dem. Derfor stilles det så store krav til dere som har valgt å være lysbærere frem mot den nye tiden. Deres kollektive bevissthet er nå så høy - og utviklingen går i riktig retning - at rene misbruk ville bli stoppet hvis misbruket ville forårsake ødeleggelser av Jorden og smitte deler av verdensrommet.

 

Tidsaspektet er i ferd med å endre seg på Jorden.

Stadig flere opplever at "noe" er skjed med tiden - de rekker ganske enkelt ikke det de forventer av seg selv. Dere opplever det slik - når tiden ekspanderer, og at det blir viktigere å utføre ting i en form for sekvens - i riktig rekkefølge - i stedet for å følge klokken slavisk. Klokken vil være et redskap til å følge med i buss-, tog- og åpningstider. Utover det vil dere vibrere i takt med rytmen i resten av kosmos. Det karakteristiske med det nye tidsaspektet er at dere vil trenge lengre tid på å utføre en oppgave (men tid eksisterer ikke fysisk sett, det er en åndelig "rombetegnelse" - oppmåling av bevegelse i rommet).

Noe av utvikling vil gå langsommere enn før, blant annet aldringsprosessen. Har dere ikke allerede sett filmer og lest tegnesermennesker som har oppholdt seg i verdensrommet over en lang periode? Når de vender tilbake til Jorden igjen, har alle på Jorden blitt eldre, men de selv ser ikke én dag eldre ut. Det er ikke fantasier og oppspinn at Metusalem for eksempel ble over 900 år gammel. På andre planeter opplever man en langt høyere alder enn det. Det er ikke uvanlig at man blir 100.000 år og mer, men kroppen består da heller ikke av "animalsk stoff". Vi snakker her om år ut fra deres tidsregning, fordi dere fremdeles trenger disse måleenhetene. Ofte er det slik at når man har fullført en oppgave, kan man velge å "dø", dvs. gå over til en annen energiform eller fødes på nytt - kanskje et annet sted. Vi ser på alle livsformer som levende liv. Til og med en blomst er levende for oss.

 

I SAMKLANG MED UNIVERSET

I årtusener har dere glemt og fortrengt at dere ikke lever separert fra deres Opphav. Dere er ikke vesener som tilfeldigvis springer ut på Jorden fra tid til annen. Finnes det fremdeles noen som ikke har den fjerneste interesse av disse evige spørsmålene? Dere vil bli bedt om å foreta et valg som vil binde dere for evigheter av tid fremover. Valget er hvorvidt dere vil hissthet og vibrere i takt med resten av Universet, eller om dere vil fortsette å leve i illusjonenes verden der dere tror å være enestående skapninger som kan alt og vet alt på egen hånd. Det siste valget er ikke galt, fordi det er underlagt menneskets frie vilje å avgjøre når han velger å våkne. Dere kommer ikke videre i deres utvikling før dere åpner opp for den ikke-fysiske delen av dere. Det er de resterende 90% av deres hjerner som dere ikke benytter til daglig.

I pressede situasjoner, i beslutningsfaser osv, hender det likevel at dere utnytter den maksimalt. Det er i såkalte forklare de øyeblikk når dere får en lysende idé. Hvor ofte har dere ikke lagt dere for natten med et uløst problem og våknet med løsningen? Se på drømmene deres hvis dere vil ha en evaluering av hvor dere står. Underbevisstheten er den perfekte regissør av deres opplevelser og tanker. I drømmene får dere svar og instruksjoner. Tenk på det neste gang dere er glødende opptatt av et spesielt emne, eller når dere får en original ide. Den store separasjonen vil - og må - finne sted. Dere kan ikke lenger fortsette å leve i en kompromissenes verden.

Det er to grupper av dere, den ene gruppen har våknet og vet, den andre gruppen slumrer. Grunnen til at vi stadig vender tilbake til dette, er at det er graden av deres felles oppvåkning som avgjør hvor skånsom den endelige separasjonen vil bli. Det er denne separasjonen man refererer til når man snakker om at "fårene skal skilles fra bukkene", men i virkeligheten finner ingen endelig separasjon sted, fordi en gang der fremme vil vi alle bli mestere i lysets skapelse som total harmoni. Det finnes altså ingen evig fortapelse. Alle velger sin egen utviklingsvei og hvor lang tid de vil bruke underveis - dette er den frie viljes bestemmelse. Men på et eller annet tidspunkt vil alle forenes igjen med den Enheten vi utgikk fra.

 

Milde energier fra Syvstjernen.

HILSNINGER FRA PLEIADENE

(MANGE av de som vil finne og lese dette har sine kosmiske røtter blandt de rene MENNESKELIGE KLODER i Pleiadene og Sirius- og vil gjenkjenne en SÆRLIG OG SPESIELL INDRE STEMME som taler når man leser dette - lytt til den i ydmykhet og takknemlighet!!);

"Vi er en gruppe som tilhører en fraksjon av Ashtar-kommandoen. Vi har vårt tilholdssted på en av de planetene som står Jorden aller nærmest, både når det gjelder utseende og energier, og vi har "alltid" vært tilknyttet Jorden. Vi har inkarnert hyppig på deres planet, og vi har hyppige utsendinger "nede" hos dere. Pleiadene (Syvstjernen) har vært involvert i Jordens utvikling helt fra begynnelsen. Mange av våre valgte å reise til Jorden for å bebo planeten. Det var på den tiden da det gamle kontinentet Lemuria fremdeles var intakt og spilte en stor rolle. Den gangen hadde Jorden en epoke med et langt høyere bevissthetsnivå enn nå, og beboerene viste instinktivt at de var en del av Universet. Så skjedde det at utviklingen skiftet retning, og Jorden skulle utvikles ved å leve i dualitet.

Da man først hadde valgt denne utviklingsveien, var det ingen vei tilbake. Man måtte fullføre den lange inkarnasjonssyklusen som var startet. På mange måter er dere tilbake der dere startet på Lemuria. Mange av dere lever med de samme relasjonene som den gangen, og skal fullføre det dere påbegynte da. Den lange glemmefasen dere har vært gjennom, har ført til at dere har tatt illusjonen om deres separasjon for virkelig. Egentlig har det aldri vært noen separasjon mellom dere, oss og deres Opphav. Men fordi utviklingen ble som den ble, måtte dere glemme alt som hadde hendt tidligere, for så å finne gradvis tilbake til deres guddommelighet og storhet. Dere har nærmest vært gjennom en filtreringsprosess der dere har kommet ut på den andre siden som rene, lysende vesener igjen. For at dere igjen kunne bli en del av Helheten - bevisst - måtte dere gjennomgå en fullstendig rensning av kropp og sinn.

Til å begynne med levde menneskene der i harmoni med hverandre og med sine utenomjordiske brødre/søstre, og til sitt Guddommelige Opphav. Vi hadde åpen kontakt den gangen. Etter hvert som utviklingen gikk sin gang, begynte dere mer og mer å leve som guder og ville overta utviklingen selv. Da slike tanker begynte å melde seg, var spiren lagt for den lange inkarnasjonssyklusen dere har gått gjennom. Fra den Interplanetariske Konfederasjonen så man på utviklingen med bekymring, og var stadig i forhandlinger med de styrende på Lemuria. Men dessverre, når de negative spirene var sådd, var det lite man kunne gjøre. Konfederasjonen besluttet derfor at de ville sende høytstående individer til Jorden som kanskje kunne greie å snu utviklingen i tide. Det var mange frivillige som dro til Jorden.

Vi skal følge 12 kvinner som ble sendt ut fra hvert sitt sted i Universet. Det rådet stor optimisme ombord på det store skipet. Skip er ikke det rette ordet, det var et helt samfunn, en liten, mobil by. Stemningen var munter, og alle gledet seg til å være med på den store ekspedisjonen til flere planeter og himmelstrøk, før den endelige destinasjonen, Jorden. Lite visste passasjerene at det var den siste store ekspedisjonen de var med på, før en titusener år lang syklus der de skulle være avskåret fra all bevisst kontakt med sine hjemplaneter, inntil den dagen langt der fremme da de igjen skulle ta frem sine kunnskaper.

.......skipet tilhørte den Intergalaktiske Konfederasjonen og var under kommando av kommandør Ashtlan, en høyt respektert kommandør som var velkjent over det meste av galaksen. Han kjente kvinnene fra tidligere, da han var en form for utsending mellom deres planeter og den Intergalaktiske Konfederasjonen. De nærte en dyptfølt respekt for hverandre, de var likemenn som hadde valgt forskjellige oppgaver og utviklingsveier. Kvinnene hadde forskjellig bakgrunn fra sine respektive planeter. En av dem hadde vært dronning på en av planetene i Pleiadene, som på det tidspunkt var ødelagt. Hun hadde fortsatt sin misjon på Sirius, og det var herfra hun startet på denne store ekspedisjonen. Hun hadde vært involvert i oppdrag som gikk ut på å ta vare på kunnskapene fra den ødelagte planeten for ettertiden, og det var disse kunnskapene hun skulle bringe til Jorden. Dessverre gikk det ikke helt som hun hadde tenkt.

En av de andre kvinnene var en vel ansett borger med Venus som siste tilholdssted(altså på planet over det fysiske, - Venus har ikke "liv" på det fysiske-grove-nivået- men er fullt ut LEVENDE på planet over - link til eng.art om det + ppoint). Hun hadde vidstrakte kontakter med andre stjernesystemer og planeter. Hun, som de andre kvinnene, kjente energiene på så mange steder, og de kunne derfor sendes til de mest fjerntliggende steder (det kreves en energitilpasning før man kan besøke eller bosette seg på en planet). Hennes budskap var kjærlighetens budskap. Kjærligheten til seg selv og andre var det eneste som kunne redde Jorden, og det eneste som kunne redde menneskene fra den begynnende selviskheten man opplevde på Lemuria. Mennesket var ikke atskilt fra Universet og sitt guddommelige Opphav. Så lenge man var seg bevisst den tanken, var det fremdeles håp. Denne kvinnen har vært en frontfigur i den oppvåkningsprosessen som mange har gått gjennom de siste årene. En tredje kvinne er også blant forløperne når det gjelder å vekke mennesker. Hun startet sin misjon ved å skrive bøker fra den åndelige verden, og har gradvis økt nivået til der hun står i dag. Hun kanaliserer budskaper fra andre verdener og fra den åndelige sfæren.

 

Felles for kvinnene er at de er meget ressurssterke og selvstendige - egenskaper som er nødvendige i den jobben de utfører og skal utføre. De har egenskaper som gjør at man tror på dem. De er ikke døgnfluer som kommer med et interessant budskap for deretter å gå i glemmeboken. De er respekterte, og selv om ikke alle er enige i deres budskap, har de evnen til å formidle det på en så ordentlig og realistisk måte at man lytter til dem. De har fullført sin oppgave når de har formidlet sitt budskap og startet en prosess i tilhørerne. Alle som lytter blir påvirket og en prosess starter inne i alle, selv om man i øyeblikket er skeptisk til deres fantastiske beretninger. En fjerde kvinne har vært tilknyttet indianerkretser og er vel informert om hvilken betydning indianerne og andre urbefolkninger har i denne viktige tiden for Jorden. Det er urbefolkningene som har tatt vare på kunnskapene for oss på mange måter. Urbefolkningene skal fritas sitt ansvar og dele av sine kunnskaper. Det var jo bare et tidsspørsmål før de amerikanske indianerne for eksempel var fullt integrerte i det amerikanske samfunnet. Den moderne tiden måtte innhente også dem.

Alle disse og flere av de andre 12, har våknet og lever fullt ut for sin misjon, og de avslutter sine forpliktelser for Jorden. De vil være fri til å forlate planeten når de nye energiene er forankret. Noen av kvinnene har enda ikke våknet, men vil være viktige støttespillere når tiden er inne. Alle velger å våkne til forskjellige tider, når de skal påbegynne sin forutbestemte oppgave. Noen vil nok velge å bli på Jorden, som så mange andre, fordi det er et spennende tusenår dere er på vei inn i, der dere virkelig kan manifestere og utfolde dere med hele deres potensial. Ekspedisjonen til Jorden og kontinentet Lemuria. Skipet ankom først Sirius der de første individene kom ombord. Det var en herlig blanding av de mest fantastiske skikkelsene dere kan tenke dere. (Skikkelsene i Star Wars-filmene er ikke bare fri fantasi.) Sirius har to grupper individer. På den ene siden av planeten lever de amfibielignende vesenene med skjell, men ser ellers ut som mennesker. På den andre siden er de mer menneskelignende.

Vi skal ikke konsentrere oss om utseendet på disse individene, det er kjærligheten som er det viktigste budskapet. Dere skal vite at det kan være mye kjærlighet i vesener som dere umiddelbart skremmes av, fordi dere ikke er vant til å omgås andre enn mennesker. Fra Sirius gikk "ferden" videre til Venus i dette solsystem, og deretter til planeter i Andromeda-systemet. Reisen var interdimensjonell. Da oppsamlingsrunden var over, var det hundrevis av mennesker ombord. Det var planter og vekster som skulle plantes på den nye planeten til beste for menneskene der, og som kunne brukes i husholdningen. Menneskene var vegetarianere den gangen.(les) Det var senere at man gikk over til å spise kjøtt og fisk. Alt liv var hellig, og man drepte ikke levende vesener. Ikke alle skulle bli på Jorden. Noen skulle iverksette tiltak og hjelpe menneskene i gang, og deretter skulle de vende tilbake igjen. Kommandørens instrukser var klare. Ekspedisjonen skulle fullføres, menneskene skulle fraktes til Jorden, og deretter skulle han vende tilbake igjen.

I en overgangsperiode var han utsending mellom den Intergalaktiske Konfederasjonen og parlamentet på Lemuria, men hans innblanding var ikke alltid like velkommen, fordi menneskene ville overta styringen selv. Det var med sorg i hjertet han fullførte ekspedisjonen og forlot planeten igjen. Han visste hva som var i ferd med å skje, men håpet var der likevel. Det var opphold underveis der man hadde samtaler og fikk overført informasjoner som kunne være til nytte på Jorden. Det var mange utsendinger som besøkte skipet underveis. Blant disse var chohanen ("øverstkommanderende") på Antares, som hadde nær tilknytning til Jorden, fordi det var etterkommere fra Antares også på Jorden. (Det er etterkommere fra utallige planeter og stjerne-systemer på Jorden). Instrukser ble gitt og hilsener overbrakt. Skipet støtte også på et annet av federasjonens skip som var ute i samme ærend. Ekspedisjonen besøkte planeter der man arbeidet med interstellar kommunikasjon, og fikk med kunnskaper som kunne brukes til samferdsel og kommunikasjon (det fantes flymaskiner både i Lemuria og på Atlantis, ikke eksplosjons-drevne - slik deres er lagd, men de ble drevet med kosmisk energi).

De menneskene som var med på ekspedisjonen, hadde forskjellig bakgrunn og kunnskaper. Noen var vitenskapsmenn, andre var åndelige lærere, mens andre igjen var eksperter innenfor agrikultur. Felles var at de hadde høye åndelige kunnskaper, fordi man i deres verdener var integrerte personligheter som ikke så noen konflikter mellom det åndelige og fysiske. Det var deres viktigste budskap til Jorden. Det åndelige aspektet måtte aldri oversees og glemmes. Ankomsten til Lemuria var verdig.

 

Farkosten gikk inn for landing ved en pyramide, men livet manifesterte seg dengang på en annen vibrasjonsfrekvens enn den dere nå betegner fysisk. Det fysiske legemet var enda ikke utviklet slik dere kjenner det, men livet var like "fysisk" i opplevelse. Det "fysiske legemet" kom noe senere da menneskene begynte å glemme. En utsending fra parlamentet tok i mot de nyankomne. Hun kjente de 12 kvinnene fra flere møter tidligere, og informerte nå om forholdene på Jorden og hvordan situasjonen var. Hun var meget alvorlig da hun fortalte om forfallet som allerede var startet, og sa at hun håpet deres tilstedeværelse kunne redde situasjonen før det var for sent.

Før disse kvinnene ankom, hadde det kommet mange andre til Lemuria. Noen av disse var kolleger og bekjente av de nyankomne, og det utspant seg hjertelige gjensynsscener. Og det skjedde som måtte skje, Jorden var enda ikke moden for å bære en sann og varig human kultur. Forfallet hadde allerede kommet så langt at det ikke var noen vei tilbake. Budskapet kvinnene hadde med seg, kom aldri dit det skulle. Det ble overtatt av andre og forvrengt da det skulle bringes videre. Intensjonene var nok gode, men kommunikasjonsproblemene som oppsto, skyldtes blant annet at alle var på forskjellige nivåer. Noen levde med hjertet, andre intellektuelt. De snakket hvert sitt språk og snakket forbi hverandre, slik at budskapet ble misforstått. Blant de tilstedeværende var det noen som visste og som kunne ha overlevert budskapene til de ledende myndighetene, men de hadde sine instrukser som de skulle følge, avhengig av hvordan situasjonen utviklet seg. Man kan si at dette var et av de første eksemplene på korrupsjon og kommunikasjonsproblemer mellom menneskene. Kvinnene som ikke fikk overbrakt sine instrukser fortvilte, (hovedbudskapet var jo at det åndelige ikke måtte ignoreres midt i en materiell velstand). I sin fortvilelse overlot de sine kunnskaper til andre og forlot hovedstaden. Tynget av skyldfølelse og overmannet av den kollektive blindhet, tok de i desperasjon sine liv, og la slik grunnlaget for en lang, lang syklus - der de måtte glemme hvem de var og hva de hadde kommet hit for.

Først i dag har de igjen myndighet til å stå frem som de frontfigurene de var og fortsatt skal være. Man kan si at det som skjedde på Lemuria, alltid har vært det menneskene har arbeidet med å forstå: Hvordan kombinere det åndelige med det fysiske. I liv etter liv har dere levd ut enten den ene eller den andre siden. Enten har dere levd med følelsene (den feminine siden) eller det intellektuelle (den maskuline siden). Nå er tiden inne til å forene disse to sidene, som hver for seg har lidd under den lange separasjonen. Mannen og kvinnen i dere lengter etter å forenes. Først når den foreningen er fullbyrdet, er dere hele som individer. La denne historien stå som et monument over deres egen utvikling. Selv om vi snakker om 12 utvalgte kvinner, er det mange som vil nikke gjenkjennende til historien og si at de også var der. De har opplevd nøyaktig det samme. Og det er akkurat dét de er, en del av den samme historien.

Historiene skal frem igjen, og de skal fortelles av dem som var til stede. Det vesentlige med Lemuria-minnene er at de er så direkte knyttet til nåtiden. Når dere endrer tidsoppfatningen, vil dere se en direkte sammenheng mellom det som skjedde den gangen, og det dere skal fullføre i dag. Relasjonene mellom mennesker er de samme som den gangen. De 12 kvinnenes livsløp har krysset hverandre gang på gang opp gjennom historien. Hver gang har de hatt forskjellige roller og forskjellige oppgaver. Men alt har vært en læreprosess på veien frem til der de står i dag. Og kommandøren fra skipet? Ja, han har også valgt å fullføre sin misjon i inkarnasjon på Jorden. Han tilhører den Intergalaktiske Konfederasjonen og er på spesialoppdrag også denne gangen. Han har nettopp "våknet" og påbegynt sin misjon. Han har vært her flere ganger tidligere, i spesielle epoker av Jordens historie.

Dette er ikke bare ment som historieundervisning, selv om historien er spennende nok. Essensen er at dere skal begynne å huske hvem dere er og hva deres misjon er. Ingen er viktigere enn andre. Alle har sin spesielle oppgave å utføre for planeten Jorden. Alle har kontakter med sine respektive planeter. Alle er spesialutsendinger, og alle har sin spesielle gave til resten av menneskeheten. Det er det som kalles det guddommelige oppdraget. 

Lang tid kan ha gått fra dere fikk dette oppdraget, men nå skal oppdraget fullføres. Selv om dere glemte deres instrukser i fortvilelse den gangen, har minnene vært lagret i deres cellulære minnebanker inntil dere var rede til å ta dem frem igjen. Deres minnebanker har vært utstyrt med en tidsinnstilt vekkemekanisme som på et gitt signal ville vekke dere fra drømmelandet og illusjonenes verden, til den virkelige verden der dere endelig kan ta i bruk hele deres potensial.

Lengselen dere har inne i dere, og som dere ofte styrer mot et forhold til det annet kjønn, er ikke annet enn lengselen etter det fellesskapet dere har glemt dere er tilknyttet. 

Vi forsikrer dere, separasjonen har aldri funnet sted, annet enn i deres illusjoner. Men illusjonene har vært nødvendige i det viktige arbeidet dere har utført i titusener av år. Dere har gått gjennom materialiseringsprosessen, og dere har nye erfaringer med dere når dere nå setter kursen Hjem igjen. De kunnskapene og erfaringene dere har tilegnet dere i løpet av denne perioden, vil være uhyre verdifulle til oppdrag dere senere skal utføre, andre steder. Vi er blant skaren som ønsker dere velkommen Hjem igjen. Hjem kan være så mangt, men det er først og fremst en bevissthetstilstand. Når dere husker og erkjenner vil deres virkelige oppdrag begynne for resten av menneskeheten, da er dere Hjemme!

I lang tid har dere vært under forberedelse til denne tiden. I disse tider avsluttes en 2000 år lang syklus. Gå i tid tilbake 2000 år, og dere kommer til Palestina på Jesu tid. Det var da grunnlaget ble lagt for det som skjer på Jorden i dag. Selv om mangt ble misforstått og hans budskap forvrengt av mektige kirkefedre, er det ingen som har greid å rokke ved kjærlighetsbudskapet og tilgivelsen. Tilgivelsen står sterkt i alle religioner.

Kjærlighet er Universets lim, det er det som holder mennesker, planeter og hele Universet sammen. Vi snakker ikke om den fysiske kjærligheten mellom mann og kvinne, selv om den er viktig og sentral, men vi snakker om kjærligheten til Alt som Er. Spør hvem Gud er, og vi svarer: Gud er Kjærlighet- den KRAFTEN AV SANN INNSIKT OG MEDFØLELSE OG VISDOM SOM GJENNOMTRENGER ABSOLUTT ALT 

(Og  husk at mørket kun får utfolde seg i 1/12 av spiral-kretsløpet, for å skape den nødvendige KONTRAST til det sanne lys/kjærlighet som man opplever i økende grad i resten av samme evighetskretsløp OPPOVER!!). 

Og dere vet at dere er skapt i Guds bilde, dere er splinter av Guds øye, og dermed er dere også Kjærlighet når dere fremstår i deres reneste form. Deri ligger lengselen i dere. Ofte styrer dere lengselen mot jordiske verdier, men dere vet så altfor vel at det dere søker etter, ligger hinsides jordisk gods og gull. Det er én åndelig søken i alle, som ligger under lag av skyldfølelse, frykt, maktesløshet og ikke minst at dere i så lang tid har forsøkt å tilpasse dere den tiden dere lever i.

Dere forsøker å passe inn i et mønster og leve ut en rolle slik dere tror at andre mener dere skal være. Deres oppgave frem mot den nye tiden er å skrelle av disse lagene av illusjon. Dere vil vite når tiden er inne. Når den åndelige lengselen i dere er så sterk og spørsmålene så mange at dere ikke lenger kan ignorere dem, da er tiden inne til å foreta et valg. Det er et konkret valg dere blir bedt om å foreta, og det er et valg dere vil leve med i lang, lang tid fremover. Det handler om å tro eller forkaste, dvs. dere kan aldri forkaste tankene, fordi de vil komme tilbake på et senere tidspunkt. De vil komme igjen og igjen inntil dere gir dere over. Det er lettere enn noen gang før å åpne opp for de nye kosmiske energiene, fordi den kollektive bevisstheten er så høy at stadig flere kan få kontakt med sin åndelige halvdel. Alle har en ikke-fysisk/åndelig del som ikke behøvde å inkarnere (sjelen /over-bevisstheten; dette lysvesen man møter når man "dør".Utg.anm.), og som fungerer som deres personlige skytsengel.

 

Man kan dog ha mange "personlige" skytsengler. Skytsengelen har alltid vært med dere, i gode og vanskelige tider. Da dere var barn, hadde dere kanskje nærmere kontakt med deres engel, deretter ble minnene mer og mer diffuse. Men likevel er engelen der og beskytter dere og leder dere på veien. Men det er deres eget ansvar å foreta endringene i deres liv. Det er deres eget ansvar å forme deres omgivelser slik at de blir levelige for dere. Skytsengler og hjelpere kan veilede dere, gripe direkte inn i ulykker, gi dere råd og informasjon, men det er deres eget ansvar å bringe den åndelige dimensjonen inn i deres fysiske liv.

"Hvis bare alt hadde vært annerledes" eller "Hvis jeg bare hadde gjort det annerledes" er fraser dere stadig gjentar. Alle situasjonene dere kommer opp i, konstruerer dere selv når dere foretar et valg. Hvis dere hadde valgt annerledes, hadde utfallet kanskje blitt annerledes. Det finnes ikke noe som er rett eller galt. Dere skaper selv forutsetningene for deres tilværelse, og dere kan når som helst endre forutsetningene slik at utviklingen tar en annen retning - til det bedre eller det motsatte. Det er den frie vilje. Hvis man kan snakke om gale eller riktige valg, kan vi si at det eneste riktige valget er å følge den indre stemme, den dere kaller samvittigheten. Samvittigheten er deres allierte. Hvis dere i en gitt situasjon må handle mot deres indre stemme, endrer dere kanskje forutsetningene, og utviklingen skifter lei. Men målet er det samme. Milepælene i et livsløp er der, som poster i et orienteringsløp.

Men ruten mellom postene er ikke endelig fastsatt. Den frie viljen innebærer at dere velger ruten selv, og hvor lang tid dere vil bruke mellom postene. Men til sjuende og sist kommer dere alle frem til målet. Den milepælen dere nå står overfor, er den største i deres historie noensinne. Nå har tiden endelig kommet som dere har ventet på i evigheter av tid. Dere har fått utlevert nøkkelen som kan gi dere billetten Hjem igjen. Dypt, dypt i hver celle ligger nøkkelen. På et gitt signal aktiveres minnene, og de begynner å strømme på. Det er da de eksistensielle spørsmålene blir så påtrengende, og dere blir til slutt bedt om å ta et valg. Selv om ingen valg er riktige eller gale, ønsker vi så gjerne at dere våkner opp og blir en del av den nye Jorden der menneskene skal leve i harmoni med resten av Skapelsen. Det er separasjonen mellom den fysiske og åndelige tilværelsen som skaper konfliktene i dere.

Jo mer dere sliter for å finne en mening med livet, desto sterkere blir lengselen. Sannheten er jo at det aldri har vært noen separasjon mellom dere og resten av Universet. Da dere "falt" eller steg ned i mørket den gangen for lenge siden, ble det lagt et lokk over deres minnebanker. Dere glemte hvem dere var, hvor dere kom fra, og hvorfor dere hadde kommet. Men dere gjorde aldri noe feil på noe tidspunkt. Dere var brikker i den store Planen. Dere er individer som frivillig valgte å befolke planeten Jorden, og som tok konsekvensene av den materialiseringsprosessen dere valgte å gjennomføre. Når dere våkner opp, vil dere forstå hvorfor det var nødvendig å glemme. I denne glemmefasen har dere levd ut alle sidene av dere, hver for seg. Nå er tiden inne til å danne én enhet av alle sidene og følelsene i dere. Det intellektuelle er ikke separert fra det følelsesmessige.

Deres indre mann og kvinne lever ikke separert fra hverandre. Men det har virket slik fordi dere har fokusert enten på den ene eller den andre siden. Så ta i mot den hånden som rekkes mot dere. Dere er aldri alene, og dere har aldri vært alene. Dere er underlagt de universelle lovene som blant annet sier at man selv skaper sine omgivelser og skjebne. Dere kan ikke lenger skylde på Gud, samfunnet, ektefelle, barn eller arbeidsgiver. Det er en grunn til at dere lever sammen med de menneskene dere nettopp lever sammen med. Dere har kjent hverandre og spilt ut følelser overfor hverandre i liv etter liv. Ikke nødvendigvis med de samme relasjonene som i dag, men mønsteret er det samme. Nå møtes dere igjen for å utligne karma dere har bygd opp kanskje gjennom titusener av år. Men det har ikke vært bare lidelser, det har vært mange perler langs veien også.

Og perlene skal dere ta frem igjen når dere skal til å utforske deres indre og finne kjærligheten i dere. Slik blir dere i stand til å være kjærlighet for andre. Vi sier å være kjærlighet, ikke å vise kjærlighet. For når man er i stand til å gi betingelsesløs kjærlighet uten å forvente å få noe igjen, da er man kjærlighet. Mange ektefeller og hele familier har vanskelig karma seg imellom som skal løses opp. Det er i det hele tatt tid for å brenne ut all karma slik at man blir fri. Når man er emosjonelt fri fra hverandre, er det ikke lenger noen tvangsbånd som binder mennesker sammen, annet enn den rene kjærlighetens bånd. Karmaloven (loven om årsak og virkning) sier at alt dere en gang har gjort mot eller tenkt eller sagt om et annet menneske, kommer tilbake til dere som en bumerang en eller annen gang - i dette eller kommende fysiske liv. Men dere kan når som helst bryte karmahjulet, og det er nettopp det som skjer når dere våkner opp, går gjennom en fysisk, mental og emosjonell rensning 10 - og til slutt står frem som lysbærere og mottakere av de rene kosmiske energiene. Veien fra oppvåkning til man er renset, er ikke nødvendigvis bare lett.

Mange har tung ballast med i ryggsekken. Det som imidlertid skjer når man velger den åndelige veien, er at man tillater å sette ryggsekken fra seg. Ansvaret innebærer at man tør å se på skyggesiden i seg og forene den med den lyse siden. Selv om mange tunge minner vil strømme på og smertefulle følelser og forhold skal ryddes opp i, ser man hele tiden helhetsbildet fordi man er seg bevisst loven om årsak og virkning. På et gitt tidspunkt vil man se at det man gjorde, ikke var rett eller galt. Alt var utvikling, og selv en vond gjerning måtte erfares fordi man trengte akkurat den erfaringen. Alltid har dere stilt opp for hverandre, og det hele er så viselig innrettet at dere bare behøver å se deres neste i øynene for å se dere selv. Dere speiler hverandre. Det dere ikke liker med et annet menneskes væremåte, er sider i dere selv som dere ikke liker. Men det kan være vanskelig å erkjenne disse mer primitive sidene hos seg selv - det harmoniske vil man dog gjerne vedkjenne seg. Den styrken dere misunner et annet menneske - eller som dere er redd for - er kanskje den styrken dere la til side en gang dere hadde makt og misbrukte den. Da bestemte dere for aldri å ville ha makt igjen.

Vi sier at dere skal ta tilbake deres makt og styrke, ikke for å misbruke den, men for å være deres makt og styrke. Deri ligger deres storhet som individer. Et stykke frem vil dere oppdage at det ikke lenger er nødvendig å bevise deres makt eller styrke eller misbruke den, fordi ydmykheten kommer som en "bivirkning" av den rene åndelige utviklingen. Hva er så nøkkelen til å oppnå alt dette? Har dere glemt bønnen og meditasjonen? Når dere ber, forteller dere Gud - Helheten - hva dere trenger. Når dere mediterer, får dere svar. Et menneske i balanse har en ren kontakt med sin indre veileder slik at han alltid vet hva som skal sies eller gjøres. Ikke ut fra det andre mener, men ut fra sine egne premisser. Når man har kommet så langt, føler man seg jevnbyrdig med alle, og man har fred med seg selv og andre. Man er fri. Men man får aldri lov til bare å gå rundt å være i Paradis.

Når man har opplevd Lyset, blir man bedt om å gi det videre til medbrødre og -søstre. De som trenger dere, vil tiltrekkes dere. Og dere vil trekke til dere mennesker med felles interesser og synspunkter. Når styrken er i dere selv, treffer dere andre sterke mennesker. Så lenge dere tror dere er små og svake, selv om potensialet kjennes, trekkes dere til andre svake mennesker og kommer ikke videre på veien. Villigheten til å endre sin livssituasjon må være til stede. Ingen åndelige veiledere kan trenge sin viten gjennom åndelig stahet og uvillighet til å endre oppfatninger om seg selv. Det er mange som lever med et glansbilde av seg selv. De tror de er det bildet de har laget, fordi de tror at andre forventer at de skal være slik. Og har dere ikke gang på gang sett at mennesker som tør å stå frem og fortelle hvordan de sviktet og falt og reiste seg igjen, får en massiv støtte og beundring fra andre? Har dere ikke sett kontroversielle personer og "originaler" som tør å stå frem som det de er? Det er målet for alle dere andre også.

Stå frem som de dere er. Verken mer eller mindre. Men begynn med dere selv. Inne i dere finnes svarene på alle Universets spørsmål. Den lyskanalen dere trodde ble stengt den gangen dere "falt ned i uvitenheten", har alltid vært åpen på de indre plan. Gå derfor inn i dere selv, og lytt til stillheten. Der finner dere svarene. Og der finnes deres virkelige selv. Vi ønsker dere lykke til på veien. Rekk ut en hånd, og det vil alltid være en annen der som griper den, og hjelper dere videre. Men hold også utkikk etter hender som griper etter dere, som trenger nettopp dere der og da. Slik løfter dere hverandre opp, og slik sprer dere Kjærlighetens budskap - fra hjerte til hjerte. Når bevisstheten på Jorden er så høy at dere ikke lenger behøver å leve med kompromisser, men bare være deres virkelige selv, da vil vi forenes med dere.

 

Intergalaktisk samarbeid og kommunikasjon

Kjære brødre og søstre på Jorden.

Eller kanskje vi skulle si kolleger? For det er kolleger vi er. Dere er også ute på oppdrag, på samme måte som vi - her fra Andromeda-galaksen. Dere valgte en oppgave mange av oss beundrer dere for. Frivillig valgte dere å dra til Jorden, først for å befolke den, deretter å gå gjennom en titusener av år lang glemmefase - der dere levde ut absolutt alle følelsene i dere - men ikke på samme tid. De erfaringene dere har fått med dere fra den dualistiske verdenen (det motsatte av en dualistisk verden er en verden der alle lever i enhet), er eksepsjonelt verdifulle for senere oppdrag. Til alle tider har individer fra hele galaksen og andre stjernesystemer valgt å reise til Jorden i perioder for å lære. Bevisstheter som lever i en naturlig tilstand av enhet, kjenner bare enheten - det er alt som er. I det øyeblikket de også får oppleve å leve i dualitet og separasjon fra den åndelige verden, lærer de hvordan det er å leve i bevisst enhet. Det er den store forskjellen på dere og oss. Når dere vender tilbake til Enheten, vil dere leve i en bevisst Enhet nettopp fordi dere har førstehånds kunnskaper om hvordan det er å leve atskilt fra Alt som Er.

Den ensomhetsfølelsen mange opplever, er innerst inne den innbilte separasjonen fra Universet eller helhetsvesenet. Mer enn noen ganger før er mennesket på en åndelig søken etter Noe som kan gi mening med livet. Det er en helt naturlig prosess dere går gjennom. Den åndelige søken er den tidsinnstilte vekkerklokken som nå ringer for dere og indikerer at dere blir kalt Hjem igjen. Det er basunene som kaller dere Hjem. De er så gjenkjennende, men dere greier enda ikke å huske helt..... Over hele galaksen lyder basunene: Vend Hjem igjen. Dere har utført deres oppdrag, og er fri til å forlate planeten, eller bli med når den nye Jorden skal bygges. I hver celle, i hvert molekyl ligger minnene lagret om hvem dere er, hvorfor dere valgte å utvikles på Jorden, og hva deres oppgave er. Den åndelige lengselen som er så påtakelig i disse dager, er bøyen som signaliserer at deres seilas snart er over.

Dere er på vei inn i smulere farvann, og når dere når land, er dere fri. Da kan dere stå frem som de dere er. Da kan dere bygge og manifestere av hjertens lyst. Ikke alle har valgt å våkne opp i den nye oppvåkningsbølgen. En kollektiv oppvåkning foregår i sykluser. De fleste velger å våkne opp når den kollektive bevisstheten er på det nivået som passer dem best. Men ett er sikkert: Det er vanskelig å unnslippe de nye energiene, fordi de er så sterke og fører med seg så mange positive forandringer. Først forandres menneskene, deretter gir det ringvirkninger til myndigheter, autoriteter og hele nasjoner. Det er slik den kollektive bevisstheten heves. På mange andre planeter har den kollektive bevisstheten "alltid" vært høy. Som vi sa tidligere, Jorden er et helt spesielt - og interessant - sted for dem som ønsker maksimal utvikling. Dere har hjelpere med dere: Medmennesker, åndelige veiledere og bevisstheter fra andre planeter og stjernesystemer. Men viktigst av alt: Dere kan når som helst etablere en bevisst kontakt med deres Høyere Selv.

Deres Høyere Selv er deres sanne vokter og den eneste som kan gi dere Sannheten - deres egen Sannhet. Vi vil fortelle dere litt om en sammenslutning av bevisstheter og individer, på deres planet og andre steder i Guds Univers, som står samlet i en felles oppgave: Å se til at dere på en skånsom måte kan innta deres rettmessige plass i det interplanetariske fellesskapet. Denne sammenslutningen kalles for den Intergalaktiske Konfederasjonen. Den Intergalaktiske Konfederasjonen har alltid eksistert fordi det alltid har vært behov for et organ som kunne utvikle og koordinere samarbeidet mellom forskjellige planeter og stjernesystemer. Den Intergalaktiske Konfederasjonen - eller bare federasjonen for lettvinthets skyld - samarbeider med Det Store Hvite Broderskapet (Hierarkiet av alle broderskap) og de 24 Eldste i galaksen. Disse er kun brikker i et enda større nettverk med grener til andre verdener og galakser.

De færreste sjeler har forutsetninger for å greie energiene på alle steder i hele Universet. Det finnes individer som er konstant reisende ("space travelers") som har adgang til flere verdener og galakser, der de igjen kan kommunisere med andre reisende som har adgang til atter andre verdener og galakser. Slik fungerer det intergalaktiske samarbeidet. Man kan si at Federasjonen er som FN i en større målestokk. I stedet for medlemsland har federasjonen medlemsplaneter og -galakser. I vårt nære interstellare rom er Det Store Hvite Broderskapet inndelt i "underavdelinger" i form av andre broderskap. Broderskapene har vært, og er fortsatt representert her på Jorden på nøkkelsteder. De har tatt vare på eldgamle kunnskaper og visdom, og har formidlet av sin viten i porsjoner alt etter som utviklingen har gått sin gang. I avanserte kulturer (Inka, Maya osv.) fikk man kunnskaper på et langt høyere nivå enn man gjør i dag. Nivået på den visdommen dere får, er perfekt tilpasset deres åndelige nivå på et gitt tidspunkt.

Når dere søker stadig dypere etter svar, er jo det et signal om at dere igjen skal få tilgang til Det Hele. Broderskapene har ofte levd skjult i såkalte indre sentre. Etter hvert besluttet man å bygge ytre sentre (for eksempel klostre) hvorfra man kunne spre av sine kunnskaper og utføre forskning innenfor forskjellige grener. Enda senere ble det dannet grupper av "vanlige" mennesker som hadde nådd et "høyere" åndelig nivå. Målet er jo at ethvert menneske igjen skal bli sitt eget åndelige bibliotek, fordi alle kunnskaper finnes inne i hver og en av dere. Den Intergalaktiske Konfederasjonen er også inndelt i undergrupper, hver med sin spesielle oppgave.

Alle har sine spesialområder, og alle har knyttet interplanetariske kontakter. Misjon Jorden (Operasjon Jorden i andre kilder) - er inndelt i undermisjoner under ledelse av utenomjordiske individer. Mange av misjonene/gruppene ble dannet for flere tusen år siden i følge deres tidsregning, og mange av dere er tilknyttet en slik misjon. Når tiden er inne, vil dere vite hvilken tilknytning dere har til en misjon/gruppe, og hva deres oppgave er. Når dere føler en dragning eller en lengsel i dere, kan det være et tegn på at noe viktig er forestående, og dere dras mot mennesker og litteratur som kan gi dere ledetråder - det er en universell lov. Vi vil videre si noen ord om en av disse misjonene, som er tilknyttet Jordens utvikling frem mot den store separasjonen og tiden etter:

 

"RAMA MISSION"

Det er flere millioner individer og bevisstheter knyttet til Rama Mission. På Jorden er det noen hundre tusen medlemmer. Alle våkner opp til forskjellige tidspunkter fordi noen har sin oppgave i informasjonsfasen, andre i gjenoppbyggingsfasen. Rama Mission ble dannet for over 4000 år siden (i følge deres tidsregning), altså 2000 år før vår Mester og Overordnede levde på Jorden. Jesu kosmiske navn er Sananda, og det er det navnet vi ønsker å bruke når vi refererer til ham. Misjonen ble dannet i overensstemmelse med de 24 Eldste i galaksen, og har tilknytning til Det Store Hvite Broderskapet. Allerede da visste man at Jorden ville ha behov for intergalaktisk assistanse når man hadde kommet til ca. år 2000. Når menneskene på Jorden våknet opp, ville de ha behov for et apparat som kunne lede dem videre. Den oppgraderingen Jorden skal gjennom, har allerede startet.

Dere er faktisk midt inne i prosessen! Oppgraderingsprosessen er igjen et ledd i en større plan som innbefatter hele solsystemet. Jordens frekvensnivå skal heves slik at dere vibrerer i takt med deres søsterplaneter. Det er derfor alle de nye energiene nå strømmer til Jorden. Dere vil bli usynlige for andre tredimensjonale verdener, fordi hele deres legemsfrekvens øker. Husk at de kropper dere tror er "faste" - kun er et bestemt kollektivt frekvenstrinn, av kroppatomenes hastighet! Dere vil oppleve at de stjernekonstellasjonene dere hittil har sett på himmelen, vil forsvinne fra dere synsbilde og erstattes med nye.

Slik har Polarstjernen snart utspilt sin rolle som en "magnet" mellom Jorden og resten av Universet. Det er altså ikke en prosess som involverer bare Jorden, derfor den store interessen fra andre bevisstheter og planeter. Det er en nøye planlagt prosess der alt skjer - som skal skje - til riktig tid. Deres ansvar er å heve deres kollektive bevissthet til et nivå som muliggjør en skånsom sluttfase i den syklusen som nå skal avsluttes. Medlemmene i Rama Mission ble valgt ut fra personlige egenskaper og interesser. Det er en bredt sammensatt gruppe som dekker alle typer energier slik at hele Universet er representert. De 48 guidene som ble satt til å lede misjonen, kommer fra forskjellige solsystemer. Man kan si at de har hvert sitt spesialområde og har kontakter med de gruppene som er tilknyttet spesialområdet. Noen er for eksempel tilknyttet den seksjonen som har med informasjon å gjøre, og som dekker helhetsbildet. Andre arbeider innenfor spesialområder, for eksempel vitenskap eller ny teknologi. Medlemmene på Jorden har hatt en utenomjordisk opplæringsperiode innenfor sitt spesialfelt.

Også guidene har gått gjennom intensive opplæringsfaser. Det karakteristiske med medlemmene på Jorden, er at de måtte gjennom en prosess der de glemte hvem de var og hva deres oppgave var, før de inkarnerte denne gangen. Deres rensningsprosess har ligget i å komme frem til sannheten gjennom egne anstrengelser, og mange har opplevd en tung oppvekst og andre personlige og praktiske problemer. Men alt har vært en del av forberedelsene. Slik ble de bedre i stand til å forstå andre og utføre/forberede sine oppgaver. Den beste læringen er jo de erfaringene man selv går gjennom. Gjennom egenopplevd motgang og lidelse blir man istand til å vise medlidenhet og sann forståelse for andres lidelser og problemer.

For bare noen år siden ville vi sagt at en evakuering av Jorden ikke kunne unngås på grunn av kosmiske strålinger som ville gjøre planeten ubeboelig. Nå er situasjonen annerledes, men vi er i beredskap. Jo mer dere hever deres kollektive bevissthet, desto mildere vil den endelige overgangen bli. Og selv om mangt vil måtte bygges opp på Jorden, vil dere være i bevisst kontakt med Alt som Er og med deres samarbeidspartnere andre steder. Mange av dere kjenner en utålmodighet etter å komme i gang med Noe. Forstå at dét dere så gjerne vil manifestere, ikke kan manifesteres før de gamle energiene en gang for alle er fjernet fra Jorden. Den rastløsheten dere ser i mange ungdommer i dag, er et forvarsel om at de begynner å våkne. Mange av de yngste (de såkalte stjernebarna) er egentlig gamle, vise sjeler. Stjernebarna har nok vært på Jorden tidligere, men har ellers hatt sine oppgaver andre steder.Se hvor fortrolige de er med data og ny teknologi. De har valgt å komme for å forankre de nye energiene og overta stafettpinnen fra de "gamle" som kan forlate planeten hvis de vil. Stjernebarna er overalt, i humanitære organisasjoner, i miljøvernorganisasjoner spesielt og i TV-programmer. De vil gjøre opprør mot de materialistiske verdiene deres foreldre står for. Man snakker allerede om et ungdomsoppgjør, men det er ikke et voldelig oppgjør. Det er mer en stille protest mot det bestående.

Kjære foreldre, hvis et eller flere av deres barn er stjernebarn, står dere foran en utfordring. De lar seg ikke diktere så lett, men likevel må de ledes kjærlig inn i den realiteten de nå en gang er en del av. Men ikke avvis de fantasifulle historiene de oppvarter dere med - historiene kan like gjerne være sannheten om dem selv. Det er viktig at de ikke opplever det samme som mange av dere opplevde da dere selv var barn, nemlig å bli tvunget til å stenge for deres kontakter til den for de voksne usynlige verden. Vit at stjernebarna er her for å bygge den nye Jorden, men før det - er de mottakere av de nye energiene, og de skal vise dere veien Hjem igjen.

Rama-emblemet symboliserer altså menneskets utvikling i de forskjellige fasene, frem til det igjen er forenet med Gud. Rama-budskapet vil ikke bare formidles gjennom mennesker i form av det skrevne ord. Fra tid til annen har vi valgt å vise oss for dere i fysiske romskip, og den trafikken vil intensiveres i de nærmeste årene. Vi håper at dere forstår vår oppgave og interesse for dere, og at vi ikke bare blir et annet nummer i statistikken over observerte UFO'er. Vi er ingen kuriositeter, vi er fysiske individer eller lysvesener som kjenner mange av dere. Alle på Jorden har en utenomplanetarisk historie. Vi har bare valgt forskjellige utviklingsveier. Så enkelt er det. Og så vanskelig, fordi dere må gjennom en total rensning som kan medføre tunge stunder når minnene begynner å strømme på. Men når dere åpner døren på gløtt mot det åndelige Universet i dere, vil dere se helheten og forstå at lidelse ikke nødvendigvis er veien å gå. Ikke nå lenger. Dere trengte lidelsen for å vokse, fordi man i motgang ser sin storhet. Men dere vil oppleve den samme fremgangen hvis dere velger den lette, humørfylte veien.

Overgi dere i hengivenhet og kjærlighet først som sist. På et eller annet tidspunkt blir dere kalt Hjem igjen uansett! Kjære venner. Vi føler en enorm ydmykhet og kjærlighet overfor dere som har valgt en så tung utviklingsvei. Når ensomheten er som tyngst og smerten føles som en kniv, vit at dere selv sitter med nøkkelen til å bli fri. Dere har medhjelpere med på veien som kan lindre smertene, men vi kan lite gjøre hvis villigheten ikke er til stede fra deres side. Dere har selv valgt smerten og ensomheten, kanskje for å bøte på en ugjerning dere gjorde dere skyldig i en gang. Husk da: Gud straffer ingen. Dere straffer dere selv. Når dere vet det, er det ikke da på tide at dere gir dere amnesti og frigjør dere fra en byrde som ikke lenger tjener noen hensikt? Takk deres skyggeside for at den har vært en så stor læremester og lært dere å leve ut alle avskygninger og nyanser i dere, og omtransformer den til lys. Lyset og skyggen er to sider av samme sak. Det er mørkt i et rom bare så lenge lysbryteren er slått av. Så finn lysbryteren dere slo av underveis. Og selv en lyspære som har gått, kan skiftes ut med et enkelt håndgrep!

 

FRA NABOSYSTEMET ALFA CENTAURI

Vi har tidligere fortalt at vi har oppnådd udødelighet og at vi dermed kan leve så lenge vi ønsker. Vanligvis "dør" vi når et oppdrag er fullført. Det har vært mulig for oss å oppnå dette fordi vi aldri har vært involvert i kriger og utslettelse av vår planet. Vi snakker ikke om den kunstige planeten eller stasjonen vi lever på ved stjernesystemet "Store Hund", men om planeter på vårt bevissthetsnivå. Vi bruker konsekvent formen "vi", selv når det er én bevissthet som uttaler seg. Vi lever i en enhet der ingen rivalisering finnes, og der alle har sine faste oppgaver.

Vår gruppe kommer fra strnesystemet Alfa Centauri, som ligger i Melkeveisystemet, men kan bare ses fra deres sydlige halvkule. Alfa Centauri ligner Jorden energimessig. Faktisk ville dere kunne greie å leve på de fysiske planetene der hvis dere hadde vært nødt til å flytte fra Jorden12. Før de store kontinentenes (Lemurias og Atlantis') undergang, da Andesfjellene ble skapt, kunne restene av våre byggverker på Jorden ses. Våre veier skiltes ikke med en gang, selv om utviklingen fortsatte hver for seg på våre planeter. En del av vårt rike fortsatte å eksistere i Sør-Amerika, inntil det ble flyttet da Atlantis gikk under. Når vi nå gir av våre energier igjen, er det gjenkjennende energier for mange, fordi de er tilknyttet vår gamle kultur. Da vi trakk oss tilbake fra Sør-Amerika, dannet det seg utspring av vår kultur andre steder på Jorden, blant annet i Egypt. Mens dere valgte å leve i dualitet og utvikle dere gjennom kriger og ødeleggelser, fortsatte vi vår utvikling fredens vei.

Vi har altså hatt millioner av år der vi har kunnet utvikle oss frem mot blant annet udødelighet, mens dere i så måte er på krabbestadiet. Vi har aldri opplevd atskillelse fra vårt Opphav, Alt som Er, og vi har aldri misbrukt de kosmiske energiene. I stedet har vi, i samsvar med de universelle lovene, utnyttet energiene til beste for oss selv og andre planeter i utvikling. Vi har lært å utnytte tankekraften og kan materialisere og dematerialisere etter behov. Når vi har behov for fysiske skip for å kunne tilpasse oss energiene på Jorden, materialiserer vi et skip. Vi kan omdanne gress til blomster til duer til blomster til gress igjen. Det vil dere også være i stand til rent konsentrasjonsmessig når dere har funnet den minste enheten i en atom, som er grunnlaget for Alt.

Vi passiviserte eller tyranniserte heller aldri våre undersåtter, fordi alle er likemenn. Fremtidens skoler på Jorden vil være som hos oss, der alle kan lære det de ønsker. Alle underviser alle, og alle barn er "allemannseie" som alle føler ansvar for. Vi har ikke rigide regler for hvordan man skal innrette seg, men vi har et system med orden. Det er viktig at alle er sysselsatt, og derfor avbrytes aldri arbeidet. Hvis deres produksjonsutstyr ikke hadde stoppet opp store deler av døgnet, ville dere heller ikke hatt arbeidsledighet eller varemangel. Vi har kontinuerlig drift på alle områder, og det gir alle anledning til å utfolde seg også kunstnerisk. Hos dere er det slik at noen er kunstnere, mens andre er tilskuere. Hos oss er alle kunstnere og hverandres tilskuere.

På grunn av vår integritet ble vi aldri avskåret fra andre planeter. Vi har alltid hatt åpen kontakt og samarbeid med andre planeter og stjernesystemer. Når vår hjelp var påkrevd hos naboer som trengte assistanse, ble vi kalt på. Slik ble vi tilknyttet det interplanetariske arbeidet. Noen av oss valgte å vie vår eksistens til det interplanetariske arbeidet fordi vi anså det som vår plikt (og glede) å assistere der det var nødvendig. Vi fikk etter hvert et stort kontaktnett, og våre oppgaver har vært varierte og mangfoldige. Vi har evakuert individer fra planeter der man har utryddet seg selv eller vært utsatt for kosmisk stråling. Vi var også med i armadaen av farkoster som evakuerte mennesker fra Atlantis og Lemuria da kontinentene ble kuttet ut av den magnetiske strålen som bandt kontinentene sammen med Universet. Vi er ikke ukjente med Jordens energier.

Mange av oss har levd på Jorden i epoker. Vi valgte å inkarnere for å få erfaringer om hvordan det er å leve i dualitet og separasjon, men vi ble aldri en del av Jordens inkarnasjonssyklus. Det vi startet på i ett liv, fortsatte vi med i neste liv. Vår misjon for Jorden har strakt seg over mer enn en livstid, og derfor har vi vendt tilbake gang på gang. Når Jordens bevissthet er tilstrekkelig hevet, er vår misjon fullbyrdet, og vi behøver ikke lenger å vende tilbake. Men det vil være andre oppgaver som venter på oss, andre steder. Vi vil også ta med de av våre som har valgt å inkarnere på Jorden i denne spesielle tiden, men som i løpet av noen år skal tilbake til oss. Man kan si at de bare er "utlånt" for en kortere periode. Vi vil dele med dere en historie fra vårt lager av opplevelser opp gjennom tidene.

Vi tar dere med tilbake til Atlantis - vakre Atlantis - som led slik en tragisk skjebne på grunn av åndelig dårskap og misbruk av kosmiske energier. Atlantis er viktig fordi dere nå står overfor det samme valget som den gangen. Mange har de samme relasjonene som da (det er vanlig at relasjoner mellom mennesker er de samme i viktige overgangsfaser), og mange har levd med skyldfølelsen om at de var direkte medskyldige i at Atlantis ble ødelagt.

(bemerkning: mye tyder på at det var de opprinnelige pleiadiske ET-kolonisatorers interne uoverenstemmelser som var hoved-ansvarlig for A.'s ødeleggelse - ettersom de rådet over en slik avanasert teknologi - dersom Semjases info er dekkende for dette scenario. se evt Jordens fjernhistorie i nytt lys. R.ø-kommentar).

Misbruk av makt i et tidligere liv, er ofte grunnen til at man senere karmamessig må oppleve det samme - å leve som ofre for andre. Det er viktig at dere forstår at dere ikke gjorde noe galt og at alt var et ledd i en større plan som måtte gjennomføres og erfares, fordi omstendighetene ble som de ble. Mange av dere var høytstående vitenskapsmenn som utførte deres gjerning i samsvar med de universelle lovene. Andre var ikke fullt så ydmyke og så snart hvordan de kunne utnytte energiene og teknologien til personlig vinning. Mange rene sjeler ble ufrivillig dradd med i det store spillet, og beseglet dermed sin skjebne - selv om intensjonene i utgangspunktet var gode.

Det var en mangeartet utvikling på Atlantis, som var en toneangivende nasjon for hele verden. I Sør-Amerika kan man fremdeles se restene av landingsbaner for angivelige romfartøyer, men som egentlig er landingsbaner for farkoster fra Atlantis. Man benyttet ikke bare farkoster, men man var også i stand til å forflytte seg over store avstander ved hjelp av teleportasjon. Den negative utviklingen ga seg utslag i blant annet genmanipulering, som resulterte i vesener som var halvt dyr, halvt mennesker (kentaurene). Disse vesenene ble deretter spottet og misbrukt. Atlantis ble dradd i to retninger. På den ene siden var det et moralsk forfall som verden aldri har opplevd senere, på den annen side var det et høyt åndelig nivå. Personlig prestisje og åndelig renhet gikk hånd i hånd. Som i dag, var det ikke mulig å leve med et slikt kompromiss, det var to energibølger som dro menneskene i hver sin retning.

Det var mange på Atlantis som visste at kontinentet ville bli ødelagt, og som forsøkte å advare menneskene. For de fleste var det utenkelig at høytstående Atlantis skulle lide en slik skjebne. Var ikke Atlantis kanskje det viktigste og mest avanserte landet i verden? I det stille var det en gruppe som med hjelp fra medlemmer fra den Interplanetariske Konfederasjonen, startet en offensiv for å redde viktige kunnskaper og informasjon fra Atlantis. Mange opplysninger ble innprogrammert i krystaller (et enestående kommunikasjonsmedium) og fraktet til forskjellige deler av verden, blant annet til Egypt, Titicaca- sjøen i Andes fjellene og Darjeeling ved foten av Himalaya. I disse krystallene finnes enorme mengder informasjon lagret, som bare venter på å bli tatt frem igjen.

De som var med på å redde informasjonen, skal være med på å ta den frem igjen til beste for menneskeheten. Mye kan ikke tas frem før energiene på Jorden er stabilisert, fordi dere enda en gang lever i en kompromissenes verden. Informasjonen ble reddet unna til bruk for menneskene når den syklusen som ble innledet med Atlantis' undergang, er avsluttet rundt år 2000. Det er vitenskapelige og teknologiske opplysninger, åndelig viten og historier om hvordan Jorden så ut den gangen Atlantis blomstret.

Selve katastrofen var mer rystende enn noen hadde forestilt seg. Selv om vi var forberedt, kom katastrofen som et sjokk. De som var utvalgt til å evakueres til andre land, forlot Atlantis uten at den store massen var klar over det. Det var gripende avskjedsscener mellom dem som dro og dem som måtte bli, men egentlig hadde alle allerede valgt om de ville dra eller bli, og handlet deretter. Nye utspring av Atlantis-kulturen oppsto andre steder i verden, blant annet i Egypt, Sumér og det gamle England (druidekulturen). De som ikke dro før katastrofen, men som var utvalgt til å forlate Atlantis, ble evakuert luftveien.(En gripende beskrivelse av dette kan leses i boken "Tilbake til Atlantis"avMarianaStjerna,svensk utg)

Den Inter-planetariske Konfederasjonen var igjen aktiv, og fraktet menneskene til sine nye hjemland eller til sine hjemplaneter. Det var nemlig mange som da hadde fullført sin syklus på Jorden og var fri til å forlate planeten, slik mange igjen skal gjøre. Katastrofen var over i løpet av et døgn. Vi vil aldri glemme skrekkscenene der mennesker løp forvillet rundt eller ga seg over i maktesløshet når de ikke fant igjen sine egne. Vi glemmer heller ikke dem som ydmykt bøyde hodet og innfant seg med sin skjebne. Blant dem som gikk under sammen med kontinentet, var mange rettskafne mennesker som ikke maktet å legge tilstrekkelig ydmykhet for dagen. Alle som var involvert i vitenskapelige eksperimenter, gikk inn for sitt arbeid med liv og sjel, som de fremstående vitenskapsmenn de var.

Langt under jorden var det laboratorier og forskningsstasjoner. På Atlantis levde det også en gruppe Eldre, som i tusener av år hadde hatt overoppsynet med det som foregikk på alle fronter. Til å begynne med var Atlantis et paradis der vitenskap og åndelighet eksisterte side ved side. Men i sluttfasen mistet de eldste sin myndighet og ble til slutt redusert til legender, unntatt blant dem som visste og slåss for rettferdigheten til det siste. Det var en undergrunnsbevegelse i aksjon også, slik at alle involverte til enhver tid var innforstått med utviklingen. Rapporter ble sendt frem og tilbake, både mellom mennesker på Atlantis, til andre kontinenter og til den Intergalaktiske Konfederasjonen.

Hva vi vil oppnå med denne historien? Parallellene til nåtiden er slående. Lysbærernes oppgave er å gå i bresjen å opplyse, informere og ikke minst ta i mot de nye energiene som nå strømmer ned til dere, slik at bevisstheten heves i så stor grad at Atlantis aldri vil kunne utspilles om igjen. Det finnes krefter som vil misbruke kosmiske energier, og de blir mer og mer subtile. Men retningen mot lyset er helt klar for oss alle. Dere har valgt deres skjebne, og dere har valgt lysveien. Når to energier står mot hverandre, vil den som får overtaket, vippe vektskålen i sin favør. I det øyeblikket lyset er sterkere enn mørket og vektskålen tipper, da vil dere oppleve det forklarede øyeblikket dere har hørt så mye om. Det er det samme øyeblikket dere opplever nå, hver for dere, når dere fremstår som fullt integrerte mennesker.

Men i det store forklarede øyeblikket vil dere oppleve hele resten av menneskeheten løftes opp til den nye dimensjonen samtidig. Da er den nye tiden et faktum! Selve sluttfasen vil gå meget raskt. Og etterpå? Da fremstår dere som nyfødte barn, som står totalt åpne og tillitsfulle, og rekker hendene mot deres Skaper som dere så lenge har trodd hadde forlatt dere. Og da kan feiringen starte. Da vil vi heve våre glass og skåle i den edleste champagne for et vellykket utfall på Operasjon Jorden!

MER OM INTERSTELLAR KOMMUNIKASJON

Vi vil fortelle dere mer om begrepet "interstellar kommunikasjon", som er mer enn romfartøyer på tokt i verdensrommet, og UFO'er som fra tid til annen kan observeres. Vi vil ikke se på den tekniske siden ved denne kommunikasjonen, men se på den i en bredere sammenheng som kan ha appell til større grupper mennesker enn bare dem som er spesielt interessert i teknikk.(om galaktisk teknikk - se senere i boken her.) Vår base her ved Store Hund er et mye besøkt sted, fordi vi fungerer som en energimessig døråpning mellom vårt solsystem og andre systemer. Her kan man tilpasse seg energiene andre steder, før man fortsetter. Til oss kommer også grupper vi samarbeider med. Vi skulle gjerne vist dere vårt arbeidsmiljø, men skal forsøke å forklare hvordan det ser ut slik at dere får et visst innblikk.

På basen finnes det store laboratorier og operasjonsrom der vi kan følge utviklingen i hele solsystemet via store dataskjermer. Når andre grupper besøker oss, er operasjonsrommet det viktigste arbeidsrommet. De som kommer, ønsker oppdateringer om det som skjer forskjellige steder. Vi kan også se hva som kan skje i "fremtiden" (husk at tid ikke eksisterer som hos dere) på bakgrunn av situasjonen i øyeblikket. Men p.g.a. menneskets frie vilje og humane vekst, kan våre "billeder av fremtiden", være unøyaktige. Det bor tusenvis av mennesker på basen, eller moderskipet. De kommer fra forskjellige steder og er fullt dedikerte sine oppgaver. Hvis dere hadde hatt anledning til å se oss, ville dere kanskje sett at vi også er gamle og trette, og mange av oss ønsker å reise Hjem igjen. Vi er jo alle sprunget ut av den samme Enheten, og alle skal vi tilbake til Enheten igjen. På et tidspunkt vil også vår oppgave være fullført, og vi vil være fri til å dra videre til andre dimensjoner der man eksisterer på andre frekvenser.

Den Intergalaktiske Konfederasjonen har mange forgreninger i alle retninger. Hovedoppgaven er å sikre et samarbeid mellom planeter og solsystemer, og påse at alt skjer i henhold til de universelle lovene. Vi er oss fullt bevisste de universelle lovene, men fra tid til annen er det noen som forsøker å bryte lovene, med de konsekvenser det kan ha for omliggende planeter. I slike tilfeller har federasjonen anledning til å gripe inn. På planeter der vi ikke har muligheter til å oppholde oss på grunn av energiene, har vi knyttet kontakter med innbyggerne. Vi velger hvem vi ønsker kontakt med, og mange av kontaktene, for eksempel på Jorden, er medlemmer av den Intergalaktiske Konfederasjonen. All informasjon vi vil gi til dere, må gå gjennom fysiske kanaler inntil videre. Det har å gjøre med at menneskene selv må finne tilbake til sin opprinnelse gjennom egne anstrengelser og erfaringer, før vi kan innlede et åpenlyst samarbeid.

Men tiden er knapp, og det vil derfor komme flere og flere meldinger om at sivile og regjeringer har vært i kontakt med utenomjordiske vesener. Når denne kontakten er etablert og akseptert, vil det være mye lettere for alle parter å fortsette utviklingen og samarbeidet. Vi vil imidlertid ikke gjøre arbeidet for dere, men vi vil at dere skal vite at vi er her og at vi støtter dere. Ansvaret er likevel deres når det gjelder å heve den kollektive bevisstheten til et så høyt nivå at vektskålen tipper i favør av lyset. Selv om utviklingen går i riktig retning, ser vi så gjerne at flere våkner opp i et hurtigere tempo. Når vi skal forflytte oss mellom planeter, bruker vi som oftest lysskip, som manifesteres der og da. Det er mange fysiske verdener her ute også, og det finnes mange forskjellige energier.

Man må tilpasse seg energiene på et sted før man kan besøke stedet. Dessuten finnes det soner med sterk elektromagnetisk stråling utenfor planetene, og en fysisk farkost er et vern mot disse kraftige energiene som våre kropper ikke tåler uten videre. Romfartøyer tjener altså ikke bare som et fremkomstmiddel, men også som et skjold mot stråling og uvante energier. Tilbake til vårt moderskip. Vi har en fast plassering utenfor det stjernebilde dere kaller "Store Hund", men ved behov kan vi flytte hele skipet, som nærmest er et helt samfunn. Noen av de "stjernene" dere ser på himmelen, kan være moderskip eller mindre farkoster som er inne i den fysiske dimensjon. Moderskipet kan befinne seg i samme posisjon i lange tider, og transport til og fra foregår med mindre farkoster. Ombord finnes vitenskapsmenn, forskere, biologer og individer med andre profesjoner, men felles for alle er at de arbeider i samsvar og samarbeid med sitt åndelige Opphav. Vi skiller ikke mellom religion, fysikk og filosofi. Dere er også på vei mot å viske ut grensene mellom forskjellige profesjoner.

UNDERVISNING PÅ ET UBEVISST PLAN. OG OM SYKDOMMER OG BEHANDLING

Vi har lyst til å dele med dere hvordan vi støtter og oppmuntrer dere i deres arbeid innenfor forskjellige profesjoner. I en av beretningene i denne boken forteller vi at dere alltid er i utvikling, bevisst eller ubevisst. Selv om deres fysiske hjerne ikke er synlig opptatt av åndelige verdier, foregår det likevel en ubevisst åndelig vekst. Når den fysiske delen av dere er rede, integreres det åndelige og det fysiske til en enhet. Hvis dere ser på utviklingen opp gjennom Jordens historie, ser dere at kulturer har oppstått og forsvunnet, men på en eller annen måte har dere likevel hevet deres åndelige bevissthet mot det store øyeblikket som står foran dere, der hele deres fysiske verden skal integreres - eller gjenforenes - med deres åndelige halvdel. Langsomt har dere sett at vitenskap, religion og filosofi har nærmet seg hverandre. Teoretisk sett snakker en fysiker og en prest om de samme tingene, men de bruker forskjellige ord.

Denne tilnærmingen har ikke bare med boklig lærdom å gjøre, den har like mye å gjøre med den ubevisste innlæringen som foregår i andre bevissthetstilstander (for eksempel når dere sover). De fleste av dere fokuserer utelukkende på den fysiske kroppen og har ingen begreper om deres øvrige seks kropper som er usynlige for deres fysiske øyne. Dette fordi de eksisterer i andre frekvenser enn det som deres fysiske sanser kan oppfatte som virkelig. Disse legemer/kropper omslutter deres fysiske kropp. I tillegg til den fysiske kroppen har dere en eterisk, en astral, en emosjonell, en kausal, en mental og en åndelig kropp, som kan bevege seg i tid og rom, uavhengig av den fysiske kroppen. Målet er at alle kroppene skal fungere i (n bevisst enhet. Men selv uten kunnskaper om de andre kroppene, foregår det altså en innlæring som resulterer i at signaler sendes inn til deres dagsbevissthet, slik at dere får nye ideer, innfall og tanker. Dere har sikkert alle en eller annen gang hatt en aha-opplevelse der svaret på et problem kom som lyn fra klar himmel.

Når deres fysiske kropp sover, har dere en usedvanlig aktiv tid. Men når dere våkner, husker deres vanligvis bare de "vanlige" drømmene som relaterer seg direkte til deres hverdagsliv. Mens dere sover, har dere oppgaver andre steder. Dere kan for eksempel være på besøk hos oss via den eteriske eller noen av deres andre mer høyfrekvente opplevelseslegemer! Dette er også en form for interstellar kommunikasjon.(berøres senere i boken). Vi har som sagt spesialoppgaver i forhold til Jordens utvikling. Noen av oss har som oppgave å forberede vitenskapsmenn, leger og andre på den nye tiden. Mye av legevitenskapen vil være avlegs om noen år, fordi den fysiske kroppen ikke lenger vil utsettes for medikamenter og inngrep som gjør mer skade enn gagn: All valium og alle beroligende midler som er dosert ut for angivelig å løse problemer, og som kanskje gir en akutt lindring - men de gir ingen endelig løsning på sykdomsproblemene. For problemene har direkte med menneskets vei mot opplysning å gjøre!

Alle sykdommer er "selvvalgte" og samtidig virkninger av fortidens uvitenhet, (ernæringsmessig og tanke / mentalitetsmessig) og tjener som en erfaring så lenge dere har behov for det. Hver kroppsdel har sin motpart i den ikke-fysiske delen av dere. Solar plexus er for eksempel et utsatt område for stress og følelsesmessige blokkeringer. Det er blokkeringer som skaper sykdommen, dvs. sykdommen er kun symptomet på det bakenforliggende traumaet som signaliserer at det vil bli forløst. Uforløste følelser i forhold til foreldrene skaper blokkeringer under navleområdet. Uforløst sinne og aggresjon skaper blokkeringer på den høyre siden. Vi vil ikke gå i detaljer om dette, fordi det allerede finnes gode terapeuter og utmerket litteratur på dette området. Men vi anbefaler at dere skaffer dere kunnskaper om kroppens chakrasystem. Man snakker vanligvis om sju chakrapunkter i kroppen. Chakraene er energipunkter som er deres bindeledd til Skaperen. Det vesentlige er at det skapes balanse mellom chakraene.

Gode hjelpemidler er chakrarensning eller -meditasjon. Leger og vitenskapsmenn har altså nattlig opplæring og får instruksjoner i andre verdener. Slik har utviklingen alltid forløpt, men deres bevissthetsnivå kan aldri være høyere enn den kollektive bevisstheten, fordi det må være balanse på alle områder. Den nye tids tenkning står for helhetstankegangen. En lege vil fokusere på hele mennesket, ikke bare på sykdommen. Mennesket rundt sykdoms- eller skadestedet blir sentralt, fordi man må forstå hele mennesket for å kunne diagnostisere en lidelse. Alle har selvhelbredende evner innebygd i seg, og til slutt vil alle bli sine egne healere og terapeuter. I dag finnes det mange såkalte alternative terapeuter som til en viss grad opererer i konflikt med den etablerte skolemedisinen. Det er viktig at leger og alternative terapeuter ikke utelukker hverandre, men at de supplerer hverandre. Det er mange sykdommer som krever hospitalisering. Den store forskjellen mellom de fleste tradisjonelle leger og alternative terapeuter, er at de alternative terapeutene forstår helheten og at sykdommen har et utspring i et uforløst trauma.

Det er også viktig at dere forstår at ikke alle sykdommer kan kureres. En sykdom vil være karmisk betinget, dvs. pasienten utligner en gjerning han har gjort seg "skyldig" i, kanskje i siste eller tidligere eksistenser. Noen ganger må sykdommen gå sin gang og føre til en eventuell "død". Vi vil også nevne at kreft kan være en oppsamling av uforløst sinne. Den nattlige undervisningen forbereder legene på den nye tiden. Dere aner endringene som er underveis, men de kommer gradvis. Nye tankeganger eller holdninger er de synlige resultatene av et utviklingsforløp. Vi har fokusert på leger, men tilfellet er det samme for psykologer, vitenskapsmenn, politikere og andre toneangivende personer. De nye kunnskapene blir overført til dere, men det er underlagt menneskets frie vilje når disse kunnskapene for alvor kan innføres som en naturlig del av deres liv. Ofte vil det komme som en gradvis utvikling, gjerne over en årrekke - med eller uten konfrontasjoner med det bestående systemet - slik at det blir en glidende overgang i stedet for en sjokkbehandling.

Konfrontasjonen mellom for eksempel de tradisjonelle legene og psykologene og de alternative terapeutene vil være der i en overgangsfase, men folkets vilje vil alltid vinne. Det er jo ikke bare leger, vitenskapsmenn osv. som går gjennom en åndelig, kanskje ubevisst, utvikling. Alle går gjennom en lignende utvikling. Autoriteter og institusjoner gjenspeiler den kollektive bevisstheten. I tiden fremover vil det være spesielt viktig at leger og psykologer åpner opp for den åndelige delen. På mange måter er det en turbulent tid dere går i møte etter hvert som mennesker våkner og husker. Mange vil oppsøke leger og psykologer for å få hjelp, men lege og pasient vil rett og slett ikke forstå hverandre! En lege eller psykolog fikk aldri undervisning i hvordan de skulle håndtere åndelige "problemer". Mange leger og psykologer som ikke lenger kunne ignorere den åndelige delen, har tatt en tilleggsutdannelse og ofte sluttet i sine tidligere jobber, fordi de ikke kunne forene skolelærdommen og den åndelige lærdommen. Det ønskelige er at leger og psykologer kombinerer det beste fra to verdener. Dere trenger terapeuter med den faglige bakgrunnen leger og psykologer har. En vellykket kombinasjon kan for eksempel være å innføre regresjon som et hjelpemiddel for psykiske lidelser, som ofte har sitt utspring langt tilbake i tid.

 

OM OPPRETTELSE AV KONTAKT MED ANDRE VERDENER

Det vi har beskrevet ovenfor, er en viktig form for interstellar kommunikasjon. En annen form er telepatisk overføring mellom oss og våre kontaktpersoner, for eksempel gjennom skriftlig eller verbal kanalisering. Vi kan overføre førsteklasses informasjon gjennom åpne og dyktige kanaler, men ofte finnes ikke ord i deres vokabular som kan dekke alle nyansene i vårt telepatiske språk. Vi sender og kommuniserer på andre frekvenser. Vi vil også si litt om deres iver etter å få kontakt med oss, enten via satellitter eller ved at privatpersoner og grupper forsøker å etablere kontakt med oss. Vi er fullt klar over at dere venter elektromagnetiske signaler fra oss, via satellitter som kretser rundt de planetene som er nærmest Jorden. Kanskje vil dere få signaler den veien, kanskje ikke. Det er viktig at dere aksepterer, ikke bare intellektuelt, men med hjertet, at vi eksisterer, og at vi bare venter på å oppnå åpen kontakt med dere. Det har vært flere åpne kontakter, blant annet med den amerikanske regjeringen, men rapportene fra disse besøkene har vært holdt hemmelige i mange år. Regjeringer har valgt å tie om oss, for ikke å skape panikk blant folk, mens mange vanlige menn og kvinner har en åpen, naturlig og tillitsfull toveis kommunikasjon med oss! Det som regjeringer har forsøkt å skjule, er ingen hemmelighet og vil derfor ikke komme som noen overraskelse for de fleste.

Til alle tider har det vært mennesker som ikke bare har hatt kontakt med oss, men som har besøkt oss, og som vet at de selv er på besøk på Jorden. Det er mange på Jorden som er på oppdrag for en søsterplanet, enten for å gi av sine kunnskaper eller være med på å forankre de nye energiene. Det er viktig at dere forstår at deres fysiske kropper er transformatorer av de nye energiene, og vi trenger derfor så mange lysarbeidere som mulig. Når vi innleder et samarbeid med våre kontakter, er samarbeidet forpliktende og krever dere 100 prosent. Derfor vil vi aldri innlede et samarbeid med dem som av ren nysgjerrighet forsøker å få kontakt med "rommennesker". Våre kontakter har gått gjennom en åndelig oppvåkningsprosess og har gradvis blitt i stand til å motta våre energier. De kontakter vi samarbeider med, har vi ofte hatt kontakt med siden de var barn. Det er aldri snakk om hjernevasking eller overtakelse av et menneskes bevissthet, men snarere en på forhånd avtalt kontakt som opprettes.

Til dere som så gjerne vil ha kontakt med noen her ute, sier vi: Gå den åndelige veien. Gå inn i dere selv, og søk etter svarene der. Vi kan ikke gi dere svar, bare veiledning. Vi vil også løfte en advarende pekefinger i denne forbindelse: Det kan godt hende at dere oppnår kontakt, men hvis dere ikke er på vakt, har dere ingen garantier for at det er de lyseste energiene dere får kontakt med. Også her "ute" finnes det energier på forskjellige nivåer. Det finnes mange verdener her også, som enda ikke har nådd det samme bevissthetsnivået som oss. Hvis dere oppnår kontakt, vil dere straks merke om det er lave eller høye energier og om det kalde og følelsesløse eller kjærlighetsfulle energier.

Vi dømmer ingen "lavere" energier, fordi vi alle er bevisstheter i utvikling og har valgt forskjellige utviklingsveier. Vi sier ikke at dere har et lavere bevissthetsnivå enn oss, men dere har valgt en utviklingsvei som innebar at dere skulle glemme for deretter å våkne opp til en bevisst enhetstenkning. Det er verdifulle erfaringer dere tar med dere. Og likevel sier vi dere: Vokt dere for lavere energier som ikke tjener til annen nytte enn at dere skremmes og dras ned i energinivå - slik at dere senere trenger lang tid på å rense dere for vonde følelser som kan settes i sving . En gylden regel som bør gjelde for all kommunikasjon med andre bevisstheter, er at dere skal forsikre dere om at dere har kontakt med den høyeste, lyseste energien - Kristusenergien. Seriøse og ansvarsfulle kanaler beskytter seg alltid og forsikrer seg om at energiene de kanaliserer, er av det reneste Kristuslyset (ren kjærlighet og absolutt kosmisk innsikt) - og avbryter en kommunikasjon heller en gang for mye enn en gang for lite

. Den Interplanetariske Konfederasjonens oppgave er å sikre et godt samarbeid mellom planeter og solsystemer. Men federasjonen griper også inn i konflikter der hele galakser er involvert. Vi trenger alle de støttespillere vi kan få. De som er rede, kan vi innlede et åpent samarbeid med. Til alle dere andre som så gjerne vil ha kontakt, sier vi: Send oss en god tanke, og dere fungerer som landingslys for oss. Tanker er energi, og alle lyse mennesker har en energi som vi ser fra vår posisjon. Dere er våre landemerker og viser hvor vi kan gå inn for trygg landing. Selv om vi ikke kommuniserer direkte enda , fungerer dere som viktige lyspilarer som tjener det interplanetariske samarbeidet på den best tenkelige måten.

 

ÅNDELIG LYS OG KRAFTSTRØMMER TIL JORDEN

I disse tider skjer det energioverføringer til Jorden som dere aldri har opplevd tidligere, det er nærmest en storoffensiv fra vår side. Når energioverføringer skjer i en så stor skala, er det en hel armada som nærmer seg Jorden og sender energi, først langsomt, deretter raskere og raskere. Dere kan oppleve energiene som tunge eller lette, avhengig av deres sinnstilstand. Hvis dere er fylt av negative tanker eller har en tung dag, kan energiene forsterke den følelsen. Og omvendt: Et lyst sinn blir enda lysere når energiene strømmer ned.

Vi sender energier bl.a. gjennom fysiske kropper. Det er lysbærernes oppgave å ta i mot energiene og stråle dem ut igjen. Energiene kan spres på mange måter. Først må de jordes. Jo mer balansert lysbæreren er, desto lettere er det å jorde energiene. Lysbæreren radierer så lyset ut til andre, bevisst eller ubevisst. På et underbevisst plan vil alle legge merke til disse energiene. Selv om deres fysiske hjerne - dagsbevisstheten - ikke er opptatt av åndelige spørsmål, bearbeider deres Høyere Selv den åndelige informasjonen. Man kan si at deres Høyere Selv er som en bankkonto. Når dere har behov for kontanter, kan dere ta ut det dere trenger. Deres hjerne er en enorm informasjonsbank. Når som helst dere trenger svar, kan dere få svarene; i meditasjon eller bare ved å gå inn i stillheten inne i dere.

Når deres fysiske kropp også er rede til å ta i mot det åndelige budskapet, vil deres Høyere Selv sende passende informasjonsmengder til dagsbevisstheten. Dere får den informasjonen som er nødvendig til enhver tid, aldri mer, aldri mindre. Derfor er dere alltid i utvikling, selv om det skjer på et ubevisst plan. Det store gjennombruddet skjer imidlertid når deres fysiske kropp også vil delta bevisst i utviklingen. Målet er jo at det ikke lenger skal være noen separasjon mellom den fysiske og åndelige dimensjonen.

 


"Dommedag."

Det er tidsperioden hvor "dommen" over de mørke, negative sider i Jordens/menneskets bevissthet skulle finne sted. Samtidig var dette perioden hvor alt av negativitet, mentalt mørke og gammelt fiendeskap skulle utrenses fra den samlede bevissthet på Jorden. Dette har således vært århundret for mental opprydding og utrensning av alt som ikke har vært i kontakt med humanitet og nestekjærlighet. 

Dette har aktivisert karma på mange plan; helt fra ekteskapelige hat/konflikt-forhold - fra utallige tidligere livs tragiske, ukjærlige ekteskap, og til karmiske oppgjør mellom land og folkegrupper.(Dette forstås vel kun av de som forstår reinkarnasjon- og karmalovene). 

 

I følge teosofiske kilder var det et slikt karmisk oppgjør eller drama vi så f.eks. mellom den germanske og den jødiske "folkeånd" - i dramaet under annen verdenskrig. Dette oppgjør sies å ha røtter til tiden før og under Atlantisepoken. I nyere tid har tilsvarende oppgjør aktivisert mindre kriger, sist nå i Afrika og tidligere Jugoslavia - mye basert på "gammelt hat" mellom folkegrupper som går utallige inkarnasjoner bakover i tiden.

DEN ANDRE VERDENSKRIG

"Den andre verdenskrig var altså ikke bare en krig mellom nasjoner. Det var en krig mellom mørke og lyse krefter som ble spilt ut til det ekstreme. Slik utviklingen hadde gått på Jorden, måtte denne konfrontasjonen komme. Alle som valgte å leve den gangen, var brikker i et større spill. Noen spilte rollene på den lyse siden, andre påtok seg å spille ut mørket. Det var mye karma som ble brent ut den gangen, og det var som nevnt mange oppgjør stater, folkegrupper og enkeltmennesker imellom som skulle utligne karma. Regn med at to "fiender" som møttes ansikt til ansikt på slagmarken, kunne oppleve et gjenkjennelsens øyeblikk da de så den andre inn i øynene.

Hvis man ser på den andre verdenskrig som en helhet, ser man hvordan mørket og de negative kreftene fikk fritt spillerom. Det var ikke bare på slagmarken kampen foregikk, men også i konsentrasjonsleirene og på hospitalene der man drev med menneskelig eksperimentering. Og overalt infiltrerte lyset. Selv om de lyse kreftene ikke hadde anledning til å stoppe krigen, var de der som lyspunkter og trøst når det trengtes mest. Kvinnene, som jo ikke behøvde å delta på slagmarken, hadde sine oppgaver andre steder. Det var utallige sykepleiersker, barvertinner og andre som var "utplassert" som nøytraliserende energier mellom "fiender". På hospitalene fantes det sykepleiersker som i avgjørende øyeblikk kunne "løfte" pasientene ut av kroppen, slik at den fysiske smerten skulle bli minst mulig.

Lignende episoder skjedde i gasskamrene. Når de siste skrittene mot gasskamrene ble tatt, følte mange en helbredende energi strømme mot seg da de forsto at de hadde en oppgave. Og vi sier dere, inne i gasskamrene løftet menneskene hverandre opp slik at de hevet seg over frykten og kunne møte sin Skaper med hevet hode. Men ikke alle sjeler maktet å løfte seg opp mot det store Lyset, og har siden da tilhørt de jordbundne sjelene. Mange lysarbeidere har hatt som en del av sin oppgave å rense konsentrasjonsleirene slik at de forpinte sjelene der kunne bli fri. Fra et høyere synspunkt var den andre verdenskrig altså en del av en større plan. Det var et ledd i den globale rensningen før den store energi-oppgraderingen som nå skal finne sted. Perioden etter den andre verdenskrig har vært bekymringsfull.

Det gikk bare noen år etter at krigen var slutt, før den kalde krigen brøt ut og delte verden i to. Atomarsenalene vokste. Inntil for noen år siden mente vi at en altødeleggende krig var uunngåelig (Advarsler om dette kan leses i de mange kanaliserte budskaper fra romfolk som kom på -60 og 70-tallet. Utg.anm). 

Men Jorden ville det annerledes. Når den kollektive bevisstheten ble hevet, sto folket frem som de lysvesenene de er, og krevde fred. Dere har valgt deres vei, og dere har valgt den lyse veien. Det er ingen vei tilbake nå. Den hardeste kampen mellom mørket og lyset gjenstår, ikke som folkets kamp mot Antikrist, men som en kamp mellom det mørke og det lyse inne i dere.

Som jordmennesker er dere "koplet" bevissthetsmessig til såvel lysets som mørkets pol i klodevesenets høyere styrende bevissthet. Dette via åndelige "energiledninger". Den ene tilførselledning er muligvis større enn den andre, men begge er aktive i perioder. Noen har den negative ledning som hovedkraftkilde, og dette har så langt dreid seg om flertallet. Men nå vokser antallet som bruker mer og mer av lysets kraftledning. Og dette medfører at "trykket" eller spenningen i den mørke kraftledning forsterkes (fx 911-dramaet). Dette fordi den mørke pols "vesen" ikke uten videre vil utslettes og miste sine fysiske redskaper, og sin innflytelse. Dette kjemper nå for å opprettholde sin eksistens. Derfor er det så vanskelig å bryte med den negative pols innflytelse - den forsøkes opprettholdt med trykk fra dens "hovedvesen" som er den negative, mørke pol i jordklodens bevissthet og som alle jordmennesker har en mikrodel av i sitt indre.

Og denne negative kraft kan utad virke på alle plan av bevisst og ubevisst kontakt : Via fysiske negative med-mennesker som skaper krig, lemlestelse og lidelser, eller negative "avdøde" vesener av eterisk/astral kategori, som forsøker å besette fysiske personer - eller av visse "rommennesker" av mer eller mindre negativ(selvisk) kategori. Kort sagt gjennom alle individer og krefter som benytter den nedbrytende kraft eller det drepende prinsipp. Men hovedmotstander er dog den indre åndelige struktur i mennesket selv, som inneholder den negative/selviske "programmering" av bevissthets-computerten - som en arv fra dyreriket og det DNA-messige "fall" under Atlantisepoken. 

mørkets pol er aktiv  og forsøker på alle måter å opprettholde krig og hat i skjult og "åpen" form - men SELV INNVIELSEN I DEN FYSISKE VERDEN ER Å KJENKJENNE DENNE OG IKKE LA DEN FÅ STYRINGEN OVER SITT LIV!!

 

Og mennesket må forstå at det selv har myndighet til å begynne å forandre på denne programmering. Slik foregår det altså nettopp nå en kamp i alle lyssøkende sjelers bevissthet - mellom lyset og mørket. Og vi må se dette i det store perspektiv, der mørket utgjør en nødvendig kontrast til lyset, for nettopp å gjøre sansning eller opplevelse mulig.

 

KRIGENS TRAUMER

Mange av de følelser og psykiske problemer som sliter i unge mennesker i dag, er traumer fra den andre verdenskrig. Utallige av dem som ga sitt liv under den andre verdenskrig, kom hurtig tilbake - inkarnerte på nytt etter krigen. Mange av dem tilhører den yngste generasjonen, som stadig er på søken etter en mening med livet. Men for å komme frem til en mening, er det ofte nødvendig å finne årsakene til traumene. Minnene fra den andre verdenskrig er så nære i tid at det ofte er vanskelig å ta dem frem. Selv de som i årevis har arbeidet med sin åndelige utvikling, får sjokk når de plutselig konfronteres med minnene fra krigen. Det er mange følelser involvert.

Noen får skyldfølelse fordi de tilhørte nazibevegelsen, andre fordi de var for passive. Men felles for alle er redselen og frykten. Det gjelder både dem som var ofre på slagmarkene og i gasskamrene, men også dem som ble tvunget til å følge sine overordnedes ordrer. Igjen spilles kampen mellom mørket og lyset ut ekstremt mange steder i verden. Nasjoner har også karma som skal renses ut. Prøv å følge disse tankene: Når dere ser at rasehatet blomstrer opp i Tyskland , Afrika eller i tidligere Jugoslavia, kan det tenkes at rollene denne gangen er byttet om? Er ofrene fra den andre verdenskrig bødler denne gangen? Eller er det nazister fra den andre verdenskrig som gjentar det de gjorde den gangen? Ett er i hvert fall sikkert, og det er at det som er negativt, må opp til overflaten før minnene kan viskes ut fra underbevisstheten og fra cellene i kroppen. Men forstå at det finnes så mange andre måter å gjøre det på, enn med geværer og stein. Det er ett våpen som er sterkere enn alle andre våpen til sammen. Våpenet heter Kjærlighet.

Og den Guddommelige logikk i Altet er slik innrettet at denne - kjærligheten- utvikles nettopp som et resultat, eller en virkning av selvopplevde lidelser. Mange av dem som opplevde krigens redsler, har kommet tilbake med en ting for øye: Å tilgi og aldri mer føre krig. Men faktum gjenstår at traumene og minnene fra den gangen fremdeles sitter i hver celle i kroppen og venter på forløsning. Minnene kan gi seg utslag på mange måter. En person som ble eksperimentert med og tvunget til å ta piller, føler kanskje en enorm angst når han i dag må svelge en pille, om det så bare er en uskyldig hodepinetablett. En lege som drev med eksperimenter den gangen, har kanskje samme yrke i dag, men med den forskjellen at han nå hjelper sine tidligere ofre. Der man en gang ble fysisk rammet, kan den fysiske smerten fremdeles sitte.

Når offer og bøddel møtes igjen, kan det oppstå konfrontasjoner, og man kan føle en intens motvilje mot hverandre. Men de har selv lagt opp til møtet, som vil resultere i at de gjør opp seg imellom, bevisst eller ubevisst. Det er mange traumer som løses på det ubevisste planet. En interessant mekanisme er at når den ene parten forløser sine traumer og tilgir den andre, frigjøres den andre automatisk. Man hører fremdeles sammen, men man er emosjonelt fri fra hverandre. Den andre verdenskrig ble brakt til opphør. Dere behøver aldri igjen å oppleve en lignende krig, men dere har fremdeles deres egen, private slagmark inne i dere. Det er viktig at dere begynner å jobbe dere gjennom lagene av frykt, redsel og skyldfølelse. Når dere blir stille og går inn i dere selv, vil dere vite hvilken følelse dere skal frigjøre.

Utviklingen er så fremskredet at dere ikke lenger kan utsette konfrontasjonene. Følelsene vil overmanne dere, og hvis dere ignorerer dem, forsvinner de kanskje, men de kommer tilbake, gang på gang, inntil dere er rede til å møte dem. Dere vil oppleve at for hver følelse dere gjennomarbeider, får dere et høyere forståelsesnivå, og etter hvert ser dere sammenhengene mellom deres følelser og det som skjer med dere i dagliglivet. Når dere først har fått en mekanisme til å løse opp traumer, da har dere et nyttig verktøy i det videre arbeidet. Det vil aldri være slik at dere vil bli totalt overmannet av følelser, fordi dere aldri vil få mer å arbeide med enn det dere greier å håndtere. Deres Høyere Selv er deres allierte og vil regulere arbeidsmengden slik at den blir passe. Når dere ser at dere ikke er alene, vil det gå langt lettere. Det er tid for frigjøring nå.

Mye karma skal brennes ut mellom ektefeller og familiemedlemmer de nærmeste årene. Når det ikke lenger er negativ karma mellom to mennesker, kan de forlate hverandre i fredsommelighet og frihet, eller fortsette å leve sammen i kjærlighet. Offer- og bøddelrollene ble spilt ut ekstremt under den andre verdenskrig. De som husker at de opptrådte som bøddel i en eller annen form, og som i dag er fredsommelige mennesker, kan ha vanskeligheter med å forstå at de kunne gjøre det de gjorde den gangen, selv om omstendighetene var spesielle. Derfor er det så vanskelig å ta frem krigsminnene.

Lidelse er vanskelig, både den lidelsen man selv er utsatt for, og ikke minst den man påfører andre. Vi har observert skoleklasser på besøk i konsentrasjonsleire, der majoriteten har brutt sammen i fortvilet gråt. Kanskje valgte de å reise tilbake for å gjenoppleve den følelsen de hadde den gangen de selv var blant dem som gikk den tunge veien inn i gasskammeret? Det er viktig at man begynner å snakke om disse tingene. Jo flere som snakker, desto lettere blir det for andre. Det er deres felles ansvar å løfte hverandre opp og frigjøre hverandre. Men absolutt frigjøring krever fullstendig tilgivelse, som igjen kan skapes i det indre når man fullt ut forstår at den skjebne man opplever, utelukkende er frukter av de frø - handlinger - som man i sine forutgående liv har påført andre. Resultatet av dette personlige Getsemane, blir akselerert åndelig vekst - inn i lysets mentale sol-oppgang.

 

Indre kommunikasjon

Alle har en direkte telefonlinje mellom seg og sin Skaper. Dere har imidlertid en tendens til å betrakte Gud som noe utenfor dere. Gjerne oppe i himmelen. Men er dere ikke kanskje skapt i "Guds bilde"? Hvis tid og rom ikke eksisterer annet enn i deres tredimensjonale verden, finnes det da noe som er ute, inne, over eller under? Vi sier, alt dere ser "der ute", har dere inne i deres eget indre univers. Inne i dere finnes kloder med mennesker og dyr, verdener, solsystemer og galakser. Hvert eneste "lille" atom er et mikro-sol-system. Hvert eneste molekyl er en galakse som rommer myriader av livsenheter. Inne i dere kan dere foreta tankereiser til andre verdensdeler eller til andre planeter. Inne i dere kan dere kommunisere med deres Høyere Selv - eller andres.

 

MEDITASJON OG INDRE RO

Til daglig er det så mye støy rundt dere, at dere ikke hører den indre stemmen. Det finnes dem som slår på musikk, radio eller TV straks de kommer inn i et rom. Det virker som om noen frykter stillheten. Stillheten inneholder visdom. Stillheten er Universets bibliotek og orakel der dere kan lese boken om deres liv, stille spørsmål og få svar. Mange trenger "beviser" på at de har kontakt med et høyere aspekt av seg selv. Mange forventer at de skal få detaljerte svar på hva de skal foreta seg i konkrete situasjoner. Ingen kan forutsi fremtiden nøyaktig, ikke en gang Mestrene. Vi kan fortelle hva som kan skje på bakgrunn av forutsetningene her og nå. Vi kan gi råd og anbefalinger som kan lede mot et mål, men vi kan ikke fortelle hva dere skal gjøre. Dere kan selv endre forutsetningene, i dag eller i morgen, og dermed endre kursen. Målet endres ikke, men virkemidlene for å nå målet kan endres. Jo lenger frem i tid en hendelse er, desto vanskeligere er det å forutsi den. Noen ganger kan dere få detaljerte svar på noe som er i ferd med å hende. 

Når vi fra vår posisjon ser en hendelse på det eteriske planet, er det bare et øyeblikk før den manifesteres på det fysiske planet. Alle forutsetninger og virkemidler dere velger på deres vei mot det endelige målet, er læring. Læring er erfaringer dere tar med dere. Gjennom erfaringene vil dere forstå hendelser dere utsettes for, på et høyere forståelsesplan. Derfor får dere ikke detaljerte svar om hva dere skal gjøre. Deres indre veileder kan gi dere alternative løsninger og fortelle hvordan den enkelte løsningen vil virke inn på deres liv, men valget er deres. Det finnes kanaler som kan gi dere en oversikt over deres tidligere liv og fortelle om deres muligheter, fremtid osv. Men de frem-tidsutsiktene en kanal kommer med, er basert på situasjonen dere står i her og nå, slik at dere aldri skal binde dere opp i et svar. Da sperrer dere for fleksibiliteten som er det viktigste hjelpemiddelet i deres utvikling. Det er ingen valg som er riktige eller gale. Selv om en kanal en gang fortalte dere at dere kom til å bli for eksempel en terapeut, kan dere endre forutsetningene og velge en annen måte å uttrykke dere på. 

Etter hvert som dere utformer forutsetningene for morgendagens valg, trekkes dere mot mennesker og litteratur som kan lede dere videre på den veien dere har valgt. Det steget dere tar nå, danner grunnlaget for neste steg. Slik er det en "rød tråd" i deres utvikling, der dere legger én og én sten til deres livs byggverk. Det overordnede, endelige målet er der alltid. Det finnes mange måter å komme i kontakt med deres indre veileder på. Det finnes for eksempel mange gode meditasjonsteknikker, men det er ikke nødvendig å følge noen av dem. Etter hvert vil dere finne deres egen metode der dere kanskje ikke en gang behøver å meditere. Mange åpne mennesker er i konstant kontakt med sin indre veileder og har lært å skjelne mellom hva som er "egne" (dagsbevissthetens) tanker og hva som er veilederens tanker. Noen foretrekker å ha en stille stund hver kveld, før de går til ro. Noen har en "oppsummeringstime" hver ukeslutt, der de evaluerer det de har gjort og sagt og ikke gjort og sagt. Noen foretrekker stille turer i skog og mark. En skinnende hvit fjellvidde er da også et utmerket sted å kommunisere med seg selv på. I deres landområde - Norden- har dere naturen som medspiller i deres utviklingsprosess. 

Få steder i verden kan fremvise en slik mektig natur og skiftninger mellom årstider som gir direkte gjenklang i den indre vekstsyklusen. Våren vekker forelskelsen og sødmen der knoppene springer ut i sollyset, og høsten er tiden for å samle seg igjen i et nært fellesskap rundt peisbålet. Uansett hvilken teknikk dere velger for å kommunisere innover, er det to ord som går igjen: Bønn og meditasjon. I bønnen forteller dere Gud hva dere vil, og dere stiller spørsmål. Når dere blir stille og går inn i dere selv i meditasjon og fordypning, får dere svar. Kanskje får dere ikke svar med det samme, og kanskje kommer svaret på en helt annen måte enn dere hadde forventet. En bok, en invitasjon til et foredrag, et ord fra et annet menneske... 

Deres indre veileder har alle midler til rådighet. Alt dere skal gjøre er å være lydhør. Går bønner alltid i oppfyllelse? Ja, men kanskje ikke slik dere tror, men på en slik måte at det tjener deres høyeste formål. Når dere faller og ber om hjelp til å reise dere igjen, blir dere kanskje liggende. Dere blir sint på Gud og på samfunnet, inntil dere erkjenner at den læringen dere får mens dere ligger nede, er meget verdifull. Å lære gjennom motstand og lidelse har til nå vært en nødvendig vekkeklokke, men er ikke lenger alene nødvendig. Men ofte er det slik at det er motstanden og sorgen som åpner øynene for det indre landskapet. Et menneske som har opplevd det indre landskapet og sett hvilke verktøy han besitter, blir aldri den samme som han var før. Han endrer karakter. 

Når et menneske ser at lidelsen ikke eksisterer isolert fra alt annet, ser han hele sitt utviklingsforløp i en større sammenheng. Derfor kan dere aldri ekspandere og slå ut i full blomst uten å ta med i betraktningen den ikke-fysiske delen av dere. Man kommer aldri frem til målet med det samme, uten å prøve og feile. En åndelig utvikling går hurtig i perioder, for så tilsynelatende å stoppe opp. Disse innlagte pausene er integreringsfaser der den fysiske kroppen gis anledning til å følge med. Det er viktig at det er balanse mellom det indre og det ytre. Mellom det man tenker og det man sier og gjør. Mellom den man er og det arbeidet man utfører. Mellom kropp og sjel. Det indre skal gjenspeiles i det ytre. Derfor kan man et sted på veien risikere å skilles fra familie og venner fordi utviklingen går i hver sin retning. 

Man må slippe hverandre for selv å bli fri. Til gjengjeld blir man trukket til nye mennesker og nye omgivelser som bedre tjener ens utvikling. Man bør aldri omgås andre bare av plikt. Betingelsesløs kjærlighet er noe annet. Når man har opplevd betingelsesløs kjærlighet, er man kjærlighet, og man ser at man likevel ikke er atskilt fra andre, selv om man lever fysisk atskilt fra dem.

 

BØNN: PÅKALLELSE AV VEILEDNING OG HJELP FRA IKKE-FYSISKE MEDVESENER (OG primært OVERSELVET - DET LYSVESEN MAN MØTER ETTER DØDEN!!)

Vi har snakket om bønnen. Som barn lærte dere Fadervår eller en annen aftenbønn, som dere igjen lærer deres barn. (Bønnen Fadervår er som en mer eller mindre meningsløs ramse for mange idag, derfor er det på slutten av dette hovedkapittelet her tatt med en kort beskrivelse av den dypere mening i denne bønn utledet i fra Martinus' bok Bønnens Mysterium.) Aftenbønn fra en barnemunn kan være vakker og impulsiv når den formuleres ut fra det lille barnehjertet og ut fra dagens små og store hendelser. Etter hvert blir bønnene kanskje en plikt og blir ikke annet enn ord og fraser. Det er dog ingen bønner som er riktige eller gale ut fra formuleringen. Hvis man kan snakke om riktig eller galt, er det riktig når man ber med hjerte. Altså at man legger konsentrasjon og følelse inn i det man ber om. Den Fadervår dere en gang lærte, har nettopp blitt en frase for mange. Det har blitt en pliktbønn. Bønn kan være så mangt. Man behøver ikke å fremsi en bønn ved hjelp av ord. Et sukk og et inderlig ønske kan være bønner gode nok. Og likevel: Selv om dere aldri ber, går utviklingen fremover fordi dere alltid er i vekst, bevisst eller ubevisst. Selv om dere aldri formulerer et bevisst fremtidsmål, formes fremtiden ut fra deres valg, handlinger og foretak av i dag. Alt er basert på årsak og virkning, og ingen kan leve uten å utløse årsaker. 

Disse handlingers innhold bestemmes ut av deres egen erfaring eller oppsummerete indre og ytre kunnskap, og fra den frie viljes valg. Og valget skaper igjen virkning eller skjebne. Men man kan altså be om hjelp til å bære sin skjebne og hjelp til å gå den korteste vei mot målet, og slik unngå å gjøre flere lidelses-erfaringer enn de som absolutt er nødvendig for å lære.(".....led oss ikke inn i fristelse og fri oss fra det onde....") Hvis dere vil nå et mål dere bevisst har satt dere, er den enkleste veien den direkte veien. Dere skal fokusere på hovedmålet og sette opp delmål underveis, slik at dere går etappe for etappe. 

Dere kan aldri hoppe over en etappe, fordi dere da bare må gå tilbake og utføre den på nytt. En etappe kan være kort eller lang. Erfaringen fra en etappe avgjør hvordan dere utfører oppgavene på den neste etappen. Skjel aldri til andre når dere staker ut deres livskurs. Det er bare én person som skal gå den veien dere staker ut: Dere selv. Men gjenskinnet og skyggene fra deres vei vil vises i andres omgivelser, på samme måte som andres solskinn og skygge vil falle inn over deres livsvei. De erfaringer dere høster underveis, er ikke bare til deres eget bruk. Dere skal bruke erfaringene i deres arbeid som Universets læremestre. Deres erfaringer er deres gave til menneskeheten, og skal spres i form av ord, handlinger eller bare ved å være den dere er. Ved å være den man er, setter man seg selv som eksempel for det man tror på og lever etter. Den indre kommunikasjonen er et verktøy dere kan bruke i alle tenkelige situasjoner. Intet spørsmål er for lite eller for stort til å kunne stilles eller svares på.

 Men deres åndelige veiledere er opptatt av deres åndelige utvikling, og dere vil neppe få svar på neste ukes vinnertall på Lotto-kupongen. De åndelige veilederne fratar ikke menneskene læreprosessen. Det er læreprosessen som er det fundamentale. Når man når frem til målet man har satt seg, gjør man det på bakgrunn av de erfaringene man har gjort underveis. Erfaringene utgjør fundamentet man bygger sitt livs byggverk på. Slik skal byggverket vokse, sten for sten, erfaring for erfaring. Noen ganger kan det hende at en sten faller ut eller står ustødig. Når denne stenen er på plass, kan neste sten føyes til byggverket. Deres indre mentale og etterhvert skinnende slott eller tempel.

 

DRØMMER, TELEPATI OG CLAIRVOYANCE

Dere fører en kontinuerlig indre samtale med dere selv. Noen ganger snakker dere med det indre selv. Dere får svar også, det kan dere se på valgene dere har tatt og tar daglig. Alle valg dere foretar, er basert på en indre samtale med det indre selv. "Jeg skal sove på det" er et uttrykk dere ofte bruker, og det er akkurat det dere gjør. Dere sover på det. Forbausende mange ganger har dere våknet med et klarsyn som dere trodde var utenkelig dagen før, da et problem syntes uløselig. 

Deres "underbevissthet" ( eller egentlig høyere bevissthet) overtar regien når den fysiske kroppen sover, og kjører film for dere, der dere ser deres hverdagsliv i en større sammenheng. Drømmer er en viktig del av den indre kommunikasjonen, men ikke alle drømmer bevisst like sterkt. Når dere lærer å tolke drømmene, har dere enda et godt hjelpemiddel i deres hverdag. Dere kan se mønsteret i deres liv og vite hva symbolene i drømmene representerer. Bruk noen minutter hver morgen til å tenke gjennom drømmene. Gjør dette før dere står opp, fordi drømmene og minnene fra drømmene er flyktige og forsvinner fort. Ofte husker dere ikke drømmene, men følelsen inne i dere sier hva de handlet om. 

Dere kommuniserer med andre mennesker også, på et ubevisst plan. Det foregår en samtale mellom deres Høyere Selv. Dere kan også snakke med et annet menneske ut fra deres Høyere Selv, og slik påpeke ting dere ikke har noen forutsetninger til å vite noe om. Dette skjer ofte intuitivt, for eksempel når dere møter et menneske i krise som dere skal hjelpe. Etterpå undres dere: Hvor fikk jeg den visdommen fra? Visdommen er der, inne i dere, og kan hentes frem når som helst dere har bruk for den. Sa vi ikke at dere har hele "Universets bibliotek" (intuisjon og visdom) inne i dere? 

Det er en spennende reise man legger ut på når man begynner å utforske sitt indre univers. Det kreves mot også, fordi man må se på ting og kjenne på følelser som man ellers ville skåne seg for. Det kreves ærlighet overfor seg selv. På mange måter er det den modigste reisen et menneske kan gi seg ut på, fordi han der må konfronteres og utkjempe dueller med seg selv. Hos oss romfolk foregår all kommunikasjon telepatisk. Slik unngår man misforståelser. Det er ikke tankene, men ordene som skaper kommunikasjonsproblemer. To personer kan snakke om den samme tingen, men fordi de bruker forskjellige ord og uttrykk, misforstår de hverandre. 

Et bevisst menneske vet at han skal lese mellom linjene og lytte til det som ikke blir sagt. Han skal lytte til hva som blir sagt, ikke hvordan det blir sagt. Språket er utviklet for at dere skal bruke det. Men kommunikasjon er mer enn ord. Kommunikasjon er også det som ikke blir sagt med ord. Det finnes kroppsspråk og ubevisst kommunikasjon. Den ubevisste kommunikasjonen foregår allerede mellom personers Høyere Selv, for eksempel når dere sover. Når dere sover, kan dere utføre arbeid gjennom de mer finfrekvente legemer, andre steder og i andre sfærer. Dere kan få undervisning eller sitte i "forhandlinger" med mennesker dere har uforløste relasjoner med. 

Det er altså ikke alltid nødvendig å ta fysiske eller verbale konfrontasjoner med andre. Dere er så mye, mye mer enn den fysiske kroppen. Når dere lærer å bruke deres Høyere Selv som et redskap i deres utvikling og i deres hverdag, kan dere til og med løse et forhandlingsproblem før dere møter en forhandlingspartner fysisk. Dere kan be deres Høyere Selv om å ta kontakt med forhandlingspartnerens Høyere Selv, og når dere møtes, går forhandlingene unna uten større problemer fordi mange misforståelser allerede er ryddet av veien. Mange har en telepatisk kommunikasjon med hverandre, og man kan også bevisst trene opp sin telepatiske evne 

Menneskene opplever allerede visse telepatiske forbindelser, f.eks. mellom mor og barn. Dette er mer en instinktiv telepati knyttet til særlig solar-plexus chacraet. Etterhvert blir kommunikasjonen knyttet mellom de høyere sentere/chakraer, og tilslutt flyter kommunikasjonen direkte på sjelsplanet, dvs. mellom hver sitt "høyere jeg". Dypest sett er disse "høyere jeg" allerede i enhet. Mange statssjefer - og diktatorer - har vært bevisst den åndelige dimensjonen og utnyttet disse mekanismene fullt ut i den ene eller andre retningen. Hitler var for eksempel meget bevisst mange åndelige fenomener som han utnyttet til fordel for seg selv, i den hensikt å skaffe seg makt19. Men når man utnytter den åndelige verden i selvisk retning blir det å betegne for sort magi, i motsetning til hvit magi som trekker på de høyere verdeners hjelp i uselviskhetens prinsipp. 

Tilbake til telepati. Dette har vært brukt så lenge mennesket har eksistert. I en telepatisk kommunikasjon overfører man tankesignaler til en annen person. Vi har tidligere forklart at tanker er en meget sterk form for energi, som man kan bruke til å skape sine omgivelser med. I og med at energier kan ta hvilken som helst form, kan mottakeren oppfatte signalene som ord, følelser eller bilder. Telepati og lignende mekanismer har vært misbrukt, blant annet av medisinmenn, sjamaner og "hekser". Svart magi er ikke bare fantasi, det er et meget kraftig virkemiddel. Men det er ikke vår oppgave å gi dere opplæring i slike ting. 

Når dere har redskaper inne i dere til å skape akkurat de omgivelsene dere vil uten å skade andre, hvorfor skulle dere så ta i bruk slike midler? Evnen til å se det de fleste andre ikke ser, se auraer, se inn i fremtiden eller lese andres tanker finnes i alle i større eller mindre grad. Når man bruker disse verktøyene på en bevisst måte, har man fine instrumenter som man kan bruke til å hjelpe andre med. Klarsynet i en eller annen form kommer gradvis tilbake til alle som åpner døren til Universet. Det tredje øyet er et av de viktigste instrumentene dere har, og er ofte svært lite utviklet hos de fleste. Eller rettere sagt, dette viktige energipunktet ble blokkert da dere "falt" (mistet den kosmiske bevissthet eller-sanseevne) - og begynte å glemme. 

Det tredje øyet sitter i pannen og utgjør klarsynet eller fornemmelsen. Målet er at det tredje øyet og de andre innebygde kommunikasjonsverktøyene skal bli til ett verktøy som dere kan bruke i deres hverdagsliv. Alle kommunikasjonsverktøy har ett fast samlingspunkt i kroppen. Det er det samme punktet der dere skal samle alle fragmenter av dere selv, alle følelser, alle tanker, hele dere: Hjertet. Hvis dere noen ganger er i tvil og trenger svar, gå inn i deres hjerte. Den følelsen dere har i hjertet, kan aldri lyve, selv om ordene som kommer ut av munnen, sier noe annet. Øynene kan heller aldri lyve, de kalles for sjelens speil. 

Når det er lys i et par øyne, er det noen "hjemme". Når lyset mangler, tror andre at man er bortreist og tar seg ikke bryet med å banke på. Slik kommuniserer dere med hele kroppen og sender kontinuerlig ut signaler som forteller hvem dere er. Hvordan dere oppfattes, avhenger av andres tolkeevne. Når tolkeevnen er snever, er det lett å plassere andre i båser. Kommunikasjonsverktøyene er utviklet for at dere skal kunne kommunisere på tvers av båsene og forstå hverandre selv om dere bruker forskjellige uttrykk. Noen ganger har dere kanskje behov for å ta en rask avgjørelse og har ikke tid til å ta en lengre diskusjon med deres Høyere Selv. 

Prøv dette: Hvis dere skal si Ja, be den høyre armen om å heve seg. Hvis dere skal si Nei, be den venstre armen om å heve seg. Dette praktiseres blant annet innenfor kinesiologi. Når dere stiller et spørsmål, forsøk å fange opp den første innskytelsen dere får. Den er som regel den riktige. Poenget med denne beretningen er: Lær å kjenne dere selv, og innled et forhold til deres Høyere Selv og deres åndelige veiledere. Etter hvert vil dere betrakte dem som gode venner og støttespillere - de har jo alltid vært der og kjenner dere ut og inn. Enda senere vil dere oppdage at dere ikke lever atskilt fra dem og at de ikke er utenfor dere. De er inne i dere, og dere er en del av dem. Det er et livslangt kjærlighetsforhold.

 

 Til slutt her i tilknyttning til dette kapittel, tas det med en hurtig gjennomgang av den dypere, skjulte betydning av innholdet i bønnen Fadervår slik den innvidde Martinus har beskrevet det i boken "Bønnens Mysterium". Innholdet her er gitt i stikkordsform, og for en grundig innføring i temaet så henvises det til nevnte bok.

FADERVÅR

"Fader vår, du som er i himmelen" -en begynnende henvendelse til Altets allestedsnærværende bevissthet. -man åpner en psykisk kanal til Helhetsvesenet som vi alle er en del av. -et kallesignal som aktiviserer skytsengelene -Guds lyttende redskaper- som oppfatter og evt. fremlegger forespørselen videre til vesener som tilrettelegger den personlige og kollektive utvikling og skjebne.

"Helliget vorde ditt navn" -man anerkjenner at "alt er såre godt", at alt som skjer er et ledd I Den Store Planen. -man ber om å kunne forstå at alt er en del av Altets/Guds skapelse og livsutfoldelse. (Hellig betyr i denne sammenheng fullkomment, og ditt navn betyr de evig styrende livslover.)

"Komme ditt rike" -ber om at man kan være i kontakt med den erfaringsdannelse eller skjebne som kan omdanne "dyret" i vår mentalitet til å bli til et riktig menneske. -ber om at utviklingen må fremskape det fullkomne menneskerike eller verdensstat på kloden, hvor alt er til glede og gavn for helheten, og hvor alle ønsker å glede hverandre.

"Skje din vilje, som i himmelen, så også på jorden." -ber om å få være medarbeider i den Guddommelige skaperplan -ber om å få kraft til å nedbryte de selviske begjær til fordel for vår nestes velvære og lykke. (Himmelen betyr de åndelige overfysiske dimensjoner eller livsplan)

"Gi oss idag vårt daglige brød" -ber om å få tilgang til de daglige livsfornødenheter og nødvendige ressurser. -ber altså om at utviklingen må fremskape den fullkomne verdensstat på kloden, der ingen sulter eller lider fysisk overlast og hvor alle får dekket sine fysiske og åndelige behov.

"Og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere" -her ber vi om å få gjenopprette den indre, normale sjelsro eller "den mentale aksehelling", som kan ha blitt forstyrret av forskjellige årsaker ; f.eks. samvittighetskonflikt etter ukjærlig handling ovenfor medvesener. -videre ber vi i denne tanke-konsentrasjon om kraft til å kunne tilgi oss selv, men enda mer viktig - om kraft og styrke til å kunne tilgi alt ubehag (baksnakkelse, forfølgelse og hat) fra andre levende vesener, og styrke til å kunne se dette ubehag som Guddommens personlige undervisning av oss.Vi høster som vi har sådd.

"Led oss ikke inn i fristelse" -ber om kraft til å mobilisere hele sitt erfaringsmateriale slik at man ikke i ubetenksomhet gjør "gamle" feil på nytt. -ber om hjelp til å tenke seg godt om før man handler. -ber om kraft mot åndelig eller tankemessig latskap. (unngå :.....å det går nok.......)

"Men fri oss fra det onde" -en fortsettelse av den forrige tankekonsentrasjon: -ber om hjelp så vi ikke forledes til å overse eller ignorere vårt erfaringsmateriale, vår kunnskap eller andres råd og veiledning.

"For riket er ditt, makten og æren, i all evighet. Amen " -en i ydmykhet overgivelse til Guddommens varetekt. -"Riket" er verdensaltet eller Universet. -"makten" er dette verdensalts styring og evige regulering, altså Guds vilje og viljeføring. -"æren" er en anerkjennelse av denne universelle viljeføring som den høyeste fullkomne. 

(MER OM BØNNENS MEKANISMER)

 

 

Kommunikasjon med naturen;

 

VESENER PÅ ANDRE NATUR - OG FREKVENSPLAN

Som barn hørte dere historier og eventyr om troll, feer og nisser. Det fantes en god fe man kunne kalle på og få tre ønsker oppfylt. Kanskje så dere dem som barn også? Etter hvert ble minnene mer og mer diffuse for til slutt å bli til vakre barndomsminner. Kanskje kjenner dere noe vagt inne i dere når dere som voksne ferdes på deres barndoms stier. Kanskje kjenner dere en vemodig følelse av noe verdifullt dere hadde, og som dere mistet et eller annet sted underveis. Dere mistet aldri noe. Men deres venner, feene, nissene og trollene "ble usynlige" for dere, når den logiske intelligens ble dominerende i tankene. 

Men de vil igjen bli realiteter når dere lærer og ser at livet finnes på mange bølgelengder i uendelige variasjoner av kropper. På et tidspunkt vil dere igjen være rede til å kommunisere med disse fra barndommen mystiske vesener. De venter på dere og er like virkelige som dere er. Mange kan se dem allerede. Det finnes jo dem som har evnen til å se inn i andre dimensjoner, der trollene og alle de andre lever. 

Devaene - naturens engler - har tatt vare på naturen for dere. I tusener på tusener av år har dere berøvet og utplyndret Moder Jord for ressurser. Nå blir dere bedt om å hjelpe Henne gjennom fødsels-prosessen for å bli fri. Dere skal overta stafettpinnen fra devaene og rense naturen og dere selv. (Deva = sanskrit; betyr engel, dvs. vesen som lever i en mer høyfrekvent og derav fysisk usynlig kropp). Moder Jord kan ikke ta i mot flere angrep i form av kriger, utplyndringer og forurensning. Forstå at dere ikke lever atskilt fra Henne. Når dere har lært å ta vare på naturen, vil dere igjen få tilgang til barndommens hemmeligheter, som bare venter på å synliggjøre seg for dere.

link til onlineboken om dette tema: 'Naturånder og elementarvesener' på siden for nasjonalbiblioteket, og forstørr skjermbilde via + el.- tegnet og 'bla' via piler v.glideskalaen, og fullskjerm-ikon oppe til høyre gir også større skjermbilde

se også Elves, Ghosts, Sea Monsters & ETs In Iceland Investigation Into The Invisible World - YouTube

*

se også boka VARDØGER av Georg Hygen online- om å høre eller "se" noen som ankommer en stund- ofte et kvarter- før det faktisk skjer.  boka er full av eksempler, som ikke er lett å forklare. Mange har jo selv opplevd slike ting. se https://www.nb.no/nbsok/nb/5f196bf4bcd9d05a1ade297ec6bdbbd9?lang=no#49

HVALENE OG DELFINENE

Hvalene og delfinene har til alle tider vært sonarer for kosmisk energi. De er meget mottakelige og har mottatt og jordet energier som har vært livsnødvendige for Jorden. I deres informasjonsbanker er lagret historier om menneskenes og Jordens evolusjon fra dere kom hit som stjernestøv. De avslutter nå sin oppgave for Jorden, disse praktfulle dyrene. Som devaene, overlater de også sin oppgave til menneskene. Det finnes mennesker som kan stille inn på hvalenes og delfinenes radiobølger og motta telepatiske instruksjoner og historier. Jordens historie er lagret i menneskenes og dyrenes kunnskapsbanker, i naturen og i krystaller. Tiden er inne til å ta frem igjen kunnskapene, for nå skal en utviklingssyklus avsluttes, og dere kan begynne å skrive en ny skapelseshistorie. Hvalene og delfinene er "trette" nå. De vil Hjem til sin egen sfære og forenes med sine gruppesjeler. Det er ingen tilfeldighet at så mange av dem begår "selvmord" ved å strande. Det er heller ingen tilfeldighet at det er så stor motstand mot nedslaktingen av hvalene. Innerst inne vet dere at hvalene er noen helt spesielle skapninger. Hvalen har alltid vært nært tilknyttet menneskene, og mange føler at det er dem selv som angripes når hvalene fanges. Delfinen har helbredende energier. Delfinens lek med mennesker er dens måte å rense menneskenes hjertechakra på. Den fremkaller latter og kjærlighet, er medfølende og har et utrolig godt utviklet kommunikasjonssystem.(Vil man lese mer om kontakt mellom delfiner og mennesker, kan man lese Den Evige Livsspiral av Birgit Klein og Gaven fra stjernene av Lennart Lidfors.)

 

RESPEKT OG KJÆRLIGHET TIL MODER JORD OG HENNES YRENDE LIV

Idet hele tatt opplever dere en stadig sterkere beskyttelsestrang overfor naturen og Moder Jord. Dere har begynt å ta ansvar og returnere til Henne det som Hennes er. Dere har begynt å forstå at dere lever i symbiose med naturen og alt som eksisterer. Når dere går ute i naturen neste gang, send en god tanke til trær, planter og dyreliv. Det er mye eterisk energi i store trær. Naturen liker også at er det er pent og ryddig rundt, og forfaller når omgivelsene er likegyldige. 

Men det er en ting selv de mest robuste trær ikke kan tåle stort lenger: Forurensning. Grensen for hvor mye mer forurensning naturen kan akseptere, er nådd. Når Jordens lunger, skogene, er utplyndret, fjernes selve Jordens naturlige oksygen-skapelse og hvordan skal dere da puste? Likevel er der en annen side: Mangt skal forandres på Jorden, blant annet vegetasjonen og dyreliv. Mange av trærne og plantene som har tjent Jorden trofast så lenge, skal overlate sin plass til andre, nye planter og vekster, som er mer tilpasset klodens nye liv. 

Samtidig har avskogingen den funksjon at når jungelene ødelegges, så fjernes livsgrunnlaget for de mest drepende dyrearter, som skal erstattes av ikke-drepende eller fredelige arter, i den nye tidsalderen der Jorden forlater Det Drepende Prinsipps utviklingssone. Når Jorden blir halveterisk (som kun er en betegnelse for et visst nivå på frekvens-skalaen) - vil livet bli lettere og enklere, og meget få vil lengte tilbake til fortidens tunge kampsone.

 

KOSMISK ØKOLOGI

Den økologiske tankegangen har grepet om seg på alle kanter. Bevaring av naturen og miljøet, dere selv innbefattet, bør stå øverst på dagsordenen i alle familier og alle regjeringer. I dag ser vi at det er de unge som lærer sine foreldre å leve sunt og ikke forurense. Det er et godt tegn! Miljøproblematikken kommer inn overalt der det er ungdommer. Det har blitt en naturlig del av undervisningen innenfor mange fagområder. Når Jorden renses, renses dere. Det viktigste rensemiddelet er vannet. Derfor vil dere oppleve flodbølger og oversvømmelser som vil legge større landområder under vann.(Siden -92 da denne informasjon opprinnelig ble overført, har store oversvømmelser verden rundt vist at dette var en korrekt informasjon. Utg.anm.) 

Isfjell kan rense store havområder. Men dere må selv hjelpe til. Det hjelper lite at naturens egne mekanismer arbeider på overtid hvis dere fortsetter å forurense. Dere må spille på lag med naturen. Vi ville så gjerne vist dere et bilde av hvordan vi ser Jorden fra vår posisjon. Vi ser Jorden og alle som bor der, som en celle som akkurat nå gisper etter luft. Overalt er det satt inn krefter som er med på å hjelpe Jorden gjennom fødselen inn i den nye tiden: Naturånder, devaer, brødre og søstre fra andre verdener og mange, mange på Jorden. Men vi trenger enda flere som kan hjelpe Jorden gjennom den avgjørende fasen, slik at fødselen blir skånsom - både for Henne og for dere. 

Og som alltid starter ikke utviklingen hos naboen eller i et annet land. Den starter inne i hver og en av dere. Kjære venner, vi vil så gjerne ha et åpent samarbeid med dere. Vi vil så gjerne få dere til å tro på at det er millioner av bevisstheter som støtter dere i den prosessen dere går gjennom. Neste gang dere ser opp mot stjernehimmelen, forestill dere en lysarmada som har slått ring rundt Jorden. 

Når så mange frivillig bistår dere i denne prosessen, er det fordi vi bryr oss om dere og vil at dere skal returnere til det bevissthetsnivået der dere hører hjemme. Når så mange bryr seg om dere, ønsker vi at flere av dere også våkner og tar ansvaret for egen utvikling. Dette ansvarsforhold har vi ikke uten videre anledning til å gripe inn i . Men vi kan fortelle dere en ting: Dere er ikke alene, og med aktiv bruk av bønn/påkallelse kan vi hjelpe dere med mental kraft til å komme igjennom det læreprogram som livet på Jorden skal undervise dere i.

 

Hilsen fra Jordens indre

Inne i Jorden finnes flere sivilisasjoner og dimensjoner. Men disse finnes på andre frekvenser som dere enda ikke har sanser til å se eller bevisst kommunisere med. Det er ikke slik at vi lever i en "lavere" dimensjon enn dere, selv om vi lever inne i Jorden. Tvert imot, "her inne" finnes sivilisasjoner i atskillig høyere dimensjoner enn den tredje. Vi har utstrakt kontakt med det dere kaller det ytre rom også. Det er innganger - spesielle dimenesjonsporter - til Jordens indre, blant annet ved polpunktene, der farkoster kan komme inn i "magnetiske porter". Det er faktisk yrende aktivitet her inne! 

 

Vi vil bli synlige for dere når dere også vibrerer på samme frekvens som resten av solsystemet! Vår sivilisasjon har levd lenge inne i Jorden. Det var en oppgave vi påtok oss frivillig. Vi påtok oss å holde lyset inne i Jorden, stabilisere energiene og lindre Moder Jords smerter. Nå er vårt oppdrag snart fullført, og vi er fri til å dra Hjem igjen. Vi har utført denne oppgaven siden Lemurias undergang. Vi er etterkommere etter de Eldste som er en betegnelse på de første som valgte å komme til Jorden. 

De eldste som kom til Jorden, var kykloper, kjempemessige skapninger som kom som forløpere til steder som senere skulle bebos. Våre forgjengere var fri til å dra da de hadde utført sin del av oppdraget, men vi fortsatte å utvikle oss her. Vi overtok en deloppgavee som vi nå gir videre til dere. Det gjelder ikke bare oss, det gjelder også devaene, hvalene og delfinene. Dere har nå nådd et utviklingsstadium der dere er modne nok til selv å overta de oppgavene andre hittil har utført for dere. Vi har inkarnert på Jorden også. Noen av våre lever på Jordens overflate, men det er jo bare en del av oss som behøver å inkarnere i fysisk kropp. Mange påtok seg å gå gjennom hele inkarnasjonssyklusen for å få med seg de kunnskapene som er nødvendige i denne kritiske fasen i Jordens utvikling. 

Vår primærinteresse er naturen. Og hvem kan ikke best rense Jorden enn dem som selv har opplevd å forurense og bli forurenset? Moder Jord lider under deres misbruk. Hun ønsker nå å returnere til sin naturlige tilstand av renhet. Men hun trenger deres bistand. Ikke fordi hun betrakter dere som eksterne hjelpere, men fordi dere er en del av henne. Dere er knyttet sammen med bånd som er sterkere og mer ubrytelige enn de båndene dere har knyttet til materielle goder, som dere tror dere er så avhengig av. Til alle tider har det vært mennesker på Jordens overflate som har holdt lyset for oss. 

Vi er avhengige av fysiske kropper på Jorden, for å kunne utføre vår oppgave. Det har alltid vært et samarbeid mellom dem og oss, et samarbeid som også har strukket seg til langt ut i verdensrommet. Vi har kontakter med de største stjerneflåtene, og vi er viktige brikker i det interplanetariske arbeidet. Synes dere det er et paradoks at vi som lever her inne, egentlig kommer fra andre planeter? Dere kan besøke oss i andre bevissthetstilstander. Mange har gjort det allerede. Vi ville så gjerne tatt dere med rundt i vår verden og vist dere våre samfunn og fortalt om våre oppgaver. Her inne er fjell og daler og vakker natur, men de åpenbares i andre frekvenser. Men det betyr ikke at naturen her er mindre virkelig! Herfra går det forbindelser til viktige kraftpunkter på Jordens overflate. Vi har tatt vare på kunnskaper fra urgamle tider, fra forlengst oppløste kulturer. 

Spør, og vi vil fortelle dere hvordan det var den gangen dere kom til Jorden og hvordan utviklingen forløp inntil dere fremsto slik dere nå er, som mennesker. Og gudegnister - for Gud er selve det levende i allting. Dere snakker ikke lenger om nasjonal eller global bevissthet. Dere har utvidet begrepet til å gjelde naturen, dyr, det ytre rom, Jordens indre og deres eget indre univers. Det snakkes om interdimensjonal bevissthet, samarbeid og kommunikasjon. Deres bevissthet har ekspandert og sprengt grenser. Vi har ventet lenge på denne tiden. Nå er tiden inne til å utvide samarbeidet og kommunikasjonen mellom dere og oss. 

Våre fysiske pilarer på Jorden vil aktiveres. Det vil bli en lysstrøm som strekker seg fra det ytterste ytre rom via deres fysiske kropper og langt inn i Jordens indre og tilbake igjen. Frem og tilbake vil den livgivende energien pulsere og rense inntil alt igjen fremstår slik det var den gangen vi startet dette eventyret. Den materien vi skapte, skal omtransformeres til sin naturlige tilstand. Men vi vil være uendelig mye rikere, fordi vi har fått med den jordiske erfaringen i ballasten. Til alle tider har menneskene undret seg over naturens gang, syklusene, skiftningene, undrene. Hva dere ikke vet bevisst, er at deres indre syklus er i perfekt harmoni med de ytre syklusene. 

Alt går i sykluser. Vi avslutter nå en 26000 års syklus som startet med Lemurias undergang. Vi avslutter også en 2000 års syklus som startet med hendelsene i Palestina, da Jesus inkarnerte Kristuskraften - eller kjærlighetskraften i jorden. Deres indre syklus påvirkes av naturens syklus. Deres erfaringer fra deres indre syklus speiler seg i de ytre omgivelsene. Hvor skånsom overgangen mellom syklusene skal bli, avhenger av dere selv. 

Moder Jord ønsker dere velkommen på laget. Hun sier at hun nå vil forenes med sine barn. Hun vil ikke lenger at Hun og dere skal leve i separasjon og fortviles over hverandres smerte. Hun er klar til å gå gjennom fødselskanalen, men den er enda for trang. Hun trenger deres bistand, og vet dere hvorfor? Fordi dere også skal passere gjennom den samme fødselskanalen. Moder Jord føder sin totale bevissthet, og dere fødes også til en universell bevissthet, hvor man ser at man er en del av det hele. På den andre siden av fødselskanalen står det "fødselshjelpere" klare til å ta i mot dere. Og mange er også blitt forberedt nå i vente- eller "fosterperioden". Klargjøringen er allerede i gang til et gigantisk "Velkommen hjem"-selskap. Der venter vi på dere.

 

AVSLUTTENDE ORD

Den gruppen vi tilhører, er medlemmer i en stjerneflåte som er en del av Ashtar-kommandoen, og vi samarbeider med den Intergalaktiske Konfederasjonen. Vi har høy integritet og erfaringer fra misjoner der mennesker er evakuert fra sine planeter på grunn av utslettelser og kosmisk stråling, og fra misjoner på Jorden hvor vi stadig er kalt tilbake for å informere og ta vare på verdifull visdom og kunnskaper for ettertiden. Vi har kommet tilbake i viktige overgangsfaser i Jordens historie, men vi ble aldri en del av Jordens inkarnasjonssyklus.(Mange "stjernemennesker" blitt "fanget" på jorden/jorddimensjonen ved at de karmisk har forgrepet seg ovenfor mennesker og kulturer under sine besøk, og har derfor måttet ta utallige inkarnasjoner her for å nøytralisere denne karma). 

Vi var blant annet med på evakueringen av Atlantis da landet gikk under, og vi var her i inkakulturens sluttfase og under katartiden. Dette er vårt siste oppdrag for Jorden. Når Jorden er forankret i de nye energiene, har vi avsluttet vår oppgave. Vi kan da fortsette til andre dimensjoner. Samtidig som Jorden løftes til nye dimensjoner, løftes en annen del av Universet til enda høyere dimensjoner eller oktaver av lys, der form og masse dypest sett ikke eksisterer. Mange gamle sjeler, både på Jorden og andre steder, vil velge å dra dit. Utviklingen vil ikke avsluttes, og mange vil fortsette som åndelige lærere fra sin nye verden. 

Vi representerer en stabiliserende energi, og som "lyskrigere" har vi stadig vært i kamp med de negative kosmiske energiene. Ashtar-kommandoen og den Intergalaktiske Konfederasjonen har gang på gang grepet inn og stoppet disse energiene og vil gjøre det igjen hvis det blir nødvendig. Vi har tidligere fortalt at Nostradamus' og andres profetier ikke lenger har gyldighet og skal derfor ikke gis næring i form av tankeenergi. Mange profetier ble gitt ut fra at forutsetningene var slik eller sånn. Men dere kan endre forutsetningene når som helst, og det har dere allerede gjort. Den kollektive bevisstheten er nå så høy at det ikke lenger er behov for en altødeleggende atomkrig. 

Dere vil ikke være kvitt alle regionale kriger med en gang - men også der vil dere se at lyset er på vei inn - fordi alt som er negativt må opp til overflaten for å renses ut av Jordens aura en gang for alle. Det skjer stadig vekk naturkatastrofer, og disse er nødvendige virkninger i frekvenshevingen. Orkanene og vindene, flodbølgene og senere vulkan-utbrudd kommer så spredt og skånsomt som mulig, nettopp fordi dere har hevet den kollektive bevisstheten. De er justeringer av Jordens energier. 

Når flodbølgene kommer, vil menneskene få tid til å flytte. Dere greier ikke å gå gjennom den endelige separasjonen uten en viss grad av ødeleggelse. Men gjør ødeleggelsene så små som mulig ved å heve deres bevissthet og ved å la være å gi tankeenergi til det negative. Det er mange som allerede kjenner til de nye energiene og den nye teknologien som skal tas i bruk, og det er ikke uventet at noen vil forsøke å misbruke dem. Mange gjorde det allerede på Atlantis. På mange måter er det Atlantis som utspiller seg om igjen, men denne gangen skal de lyse krefter vinne! 

Det finnes mange muligheter på Jorden til å lage altødeleggende våpen og verktøy som kan brukes til å overta verdensherredømmet. Men husk at dere også er underlagt de universelle lovene. Det er mange ting vi ikke kan gjøre for å stoppe mye av deres galskap, men to ting vil vi stoppe: Atomkrig og andre grove utløsninger. Det ville ha ringvirkninger på så mange områder - ikke bare på Jorden - at det aldri ville bli tillatt. Utviklingen på Jorden er endret så drastisk de siste årene, og utviklingen bare fortsetter i positiv retning. Derfor: Erkjenn de mørke energiene, men ikke gi tankenæring til dem, og bekjemp dem med det mest effektive middel: Kjærlighet forståelse og toleranse.

 

KRIGENS TRAUMER

Mange av de følelser og psykiske problemer som sliter i unge mennesker i dag, er traumer fra den andre verdenskrig. Utallige av dem som ga sitt liv under den andre verdenskrig, kom hurtig tilbake - inkarnerte på nytt etter krigen. Mange av dem tilhører den yngste generasjonen, som stadig er på søken etter en mening med livet. Men for å komme frem til en mening, er det ofte nødvendig å finne årsakene til traumene. Minnene fra den andre verdenskrig er så nære i tid at det ofte er vanskelig å ta dem frem. Selv de som i årevis har arbeidet med sin åndelige utvikling, får sjokk når de plutselig konfronteres med minnene fra krigen. Det er mange følelser involvert.

Noen får skyldfølelse fordi de tilhørte nazibevegelsen, andre fordi de var for passive. Men felles for alle er redselen og frykten. Det gjelder både dem som var ofre på slagmarkene og i gasskamrene, men også dem som ble tvunget til å følge sine overordnedes ordrer. Igjen spilles kampen mellom mørket og lyset ut ekstremt mange steder i verden. Nasjoner har også karma som skal renses ut. Prøv å følge disse tankene: Når dere ser at rasehatet blomstrer opp i Tyskland , Afrika eller i tidligere Jugoslavia, kan det tenkes at rollene denne gangen er byttet om? Er ofrene fra den andre verdenskrig bødler denne gangen? Eller er det nazister fra den andre verdenskrig som gjentar det de gjorde den gangen? Ett er i hvert fall sikkert, og det er at det som er negativt, må opp til overflaten før minnene kan viskes ut fra underbevisstheten og fra cellene i kroppen. Men forstå at det finnes så mange andre måter å gjøre det på, enn med geværer og stein.

Det er ett våpen som er sterkere enn alle andre våpen til sammen. Våpenet heter Kjærlighet. Og den Guddommelige logikk i Altet er slik innrettet at denne - kjærligheten- utvikles nettopp som et resultat, eller en virkning av selvopplevde lidelser. Mange av dem som opplevde krigens redsler, har kommet tilbake med en ting for øye: Å tilgi og aldri mer føre krig. Men faktum gjenstår at traumene og minnene fra den gangen fremdeles sitter i hver celle i kroppen og venter på forløsning. Minnene kan gi seg utslag på mange måter. En person som ble eksperimentert med og tvunget til å ta piller, føler kanskje en enorm angst når han i dag må svelge en pille, om det så bare er en uskyldig hodepinetablett. En lege som drev med eksperimenter den gangen, har kanskje samme yrke i dag, men med den forskjellen at han nå hjelper sine tidligere ofre. Der man en gang ble fysisk rammet, kan den fysiske smerten fremdeles sitte.

Når offer og bøddel møtes igjen, kan det oppstå konfrontasjoner, og man kan føle en intens motvilje mot hverandre. Men de har selv lagt opp til møtet, som vil resultere i at de gjør opp seg imellom, bevisst eller ubevisst. Det er mange traumer som løses på det ubevisste planet. En interessant mekanisme er at når den ene parten forløser sine traumer og tilgir den andre, frigjøres den andre automatisk. Man hører fremdeles sammen, men man er emosjonelt fri fra hverandre. Den andre verdenskrig ble brakt til opphør. Dere behøver aldri igjen å oppleve en lignende krig, men dere har fremdeles deres egen, private slagmark inne i dere. Det er viktig at dere begynner å jobbe dere gjennom lagene av frykt, redsel og skyldfølelse. Når dere blir stille og går inn i dere selv, vil dere vite hvilken følelse dere skal frigjøre.

Utviklingen er så fremskredet at dere ikke lenger kan utsette konfrontasjonene. Følelsene vil overmanne dere, og hvis dere ignorerer dem, forsvinner de kanskje, men de kommer tilbake, gang på gang, inntil dere er rede til å møte dem. Dere vil oppleve at for hver følelse dere gjennomarbeider, får dere et høyere forståelsesnivå, og etter hvert ser dere sammenhengene mellom deres følelser og det som skjer med dere i dagliglivet. Når dere først har fått en mekanisme til å løse opp traumer, da har dere et nyttig verktøy i det videre arbeidet. Det vil aldri være slik at dere vil bli totalt overmannet av følelser, fordi dere aldri vil få mer å arbeide med enn det dere greier å håndtere. Deres Høyere Selv er deres allierte og vil regulere arbeidsmengden slik at den blir passe. Når dere ser at dere ikke er alene, vil det gå langt lettere. Det er tid for frigjøring nå.

FRIGJØRING AV TRAUMER

Vi har gang på gang poengtert at alle erfaringer - positive og negative - er selvvalgte erfaringer. Sjelen / det høyere jeg / over-bevisstheten -velger selv sine gjerninger for å få med en nødvendig erfaring med seg videre. Når du ser helheten og sammenhengene mellom det som foregår i dine omgivelser og dine følelser, ser du at ingenting kan karakteriseres som rett eller galt, nettopp fordi alle opplevelser gir nødvendige erfaringer. Alle hendelser man velger å oppleve, er med på å skape vekst. Det er følelsene som skaper veksten, ikke nødvendigvis omstendighetene. En hendelse vil skape en av to følelser: En positiv eller en negativ følelse. Den positive tjener som loddet i den ene vektskålen, og blir stående der som en skinnende krystall. Den negative følelsen en hendelse har skapt, er et trauma som må forløses. Man må forløse fortiden for å bli fri til å fortsette. Det finnes mange gode hjelpemidler og terapier for frigjøring av blokkeringer. Men alle terapier er verktøy. En regresjon har for eksempel ingen helbredende virkning hvis hensikten bare er å se på tidligere liv av ren nysgjerrighet - selv om det ikke er feil. Det er ikke nok bare å lokalisere en hendelse og se på den som man ser på en film. Det er den underliggende følelsen man skal få tak i og frigjøre.

Det er ikke en gang nødvendig å se tilbake på tidligere liv, fordi man skaper kopier av en hendelse her og nå, dvs. ikke selve hendelsen, men følelsene som var knyttet til den opprinnelige hendelsen. Hvis man hele tiden er bevisst på følelser som signaliserer at de vil frigjøres, og deretter iverksetter tiltak for å forløse dem, forløser man ikke bare seg selv, man alle andre som er involvert. Når man forløser en negativ følelse, gir dette ringvirkninger på mange andre områder også. Man frigjør samtidig andre blokkeringer og følelser som var direkte knyttet til følelsen man frigjorde. Mange som har gått gjennom en frigjøringsprosess, har opplevd at personer de har hatt et komplisert forhold til - spesielt foreldre- plutselig har begynt å behandle dem på en helt annen måte. Når man frigjør andre mennesker fra sine emosjonelle lenker, har ikke disse lenger noen knapper å trykke på. som kan opprøre en.

Vi fortalte at det ikke alltid er nødvendig å se bakover for å finne årsaken til en negativ følelse eller blokkering. Noen ganger er det imidlertid nødvendig å se bakover, bevisst eller ubevisst. Ubevisst kan det komme det opp bilder og minner, selv om man kanskje ikke er klar over at det er sin egen minnebok man blar i. Det som er viktig, er at man betrakter alle bilder og følelser som kommer opp, som virkelige. Så lenge de kommer opp, betyr det at det finnes en uforløst følelse inne i en. Hvis blokkeringen er dyp og motstanden mot å gripe tak i den er massiv, kan det tyde på at man har opplevd en situasjon som har gjort umåtelig inntrykk på kropp og sjel. Opplevelser fra den andre verdenskrig kan være av den typen. I slike tilfeller kan det være nødvendig å gå tilbake og se på hendelsen for å gjenoppleve den og forløse følelsen. Man kan også omprogrammere en negativ følelse til en positiv følelse når man gjenopplever hendelsen.

Mange av reaksjonene dere opplever i dette livet, kan altså ha direkte tilknytning til hendelser under krigen. Hvis man har skapt et bilde der man opplever seg som "skyldig", vil man kanskje ha et offerbilde av seg selv i dette livet, og man lar seg undertrykke og gjør seg mindre og mindre. I det øyeblikket man frigjør blokkeringen, har man ikke lenger behov for å spille offer. Det er dét frigjøring handler om. Derfor er det så viktig å lytte til kroppens signaler når den forsøker å fortelle dere at det finnes traumer som bønnfaller om å bli forløst. Hvis dere ignorerer følelsen, kommer den tilbake, igjen og igjen, inntil dere er rede til å møte den, selv om det betyr at dere i mellomtiden har pådratt dere for eksempel en alvorlig sykdom.

Offer-/bøddelrollene er arketypiske roller og de mest signifikante i forholdet mellom mennesker. To mennesker som har uforløst karma seg imellom, har elementer av det ene eller andre i seg i forhold til det andre mennesket. Det gjelder spesielt i karmisk betingede ekteskap der man opp gjennom tidene har byttet på å være offer og bøddel (ikke nødvendigvis bokstavelig). Man blir gang på gang gitt sjansen til å utligne karma, spesielt i dette livet som er så viktig for så mange. Mye karma skal brennes ut mellom ektefeller og familiemedlemmer de nærmeste årene. Når det ikke lenger er negativ karma mellom to mennesker, kan de forlate hverandre i fredsommelighet og frihet, eller fortsette å leve sammen i kjærlighet.

Offer- og bøddelrollene ble spilt ut ekstremt under den andre verdenskrig. De som husker at de opptrådte som bøddel i en eller annen form, og som i dag er fredsommelige mennesker, kan ha vanskeligheter med å forstå at de kunne gjøre det de gjorde den gangen, selv om omstendighetene var spesielle. Derfor er det så vanskelig å ta frem krigsminnene. Lidelse er vanskelig, både den lidelsen man selv er utsatt for, og ikke minst den man påfører andre. Vi har observert skoleklasser på besøk i konsentrasjonsleire, der majoriteten har brutt sammen i fortvilet gråt. Kanskje valgte de å reise tilbake for å gjenoppleve den følelsen de hadde den gangen de selv var blant dem som gikk den tunge veien inn i gasskammeret? Det er viktig at man begynner å snakke om disse tingene. Jo flere som snakker, desto lettere blir det for andre. Det er deres felles ansvar å løfte hverandre opp og frigjøre hverandre. Men absolutt frigjøring krever fullstendig tilgivelse, som igjen kan skapes i det indre når man fullt ut forstår at den skjebne man opplever, utelukkende er frukter av de frø - handlinger - som man i sine forutgående liv har påført andre. Resultatet av dette personlige Getsemane, blir akselerert åndelig vekst - inn i lysets mentale sol-oppgang.

 

EN LITEN KRIGSHISTORIE I PERSPEKTIV

Vi vil dele en historie med dere, som handler om en ung mann som valgte å la seg innrullere i nazistenes tropper, brukte og misbrukte andre, ga sitt liv under krigen, vendte tilbake i dette livet og oppdaget at de han misbrukte den gangen, er blant hans nærmeste i dette livet.

Året var 1936. Depresjonen hadde holdt sitt inntog, og nasjonalfølelsen blomstret samtidig. Den unge mannen, la oss kalle ham Albert Mienke, tilhørte den oppvoksende generasjonen som ikke så noen fremtid, fordi det ikke var håp. Da tilbudet kom om å bli Hitlerjugend, ble han med - sammen med mange, mange andre ungdommer. De var ikke helt klar over hva det innebar, men lot seg fascinere av militær presisjon og elegante uniformer. Til å begynne med var det et spennende eventyr. Inntil den dagen verden plutselig sto i brann. For mange var det da for sent å snu. De hadde levd under militær kommando i mange år, og hadde lært hvordan det var å ha makt over andre i kraft av en uniform og en bydende tone. Ungdommene var blitt voksne i mellomtiden.

Mange ville nok snu da de så hvilken vei det bar, men på det tidspunktet sto de i samme situasjon som unge soldater over hele verden. I en krigssituasjon legges alle andre hensyn til side, og man adlyder blindt ordre. Ofte er det slik at man tilpasser seg situasjonen så godt det lar seg gjøre. Man ser kun sin virkelighet og arbeider innenfor sine referanserammer.

Vår unge venn Albert sto i første rekke på slagmarken, og viste snart at han hadde lederegenskaper i seg. Han steg raskt i gradene og fikk flere stjerner på uniformen. De tyske offiserene (og andre) hadde ofte en dobbeltrolle. Overfor sine menige var de som farsfigurer, mens de overfor "fienden" var kalde, følelsesløse og brutale. Albert opplevde at han ble mer og mer likegyldig og følelseskald. Han opplevde seg selv utenfra på en måte, og forsto ikke at det var en forsvarsmekanisme han barrikaderte seg bak, nettopp for ikke å bli følelsesmessig involvert. Han fikk andre verdier. Etter hvert som han steg i gradene, opplevde han for første gang i sitt liv respekt fra andre, og visste å utnytte det. Han fikk privilegier. Han voldtok og torturerte mennesker den ene dagen og deltok i elegante cocktailselskaper den neste.

Hva skjer følelsesmessig med et menneske i en slik situasjon? Forstå at situasjonen var presset og personen stresset fordi han kjempet mot sine virkelige verdier. Konflikten man opplever i slike situasjoner, er en kamp mellom det fysiske og det åndelige - mellom mørke og lys. Den fysiske kroppen forklarer sin atferd ut fra fysiske prinsipper, ut fra de fysiske omgivelsene. Sjelen, den guddommelige delen, kan ikke leve med dette kompromisset. Det oppstår en ubalanse mellom det fysiske og det åndelige, som i et åndelig lukket menneske kan gi de mest groteske utslag. Albert førte statistikk over sine ofre; torturofre og voldtektsofre. Samtidig ble han grepet av et intenst hat mot jødene.

Selvhatet var så sterkt at det måtte kanaliseres ut mot andre. Da jødeforfølgelsene for alvor satte inn, hadde han den perfekte unnskyldningen til å spille ut sitt hat mot en gruppe som han opplevde var av lavere rang enn ham selv. I virkeligheten var det sitt eget lavere ego han angrep. (Før vi går videre, la oss igjen minne om at alle rollene i dramaet "Den andre verdenskrig" var selvvalgte og karmiske, og inngikk i en langt større plan. Det som egentlig skjedde, var at menneskene speilet den lyse og den mørke siden i hverandre). Han følte en pervers glede for hvert nummer han førte inn i sin statistikk, under den nyopprettede rubrikken "Jøder", men etter hvert mistet han oversikten over hvor mange han ledet inn i togene som satte kursen mot destinasjon Helvete.

Albert hadde familie, blant annet en søster som følte en innbitt forakt for det han sto for og hele krigen. Hun var avdelingssøster i Røde Kors og spion for de allierte styrkene. De to hadde inkarnert sammen flere ganger tidligere. De hadde alltid hatt et hat-/kjærlighetsforhold til hverandre, og hadde følelser seg imellom som måtte balanseres. Så skjedde det på slutten av krigen, at han ved en tilfeldighet fant ut at hans søster var spion for "fienden". For første gang på lang, lang tid kom han i åpenlys konflikt med seg selv. Skulle han angi henne eller skulle han ikke? Han var ikke i stand til å foreta et valg og provoserte ubevisst frem en situasjon der andre tok valget for ham. Søsteren ble pågrepet, og han ble innkalt til forhør der han nektet plent for at han visste om hennes spionasjevirksomhet. Straffen for spionasje var ubønnhørlig: Døden.

Og Albert var den som ble beordret til å henrette sin søster. Da skuddene falt, raste forsvarsverket i ham sammen. Han deserterte samme kveld, men ble raskt funnet og falt for kulene fra sin - en gang beste kamerat i hæren. Vi overlater til dere å vurdere hvorvidt dette var et barmhjertighetsdrap fra kameratens side, for å hindre enda større lidelser og ydmykelser. Men dere skal vite at disse to også hadde en historie sammen, der de gang på gang hadde levd sammen som medsammensvorne, sjelevenner som de var. Det hører med til historien at også kameraten falt før den andre verdenskrig ble brakt til ende.

Her kunne historien ha sluttet, men fordi vi vet at alt liv og alle eksistenser hører med i en endeløs evighetsspiral, har historien en fortsettelse. De to kameratene lever igjen sammen, som brødre og medsammensvorne. Albert's søster fra den andre verdenskrig, er i dag hans svigerinne. De har valgt relasjoner der de kan utligne karma seg imellom, ikke-voldelig denne gangen. Albert valgte en "snill gutt"-rolle for å forsikre seg om at han aldri mer skulle misbruke sin personlige makt. Allerede fra barnsben av lot han seg utnytte og kue av andre, og forsvarte seg aldri.

Hans bror var mer balansert, men følte en trang til å beskytte sin eldre bror. Han hadde konstant dårlig samvittighet overfor broren, og selv om han var en ressurssterk person, vegret han å bruke sine kunnskaper på en slik måte at han virkeliggjorde seg selv. Han følte at han ikke skulle "være bedre" enn sin bror. En dag ble han hodestups forelsket i en ung pike som han snart introduserte for broren. For første gang følte han at han ville heve seg over sin stadig dårlige samvittighet overfor broren, og følge sitt hjerte. Albert opplevde et ubehag da han møtte sin fremtidige svigerinne, men kunne ikke plassere ubehaget fordi han slett ikke følte hat overfor henne. Men hun var jøde, og han følte en sterk avstand til jøder som han ikke kunne forklare.

Slik kunne situasjonen ha fortsatt for de tre, hvis de hadde fortsatt å leve i den samme sirkelen. Men utviklingen går ubønnhørlig sin gang, og en natt hadde Albert en drøm. Han så en hvit due komme flyvende mot seg på en grønn blomstereng. I nebbet holdt den en kristtorn, symbolet på Jesu tornekrone og lidelse. Han tok i mot den, men følte at han ikke hadde noen rett til å identifisere seg med Jesu lidelser på korset. Duen forklarte at han hadde korsfestet seg selv og tillot seg ikke å gå ned fra korset.

Albert opplevde en erkjennelse den natten, og før drømmen var slutt, var kristtornen forvandlet til en rød rose, symbolet for kjærlighet. Alt ble ikke automatisk bedre for Albert og hans to bekjente fra livet under den andre verdenskrig. Men i det øyeblikket de skapte en åpning for videre utvikling, gikk utviklingen raskt. Kort fortalt utgjør disse tre kjernen i en gruppe av de fineste lysarbeiderne vi har. De hadde arbeidet med seg selv i lang tid, og sett hvilke relasjoner de hadde hatt opp gjennom tidene, før de husket den andre verdenskrig. Minnene fra krigen var så dypt begravd at de var blant de siste som kom frem. Dette er en forsvarsmekanisme fra naturens side. Minnene var så nære i tid, og det var lettere å bearbeide dem når de hadde nådd et høyere forståelsesnivå. Å. måtte enda en gang gjennom en dyp konflikt med seg selv, før han til slutt ga seg over og tok det endelige skrittet ned fra korset.

Slik går utviklingen for de fleste av dere. Det er en vandring fra lys til kors til lys igjen. Hovedbudskapet er: Ingen kan ta dere ned fra korset så lenge dere ikke tillater dere selv å benåde dere. Straffen er ikke Guds eller andre menneskers, straffen er selvpålagt. Når dere når denne erkjennelsen, ser dere da hvilket ansvar dere har for resten av menneskeheten? Ikke fordi dere skal frelse andre, men fordi dere skal frigjøre dem ved at dere frigjør dere selv. Vi sender dere lys og vel-signelse med på veien.

***

I naturlig fortsettelse av dette kapittels stoff om 2.verdenskrigs skjebnedrama, vil utgiver videre referere fra en bok som belyser dette drama i et stort og langvarig perspektiv:

ILLUMINATI OG AGARTHA

I boken "The Legend of Atlantis" (link) som påstås å være forfattet av en tysker hvis opphav - inkarnasjon - er profetens Elias, berettes det om den store kamp det har vært mellom tre åndelig-fysiske maktsentra, helt siden Atlantistiden. Det ene senter kalles Shamballa, som har stått i samarbeide med Illuminati - som er et skjult nettverk av innflytelsesrike personer, som gjennom bl.a.frimurerlosjene verden rundt, kontrollerer verdens-økonomien. Og da all makt idag er lik økonomisk makt, er det toppen av denne maktpyramide, med bl.a. de 99 rikeste av verdens familier, som i virkeligheten har verdensmakten. Mennesker flest tror at det såkalte demokratiske samfunn og politikerne har makten, men disse er rene slaver under den økonomiske makt, som fortsatt er den reelle makt.

Er ikke all politikk en kamp om penger, og disses fordeling? Det andre maktsenter omtales som Agartha, som kjempet om makten mot Shamballa/Illuminati, i voldsomme oppgjør under og etter Atlantis' ødeleggelse. Den tredje maktblokk var "Brotherhood of the eagle", som besto av maktglade utenomjordiske. Enden på kampen etter Atlantistiden, ble at Illuminati vant, i samarbeide med "ørnene".

Men boken forteller det interessante at kampen fra dengang utløste det samme karmiske oppgjør i dette århundre, vi kjenner som 2. verdens-krig. Den slagne Agartha-fronten reiste seg igjen via Hitler og hans naziparti, og det var de samme personer som dengang etter Atlantis var inkarnert i Agartha gruppen, og som nå hadde okkulte røtter inn i det mystiske Thule-selskapet - som var aktive etter etter 1.verdenskrig. (Dette er det også detaljerte opplysninger om i boken "Skjebnespydet").

Hitler fant ut at Illuminati/frimurersystemet kontrollerte alt i verden gjennom pengesystemet, og at toppene i systemet var jødiske storfamilier. Da han kom til makten, forbød han derfor losjesystemet, og begynte sin jødeforfølgelse. Jfr. boken trodde Hitler selv at han var inkarnasjonen av profeten Elias, og at han hadde fått i oppgave av Gud å fjerne ondskapen i verden. At han selv ble mørkets mest effektive redskap, forsto ha ikke.

Vi må se det slik at Illuminati-gruppen, ble det redskap som Forsynet brukte i å oppbygge det materielle samfunn vi lever i, men gruppen har etterhvert blitt maktbesatt, og forstår ikke at de nå har utspilt sin rolle i det kommende verdenssamfunn, hvor den høyeste autoritet er i den enkeltes indre. Dette symbolisert med Kristi komme, som betyr kjærlighets-kraftens totale kontroll i den enkelte.

Illuminatis makt-og innflytelses nettverk, som også inkluderer samarbeide med tilsvarende følelsesløse romfolk, via blant annet "secret goverments", vil derfor naturlig oppløses i den nye tid på Jorden. Inngangsbilletten til denne tid er ren kjærlighet, total tilgivelse og innsikt i at makten kun skal brukes til å fjerne Dyret i sitt eget indre.

Derfor vil det bli slik at "de som bygde tempelet, ikke selv får tre inn i det". I den betydning at Illuminati (inkl.de materiellt strebende frimurere i den nedre del av denne maktpyramide), ikke kan bli med i den nye verden de har vært med å bygge opp. Illuminati har via kapitalens totale kontroll, stått bak oppbygningen av denne verdens materielle rammer. Men problemet er altså, at de i denne prosess har blitt besatt av makt, og forblindet av egen storhet og dyktighet, og denne "stormannsgale" tankestruktur, eier altså ikke den ydmykhet som den nye verden skal bygges rundt. De reelt åndelig søkende og ydmyke "brødre", vil selvsagt kunne betrede dette "tempel", tilsvarende med alle andre som har "et hjerte av lys."

Boken, som er utgitt nå på 90-tallet, omtaler også det endelige oppgjør med mørkets, maktens prinsipp på Jorden, og den dramatikk dette vil skape, men alt dette skal hilses velkommen som fødselsveene til den nye - lysets - verden.

 

 

OPPHØR AV GRISKHET OG MAKTBEGJÆR

Begrepet "den nye verdensordenen" brukes ofte i forskjellige sammenhenger. Noen snakker om den nye verdensordenen ut fra sitt interesseområde, for eksempel sin religion, mens andre har forstått at det dreier seg om mye, mye mer. Den nye verdensordenen innebærer at alle autoriteter og styresett basert på selvisk makt må falle. Partipolitikere og autoriteter har snart utspilt sin rolle. Partipolitikk er avlegs fordi den er begrensende og fordi det ikke lenger er behov for høyre/venstre-polariseringer. Viktige beslutningstakere i samfunnet bindes på hender og føtter av et partiprogram. Fasaden blir viktigere enn innholdet. Dere lever i en global verden med kunstige grenser mellom landene. De som kommer utenfra og ser jorden som en helhet, opplever at disse grensene er unaturlige i en forenet verden, og nærmest kan sees som en fortsettelse av flokkbevisstheten og kollektive revirområder fra dyreriket.

Når dere ser at alt som skjer andre steder i verden, påvirker deres eget land, vil holdningene begynne å endres. Utviklingen går mot en form for globalt styresett. Ikke et destruktivt styresett der noen skal ha verdensherredømmet, men et styresett der alle er meningsberettigede. Det innebærer at samfunnsinstitusjoner og maktsentra vil endres eller bygges ned, for eksempel EF-parlamentet, Verdensbanken og FN-organisasjoner. Strukturen i slike institusjoner må endres for å kunne vibrere i takt med den kollektive bevisstheten. Ingen regjeringer eller institusjoner kan fatte vedtak som går på tvers av folkets meninger. Men det betyr heller ikke at landene skal bli proteksjonistiske og være seg selv nok. Skandinavia er på mange måter et foregangsområde for en demokratisk tenkemåte, både på regjeringsplan og i organisasjoner.

Mennesket skal frigjøres på mange plan. Først individuelt, så i forhold til sine omgivelser og til autoriteter. Deretter vil det finne sted en frigjøringsprosess mellom nasjoner. Det er den naturlige gangen i den prosessen som nå pågår. Dere tvinger selv frem den nye tankegangen. Og resultatene? Regjeringsskifter, konkurser og finansinstitusjoner som faller. Alt dette er bare symptomer. Det som skal forsvinne, må imidlertid erstattes med noe annet. Derfor er det ønskelig med en gradvis overgang mellom den gamle og den nye verdensordenen. På den måten vil dere unngå de største konfrontasjonene og omkalfatringene. Det vil være stor følelsesmessig kaos i dere og rundt dere i de nærmeste årene

Mennesker vil være splittet og ikke vite hvor de står, hvem de er eller hvor de går. Det er symptomer på at den gamle tids tenkning er avlegs og at menneskene nå ledes inn i den nye tiden. Den store forskjellen mellom den gamle og den nye tiden er at dere i den nye tiden erkjenner at dere ikke lever atskilt fra resten av Universet. Dere kan ha så stor motvilje dere bare vil mot begrepet Gud, men ikke desto mindre er dere en del av det hele, enten dere kaller det Gud, Enheten, Alt som Er eller noe annet. Den nye tiden kan ikke komme smertefritt hvis dere avviser den guddommelige dimensjonen i dere. Det er nettopp ved å bruke hele dere innsikt og potensiale at den nye verdensordenen kan innføres.

Det er foregangsmennesker blant dere, flere enn dere tror. Fordi det alltid foregår en ubevisst utvikling, vil fremstående mennesker plutselig stå frem og fortelle om sitt syn på de eksistensielle spørsmålene. På det praktiske planet har dere allerede sett resultater av den nye tids tenkning. Det viktigste som har skjedd, er at miljøbevisstheten er hevet, atomarsenalene redusert og jernteppet revet ned. Det endelige gjennombruddet vil komme når dere for alvor tar med det åndelige aspektet. Når det åndelige aspektet er til stede, ser dere at dere er splinter av den samme bevisstheten, og at dere dermed har et ansvar for deres del av den felles bevisstheten. De viktigste foregangsmenneskene står ikke alltid helt fremme i rampelyset. De finnes i rådgivende organer og i stabsfunksjoner. Men den aller viktigste drivkraften er likevel folkemeningen, det vi kaller den kollektive bevisstheten. Det er jo den som avgjør hvordan verden skal se ut og hvor skånsom overgangen til den nye tiden vil bli.

Vi vil ikke komme med detaljerte beskrivelser av hvordan de nye samfunnsstrukturene vil bli. Det avgjør dere underveis. Det er snakk om en sammensmeltning av det beste fra to verdener. Alt dere har lært gjennom titusener av år i inkarnasjon, har formet deres bevissthet. Det er underlagt menneskets frie vilje å forme den nye verden, men ett er sikkert: Dere må ta i bruk hele deres potensial for å bygge den nye Jorden. De nye energiene som skal brukes i fremtidens teknologi, er der allerede, men på et annet plan som er usynlig for deres fysiske øyne. Det er det samme planet dere skal opp til. Den fysiske kroppen vil omtransformeres, og dere vil til slutt fremstå som den naturlige essensen av det dere er: Praktfulle lysvesener.

 

PERSONLIG OG KOLLEKTIV RÅDLØSHET OG KRISER

Vi sa at det råder en kollektiv rådløshet der menneskene føler seg splittet. Manglende interesse for til eksempel partipolitikk er en form for opprør. Dette er symptomer på at en ny tid er i emning. Noen ganger kan opprøret ta en mer voldelig form, som ikke desto mindre uttrykker menneskers frustrasjon, for eksempel gateslagsmål mellom sivile og politi eller raseopptøyer. I denne overgangsfasen er det viktigere enn noen gang å ha et åndelig fundament, og et visst overblikk. Paradoksalt nok er det nettopp kriser som gjør at mennesker begynner å reflektere over meningen med livet. De er nettopp vekkerklokker som vekker opp fra tornerosesøvnen. De kriser dere går gjennom, er på mange måter selvvalgte, sett fra sjelsplanet.

Hvis dere ikke tar avgjørelser bevisst, gjør dere det ubevisst, og velger kanskje løsninger dere ikke ville ha valgt ellers. I det følelsesmessige kaoset som vil oppstå rundt dere, vil dere oppleve at familier splittes opp. Dere vil oppleve at mange gjør seg emosjonelt ferdige med hverandre og kan skilles som venner og fortsette hver for seg. Dere vil oppleve at mange dør fordi de ikke makter omstillingene. Dere vil oppleve økende uro mellom etniske grupper. Dette fordi flokk- og instinktiv gruppebevissthet skal erstattes av individualitet med basis i ektefølt nestekjærlighet, hvor man føler tilhørighet og forståelse med alt og alle uten kunstige, rase - eller artsmessige skillelinjer.

NYE VEIER I UNDERVISNING , SUNNHET OG HELSE.

Dagens skolesystem er ikke tilfredsstillende for noen parter. Det er et dårlig tegn at barn kjeder seg på skolen. Skolen har blitt en form for tvangstrøye der man tvinges til å lære noe som er opplest og vedtatt av andre. I fremtidens undervisningssystem vil man få anledning til å lære ut fra individuelle ønsker og interesser. Læringen er livslang. Man får læringen "vertikalt" i stedet for "horisontalt" (fra bøker osv.). Den nye teknologien vil innebære at man kan lære på helt nye måter. Fremtidens computere vil for eksempel ha en helt annen funksjon enn dagens, og blant annet være mindre og til mer individuell nytte. Alle vil disponere sin egen computer som et slags kunstig intellektuelt verktøy, som brukes til den individuelle læringen. Computeren vil inneholde generell informasjon som omprogrammeres etter hvert som ens utvikling skrider frem, og vil kunne gi svar på spørsmål på det nivået man til enhver tid er på.

Det vil være nødvendig at undervisningen blir lagt opp til å stimulere den gryende intuisjon, fremfor den sterkt degenererende hukommelse hos de humane mennesker. Til dette har man de elektroniske hjelpemidlene (computere etc.) som kan avlaste korttidshukommelsen, ved at de som et sesam-sesam kan gi svar på nær sagt alt mulig. Deres helsevesen er allerede i forandring. Den fysiske kroppen tillater ikke lenger å bli manipulert med av medisiner som tilsynelatende har en bra effekt, men som kan gi bivirkninger, som igjen må behandles med andre medisiner. Mennesker som trenger konstant medisinsk overvåking, er ofte inne i en ond sirkel som består av en endeløs rekke medisiner. Det blir viktigere å huske hvilken medisin man skal ta enn å reflektere over hvorfor sykdommen er der. Man vil i den kommende tidsalder lære at harmoniske tanker og handlinger er den viktigste basis for et lykkelig og sykdomsfritt liv. Dessuten vil kostholdet dreies gradvis vekk fra det drepende prinsipp -kjøtternæringen - som jo baserer seg på drap av enorme mengder av medvesener.(Jfr. de innvidde, som f.eks. Martinus, har kjøtternæringen den karmamessige "kostnad" at man selv vil rammes av både sykdommer og unaturlig død. Dette fordi man tilsvarende selv er med til å befordre samme unaturlig død for de relativt høyt utviklede slaktedyr, som skal drepes for å bli til føde. Det er altså ikke så enkelt at slakteren alene må "betale" for dette. Utg.anm.)

Overalt er det omstillinger, og det er derfor ikke unaturlig at dere opplever splittelse i denne viktige overgangsfasen. Men utviklingen ville gått lettere hvis dere var dere bevisst hva som egentlig skjer. Da ville dere sett deres egne muligheter og kunnet tilpasse dere omgivelsene i stedet for å slåss mot verden eller gi dere over i likegyldighet. Vi snakket innledningsvis om politisk likegyldighet. Likegyldigheten er riktignok et symptom på at noe er i gjæring, men den er ingen permanent løsning. Mange føler seg totalt maktesløse mot et samfunn og et system der alle mer eller mindre er bundet økonomisk , og mange ønsker å melde seg ut av samfunnet slik det fungerer idag.

Men man må bidra med noe til fellesskapet, for å få noe igjen. Og jo mer bevisst man gjør dette, desto smidigere vil overgangen bli. til den nye verden dere skal skape. Dere valgte jo selv å bli født for å bli medskapere av den nye Jorden! Når dere husker dette, vil dere se deres rolle og ansvar i utviklingen, og vite at endringene må komme. Deres viktigste redskap er evnen til å være sentrert rundt dere selv, uansett hvor turbulente omgivelsene rundt dere er. Ikke la smerten være deres følgesvenn, la den være en veiviser, og gi den deretter avløsning av en vaktpost som både er veiviser og følgesvenn: Kjærligheten. Dere kan ikke lenger motsette dere endringene. Er det ikke lettere å være medspillere i stedet for motspillere? Da opplever dere frihet, forventning og mening med livet, selv om omgivelsene i en periode er kaotiske.

 

Indre kommunikasjon

Alle har en direkte telefonlinje mellom seg og sin Skaper. Dere har imidlertid en tendens til å betrakte Gud som noe utenfor dere. Gjerne oppe i himmelen. Men er dere ikke kanskje skapt i "Guds bilde"? Hvis tid og rom ikke eksisterer annet enn i deres tredimensjonale verden, finnes det da noe som er ute, inne, over eller under? Vi sier, alt dere ser "der ute", har dere inne i deres eget indre univers. Inne i dere finnes kloder med mennesker og dyr, verdener, solsystemer og galakser. Hvert eneste "lille" atom er et mikro-sol-system. Hvert eneste molekyl er en galakse som rommer myriader av livsenheter. Inne i dere kan dere foreta tankereiser til andre verdensdeler eller til andre planeter. Inne i dere kan dere kommunisere med deres Høyere Selv - eller andres.

 

MEDITASJON OG INDRE RO

Til daglig er det så mye støy rundt dere, at dere ikke hører den indre stemmen. Det finnes dem som slår på musikk, radio eller TV straks de kommer inn i et rom. Det virker som om noen frykter stillheten. Stillheten inneholder visdom. Stillheten er Universets bibliotek og orakel der dere kan lese boken om deres liv, stille spørsmål og få svar. Mange trenger "beviser" på at de har kontakt med et høyere aspekt av seg selv. Mange forventer at de skal få detaljerte svar på hva de skal foreta seg i konkrete situasjoner. Ingen kan forutsi fremtiden nøyaktig, ikke en gang Mestrene.

Vi kan fortelle hva som kan skje på bakgrunn av forutsetningene her og nå. Vi kan gi råd og anbefalinger som kan lede mot et mål, men vi kan ikke fortelle hva dere skal gjøre. Dere kan selv endre forutsetningene, i dag eller i morgen, og dermed endre kursen. Målet endres ikke, men virkemidlene for å nå målet kan endres. Jo lenger frem i tid en hendelse er, desto vanskeligere er det å forutsi den. Noen ganger kan dere få detaljerte svar på noe som er i ferd med å hende. Når vi fra vår posisjon ser en hendelse på det eteriske planet, er det bare et øyeblikk før den manifesteres på det fysiske planet. Alle forutsetninger og virkemidler dere velger på deres vei mot det endelige målet, er læring. Læring er erfaringer dere tar med dere. Gjennom erfaringene vil dere forstå hendelser dere utsettes for, på et høyere forståelsesplan. Derfor får dere ikke detaljerte svar om hva dere skal gjøre.

Deres indre veileder kan gi dere alternative løsninger og fortelle hvordan den enkelte løsningen vil virke inn på deres liv, men valget er deres. Det finnes kanaler som kan gi dere en oversikt over deres tidligere liv og fortelle om deres muligheter, fremtid osv. Men de frem-tidsutsiktene en kanal kommer med, er basert på situasjonen dere står i her og nå, slik at dere aldri skal binde dere opp i et svar. Da sperrer dere for fleksibiliteten som er det viktigste hjelpemiddelet i deres utvikling. Det er ingen valg som er riktige eller gale. Selv om en kanal en gang fortalte dere at dere kom til å bli for eksempel en terapeut, kan dere endre forutsetningene og velge en annen måte å uttrykke dere på. Etter hvert som dere utformer forutsetningene for morgendagens valg, trekkes dere mot mennesker og litteratur som kan lede dere videre på den veien dere har valgt. Det steget dere tar nå, danner grunnlaget for neste steg. Slik er det en "rød tråd" i deres utvikling, der dere legger én og én sten til deres livs byggverk. Det overordnede, endelige målet er der alltid.

Det finnes mange måter å komme i kontakt med deres indre veileder på. Det finnes for eksempel mange gode meditasjonsteknikker, men det er ikke nødvendig å følge noen av dem. Etter hvert vil dere finne deres egen metode der dere kanskje ikke en gang behøver å meditere. Mange åpne mennesker er i konstant kontakt med sin indre veileder og har lært å skjelne mellom hva som er "egne" (dagsbevissthetens) tanker og hva som er veilederens tanker. Noen foretrekker å ha en stille stund hver kveld, før de går til ro. Noen har en "oppsummeringstime" hver ukeslutt, der de evaluerer det de har gjort og sagt og ikke gjort og sagt. Noen foretrekker stille turer i skog og mark. En skinnende hvit fjellvidde er da også et utmerket sted å kommunisere med seg selv på. I deres landområde - Norden- har dere naturen som medspiller i deres utviklingsprosess.

Få steder i verden kan fremvise en slik mektig natur og skiftninger mellom årstider som gir direkte gjenklang i den indre vekstsyklusen. Våren vekker forelskelsen og sødmen der knoppene springer ut i sollyset, og høsten er tiden for å samle seg igjen i et nært fellesskap rundt peisbålet. Uansett hvilken teknikk dere velger for å kommunisere innover, er det to ord som går igjen: Bønn og meditasjon. I bønnen forteller dere Gud hva dere vil, og dere stiller spørsmål. Når dere blir stille og går inn i dere selv i meditasjon og fordypning, får dere svar. Kanskje får dere ikke svar med det samme, og kanskje kommer svaret på en helt annen måte enn dere hadde forventet. En bok, en invitasjon til et foredrag, et ord fra et annet menneske... Deres indre veileder har alle midler til rådighet. Alt dere skal gjøre er å være lydhør. Går bønner alltid i oppfyllelse? Ja, men kanskje ikke slik dere tror, men på en slik måte at det tjener deres høyeste formål. Når dere faller og ber om hjelp til å reise dere igjen, blir dere kanskje liggende.

ere blir sint på Gud og på samfunnet, inntil dere erkjenner at den læringen dere får mens dere ligger nede, er meget verdifull. Å lære gjennom motstand og lidelse har til nå vært en nødvendig vekkeklokke, men er ikke lenger alene nødvendig. Men ofte er det slik at det er motstanden og sorgen som åpner øynene for det indre landskapet. Et menneske som har opplevd det indre landskapet og sett hvilke verktøy han besitter, blir aldri den samme som han var før. Han endrer karakter. Når et menneske ser at lidelsen ikke eksisterer isolert fra alt annet, ser han hele sitt utviklingsforløp i en større sammenheng. Derfor kan dere aldri ekspandere og slå ut i full blomst uten å ta med i betraktningen den ikke-fysiske delen av dere. Man kommer aldri frem til målet med det samme, uten å prøve og feile. En åndelig utvikling går hurtig i perioder, for så tilsynelatende å stoppe opp.

Disse innlagte pausene er integreringsfaser der den fysiske kroppen gis anledning til å følge med. Det er viktig at det er balanse mellom det indre og det ytre. Mellom det man tenker og det man sier og gjør. Mellom den man er og det arbeidet man utfører. Mellom kropp og sjel. Det indre skal gjenspeiles i det ytre. Derfor kan man et sted på veien risikere å skilles fra familie og venner fordi utviklingen går i hver sin retning. Man må slippe hverandre for selv å bli fri. Til gjengjeld blir man trukket til nye mennesker og nye omgivelser som bedre tjener ens utvikling. Man bør aldri omgås andre bare av plikt. Betingelsesløs kjærlighet er noe annet. Når man har opplevd betingelsesløs kjærlighet, er man kjærlighet, og man ser at man likevel ikke er atskilt fra andre, selv om man lever fysisk atskilt fra dem.

BØNN: PÅKALLELSE AV VEILEDNING OG HJELP FRA IKKE-FYSISKE MEDVESENER.

Vi har snakket om bønnen. Som barn lærte dere Fadervår eller en annen aftenbønn, som dere igjen lærer deres barn. (Bønnen Fadervår er som en mer eller mindre meningsløs ramse for mange idag, derfor er det på slutten av dette hovedkapittelet her tatt med en kort beskrivelse av den dypere mening i denne bønn utledet i fra Martinus' bok Bønnens Mysterium.)

Aftenbønn fra en barnemunn kan være vakker og impulsiv når den formuleres ut fra det lille barnehjertet og ut fra dagens små og store hendelser. Etter hvert blir bønnene kanskje en plikt og blir ikke annet enn ord og fraser. Det er dog ingen bønner som er riktige eller gale ut fra formuleringen. Hvis man kan snakke om riktig eller galt, er det riktig når man ber med hjerte. Altså at man legger konsentrasjon og følelse inn i det man ber om. Den Fadervår dere en gang lærte, har nettopp blitt en frase for mange. Det har blitt en pliktbønn. Bønn kan være så mangt. Man behøver ikke å fremsi en bønn ved hjelp av ord. Et sukk og et inderlig ønske kan være bønner gode nok. Og likevel: Selv om dere aldri ber, går utviklingen fremover fordi dere alltid er i vekst, bevisst eller ubevisst. Selv om dere aldri formulerer et bevisst fremtidsmål, formes fremtiden ut fra deres valg, handlinger og foretak av i dag.

Alt er basert på årsak og virkning, og ingen kan leve uten å utløse årsaker. Disse handlingers innhold bestemmes ut av deres egen erfaring eller oppsummerete indre og ytre kunnskap, og fra den frie viljes valg. Og valget skaper igjen virkning eller skjebne. Men man kan altså be om hjelp til å bære sin skjebne og hjelp til å gå den korteste vei mot målet, og slik unngå å gjøre flere lidelses-erfaringer enn de som absolutt er nødvendig for å lære.(".....led oss ikke inn i fristelse og fri oss fra det onde....")

Hvis dere vil nå et mål dere bevisst har satt dere, er den enkleste veien den direkte veien. Dere skal fokusere på hovedmålet og sette opp delmål underveis, slik at dere går etappe for etappe. Dere kan aldri hoppe over en etappe, fordi dere da bare må gå tilbake og utføre den på nytt. En etappe kan være kort eller lang. Erfaringen fra en etappe avgjør hvordan dere utfører oppgavene på den neste etappen. Skjel aldri til andre når dere staker ut deres livskurs. Det er bare én person som skal gå den veien dere staker ut: Dere selv. 

Men gjenskinnet og skyggene fra deres vei vil vises i andres omgivelser, på samme måte som andres solskinn og skygge vil falle inn over deres livsvei. De erfaringer dere høster underveis, er ikke bare til deres eget bruk. Dere skal bruke erfaringene i deres arbeid som Universets læremestre. Deres erfaringer er deres gave til menneskeheten, og skal spres i form av ord, handlinger eller bare ved å være den dere er. Ved å være den man er, setter man seg selv som eksempel for det man tror på og lever etter.

Den indre kommunikasjonen er et verktøy dere kan bruke i alle tenkelige situasjoner. Intet spørsmål er for lite eller for stort til å kunne stilles eller svares på. Men deres åndelige veiledere er opptatt av deres åndelige utvikling, og dere vil neppe få svar på neste ukes vinnertall på Lotto-kupongen. De åndelige veilederne fratar ikke menneskene læreprosessen. Det er læreprosessen som er det fundamentale. Når man når frem til målet man har satt seg, gjør man det på bakgrunn av de erfaringene man har gjort underveis. Erfaringene utgjør fundamentet man bygger sitt livs byggverk på. Slik skal byggverket vokse, sten for sten, erfaring for erfaring. Noen ganger kan det hende at en sten faller ut eller står ustødig. Når denne stenen er på plass, kan neste sten føyes til byggverket. Deres indre mentale og etterhvert skinnende slott eller tempel.

 

DRØMMER, TELEPATI OG CLAIRVOYANCE

Dere fører en kontinuerlig indre samtale med dere selv. Noen ganger snakker dere med det indre selv. Dere får svar også, det kan dere se på valgene dere har tatt og tar daglig. Alle valg dere foretar, er basert på en indre samtale med det indre selv. "Jeg skal sove på det" er et uttrykk dere ofte bruker, og det er akkurat det dere gjør. Dere sover på det. Forbausende mange ganger har dere våknet med et klarsyn som dere trodde var utenkelig dagen før, da et problem syntes uløselig. Deres "underbevissthet" ( eller egentlig høyere bevissthet) overtar regien når den fysiske kroppen sover, og kjører film for dere, der dere ser deres hverdagsliv i en større sammenheng.

Drømmer er en viktig del av den indre kommunikasjonen, men ikke alle drømmer bevisst like sterkt. Når dere lærer å tolke drømmene, har dere enda et godt hjelpemiddel i deres hverdag. Dere kan se mønsteret i deres liv og vite hva symbolene i drømmene representerer. Bruk noen minutter hver morgen til å tenke gjennom drømmene. Gjør dette før dere står opp, fordi drømmene og minnene fra drømmene er flyktige og forsvinner fort. Ofte husker dere ikke drømmene, men følelsen inne i dere sier hva de handlet om. Dere kommuniserer med andre mennesker også, på et ubevisst plan. Det foregår en samtale mellom deres Høyere Selv. Dere kan også snakke med et annet menneske ut fra deres Høyere Selv, og slik påpeke ting dere ikke har noen forutsetninger til å vite noe om. Dette skjer ofte intuitivt, for eksempel når dere møter et menneske i krise som dere skal hjelpe.

Etterpå undres dere: Hvor fikk jeg den visdommen fra? Visdommen er der, inne i dere, og kan hentes frem når som helst dere har bruk for den. Sa vi ikke at dere har hele "Universets bibliotek" (intuisjon og visdom) inne i dere? Det er en spennende reise man legger ut på når man begynner å utforske sitt indre univers. Det kreves mot også, fordi man må se på ting og kjenne på følelser som man ellers ville skåne seg for. Det kreves ærlighet overfor seg selv. På mange måter er det den modigste reisen et menneske kan gi seg ut på, fordi han der må konfronteres og utkjempe dueller med seg selv.

Hos oss romfolk foregår all kommunikasjon telepatisk. Slik unngår man misforståelser. Det er ikke tankene, men ordene som skaper kommunikasjonsproblemer. To personer kan snakke om den samme tingen, men fordi de bruker forskjellige ord og uttrykk, misforstår de hverandre. Et bevisst menneske vet at han skal lese mellom linjene og lytte til det som ikke blir sagt. Han skal lytte til hva som blir sagt, ikke hvordan det blir sagt. Språket er utviklet for at dere skal bruke det. Men kommunikasjon er mer enn ord. Kommunikasjon er også det som ikke blir sagt med ord. Det finnes kroppsspråk og ubevisst kommunikasjon. Den ubevisste kommunikasjonen foregår allerede mellom personers Høyere Selv, for eksempel når dere sover. Når dere sover, kan dere utføre arbeid gjennom de mer finfrekvente legemer, andre steder og i andre sfærer. Dere kan få undervisning eller sitte i "forhandlinger" med mennesker dere har uforløste relasjoner med.

Det er altså ikke alltid nødvendig å ta fysiske eller verbale konfrontasjoner med andre. Dere er så mye, mye mer enn den fysiske kroppen. Når dere lærer å bruke deres Høyere Selv som et redskap i deres utvikling og i deres hverdag, kan dere til og med løse et forhandlingsproblem før dere møter en forhandlingspartner fysisk. Dere kan be deres Høyere Selv om å ta kontakt med forhandlingspartnerens Høyere Selv, og når dere møtes, går forhandlingene unna uten større problemer fordi mange misforståelser allerede er ryddet av veien. Mange har en telepatisk kommunikasjon med hverandre, og man kan også bevisst trene opp sin telepatiske evne Menneskene opplever allerede visse telepatiske forbindelser, f.eks. mellom mor og barn. Dette er mer en instinktiv telepati knyttet til særlig solar-plexus chacraet.

Etterhvert blir kommunikasjonen knyttet mellom de høyere sentere/chakraer, og tilslutt flyter kommunikasjonen direkte på sjelsplanet, dvs. mellom hver sitt "høyere jeg". Dypest sett er disse "høyere jeg" allerede i enhet. Mange statssjefer - og diktatorer - har vært bevisst den åndelige dimensjonen og utnyttet disse mekanismene fullt ut i den ene eller andre retningen. Hitler var for eksempel meget bevisst mange åndelige fenomener som han utnyttet til fordel for seg selv, i den hensikt å skaffe seg makt. Men når man utnytter den åndelige verden i selvisk retning blir det å betegne for sort magi, i motsetning til hvit magi som trekker på de høyere verdeners hjelp i uselviskhetens prinsipp.

Tilbake til telepati. Dette har vært brukt så lenge mennesket har eksistert. I en telepatisk kommunikasjon overfører man tankesignaler til en annen person. Vi har tidligere forklart at tanker er en meget sterk form for energi, som man kan bruke til å skape sine omgivelser med. I og med at energier kan ta hvilken som helst form, kan mottakeren oppfatte signalene som ord, følelser eller bilder. Telepati og lignende mekanismer har vært misbrukt, blant annet av medisinmenn, sjamaner og "hekser". Svart magi er ikke bare fantasi, det er et meget kraftig virkemiddel. Men det er ikke vår oppgave å gi dere opplæring i slike ting. Når dere har redskaper inne i dere til å skape akkurat de omgivelsene dere vil uten å skade andre, hvorfor skulle dere så ta i bruk slike midler? Evnen til å se det de fleste andre ikke ser, se auraer, se inn i fremtiden eller lese andres tanker finnes i alle i større eller mindre grad. Når man bruker disse verktøyene på en bevisst måte, har man fine instrumenter som man kan bruke til å hjelpe andre med. Klarsynet i en eller annen form kommer gradvis tilbake til alle som åpner døren til Universet.

Det tredje øyet er et av de viktigste instrumentene dere har, og er ofte svært lite utviklet hos de fleste. Eller rettere sagt, dette viktige energipunktet ble blokkert da dere "falt" (mistet den kosmiske bevissthet eller-sanseevne) - og begynte å glemme. Det tredje øyet sitter i pannen og utgjør klarsynet eller fornemmelsen. Målet er at det tredje øyet og de andre innebygde kommunikasjonsverktøyene skal bli til ett verktøy som dere kan bruke i deres hverdagsliv. 

Alle kommunikasjonsverktøy har ett fast samlingspunkt i kroppen. Det er det samme punktet der dere skal samle alle fragmenter av dere selv, alle følelser, alle tanker, hele dere: Hjertet. Hvis dere noen ganger er i tvil og trenger svar, gå inn i deres hjerte. Den følelsen dere har i hjertet, kan aldri lyve, selv om ordene som kommer ut av munnen, sier noe annet. Øynene kan heller aldri lyve, de kalles for sjelens speil. Når det er lys i et par øyne, er det noen "hjemme". Når lyset mangler, tror andre at man er bortreist og tar seg ikke bryet med å banke på.

Slik kommuniserer dere med hele kroppen og sender kontinuerlig ut signaler som forteller hvem dere er. Hvordan dere oppfattes, avhenger av andres tolkeevne. Når tolkeevnen er snever, er det lett å plassere andre i båser. Kommunikasjonsverktøyene er utviklet for at dere skal kunne kommunisere på tvers av båsene og forstå hverandre selv om dere bruker forskjellige uttrykk. Noen ganger har dere kanskje behov for å ta en rask avgjørelse og har ikke tid til å ta en lengre diskusjon med deres Høyere Selv. Prøv dette: Hvis dere skal si Ja, be den høyre armen om å heve seg. Hvis dere skal si Nei, be den venstre armen om å heve seg. Dette praktiseres blant annet innenfor kinesiologi. Når dere stiller et spørsmål, forsøk å fange opp den første innskytelsen dere får. Den er som regel den riktige.

Poenget med denne beretningen er: Lær å kjenne dere selv, og innled et forhold til deres Høyere Selv og deres åndelige veiledere. Etter hvert vil dere betrakte dem som gode venner og støttespillere - de har jo alltid vært der og kjenner dere ut og inn. Enda senere vil dere oppdage at dere ikke lever atskilt fra dem og at de ikke er utenfor dere. De er inne i dere, og dere er en del av dem. Det er et livslangt kjærlighetsforhold.

(mer om drømmer, telepati osv, i en senere avdeling av boken).


VESENER PÅ ANDRE NATUR - OG FREKVENSPLAN

Som barn hørte dere historier og eventyr om troll, feer og nisser. Det fantes en god fe man kunne kalle på og få tre ønsker oppfylt. Kanskje så dere dem som barn også? Etter hvert ble minnene mer og mer diffuse for til slutt å bli til vakre barndomsminner. Kanskje kjenner dere noe vagt inne i dere når dere som voksne ferdes på deres barndoms stier. Kanskje kjenner dere en vemodig følelse av noe verdifullt dere hadde, og som dere mistet et eller annet sted underveis. Dere mistet aldri noe. Men deres venner, feene, nissene og trollene "ble usynlige" for dere, når den logiske intelligens ble dominerende i tankene. Men de vil igjen bli realiteter når dere lærer og ser at livet finnes på mange bølgelengder i uendelige variasjoner av kropper. På et tidspunkt vil dere igjen være rede til å kommunisere med disse fra barndommen mystiske vesener. De venter på dere og er like virkelige som dere er.

Mange kan se dem allerede. Det finnes jo dem som har evnen til å se inn i andre dimensjoner, der trollene og alle de andre lever. Devaene - naturens engler - har tatt vare på naturen for dere. I tusener på tusener av år har dere berøvet og utplyndret Moder Jord for ressurser. Nå blir dere bedt om å hjelpe Henne gjennom fødsels-prosessen for å bli fri. Dere skal overta stafettpinnen fra devaene og rense naturen og dere selv. (Deva = sanskrit; betyr engel, dvs. vesen som lever i en mer høyfrekvent og derav fysisk usynlig kropp). Moder Jord kan ikke ta i mot flere angrep i form av kriger, utplyndringer og forurensning. Forstå at dere ikke lever atskilt fra Henne. Når dere har lært å ta vare på naturen, vil dere igjen få tilgang til barndommens hemmeligheter, som bare venter på å synliggjøre seg for dere.

 

HVALENE OG DELFINENE

Hvalene og delfinene har til alle tider vært sonarer for kosmisk energi. De er meget mottakelige og har mottatt og jordet energier som har vært livsnødvendige for Jorden. I deres informasjonsbanker er lagret historier om menneskenes og Jordens evolusjon fra dere kom hit som stjernestøv. De avslutter nå sin oppgave for Jorden, disse praktfulle dyrene. Som devaene, overlater de også sin oppgave til menneskene. Det finnes mennesker som kan stille inn på hvalenes og delfinenes radiobølger og motta telepatiske instruksjoner og historier. Jordens historie er lagret i menneskenes og dyrenes kunnskapsbanker, i naturen og i krystaller. Tiden er inne til å ta frem igjen kunnskapene, for nå skal en utviklingssyklus avsluttes, og dere kan begynne å skrive en ny skapelseshistorie.

Hvalene og delfinene er "trette" nå. De vil Hjem til sin egen sfære og forenes med sine gruppesjeler. Det er ingen tilfeldighet at så mange av dem begår "selvmord" ved å strande. Det er heller ingen tilfeldighet at det er så stor motstand mot nedslaktingen av hvalene. Innerst inne vet dere at hvalene er noen helt spesielle skapninger. Hvalen har alltid vært nært tilknyttet menneskene, og mange føler at det er dem selv som angripes når hvalene fanges. Delfinen har helbredende energier. Delfinens lek med mennesker er dens måte å rense menneskenes hjertechakra på. Den fremkaller latter og kjærlighet, er medfølende og har et utrolig godt utviklet kommunikasjonssystem.(Vil man lese mer om kontakt mellom delfiner og mennesker, kan man lese Den Evige Livsspiral av Birgit Klein og Gaven fra stjernene av Lennart Lidfors.)

 

RESPEKT OG KJÆRLIGHET TIL MODER JORD OG HENNES YRENDE LIV

Idet hele tatt opplever dere en stadig sterkere beskyttelsestrang overfor naturen og Moder Jord. Dere har begynt å ta ansvar og returnere til Henne det som Hennes er. Dere har begynt å forstå at dere lever i symbiose med naturen og alt som eksisterer. Når dere går ute i naturen neste gang, send en god tanke til trær, planter og dyreliv. Det er mye eterisk energi i store trær. Naturen liker også at er det er pent og ryddig rundt, og forfaller når omgivelsene er likegyldige. Men det er en ting selv de mest robuste trær ikke kan tåle stort lenger: Forurensning. Grensen for hvor mye mer forurensning naturen kan akseptere, er nådd. Når Jordens lunger, skogene, er utplyndret, fjernes selve Jordens naturlige oksygen-skapelse og hvordan skal dere da puste?

Likevel er der en annen side: Mangt skal forandres på Jorden, blant annet vegetasjonen og dyreliv. Mange av trærne og plantene som har tjent Jorden trofast så lenge, skal overlate sin plass til andre, nye planter og vekster, som er mer tilpasset klodens nye liv. Samtidig har avskogingen den funksjon at når jungelene ødelegges, så fjernes livsgrunnlaget for de mest drepende dyrearter, som skal erstattes av ikke-drepende eller fredelige arter, i den nye tidsalderen der Jorden forlater Det Drepende Prinsipps utviklingssone. Når Jorden blir halveterisk (som kun er en betegnelse for et visst nivå på frekvens-skalaen) - vil livet bli lettere og enklere, og meget få vil lengte tilbake til fortidens tunge kampsone.

 

KOSMISK ØKOLOGI

Den økologiske tankegangen har grepet om seg på alle kanter. Bevaring av naturen og miljøet, dere selv innbefattet, bør stå øverst på dagsordenen i alle familier og alle regjeringer. I dag ser vi at det er de unge som lærer sine foreldre å leve sunt og ikke forurense. Det er et godt tegn! Miljøproblematikken kommer inn overalt der det er ungdommer. Det har blitt en naturlig del av undervisningen innenfor mange fagområder. Når Jorden renses, renses dere. Det viktigste rensemiddelet er vannet. Derfor vil dere oppleve flodbølger og oversvømmelser som vil legge større landområder under vann.(på hele 90 -tallet har store oversvømmelser verden rundt vist at dette var en korrekt informasjon. Utg.anm.)

Isfjell kan rense store havområder. Men dere må selv hjelpe til. Det hjelper lite at naturens egne mekanismer arbeider på overtid hvis dere fortsetter å forurense. Dere må spille på lag med naturen. Vi ville så gjerne vist dere et bilde av hvordan vi ser Jorden fra vår posisjon. Vi ser Jorden og alle som bor der, som en celle som akkurat nå gisper etter luft. Overalt er det satt inn krefter som er med på å hjelpe Jorden gjennom fødselen inn i den nye tiden: Naturånder, devaer, brødre og søstre fra andre verdener og mange, mange på Jorden. Men vi trenger enda flere som kan hjelpe Jorden gjennom den avgjørende fasen, slik at fødselen blir skånsom - både for Henne og for dere. Og som alltid starter ikke utviklingen hos naboen eller i et annet land. Den starter inne i hver og en av dere.

Kjære venner, vi vil så gjerne ha et åpent samarbeid med dere. Vi vil så gjerne få dere til å tro på at det er millioner av bevisstheter som støtter dere i den prosessen dere går gjennom. Neste gang dere ser opp mot stjernehimmelen, forestill dere en lysarmada som har slått ring rundt Jorden. Når så mange frivillig bistår dere i denne prosessen, er det fordi vi bryr oss om dere og vil at dere skal returnere til det bevissthetsnivået der dere hører hjemme. Når så mange bryr seg om dere, ønsker vi at flere av dere også våkner og tar ansvaret for egen utvikling. Dette ansvarsforhold har vi ikke uten videre anledning til å gripe inn i . Men vi kan fortelle dere en ting: Dere er ikke alene, og med aktiv bruk av bønn/påkallelse kan vi hjelpe dere med mental kraft til å komme igjennom det læreprogram som livet på Jorden skal undervise dere i.

 

 

AVSLUTTENDE ORD

Den gruppen vi tilhører, er medlemmer i en stjerneflåte som er en del av Ashtar-kommandoen, og vi samarbeider med den Intergalaktiske Konfederasjonen. Vi har høy integritet og erfaringer fra misjoner der mennesker er evakuert fra sine planeter på grunn av utslettelser og kosmisk stråling, og fra misjoner på Jorden hvor vi stadig er kalt tilbake for å informere og ta vare på verdifull visdom og kunnskaper for ettertiden. Vi har kommet tilbake i viktige overgangsfaser i Jordens historie, men vi ble aldri en del av Jordens inkarnasjonssyklus.(Mange "stjernemennesker" blitt "fanget" på jorden/jorddimensjonen ved at de karmisk har forgrepet seg ovenfor mennesker og kulturer under sine besøk, og har derfor måttet ta utallige inkarnasjoner her for å nøytralisere denne karma)

Vi var blant annet med på evakueringen av Atlantis da landet gikk under, og vi var her i inkakulturens sluttfase og under katartiden. Dette er vårt siste oppdrag for Jorden. Når Jorden er forankret i de nye energiene, har vi avsluttet vår oppgave. Vi kan da fortsette til andre dimensjoner. Samtidig som Jorden løftes til nye dimensjoner, løftes en annen del av Universet til enda høyere dimensjoner eller oktaver av lys, der form og masse dypest sett ikke eksisterer. Mange gamle sjeler, både på Jorden og andre steder, vil velge å dra dit. Utviklingen vil ikke avsluttes, og mange vil fortsette som åndelige lærere fra sin nye verden. Vi representerer en stabiliserende energi, og som "lyskrigere" har vi stadig vært i kamp med de negative kosmiske energiene. Ashtar-kommandoen og den Intergalaktiske Konfederasjonen har gang på gang grepet inn og stoppet disse energiene og vil gjøre det igjen hvis det blir nødvendig.

Vi har tidligere fortalt at Nostradamus' og andres profetier ikke lenger har gyldighet og skal derfor ikke gis næring i form av tankeenergi. Mange profetier ble gitt ut fra at forutsetningene var slik eller sånn. Men dere kan endre forutsetningene når som helst, og det har dere allerede gjort. Den kollektive bevisstheten er nå så høy at det ikke lenger er behov for en altødeleggende atomkrig. Dere vil ikke være kvitt alle regionale kriger med en gang - men også der vil dere se at lyset er på vei inn - fordi alt som er negativt må opp til overflaten for å renses ut av Jordens aura en gang for alle. Det skjer stadig vekk naturkatastrofer, og disse er nødvendige virkninger i frekvenshevingen.

Orkanene og vindene, flodbølgene og senere vulkan-utbrudd kommer så spredt og skånsomt som mulig, nettopp fordi dere har hevet den kollektive bevisstheten. De er justeringer av Jordens energier. Når flodbølgene kommer, vil menneskene få tid til å flytte. Dere greier ikke å gå gjennom den endelige separasjonen uten en viss grad av ødeleggelse. Men gjør ødeleggelsene så små som mulig ved å heve deres bevissthet og ved å la være å gi tankeenergi til det negative. Det er mange som allerede kjenner til de nye energiene og den nye teknologien som skal tas i bruk, og det er ikke uventet at noen vil forsøke å misbruke dem. Mange gjorde det allerede på Atlantis. På mange måter er det Atlantis som utspiller seg om igjen, men denne gangen skal de lyse krefter vinne!

Det finnes mange muligheter på Jorden til å lage altødeleggende våpen og verktøy som kan brukes til å overta verdensherredømmet. Men husk at dere også er underlagt de universelle lovene. Det er mange ting vi ikke kan gjøre for å stoppe mye av deres galskap, men to ting vil vi stoppe: Atomkrig og andre grove utløsninger. Det ville ha ringvirkninger på så mange områder - ikke bare på Jorden - at det aldri ville bli tillatt. Utviklingen på Jorden er endret så drastisk de siste årene, og utviklingen bare fortsetter i positiv retning. Derfor: Erkjenn de mørke energiene, men ikke gi tankenæring til dem, og bekjemp dem med det mest effektive middel: Kjærlighet forståelse og toleranse.

 

GALAKTISK INFORMASJONS SERVICE og

"en alternativ kosmologi"

I denne del av boken vil vi se nærmere på en norsk informasjons-kanal - Tore Alfstad - som har kommet med vesentlig ny og banebrytende informasjon på det kosmisk/tekniske område.

T.A. som er født sist på 50-tallet, hadde allerede som barn en viss kontakt "til sine", dvs. særlige romfolk som nå også er i Jordens nærhet som "kosmiske fødselshjelpere". Men det er først og fremst siden 80-tallet at T.A. har mottatt den vesentlige informasjonen telepatisk.

Mange er skeptiske til menneskers påståtte kontakt til andre verdener på denne indirekte eller usynlige måte, og den eneste mulige metode til å bedømme et slikt materiale, er å vurdere det logisk og intuitivt. Logisk ved at det er i samsvar og utfyllende til annet "tilsvarende" materiale. Og intuitivt ved at man i sitt indre "vet" at det er i tråd med sannheten. Eller motsatt - at det ikke er det. Og i dette omfattende stoff har utgiver funnet så mye interessant materiale, at det føles som "en plikt" å opplyse om dette omfattende informasjons-materiales eksistens, uten at jeg av den grunn kan gå god for sannhetsgehalten i alt. Det må den enkelte selv finne ut av.

Selv om Tore Alfstad var godt teknisk skolert og utdannet (elektro-ingeniør), hadde han ingen innsikt eller særlige studier av den "åndelige" litteratur bak seg, når den intensiverte telepatiske informasjon kom i gang sist på 70-tallet. Som med mange andre som har bidratt med banebrytende åndelig informasjon, var hans tanker ikke forhåndprogrammerte av andre særlige bøker. (F.eks. var Martinus tilsvarende åndelig ubelest før sin kosmiske innvielse).

Deler av stoffet er kommet ut som bok med tittelen EN ALTERNATIV KOSMOLOGI, og ellers som tekst/bilde CD. På Internett er det så mye stoff på "UFO-fronten" at det lett drukner i mengden, og derfor vil utgiver her trekke dette følgende frem i denne bok, hvor ideen har vært å samle flere personers "kosmiske innsikt". Men merk vennligst at de mange illustrasjoner til stoffet her, må søkes i overnevnte bok eller på CD'n, dersom man vil ha det i farger.

 

BESKRIVELSER AV UNIVERSETS DIMENSJONER OG ENERGIPLAN

Informasjonen i En Alternativ Kosmologi er utvalgt stoff fra Galaktisk Informasjons Service, og i 2.kapittel beskrives Universet sett i et bølgemessig perspektiv, hvor informasjonen ble mottatt allerede i -79. Kapittelet beskriver de forskjellige energiplan som liggende "over" hverandre som i en vertikal radiofrekvens-skala, i det som er kalt den ergoniske akse.

Energiplan 1 er blant andre den fysiske verden vi lever i, og blir i boken forkortet "humpnap" som er en forkortelse for human physical nature plane.

Energiplan 2 er energiplanet over humpnap, og dette inkluderer de naturplan/frekvensplan som hører til det høyere eteriske, og opp til det astrale mellomnivå. Og i følge boken er det reaksjonene som foregår der, som gir opphavet til elektrisitet, magnetisme og tyngdekraft - som vi "bruker" her i vår verden (energiplan1).

Den ukjente magnetiske kraft som trekker i "ønskekvister" - et redskap man i århundrer har brukt for å finne vannårer i jorden - tilhører også energiplan 2, sies det også. De mikropartikler - fotonene- som vitenskapen nå har oppdaget- beskrives å være de "hurtigste" partikler på energiplan 1- tilsvarende lysets "partikler".

Kapittel 3 tar for seg universets andre dimensjoner, og her beskrives nærmere de forskjellige hovedplan og underplan eller naturplan. Et bilde på dette kan gis der vi tenker oss et 7 etasjers hus, hvor det er mange rom i hver etasje. De forskjellige rom på hver etasje er dog usynlige for hverandre, (symb. at de innehar forskjellig "mikroidisk fasthet/tetthet" -se senere), og de overliggende etasjeplan er tilsvarende utenfor sansenes rekkevidde, (symb.ved at de ligger - på senere benevnte -"prubunsiske" plan- eller frekvensplan). 

Vi er på 1. etasje og kun enkelte personer med utvidede sanser - de såkalte klarsynte / clairvoyante - aner andre rom og hører kanskje svake "stemmer fra etasjen over". Enkelte føler ( de som "tror") at det må være noen "over dem", mens andre er så fokusert på å studere rommets mange detaljer, at de til slutt mener at dette rommet er det eneste som eksisterer. Kun de som kan "se" huset utenfra i sin helhet - kan se, og slik forstå, hvordan alt henger sammen.

Vi sitere videre følgende fra boken som her går inn i atomfysikkens verden og "trekker frem" mikropartikler som fysikerne enda ikke har oppdaget:

.........det er flere vesener på Jorden som står høyere på utviklingsstigen enn menneskene. Disse vesener befinner seg i parallelle plan på Jorden, men disse plans natur er ofte usynlige for hverandre. For å få med det meste av naturen på Jorden må en i tillegg til de dimensjoner som er akseptert av den ortodokse vitenskap (høyde, lengde, bredde og tid), legge til ytterlige 2 dimensjoner, nemlig energidimensjonen, og mikroidisk fasthet. Mikroidisk fasthet (prubunsisk) går på den uatomalske partikkel mikroiden som er den minste grunnpartikkel i universet, og som det i vårt univers finnes 7 hovedgrupper av.(Det må her innskytes at dette er en partikkel som atomvitenskapen enda ikke har oppdaget. Utg.anm.)

På grunn av dette kan det finnes opptil 7 parallelle fysiske plan på samme geografiske sted. Flere av disse planene er direkte eller indirekte bundet av den samme tidsdimensjon som vår. På kjemisk og kjernefysisk nivå er det ingen interaksjon mellom de forskjellige prubunsiske plan. De er derfor usynlige for hverandre. Ser en på den femte dimensjonen (energidimensjonen) utgjør denne også en koordinat for parallell natur (engonisk).

........både astralplanet og det eteriske plan er like "fysiske" som det fysiske plan sett fra hyperrommet. Hyperrommet er det rom som inneholder alle dimensjoner sett under ett. Ved hjelp av visse metoder er det mulig for vesener fra den usynlige del av naturen å bli synlige. Dette er opphav til flere legender og myter om andre vesener. Disse vesener er like virkelige som oss, og er ikke fantasibilder slik mange psykologer vil ha de til å være. Den eneste forskjellen er at de består av andre elementærpartikler med en forskjellig frekvens og eventuelt forskjellig mikroidisk fasthet enn våre

Det er slik at selv jordmenneskene består av flere typer engoniske elementærpartikler enn de fysiske. Mennesket har en kropp på hvert engoniske naturplan, det vil si en eterisk kropp, en astral kropp osv. Når den fysiske kropp dør, blir bevisstheten automatisk overført til den kroppen vedkommende har på det engoniske naturplan over. Det er slik at selv om den fysiske kropp er intakt og i full orden, kan bevisstheten under visse omstendigheter overføres til det engoniske naturplan over. Personen vil da se å høre denne naturen som er forskjellig fra den fysiske. Dette blir betegnet som hallusinasjoner av den ortodokse psykologi.

........vesener som lever i naturplanet under oss, vil være mere grove og primitive (f.eks. troll) enn vesenene på vårt naturplan, og vesenene som lever i planet over kan være mere sofistikerte og finere (penere) enn vesenene i vårt naturplan. Vi har en skala til, nemlig den som utgjør dimensjonen mikroidisk fasthet (prubunsiske dimensjon). På denne skalaen ligger det også naturplan, men disse ligger i linje ut fra vårt plan på samme engoniske nivå.

Hvis en ser på disse naturplan ut fra humpnap er mangfoldet i elementer det samme som humpnap, men formene på naturen kan være helt forskjellig. Hvis vi går opp når det gjelder engonisk nivå, vil vi 90 grader ut fra den høyere natur her ha en tilsvarende skala med tilsvarende mangfoldighetsfaktor, men med et annet forminnhold langs den prubunsiske akse. Det vil også forekomme naturplan i mellomrommene på skalaene via kryssende koordinater. Den fulle oversikt over de forskjellige naturplan på Jorden kan ses på som en kvadratisk flate, hvor høyden utgjøres av energidimensjonen (engonisk) og bredden av dimensjonen mikroidisk fasthet (prubunsisk). Naturplanene utgjør runde prikker på denne flaten.

 

DE INTERSTELLARE FORBINDELSESLINJER VIA PYRAMIDENE, ETC.

I kapittel 4 beskrives noe som benevnes de naturlige interstellare forbindelseslinjer.

Her kommer man inn på de makrokosmiske energilinjer som stjernene er bundet sammen med, eller kanskje er det makrokosmiske "samtalelinjer"? Det går klart frem at Sirius-stjernen utgjør et viktig system for Jordens vedkomne. Dette er jo også beskrevet i den omfattende teosofiske litteratur fra Alice Bailey, som også er telepatisk overført. Men kildene til hennes informasjoner var forskjellige mestere - særlig mesteren D.K.- som primært befinner seg i klodens høyere verdener. Men her fra kapittel 4; de naturlige interstellare forbindelseslinjer :

.........stjernesystemet Sirius er et kommunikasjonsmessig knutepunkt for vår del av galaksen. Siriushierarkiet har blant annet et overordnet ansvar for utviklingen i vårt solsystem. I Desember hvert år passerer Jorden gjennom kommunikasjonslinjen mellom Solen og Sirius. Ved hjelp av visse metoder er det da mulig å oppnå forbindelse med Sirius-systemet. Keopspyramiden var en stor antenne som kunne sende og motta bølger på høyere energiplan enn vårt. Den kan sammenlignes med en stor parabolantenne på vårt energiplan. Denne var i sin tid laget slik at kommunikasjonslinjen mellom Sirius og Solen, passerte rett igjennom pyramidens topp en gang i året. Energien fra kommunikasjonslinjen ble da fortettet i kongekammeret. Hvis en person da befant seg her, ville vedkommende bli hevet til en høyere tilstand på grunn av den intense energien. Vedkommende ville da mentalt komme i forbindelse med Sirius. Det var mulig å utveksle individer mellom Sirius og Jorden i denne perioden. Dette gjelder alle legemer. Men helst fra eterisk legeme og oppover.

Det er med delvis viten om dette at de egyptiske konger muligens ble plassert i pyramiden kort tid etter sin død. De håpet da og kunne bli overført til Sirius, og på den måten unngå å bli gjenfødt på Jorden. I dag er imidlertid geologiske forhold og historiske land-forandringer gjort at kommunikasjonslinjen ikke passerer gjennom Keopspyramidens topp. Pyramiden kan derfor ikke brukes på samme måte som før. I tillegg har pyramiden forflyttet seg i forhold til Jordens magnetfelt.I dag passerer kommunikasjonslinjen noe syd for ekvator, rett over Titicaca-sjøen. Under denne sjøen ligger en av de viktigste basene for utenomjordisk virksomhet på jorden i dag ("UFO base").

Det er mulig at det i dag forekommer utvekslinger av mannskaper via kommunikasjons-linjen til Sirius. Disse utvekslingene kan foregå ved hjelp av en materiesender (teleportør) som bruker linjen en gang i året. En kan tenke seg at både Jorden og en planet i Sirius-systemet kommer inn i kommunikasjonslinjen på likt. På Siriusplaneten kan det befinne seg en pyramide med samme høyde som Keops. Det viser seg at en pyramide sender ut bølger med dobbelt bølgelengde av pyramidens høyde. Disse bølgene ligger på et høyere energiplan enn vårt og går derfor raskere enn lyset. Det er å anta at den maksimale kommunikasjon ble oppnådd i det spissene på de to pyramider pekte mot hverandre. Det er idag mulig å erstatte pyramidesystemet med en annen teknologi som krever mindre plass, men som har samme funksjon.

 


Mange har kanskje lurt på hvordan astrologien virker, hvis de da overhodet har hatt noen tillit til de moderne fortolkere av denne eldgamle lære, som sier at stjernene påvirker livet på Jorda.

Dette berøres noe senere i samme kapittel :

.......sett fra en total engonisk synsvinkel vil en planet sende ut en rekke bølgemønstre på flere forskjellige energiplan. Læren om astrologi har sin opprinnelse i dette. Fra humpnap vil en se bare de elektromagnetiske og gravitasjonsmessige interaksjoner, slik at de ortodokse mener at planetenes posisjoner har en alt for svak innvirkning til at det skulle ha betydning. Går en opp på energiplan 2, vil innflytelses-signalene fra de andre planetene i solsystemet være betydelig sterkere. Bølger sendt ut fra andre og tredje energiplan, virker direkte på menneskenes astral-legemer som igjen har stor betydning for disse menneskenes følelser og humør.

I det barnet fødes og dets aura blir manifestert utenfor morens, vil det samlede bølgemønster fra andre og tredje energiplan treffe dets astrallegeme, og det totale planetære frekvensbilde i dette øyeblikk vil derfor ha betydning for den første innpregningen barnet får. Dette totale frekvensbilde vil variere blant annet med planetenes stilling i forhold til hverandre. Astrologien ble skapt av personer som viste hvordan bølgemønstret skulle være for at astrallegemet skulle bli følsomt for visse typer følelser osv. 

De fant så ut hvordan planetene skulle stå i forhold til hverandre, for at de rette bølgemønstre skulle dannes. Det er slik at barnets posisjon på jordoverflaten i forhold til astralplanet lokale bølgekilder også har en stor betydning i pregingen av dets grunnleggende mønster. Erfaringer fra tidligere liv vil ha størst betydning i dannelse av personligheten.

 


Åndsvitenskapen lærer at galaksen er et levende vesen, men den beskriver ikke så detaljert de rent psyko-fysiske funksjoner hos dette kjempevesen. Dette finnes det dog opplysninger om i stoffet som har kommet gjennom Tore Alfstad. Vi kan bl.a. lese følgende under overskriften:

 

De Galaktiske minnebanker

Galaksen er egentlig et levende vesen som består av 100 milliarder stjerner (solsystemer), hvor et solsystem utgjør en galaktisk celle. De svarte og hvite hull virker som chakraer som er med på og sørge for tidsuavhengig metabolisme i det galaktiske legeme, samt som underchakra (akupunktur punkter) i det galaktiske legeme. Hullet i galaksens sentrum virker på samme måte som menneskets kronechakra og kommuniserer deler av galaksens tankevirksomhet med et høyere plan. Galaksen har en 7 dimensjonal struktur. Det bilde vi oppfatter av galaksen i humpnap er bare et utsnitt av dens totale struktur (på samme måte som et PET scanningsbilde 1 bare er et utsnitt av det menneskelige legeme). Resten av galaksens fysiske materie befinner seg på forskjellige steder langs den sjette dimensjonskoordinat (prubunsiske) og er derfor usynlig for folk i humpnap.

Mennesket er et uavhengig vesen, som har som sin oppgave å sørge for at det ikke oppstår sykdom i det galaktiske legeme, på samme måte som forsvarscellene i din egen kropp. Dette skal menneske gjøre på alle plan det er bevist.(Følelsesmessig/tankemessig osv). Galaksen som vesen kan kommunisere telepatisk med menneske blant annet via visse astronomiske legemer som kalles krystalliske hvite dverger. Dette er ikke annet enn gigantiske hjerner/hukommelsesbanker i galaksen. Alle disse står igjen i forbindelse med hverandre, og utgjør en del av galaksens fysiske hjerne. Her virker atomkjernene som hjerneceller og forskjellige frie elektronkonstellasjoner som transmittersubstanser. Andre stjernetyper kan virke som andre deler i den galaktiske hjerne. For eksempel virker pulsarene her som klokkegeneratorer for visse frekvenser som det galaktiske legeme må ha.

Noe senere berøres funksjonen til de hvite dvergstjerner som også sies å utgjøre vitale deler i galaksens fysiske hjerne - "den kosmiske computer":

Den "kosmiske computers" primære funksjon er å opprettholde og balansere den fysiske strukturen i verdensrommet. Computeren virker som bindeledd mellom det fysiske plan og den åndelige dimensjon som styrer verdensrommets strukturer. Rent fysisk utgjøres denne computeren av forskjellige spesielle himmel-legemer som er plassert rundt i galaksene på en bestemt måte, samt av krystallinske strukturer på de forskjellige planeter. En viktig struktur her er hvite dvergstjerner som er og blir omdannet til gigantiske krystaller av karbon (Diamant) og til krystaller laget av andre grunnstoffer som for eksempel Silisiumdioksyd.

Disse diamanter virker som en del av galaksens fysiske hjerne. En annen del av denne mekanismen er pulsarene, som formidler synkroniserings impulser til de forskjellige undercomputere slik at det hele blir synkronisert til en helhet. Det er også andre himmel-legemer som utgjør komponenter her. Uten denne mekanismen ville ikke galaksen ha fungert. .......vesener på de høyerestående planeter behøver ikke gå på skole på samme måte som her på jorden. Vil de ha kunnskap om et bestemt emne, kan de meditere på den kosmiske computer og dermed hente den kunnskapen de trenger direkte fra denne.

 

ENERGIOVERFØRING MELLOM DIMENSJONENE

Kapittel 5 har tittelen ITM - isoteknisk transformasjon - som berører en helt ny og grensesprengende atomfysikk. Utgiver er av overbevisning om at stoffet her berører kilden til fremtidens energiforsyning til Jordens fysiske plan. Men dette er metoder som ikke i detalj vil komme frem før den rådende maktstruktur - økonomisk og militær - er forandret i harmoni med de kosmiske lover som bygger på harmoni, giverprinsippet og uselvisk kjærlighet.

Her følger et utdrag fra kapittel 5:

Loven for energiplan er som følger: STYRENDE KREFTER- "NATURLOVER" - I ET ENERGIPLAN, SKYLDES REAKSJONER MELLOM PARTIKLENE I DET OVERLIGGENDE ENERGIPLAN. Dette innebærer at manipulering i det overliggende energiplan, kan forandre naturlovene i det underliggende energiplan. Loven om energiens bevarelse gjelder bare innen for hvert energiplan VED TRANSFORMASJONER MELLOM FORSKJELLIGE ENERGIPLAN, GJELDER IKKE DENNE LOVEN. Dette innebærer at en med liten energi i energiplan 2, kan skape en maksimal energi i energiplan 1. Den maksimale energifaktor for energiplan 1 avgjøres av hvor mange fotoner det er plass til, for eksempel pr. kubikk millimeter.

Senere i samme kapittel:

En eneste ITM kraftstasjon kan være kraftig nok til å erstatte alle elektriske kraftstasjoner som i dag finnes på Jorden. ITM er den kraftigste metoden for energiproduksjon i humpnap(vår dimensjon). Den er atomkraften langt overlegen. ITM er egentlig et prinsipp og ikke en energikilde. Ved hjelp av ITM er det mulig å gjøre flere ting som en med konvensjonell energi vanskelig kan utføre. For eksempel materiesending (teleportering), tredimensjonal kopiering, tidsreiser, oppheving av tyngdekraften, osv. Av de fra humpnap observerbare objekter i verdensrommet, er det til nå bare kvasarene som kan få sin energi direkte fra ITM. Det objekt som kalle for et sort hull er også en ITM sone

. Det som havner inn i hullet blir transformert opp på energiplan 2. Gravitonene til den materien som blir tatt av det sorte hullet blir liggende som en sky rundt dette, og noen stråler ut i rommet. Sett fra de øvre eteriske naturplan, vil et sort hull se ut som en strålende stjerne, da en på disse naturplan kan oppfatte tyngdekraften som lys. Det lyset vi oppfatter, opplever de der som noe som kan minne om vann. Det sorte hull dannes da den gravitelle feltstyrker passerer en hvis kritisk verdi. På samme måte får vi dannet ITM soner ved elektriske og magnetiske feltstyrker over en kritisk grense. Et kulelyn er et resultat av at den elektriske feltstyrke har dannet en kortvarig ITM sone. Noe av luften (materien på energiplan 1 i det aktuelle området), har så blitt suget inn i sonen og derved opp på energiplan 2. Kulelynet er et resultat at materien bare delvis har greid denne transformasjons-prosessen, og materien faller derfor tilbake til energiplan 1 etter en hvis tid. Det blir da frigjort store mengder elektroner. ITM soner kan også forekomme i skypumper av en kategori som kalles tordenværspumper. En tordenværspumpe kan være en port gjennom hyper-rommet til andre naturplan.

ITM kan altså dannes ved kritisk stor tyngdekraft. Sonen kalles her et sort hull. Utgiver kan også legge til at stoffet også belyser krystallenes evne til å transformere energi - fra de høyere dimensjoner, og ned til den såkalte fysiske dimensjon. Krystallenes multidimensjonale egenskaper er også belyst i boka "Gennem Forhenget", som det i andre sammenhenger refereres fra senere her.(se side 221). Så langt fra dette kapittel.


I kapittel 6 gis en beskrivelse av superuniverset og dets utvikling, dvs. det makrokosmiske "kjempevesen", hvori hele vårt sanselige univers med dets milliarder av galakser, kun utgjør et organ, og hvor hele melkevei-galaksen utgjør en enkelt celle. En klar vinternatt kan vi med det blotte øye se noen få tusen stjerner som i virkeligheten er fjerne soler, men dette en kun en mikroskopisk andel av vår Melkevei-galakses ca. hundre milliarder av stjerner eller soler. Og dette utgjør igjen etter den åndelige vitenskaps forklaringer, altså kun en celle i selve super-universet. Ja, disse størrelser i tall og utstrekning overgår langt jordmenneskets normale sanse-horisont, og det er heller ingen forutsetning for åndelig utvikling, at man skal forstå disse makrokosmiske systemers oppbyggning. Men de som vil søke i disse gigant-systemers struktur, kan altså selv lete etter svar i bl.a. den refererte bok. Bortsett fra Martinus' forklaringer på spiralkretsløpet, er dette den eneste kilde som utgiver kjenner til, som gir en logisk forklaring på vårt makrokosmos' struktur.

 

TELEPATI OG CLAIRVOYANCE

Kapitelene 7-8-9 tar opp de psykiske emner; kjent som telepati, psykokinese og clairvoyance. For alle disse gjelder det at deres funksjon er knyttet til de overliggende energiplan, eller de såkalte åndelige verdener. Det finnes mange telepatiformer - en for hvert energiplan eller for hvert enkelt av de finstofflige legemer, som hvert egentlig kun er bestemte energi- eller bølgemønstere. For hvert av de 6 finstofflige legemer finnes det "koplings-punkter" i det grovstofflige legeme (kroppen), via de såkalte chakra-punkter. For telepati knyttet til astral- eller følelseslegemet kan vi lese:

..........informasjonen overføres mellom personenes astrallegemer. Det er her snakk om 2 overføringsformer. Den ene av disse overføringsformene overfører primært følelser. Den andre overfører primært språkmodulerte tankeformer. Rekkevidden ved disse telepatiformer er ca 5 lysår. Overføringshastigheten er kvadratet av lyshastigheten. Informasjonen overføres som transversale bølger på energiplan 2. Disse bølgene setter en persons astrallegeme i svingninger. Disse vibrasjonene oppfattes av astrallegemet på en måte som kan sammenlignes med hvordan det fysiske legemet oppfatter lydbølger. Disse vibrasjonene blir så registrert i bestemte strukturer i astrallegemet hvoretter de overføres til den astrale hjerne. For at de skal kunne registreres på det fysiske plan, må informasjonen overføres fra astrallegemet via chakrasystemet til det fysiske legemet. Det må så være en kobling i den fysiske hjerne for at denne informasjonen skal bli bevisst.

På det fysiske plan oppfattes oftest denne formen for telepati som lyd. En kan oppfatte dette som stemmer inne i hodet, fordi dette telepatiske nivå overfører språkbaserte tankeformer, og fordi astrallegemet oppfatter disse som lyd. Det som astrale vesener sier kan derfor høres av personen. En slik person har også evnen til å høre hva andre personer tenker, hvis disse personer tenker ved hjelp av ord. Den andre primære telepatiformen på dette nivået er følelsesoverføringer. Dette gir seg utslag i at en person kan føle når en annen person vedkommende har tilknytning til er i fare, selv om denne personen befinner seg langt unna. Har en person utviklet denne formen for telepati, kan en føle en annen persons smerte.

Overføring av følelser foregår ved en annen frekvens enn overføring av språkbaserte tankeformer. Overføring av følelser er mere utbredt enn overføring av språkbaserte tankeformer. Spesielt eneggede tvillinger har ofte denne evnen. For å bruke telepati bygget på språkbaserte tankeformer, må begge personer ha minst 1 talespråk felles. Denne telepatiform brukes ikke så ofte av romfolk. Det er også mulig å overføre bilder på dette nivået. Dette skjer ved en enda høyere frekvens enn den som overfører språkbaserte tankeformer. Bildene overføres ved en frekvens som oppfattes som lys på astralplanet. Billedoverføringen har ikke så lang rekkevidde som overføring av følelser og språkbaserte tankeformer. Overføring av følelser har størst rekkevidde ved dette nivået.

Senere berøres overføring via mentallegemet:

..........det neste nivået av telepati er det en kan kalle egentlig tankeoverføring. Denne overføringen foregår ved hjelp av bølger på energiplan 3 (som inkluderer mentalplanet eller visdomsriket som Martinus benevner det. Utg.anm.) Disse forplanter seg med lyshastigheten i fjerde potens. Her benyttes personenes mentallegemer som sender og mottaker. Rekkevidden for denne overføringen er ca 100 millioner lysår. Ved denne formen for telepati overføres kun tankeformer og bilder. Disse tankeformene overføres i sin originale tilstand. Det vil si at en person oppfatter meningen med disse uten å måtte konvertere dem til en språkbasert tankeform. Det er denne typen telepati romfolket primært benytter. Ved hjelp av denne typen telepati er det mulig for forskjellige vesener å forstå hverandre. Overføringshastigheten er mange ganger den som benyttes av språkbaserte tankeformer. Ved dette nivået er det f.eks. mulig å overføre meningsinnholdet i en bok på eksempelvis 1 minutt. Det vil kanskje ta over 1 time å forklare det samme ved hjelp av et språk. På dette nivået er det ikke mulig å bli plaget av negative astrale vesener under overføringen...........

Noe lenger ut:

..........for å bli åpen for telepati på energiplan 3, må en ha forbindelser igjennom chakrasystemet helt opp til mentalplanet. Både mentallegemet og astrallegemet må i tillegg ha koblinger i sine registreringsorganer som gjør det mulig å dekode telepatien. Den fysiske hjerne må ha tilleggs koblinger for mental telepati i tillegg til eksisterende koblinger for astral telepati. Ved hjelp av mental telepati kan en kommunisere med mennesker som har et språk en ikke skjønner. Ved astral telepati må en forstå språket til den andre for å kunne kommunisere. Flere romfolk har mental telepati som sin eneste kommunikasjonsmetode. Disse har da et skriftspråk som ikke tar utgangspunkt i verbale lyder, men i tankebilleder. Et slikt skriftspråk fremstår gjerne som et billed og symbolspråk som kan sammenlignes med kinesisk billedskrif

...... I det omfattende materiale som er presentert på internett-basen, finnes et rikholdig utvalg av slike symbolspråk, men de færreste har vel enda muligheten til å "dekode" språket til jordiske språk. Interstellar romfart Boken inneholder også et kapittel om Interstellar romfart og her berøres den grunnleggende teknologi og "kosmiske fysikk" som ligger til grunn for at det er mulig for våre høyere utviklede medvesener å kunne komme hit til vår jord med veiledning og hjelp. Det beskrives tre grunnleggende metoder som gjør det mulig å beherske de tilsynelatende uovervinnelige avstander som finnes mellom stjerner og galakser i verdensrommet.

Det er videre her forsøkt å lage et lite "sammendrag" av disse: En av metodene går ut på å bygge romskip med frekvens-kontrollerende spoler som hever både skipet og mannskap opp på energiplan 2 eller evt. helt opp til plan 3. På disse "åndelige" nivåer av materie-frekvens overføres så skipet med mannskap helt utenfor det fysiske plans begrensninger. Dersom man f.eks. ønsker å reise mellom Pleiadene og Jorden og kun har skip av kategori "romfergen", som altså kun kan bevege seg i de nedre hastighets-områder på energiplan 1, vil reiseavstanden på 500 lysår ta adskillige årtusen. Man ville komme frem i død tilstand. Har man derimot skip som kan heves opp til energiplan 2, vil reisetiden kun dreie seg om noen - ca.7 - dager. På plan 3 dreier seg selve "overføringen" kun om mikrosekunder!

Når man kommer frem, senkes skipets frekvens dersom man vil "ned" på det fysiske plan. Dette lyder selvsagt som de reneste eventyr for de som alene tror seg å være identisk med sitt fysiske legeme. En annen metode går ut på å bygge romskip med et "frekvens-kontrollerende stoff" - polytroner i hver ende av romskipet. Disse polytroner, som var nevnt i referansene til kapittel 3 - om Universets andre dimensjoner - er altså partikler eller bølgemønstere (ingen partikkler er egentlig massive) under atomets nivå. Disse polytroner som må være av forskjellig natur i hver ende av skipet, vil videre motvirke massetiltrekningen av gravitoner som vi får når romskipet nærmer seg lyshastigheten på energiplan 1. Dette gjør det igjen mulig å reise raskere enn lyset på energiplan 1.

Selve fremdriftskraften dannes av en sendermekanisme i skipet, som sender ut bølger på energiplan 2. Frekvensen på denne sendermekanismen stilles inn slik at det kommer i fase/motfase med "astrologiske" frekvenser på energiplan 2 til den planet man ønsker å reise til. Dette fører så til at vi får frastøtning eller tiltrekking på vårt energiplan i forhold til den planet en ønsker å besøke. For selve "oppbremsningen" siterer vi fra boken: ....når skipet nærmer seg målet, legger vi svingproduktet som sendes ut fra dette antigravitasjonsfelt i motfase til stjernen. Vi for da oppbremsing. Når skipet kommer inn i målstjernens solsystem, velger vi ut en passende planet og sender ut et svingprodukt i fase med denne. En tredje nevnt metode som i boken kalles den annulative metode og kan nærmest benevnes for en teleportasjonsmetode. Dette fordi den helt eliminerer det fysiske rom, ved at selve forflytningen skjer utenfor tidsdimensjonen. Denne metode er mest brukt for de virkelig store avstander i rommet, f.eks. ved reiser mellom galaksene.

Metoden muliggjør også tidsreiser, men dette er et tema som blir for omfattende i denne oversikt her. Felles for alle systemene er at de er treghetskompenserte. En metode er da slik at man lar fremdriftskraften virker likt på alle atomer som befinner seg på og i fartøyet - inkludert mannskap. Det kan således foreta lynraske akselerasjoner og manøvrer uten at passasjerene merker disse, heller ikke mens man er "inne på" det fysiske plan. (Dette er enkelt forklart i Daniel Fry's bok: The White Sands incident/svensk utg. RESA MED FLYGANDE TEFAT. Fry var rakettingeniør på White Sands rakettbase i USA like etter 2. Verdenskrig, da han ble kontaktet av "utenomjordiske overvåkere" som gav ham opplysninger om deres fartøyer, og deres nærværs hensikt.)

 

De to siste kapitler i En Alternativ Kosmologi omhandler Romfolkets telekommunikasjon og det siste Utenomjordiske vesener. Også dette er interessant stoff for den tekniske- og fakta-søkende åndsforsker. Som helhet er denne boken/CD jo ganske teknisk preget, men i det etterhvert store utbud av kanaliserte bøker, er den av nettopp den grunn et absolutt unikum. Den store mengde av kanaliserte bøker er jo utpreget følelsesdominerte, som vel ikke er så merkelig tatt i betraktning at de fleste mottaker-kanaler er kvinner. Dette ikke ment som noen kritikk, tvert imot - de fleste har klare og inspirerende budskap, og utgjør de nødvendige fasetter av den samlede visdomskrystall. Noe spesielt interessant fra siste kapittel om Utenomjordiske vesener, vil vi ta med her til slutt i disse utdrag fra tidligere nevnte materiale, som har kommet gjennom Tore Alfstad, og vi siterer fra boken:

........det er en tendens til å forveksle romfolk med besøkende fra andre av jordens egne naturplan. Det er et faktum at Jorden også besøkes av vesener fra andre planeter i og utenfor solsystemet. De fleste av de besøkende fra rommet befinner seg på andre naturplan enn vårt. Det kan være et problem hvis en besøkende kommer fra en planet som ikke på noe punkt har noe naturplan som samsvarer med noe jordisk naturplan hverken på femte eller sjette dimensjonskoordinat. Den besøkende må da ikle seg med et kraftfelt (svingningsmønster) som gjør at vedkommende kommer i interaksjon med det jordiske naturplan han er interessert i å besøke. Dette kan gjøres ved en spesiell drakt når vedkommende er utenfor romskipet, eller ved en teknisk anordning som gjør at det dannes et vibrasjonsfelt rundt den besøkende slik at interaksjonen oppnås. For romfolk som er kommet langt i sin utvikling behøver de ikke tekniske hjelpemidler for å oppnå dette, men kan gjøre det ved hjelp av sine indre evner...... (Utgivers utheving).

Så langt omtale fra bok/Cd fra denne særegne norske kanal, men før vi slipper ham helt, vil vi også ta med noen interessante passasjer fra stoffet på hans nettbase, og først litt om den "forurensning" som menneskenes mørke, negative tanker direkte skaper på astral- eller følelsesplanet. Eller indirekte ved den frykt som kommer fra menneskenes handlinger mot hverandre og dyrene ellers. Enkelte av jordens forskere som stort sett har all sin fokusering på materien, har så smått begynt å forstå innflytelsen av våre tanker, bl.a. gjennom forskningen på de "psykosomatiske sykdommer". Men at også dyrene har tanker og følelser, som igjen påvirker helheten - Jordens balanse- ligger enda utenfor deres erkjennelses område. Åndsvitenskapen lærer at tankene hos et levende vesen er det som skaper eller krystalliserer materie.

Altså er alle de forskjellige materielle plan resultater av bestemte konstruktive, skapende tanker. Her på vårt materielle plan er vibrasjons-frekvensen i materien så tung eller treg, at vi ikke vanligvis kan påvirke den direkte med tankene. Vi må gjøre det indirekte ved at tankene omsettes til fysiske handlinger. Men på de overliggende frekvensplan, som er like reelle eller virkelige som dette plan, blir materien direkte påvirket av våre tanker. Det er uvitenheten om dette som skaper en del overgangs- eller tilpassnings-problemer ved "fødselen" inn på de overliggende plan ved det fysiske legemes død. Men det er ikke selve dødsprosessen vi tar opp her , men virkningene av de tanker som menneskene nå i sin uvitenhet skaper. Vi siterer:

Forurensingen på astralplanet......... består ikke av kjemiske bi-effekter, men av menneskenes negative følelser eller negative følelser som blir fremkalt i andre vesener av menneskene selv. For eksempel når dyr slaktes eller drepes av mennesker. Dette skaper negative følelser hos dyret som forurenser astral-planet. Moderne dyrehold, hvor f.eks en gris eller en ku står på en bås hele livet og ikke har noen bevegelsesfrihet, bidrar til forurensing av astralplanet. Smertefulle eller ubehagelige dyreforsøk likeså. 2 Kriger mellom mennesker er noe av det som bidrar til den største forurensingen av dette planet. Følelser som hat, frykt, sjalusi, osv., er viktige bidrag til økt ubalanse på astralplanet.

Forurensing av astralplanet merkes ofte ikke umiddelbart på det fysiske plan, men konsekvensene er dog større. Dette fordi energiplan 2 befinner seg på samme engoniske nivå som astralplanet (dvs. på samme "sted", eller på en tilsvarende frekvens på den vertikale akse. Utg.anm.). Naturlovene i det fysiske plan bestemmes som før beskrevet av naturlige reaksjoner i energiplan 2. Forurensing av astralplanet med negative og begrensede følelser kan forstyrre disse naturlige reaksjonene. Dette virker i sin tur inn på den planetariske kontroll-mekanisme. Det vil si planetens balanserende evne mellom forskjellige energier. Dette fører til en planetarisk ubalanse også på det fysiske plan. Konsekvensen av dette er ubalanse i naturkreftene. Dette medfører katastrofer i form av oversvømmelser, jordskjelv, orkaner, vulkanutbrudd og andre negative og nedbrytende naturfenomener.

De negative følelsene som sendes ut på astralplanet virker som en ramme for negative frekvensbilder, som nedtransformert til det fysiske plan, gjenspeiler negativiteten i følelsene ved nedbrytende naturfenomener. For å bøte på dette problemet, må menneskene ikke utnytte andre vesener på Jorden på en slik måte at det blir generert negative følelser i disse dyrene. Rent praktisk betyr dette at menneskene må slutte med å dyrke opp og slakte dyr for å spise dem. Dyrene må ferdes fritt i naturen slik det var meningen. Menneskene må også endre følelsene over for hverandre.

Følelser som frykt, hat, sjalusi, osv. må elimineres og erstattes med glede og kjærlighet. Religioner som baserer seg på frykt for en dømmende og straffende Gud må fjernes eller omformes slik at Gud oppfattes som et kjærlig vesen. Troen på negative vesener som djevler og demoner må fjernes helt, da troen i seg selv gir kraft til negative tankeformer, som igjen baserer sin eksistens på at frykten opprettholdes som energi. Disse tankeformene genererer så "tankebakterier" som har som formål å opprettholde frykten. Fjernes frykten, opphører disse tankeformer å eksistere. Forurensing av astralplanet fører også til en rekke fysiske sykdommer hos mennesker og dyr, samt til ustabilt vær.

 

Det berøres også den "forurensning" som faststøpte mentale holdninger har på tankeplanet (mentalplanet). Dette av mennesker som vanligvis har et dominerende mental / intelligens-legeme, i forhold til astral eller følelseslegemets utvikling. Vi finner endel av disse blant forskere i flere felt, bl.a. innen konvensjonell medisin. Vi leser:

........mennesket blir derfor av vestlig medisin behandlet som et rent kjemisk objekt. De materialistiske leger tar ikke hensyn til menneskets høyere og interdimensjonale strukturer. De forstår ikke sjelens utviklingsbane mellom forskjellige legemer. Dette preger også psykologien og psykiatrien, som har blitt et slags inkvisisjons redskap for denne tenkning. De tror at tankene er kjemiske prosesser i hjernen og at de kan endre en tankegang de anser som feilaktig ved a tilføre hjernen kjemiske stoffer, ved operasjon av denne eller ved elektrosjokk. De vet ikke at dette er like fåfengt som å demontere og modifisere en fjernsynsmottager i den hensikt å endre fjernsynsprogram de ikke liker.

Det de omtaler som psykiske forstyrrelse er ofte at bevisstheten i et eller flere av menneskets høyere legemer er kommet så langt at disse legemer selv begynner å registrere sine omgivelser som befinner seg på andre naturplan. Når kommunikasjonen mellom disse legemene er utviklet tilstrekkelig vil innrykk som de andre legemer registrerer også komme inn i dagsbevisstheten. Dette fører til at en person kan se og høre ting på flere naturplan samtidig. Dette oppfattes som mentale forstyrrelser av de ortodokse leger som tror at det hele dreier seg om kjemiske prosesser i personens hjerne som de ser som sin plikt å korrigere. En virkelig psykolog må selvfølgelig være klar over mentalplanets eksistens og hvilke naturlover dette planet kontrolleres etter, noe som dessverre ikke er allment kjent på denne planeten.

 


Til slutt her i fokuseringen på dette omfattende stoff fra Tore Alfstad, kikker vi på en passasje hvor det belyses kulturkollisjonen som har vært, men som nok vil bli større - når disse nye tanker som bl.a. hele denne bok har tatt opp, blir kjent i det ytre samfunn. Og spesielt de problemer som kan forutsees i forholdet til kirken, som så langt nærmest har hatt monopol på den "åndelige sannhet". I den forbindelse er det interessant å lese i Livets Bog del 1, som Martinus skrev ca.1930, hvor han i kapittelet Jordmenneskehedens modtagelighed for den nye verdens-impuls, nettopp forutser at den sterkeste motstand vil komme fra kirken og politikerne! Logisk nok fordi den nye impuls med et ikke-autorativt tenkesett, nettopp truer deres makt - åndelig og materielt.

 

Altså som sagt, til slutt fra noen betraktninger via T.A. - rundt den kulturkollisjon som vil kunne komme.: (T.A. har referert at det var den pleiadiske Semjase - kjent fra kontakter til Eduard Meier i Sveits på 70-tallet - som blant andre formidlet følgende, som det her bringes et utvalgt utdrag fra.)

.........vi er nå inne i en periode, hvor sivilisasjonen på jorden, bevist skal konfronteres med romfolkets sivilisasjon. Før Kristendommen ble innført, eksisterte det samme problemet med den jødiske religion. Derfor ble Kristus inkarnert fra en høyere sivilisasjon, for å lære ut kosmiske lover. Noen kristne har dog gjort Kristus til en avgud og diktator, da de mener at alle som ikke "tror" på dogmene blir dømt av Gud til fortapelse uavhengig av deres gjøren og laden (karma), hvis de ikke er godkjent av Kristus på forhånd.

Ved siden av kristendommen eksisterer også problemet ovenfor Islam og flere andre religioner. I romfolkets sivilisasjon eksisterer ikke samme religiøse definisjoner som her. For det første har ikke Gud kjønn. For flere er gudsbegrepet et abstrakt begrep, i form av et formløst lysvesen som utgjør en intelligens. På noen andre planeter, finnes det ikke eksterne gudsbegrep som sådan overhodet, men at Gud uttrykker seg igjennom naturen, inkludert mennesket. Religionen i deler av denne sivilisasjonen kan minne om Buddhisme. Reinkarnasjon er i romfolkets sivilisasjon en vitenskapelig sannhet. Det samme er det at sjelen utvikler seg fra et lavere i mot et høyere erkjennelsesnivå igjennom inkarnasjoner i forskjellige vesener. Den sekundære sannhet er ikke konstant, men utvikler seg i takt med universets utvikling, og vesenenes erkjennelsesnivå. Døden blir bare sett på som en overgang fra en tilværelse til en annen.

For noen planeter eksisterer ikke begrepet død overhodet, da sivilisasjonen er bevisst på flere energiplan. Romfolket har betraktet livet på Jorden i ca 70 millioner år. De har derfor kunnskaper angående menneskehetens totale utvikling på denne planeten. De har besøkt planeten i visse perioder, og disse besøkene kan en blant annet finne spor etter i hulemalerier. Romfolkets sivilisasjon eksisterer i et rom/tids koordinatsystem som har flere enn 4 dimensjoner. Dette betyr at sivilisasjonens virkeområde også omfatter de "land" som av jordmenneskene blir kalt det hinsidige, de evige jaktmarker, eller dødsriket. I vår tid prøver romfolket å få jordmenneskene til å forstå lovene for tankens skapende kraft, og hvilke uvesener som blir skapt på andre plan av menneskenes underbevissthet bundet av den tunge religiøse arv.

Disse uvesen (negative eteriske- eller astrale vesener. Utg.anm.) prøver å opprettholde den religiøst begrunnede frykten, da frykten i seg selv er deres næringskilde. Romfolket har også bidratt med tankeforståelser for høyere viten om naturen, også teknisk. Dette har resultert i oppblomstring av visse metoder for helbredelse av sykdom (grener innen den alternative medisin), bygget på et naturvitenskapelig grunnlag som ligger tusener, og i visse tilfeller millioner av år foran den på jorden akademiske verdens forståelse av fysikken. Dette er en form for utviklingshjelp som er gitt av romfolket til sivilisasjonen på jorden.

Vil man lese mer om det stoff Tore Alfstad har mottatt og videre villet dele med andre, kan man altså studere hans "Galaktisk Informasjons Service" på internett-adresse: http://galactic.to/torealf

 


ROMFOLKETS ADVARSLER MOT ATOMKRAFT

og de miljømessige katastrofale virkninger

Siden andre verdenskrig er det sprengt en meget stor mengde atombomber over og under Jorden, likeledes i havet. I tillegg er det bygd flere hundre atomkraftverk rundt om på kloden, og i uvitenhetens navn så fortsetter det. Vitenskapen regner ikke dette som noen fare, men romfolket har ved mange anledninger advart mot dette. Spesielt hydrogenbomber er farlige da de skaper kraftige forstyrrelser i alle galaksens forbindelser av hydrogen på et mikrokosmisk plan. På Jorden vil det også utløse store jordskjelv, som ikke nødvendigvis kommer samtidig med sprengningen. Vitenskapen tror dessuten at solen er en atomreaktor, men i virkeligheten er det en energitransformator for kosmiske/åndelige energier fra det høyeste kosmiske plan.(som Martinus kaller "salighetsriket").

Også de fisjons-baserte atomkraftverk er langt mer farlig enn det forskerne aner, som vi her skal belyse videre. Dette fremkommer i de advarsler som "kosmiske intelligenser" fra Pleiadene overbrakte sveitseren Eduard Meier i perioden 1975 til ca.1980, som bl.a. er etterforsket og beskrevet i boken Ufo-contacts from the Pleiades, skrevet av den pensjonerte amerikanske flyvåpen- kaptein Wendelle Stewens. I denne boken som utkom tidlig på 80-tallet, beskrives meget interessant advarsler fra disse "overvåkere" fra Pleiadene, vedrørende de katastrofale virkninger som atomare prosesser har på atmosfæren, og derav hele Jordens miljø.

Pleiade-kontaktene forklarte at det i atomare prosesser fra kjernekraftverk og prøvesprengninger, skapes utstrømning av ekstremt negativt ladede mikropartikler som ikke lar seg innkapsle i betong eller stålmantler. Atom forskerne har enda ikke oppdaget dem! De er av mikroskopisk størrelse, langt under elektronets nivå, og jordiske atom-forskerene aner intet om deres eksistens. Disse mikropartikler går direkte gjennom kapslingene, og pga. den negative ladning, frastøtes de bakken og går ut i ionosfæren. De frastøtes likeledes sollys-partiklenes ladning slik at de oppsamles primært ved polene hvor solinnstrålingen er minst sterk. Og der reagerer de med de normalt positivt ladede ioner, og skaper en meget negativ plasma. Denne forsvinner ikke - men vokser som en kreftsvulst! Dette er den egentlige og viktigste årsak til ozonhullene, klodens oppvarming og de derav følgende abnorme værmønstere, jfr. de Pleiadiske kontakter! Allerede i 1975 kom disse romfolk med disse klare advarsler, og de meget store konsekvenser det ville få etter tusenårsskiftet, om dette ikke ble stoppet. Først nesten 12 år senere ble dette med ozonhullene bekreftet av satellitt-målinger gjort av TOMS sonden sist i -86, og fenomenet begynte da så smått å bli belyst i media.

Pleiaderne advarte videre med de sekundære virkninger av dette, som bl.a. gjaldt økning av jordens rotasjonshastighet; dette først nesten ikke merkbart, men med akselererende virkning. Jordbanen ville deretter raskt kunne endres, med uoverskuelige virkninger som følge! De påpekte også at den forøkte oppvarmingen som virkning av den intensiverte solinnstråling, ville resultere i heving av jordens indre trykk, som igjen ville øke aktiviteten av vulkaner og jordskjelv radikalt. I dag - mer enn 20 år i ettertid - er dette kjensgjerninger man kan lese ut av konkrete målinger! Uten at ekspertene direkte vet hvorfor. Noe er idag - sist i -97 - skjedd med å redusere de rent kjemiske utslipp, bl.a. KFK-gasser, og man prøver å begrense utslipp fra karbonbasert forbrenning, redusere bilbruk, osv.

Men de atomare utslipp fortsetter som før, for her handler man i uvitenhetens navn. Og i den grad disse her refererte advarsler er kommet de ansvarlige for øre, blir de vel enkelt ignorert. For ut fra myndighetenes syn (les viten) eksisterer selvsagt ikke mennesker på høyere utviklede kloder i rommet, og påståtte advarsler herfra blir sikkert hånlig utledd som overtro fra fantaster. Ikke desto mindre kan disse advarsler fra -75 etterkontrolleres nå i ettertid, for hvordan kunne Meier komme med disse påstander som 10 år senere ble vitenskapelig bekreftet, hvis han ikke hadde reelle kontakter med vesener som virkelig hadde innsyn og overblikk.

Og selv om da man slett ikke tror på kosmiske intelligenser som har omsorg for "brødre og søstre" på Jorden, bør man studere disse advarsler før det er for sent. For i mellomtiden stiger klodens febertemperatur faretruende. Men som alle andre levende vesener har kloden et immunforsvar som vil fjerne disse elementer som truer dens eksistens.... Og dette immunforsvar virker likesåvel på de høyere plan, i mekanismer som ligger totalt utenfor det begrensede overblikk som dagens materielle autoriteter har på "livet". Og det sies i kanalisert materiale, at var det ikke for klodens kosmiske beskyttelse via de høyere utviklede overvåkere - de kosmiske barnepassere - ville kloden, p.g.a. de atomare sprengninger, for lengst ha drevet ut i fjerne baner i rommet, der livet slik vi ser det her, ville vært umuliggjort.

 


OM "FOTONBELTET" - ET GALAKTISK KRETSLØP ELLER NATURFENOMEN ?

Utover på 90-tallet har det kommet stadig mer kanalisert informasjon om at Jorden - ja hele solsystemet - er iferd med å bevege seg inn i et gigantisk kosmisk h¢yenergi-strålingsbelte, som bl.a. omtales under navnet fotonbeltet. Det var spesielt gjennom boken You Are Becoming A Galactic Human (forf. av Sheldon Nidle og Virginia Essene) som kom ut i 1994, at begrepet "fotonbeltet" ble kjent. I denne bok var det satt opp sannsynlige tidsgrenser for når dette skulle inntreffe - som var i løpet av 1996. Når "intet skjedde" slik det dramatisk var beskrevet, medførte dette at mange kastet boken vekk som verdiløs. Men som i de fleste andre kanaliserte bøker, så er ikke all informasjon nøyaktig, og hensikten er at leseren selv må lære å utvikle sin egen skelneevne. Å kunne skille "sannhet fra usannhet." Altså ikke å ta alt bokstavelig.

Året etter kom boken The Pleiadian Agenda (overført telepatisk via "Satya" fra Alcione-systemet i Pleiadene til Barbara Hand Clow) - som detaljert omtaler dette kosmiske fenomen som en del av et galaktisk kretsløp. I denne bok beskrives disse enorme, galaktiske "energiringer" å ligge som høymagnetiske strålebunter - lik en gigantisk aura i vår galakse - Melkeveien. Vårt solsystem danner sammen med bl.a. stjernene i Pleiadene, en makrokosmisk gruppe hvor stjernen Alcione i Pleiadene beskrives som sentralsol for disse omkretsende solsystemer. Opplysninger om at vårt solsystem er endel av et større system, er dog ikke nye, da dette allerede for 60 år siden ble beskrevet i de teosofiske skrifter fra Blawatsky og senere Alice Bailey. Og senere i teksten her, skal vi se at det finnes flere kilder som omtaler dette kosmiske kraftfelt som en utløsende faktor for store forvandlinger i solsystemet!

Et kretsløp rundt sentralsystemet beskrives i omtalte bøker å ta 26000 år, og i løpet av dette kretsløp beskrives solsystemet å komme i kontakt med dette fotonbelte 2 ganger, altså ca.13000 år mellom hver gang vårt system kommer inn i dette høyenergi-belte, og ca.2000 år inne i selve feltet. Agenda-boken beskriver dog en gradvis inngang i energifeltet, i motsetning til førstnevnte bok. En slik gradvis inngang er mer i tråd med de beskrivelser av virkningene, som bl.a. omtales i senere refererte bok "Gennem Forhenget" (dansk) Dette møte sies da å fremskynde store forvandlinger i solsystemet, inkludert Jorden, og ikke bare fysiske virkninger - men påvirkninger i selve bevisstheten/psyken i alt liv hvor denne stråling utfolder seg. Boken forteller at siste møte med fotonbeltet for 12.000 år siden utløste datidens apokalypse, som igjen skapte "syndfloden" og andre virkninger var bl.a. siste istid.

Dette fordi dette magnetfelt beskrives å skape utrensning av negativitet og mentalt mørke. "I Løvens tidsalder (8640-10800 f.kr.) kom mange besøkende til Jorden. Siste kontakt med fotonbeltet i Løvens Tidsalder utløste apokalypse - polskifte og syndfloden. Vi forsøkte også den gang å redde mennesker til sikre områder, og slik ble vi tilbedt som guder". De mørke krefter beskrives å ha vært fremherskende i visse epoker på kontinentet Atlantis. Ja, boken beskriver at dette mørke med uvitenhet og misbruk av kosmiske krefter, bl.a. gjennom "sort magi", til slutt utløste ødeleggelsen av hele kontinentet ved siste kontakt med dette energibelte for snart tolv årtusener siden.

 

THROUGH THE CURTAIN -

GJENNOM FORHENGET

Ettersom denne informasjon om det såkalte fotonbelte, beskriver kretsløp av en størrelse som går langt ut over det som våre vitenskapsmenn i dag kan overblikke, vil nok mange mene at denne teorien er ren spekulasjon eller rett ut sagt resultat av livlig fantasi. Imidlertid har det allerede for ca. 35 år siden kommet informasjon som ut fra beskrivelser, ser ut til å dreie seg om samme fenomen. Dette er omtalt i boken THROUGH THE CURTAIN ( forfattet av V.P.Neal og S.Karagulla), som også er oversatt til dansk under tittelen "Gennem Forhenget", - utgitt av Det Teosofiske Samfund i Danmark i 198620. Denne boken som er meget interessant lesning, er fremkommet ved at V.P.Neal, (forkortet VPN i utdragene) gjennom sin nattbevissthet (åndelige legemer), har overvært nattlige forelesninger eller under-visning på mentalplanet, eller Jordens visdomsrike som Martinus benevner det.

Samtidig har hun da vært istand til å diktere deler av denne informasjon som hun har vært istand til å forstå, ned til sitt fysiske legeme hvor hun har talt det inn på lydbånd ved hjelp av sin medhjelper S.Karagulla (fork. S.K. i utdragene). I enkelte tilfelle er informasjonen gjengitt etter hukommelsen neste dag. Åndsvitenskapen beskriver at når mennesket sover, vil dets bevissthetslegemer - som virker indirekte gjennom det fysiske legemes hjerne og nervesystem - virke direkte - når de er frigjorte fra det fysiske legemet under søvnen. Men da dagsbevisstheten alene er knyttet til hjernen, kan vi ikke normalt sanse noe av dette. Kun svake "skygger" i det øyeblikk bevisstheten koples tilbake til hjernen, og dette oppleves da som det vi normalt kaller drømmer. Disse kan være kaotiske, da visse tanke-impulser fra nattbevissthets-legemet "smitter over" til hjernen, og der kan skape tankebilder - drømmer - mer eller mindre klare. De er nærmest "elektriske overslag" når bevissten koples tilbake til hjernen. Unntaket er de helt klare drømmer, der det i spesielle situasjoner blir koplet forbindelse fra de frigjorte "åndelige" legemer, og direkte inn i hjernen.

En lignende kobling er skjedd i den kontakt som er gjennomført i "Gennem Forhenget." Disse mer høyfrekvente legemer som har en vibrasjon som langt overgår enhver form for fysisk sansning, er dog like reelle som det fysiske legeme. Intelligens eller mentallegemet er det som vi sanser logisk kunnskap gjennom - via hjernen - når vi er fysisk våkne. Tenkningen foregår altså ikke i hjernen - kun avsendelse / mottaking av impulser til tanke/mental-legemet som bærer den virkelige bevissthet - sammen med de øvrige psykiske legemer. På samme måten som selve programmet (jfr.bevisstheten) ikke skapes i en radio eller en TV- mottaker, men det bæres frem gjennom radioen.

Små barn kan ofte tro at det er noen inne i telefonrøret, når de hører stemmer derfra, eller at det er noen som er og snakker inne i radioen - altså at de som snakker er inne i radioen. Og tilsvarende "små barn" er dagens materielle vitenskapsmenn og leger, når de tror at jeget og bevisstheten er "inne i hjernen." Men dette er vel ikke så merkelig, når de bare forsker ut fra det de ser eller sanser med det fysiske legemes begrensede sanser. Det blir å sammenligne med at man setter mikrofon, følere og kamera på en lukket rustning, og sanser gjennom disse ytre, indirekte medier. Og samtidig tror man at selve det levende - livet - er disse sanseredskaper; kamera, mikrofon, følere og høytalere. Sansning slik ville være temmelig begrenset, og nettopp begrenset er livs-opplevelsen gjennom det fysiske legeme.

Materialet i "Gennem Forhenget" omtaler også konkret hvordan de m¢rke krefter i klodens bevissthet er organisert og styres fra det åndelige plan. Dette må forstås dithen at det i klodens bevissthet - dvs. i dens tankeverden - finnes sentere for såvel lyset som mørket. Dette er hva f.eks Martinus. kaller to tilsvarende hovedtalentkjerner for å styre de tilsvarende bevissthets-funksjoner.21 "Gennem Forhenget" kommer også med opplysninger om den negative mentale innflytelsen som planeten Pluto har hatt over Jordens menneskehet. Det må forståes dithen at Pluto ikke har mennesker inkarnert på det fysiske frekvensplan22, men at menneskelivet der tilh¢rer eteriske eller astrale frekvenser. Men det særlige interessante i denne bok, er at den i flere sammenhenger altså hentyder til eller omtaler beskrivelser som kan minne om fotonbeltets virkninger. I det følgende er det tatt ut noen sitater med sidehenvisning, hvor dette omtales:

s.297: (fra nattlig forelesning 24.feb.-1961.) Foreleseren på mentalplanet, (Manuen) sier: "......det blir nu gjort en anstrengelse for å fremskynde bevissthetsutviklingen. Hertil kreves det en endring i de forskjellige legemers substans, især menneskers fysiske, eteriske, astrale og mentale legemer. Folk kan ikke holde til bevissthetsfrekvensene. Bevisstheten er naturligvis en frekvens. Substansen må kunne tåle energifrekvensen. Man fors¢ker seg med en ny metode overfor menneskeheten på vår klode, en ny fremgangsmåte, som især tar sikte på de h¢yere utviklede, en bestrebelse for å innf¢re substans av en h¢yere frekvens."

Kommentar V.P.N. som overværer forelesningen; Det er en underlig metode. Jeg pr¢ver på å forstå den,- det er noe meget merkelig. S.K.: Hva er merkelig ved den?

V.P.N.: Jeg vet ikke hvordan det blir gjort. Jeg tror at han snart vil forklare det litt mer inngående. Det er meget merkelig, for det ser ut som det er substans, -substans fra, -nei det er ikke fra en annen planet . Det er en gjennomtrengende substans, som er på vei inn i vårt solsystem. Det er en stor sky av av eterisk substans, som str¢mmer inn i vårt solsystem og når frem til alle planetene, men især til planeten Jorden. Denne eteriske substans vil reagere på utstrålingene fra vår sol og fra andre planeter , og vil skape et lysskjær i atmosfæren omkring Jorden.(se fotnote 30 på side223). Den er allerede iferd med å begynne innstr¢mmingen .

Man kunne kalle det en veldig eterisk sky, som er over hundre millioner miles i tverrsnitt. Den metode som anvendes, har ikke sin opprinnelse her på kloden. Den stammer fra et sted utenfor vårt solsystem, men den vil bli avpasset etter våre forhold sier han. Denne bestemte substans som str¢mmer inn i solsystemet, vil bli avpasset etter bevissthetens behov her på kloden.

.....denne eteriske substans vil gjennomtrenge substansen i menneskers eteriske legemer her på kloden. De mere utviklede vil kunne tåle det. De vil oppnå langt st¢rre forståelse - langt st¢rre evne til å se innbyrdes forhold og ÅRSAKEN til at tingene er som de er. Denne substans som gjennomtrenger de eteriske legemer vil sette oss istand til å tåle mere av den eteriske energi. Vi vil oppnå en klarere forståelse enn den vi har i ¢yeblikket, se mere klart. Det er noen som ikke vil kunne tåle den. Det vil bli som en epedemi som driver dem ut av inkarnasjon. Andre vil overhodet ikke reagere på den, fordi den ikke vil kunne trenge igjennom den tettere frekvens.

Foreleseren sier:. "....det er noe godt og konstuktivt, som vil fremme evolusjonsprosessen og bidra til en hurtigere endring av forskjellige forhold på kloden. Det vil også innvirke på plantenes vekst,- de vil komme til å vokse hurtigere og bedre. ....det er allerede så smått iferd med å begynne. Den svært fine kant av denne sky av eterisk substans er trengt inn i vårt område av solsystemet. Den påvirker også planeten Venus. Det er en av grunnene til at den synes å være langt klarere enn f¢r. Det skyldes ikke bare at den er nærmere jorden, men også denne eteriske substans som nesten er fysisk."

SK: Sier han noe om hvor denne eteriske sky kommer fra?

VPN: Han (Manuen ) sier: "Vårt solsystem er på vei inn i den, og den er på vei imot oss. Det er to bevegelser."

SK: Hvor kommer den ifra?

VPN: Den er en del av rommets veldige vidder, en av de tilstander langt ute i rommet som vi st¢ter på, idet vi beveger oss igjennom det. Passasjen igjennom disse energi - eller substans-m¢nstere strekker seg over uhyre tidsperioder. Alt dette er en del av den plan og hensikt som står i forbindelse med Sollogos, men det påvirker livet på alle planeter.

Han sier: "....vi må ikke bli forskrekket. Det er ikke tale om en ¢deleggelse av solsystemet eller en ulykke som vil ramme det . ....denne substans vil medf¢re en langt hurtigere tilpasning i de fysiske, eteriske, astrale og mentale legeme, enn man ellers kunne ha oppnådd i l¢pet av en rekke inkarnasjoner. Sjelen, selvet, vil hurtigere bli i besittelse av et velegnet og integrert legeme......

....for de negative og destruktives vedkommende, vil det for¢ke substansens m¢rke, og gj¢re deres legemer mindre brukbare. ....det finner sted klimaendringer over hele kloden, og de er langt tydeligere , mere særpregede og i noen tilfelle mer drastiske, enn man har gjort offentlig kjent."

"De store forandringers tid en nesten over oss. De vil gj¢re oss mer beviste om oss selv - som jeg, sjelen." Foreleseren sier videre noe lenger frem (ref. side 303 i boken):

"Disse opplysninger vil komme frem i mange grupper. Man vil h¢re rykter om dem fra vitenskapelig side, bare noe vil bli sagt hist og her i vitenskapelige beretninger (se avsnitt senere som eksempel på dette. -utg.anm.) - for å forberede folk på noen merkelige begivenheter. Noen av de forskjellige esoteriske grupper vil motta disse opplysninger på den ene eller annen måte gjennom deres ledere eller gjennom deres egen kontakt med dem. Mange mennesker vil få langt mer oversanselig oppfattelsesevne, fordi det er noe normalt på visse utviklingstrinn."

"....det vil meget snart bli hvisket om dette fenomen i vitenskapelige kretser, for denne veldige eteriske sky vil ha en meget merkbar innvirkning på klodens astrale og materielle substans, og på såvel de fysiske som de eteriske legemer".

VIRKNINGENE PÅ JORDEN OG DENS MENNESKEHET På sidene 265-267 omtales også kosmiske energier og deres virkning på planeten Jorden. Denne nattlige forelesning fant sted 16.nov.1963 .

".....på det tidspunkt da kontinentet Atlantis sank i havet, og praktisk talt hele Jordens utseende ble endret, gjorde kloden på grunn av påvirkning av kosmiske energier, et spring i sin bane, hvilket medf¢rte at den kom litt lengre bort fra solen. Det minner meget om det hopp et elektron kan gj¢re i sin bane omkring atomkjernen. Det fant også sted en forskyvning av poler og av rotasjonsaksen . Jordkjernen befinner seg ikke i smeltet tilstand slik som det hevdes. I ØYEBLIKKET ER VÅRT SOLSYSTEM KOMMET INN I STORE STRØMMER AV KOSMISK ENERGI I ROMMET. (Utgivers utheving.) Noen av disse str¢mmer slår gjennom Jordens overflate, og har den virkning at de smelter visse substanser.(På samme måten som f.eks. laserstrålen kun smelter stål.Utg.anm.). Disse blir så blir flytende selv om de normalt er faste. Det er som om disse strålinger fra rommet antenner utallige branner under Jordoverflaten, og vi får vulkansk aktivitet og forskyvninger dypt nede.

Så f¢lger noen avsnitt med beskrivelse av hvor geografisk dette får virkninger i form av jordskjelv og vulkanutbrudd. Senere, side 267:

.....disse kosmiske energistrålinger er av mange forskjellige typer. Noen påvirker kun visse mineraler eller faste stoffer og ikke andre. I ¢yeblikket er solsystemet på vei gjennom et nytt område i rommet, hvor store kosmiske str¢mmer påvirker solen og planetene, f¢rst og fremst på det fysiske plan. (Utgivers utheving). Det er skjedd f¢r, nemlig i Atlantis for ca.25.000 år siden. Disse forandringer kommer i perioder på ca. 24.000 år.

"....Det er en kosmisk spiral og syklus, som det er vanskelig for menneskene å identifisere, fordi det ikke kan overskue så lange tidsrom i sin bevissthet. Mye av det som idag betraktes som pålitelig geologi er ikke korrekt; men det er det beste resultat man har kunnet oppnå ved å resonnere ut ifra det som man har iakttatt. Disse strålinger vil heve klodens frekvens og påvirke bevisstheten. Selve den fysiske, astrale og mentale substans sin frekvens vil bli hevet. Det vil innebære at menneskers uttrykkslegemer n¢dvendigvis vil bli dannet av substans av h¢yere frekvens. Derfor vil de sjeler som står på et lavere evolusjonstrinn, automatisk bli ute av stand til å reinkarnere. Og det vil si at det i flere årtusener blir de h¢yere utviklede som kommer i inkarnasjon, og således vil det fortsette å være i resten av denne planetariske livsb¢lges periode."

På s.246 under en nattlig forelesning fra 14.januar 1961, som dreier seg om "gull og dets forhold til lyset", ber¢res igjen dette med et frekvensbelte i rommet:

..."for tiden beveger vårt solsystem seg med uhyre hastighet gjennom rommet og inn i et veldig hav av frekvenser og substanser, som vil endre livet på alle planeter og for¢ke utstrålingene fra den fysiske sol, samt frembringe åndelige forandringer. Et resultat av dette vil bli hurtigere vekst for planter. Det vil skje endringer i menneskers og dyrs fysiske legemer, og det vil oppstå en nærmere forbindelse mellom den fysiske og den eteriske hjerne."

Så skal det tas med et eksempel som muligvis dreier seg om dette som det ble nevnt over at man vil "....høre rykter om visse fenomener fra vitenskapelig side":

"INTENSIV JAGT PÅ KILDEN TIL UFORKLARLIGE STRÅLER FRA RUMMET"

Dette var tittelen på en vitenskapelig artikkel som var gjengitt i den danske Jyllandsposten i september 1995, forfattet av Cliff Edwards fra Associated Press. Korte utdrag fra denne:

"En rekke videnskapsfolk og ingeni¢rer m¢dtes for nylig i Chicago for at udarbeide planer for hvordan man skal spore meget energirike partikler-såkalte kosmiske ultrah¢yenergistråler, som beveger seg rundt i universet-tilbage til kilden.

......fenomenet er helt uforklarlig, sier en fysiskeren og nobelpristageren James Cronin fra University of Chicago. -Vi har fundet ud af meget om himlen og universet, men dette er en gåde, og videnskapsfolk er altid særdeles interesserede i at unders¢ge fænomener, som er aldeles uforklarlige.

... det er vanskeligt at finde en forklaring på de kosmiske høy- og ultrahøye energistråler. De partikler som rammer Jorden, indeholder 100mio. ganger mere energi end den som produseres i verdens kraftigste partikkelaccelrator. Vitenskapen kender ikke til nogen kilde - det være supernovaer eller sorte huller - som kan frembringe sådanne energimengder, og teorien er, at strålerne stammer fra et sted uden for vor galakse. Videnskapsmannen Pierre Auger overvejede allerede i 1938 muligheden af, at der fandtes kosmiske højenergistråler, men først i 1991 blev der i forbindelse med et forsøg i Utah registreret en kosmisk ultrahøjenergi-stråle, som indeholdt seks gange mer energi , end man troede muligt. ...detektorene registrerer også det svake lys(som sies å være en av fotonbeltets sylige virkninger)der frembringes, når partiklerne st¢der sammen med luftmolekyler."

Så langt utdrag fra denne vitenskapelige artikkel gjengitt i Jyllandsposten høsten -95. Man kan ikke på denne basis uten videre påstå at det nettopp dreier seg om vitenskapelige indikasjoner på nevnte energibelte, men ut fra beskrivelsene er det sannsynlig. Vinteren -97 kunne man lese i pressen (VG oppslag for 25-2-97) følgende oppslag:

"Stråling fra rommet slår ut datamaskinene i flyene", videre at ... "hele flyverdenen grøsser av målinger ombord i et av SAS' Boeing 767-fly over Atlanteren."

Er dette igjen forårsaket av en økende innflytelse fra omtalte "fotonbelte"?! Utgiver er ikke orientert om vitenskaplige tidsskrifter ellers har omtalt liknende fenomener. Men man kan også spekulere i om visse deler av "myndighetene", visse offisielle forskningsmiljøer, faktisk har informasjoner om dette, men ikke tør å slippe den offentlig ut - ved at de forutser at det vil få ukontrollerbare konsekvenser. Dette på samme måten som med UFO-fenomenet, som blir offentlig latterliggjort og benektet. Dette på tross av at samme myndigheter beviselig etterforsker og overvåker fenomenet i det skjulte.

 

MØRKETS STIMULATORER

Man skal ikke gi de mørke kreftene for mye oppmerksomhet, men det er viktig å forstå mørkets hensikt, hvordan og hvorfor det slo røtter her på Jorden. Som nevnt tidligere er det klare paralleller i det foran belyste tema, mellom boken "GENNEM FORHENGET" og de ideer som fremf¢res i THE PLEIADIAN AGENDA - mer enn 30 år senere. Førstnevnte er informasjoner fra Jordens eget styringsplan, mens den andres informasjonskilde er fra en astrolog i Pleiadene i 5.dimensjon. Men ellers inneholder også denne sistnevnte boken, som mange andre kanaliserte bøker - mye uvesentlig "fyllstoff". Det gjør derimot ikke boken "GENNEM FORHENGET"- her er det konkrete fakta hele veien igjennom, som vil inspirere den mer mentale "åndsforsker". Dette er jo rimelig nok, da den er skapt som "referater" fra konkret undervisning på høyere plan. Begge berører de negative krefter som har dominert Jorden siden fjern fortid. Imidlertid er de "uenige" når det dreier seg om å anf¢re de negative krefters kilde, men paradoksalt nok er det den ytterste planet i solsystemet som de begge viser til.

 

I THE PLEIADIAN AGENDA beskrives denne negativitetens påvirker eller inspirator å være en planet som kalles NIBIRU, og som påstås gå i en fjern-elliptisk bane i et kretsl¢p på 3500 år rundt vår sol27. Dens befolkning sies å tilh¢re astralplanets negative frekvenser (4.dimensjon), og dens påvirkning sies å ha vært særlig sterk de siste 2000 år. Det påstås at den opprinnelig var ytterplanet i planetsystemet til Sirius B, men ble av forskjellige årsaker innfanget i vårt solsystem for 450.000 år siden. Det nevnes at Nibiru lenker vårt solsystem til solen Sirius, og at disse soler er tvillingstjerner.(At det er en kosmisk forbindelse mellom disse stjerner, kan vi også lese om i flere av Alice Baileys b¢ker.) Det står detaljert hvordan Annuakiene fra Nibiru, hadde kontrollen over den Sumeriske byen Ur som lå ved elven Eufrat.

Uranium sies å ha navnet fra byen Ur, og i dette området var teknikken allerede den gang utviklet så langt - ved hjelp av "ytre" teknologi og kunnskap fra Annuakiene - at de kunne fremstille uranbaserte atombomber!! Ur ligger i det nåværende Irak, så det er ikke så merkelig at Saddam Hussein har en trang til å utvikle atomvåpen - her er det gamle tradisjoner! I året 2024 f.kr. beskriver boken at det ble utløst en atomeksplosjon over byene Sodoma og Gomorra, som samtidig skapte "Dødehavet", og at området i lang tid var dødt av strålingen.

Muligvis har hele dette område fortsatt en karmisk forbindelse til atomare eksplosjoner? Det fortelles også at Annuakiene hadde en foreldrerolle ovenfor menneskeheten den gang, men at foreldreomsorgen ikke var av det omsorgsfulle, kjærlige slaget. Samme gruppe stimulerte menneskene til å danne bykulturer for å stimulere sosialisering, men alle forsøk ble ikke vellykkede jfr. Sodoma og Gomorra. Stimulansen av bykulturer skal også å hatt den hensikt å utvikle "kremmerprinsippet". I byer blir det større kamp om livsrom og ressurser, og der er det lettere å kontrollere, bruke og utnytte menneskene til selviske formål. De stimulerte således ikke til kjærlighet, men det motsatte - noe som dog førte til en hurtigere erfaringsdannelse gjennom aktiviseringen av intelligensen (gjennom forretningsprinsippet; juks og bedrag).

Dersom opplysningene om Annuakiene og Nibiru er korrekte, må vel disse henføres til "de mørke verdens-gjenløsere" som Martinus kaller dem. Dette var de som hadde til oppgave å lede og stimulere de enda primitive menneskene ut i materialisme og derved - ut i mørket. Dette fordi de samme menneskene - i fjern fortid - i helt andre utviklingsriker - hadde blitt mettet av lyset, og lengtet etter dets kontrast. Ja, så utrolig det enn kan høres ut for oss i dag - var lys, harmoni og kjærlighet blitt en "forbannelse" for dem. Lyset for dem, var det vi nå ser på som mørkets aspekter, dette ser vi tydelig i gamle, hedenske impulser - f.eks. den Norrøne mytologi, hvor gudene/idealene var krigere. Men virkningene av makt, undertrykkelse, krig og fiendeskap måtte uunngålig etter hvert skape lidelser. Og det er disse lidelser som nå igjen har snudd prinsippet, slik at det er de "lyse verdensgjenløsere" eller verdenslærere som nå blir idealer for menneskene. Boken forteller videre at det mentale m¢rket på Jorden var som tettest ca. år null, dvs. ved Kristi F¢dsel.

Dette at m¢rket i realiteten kulminerte ved Jesu f¢dsel nevnes også av Martinus, men han beskriver jo det interessante at det er et etterslep i det kosmiske kretsl¢p, slik at virkningene av dette m¢rket f¢rst viser seg nå i ettertid, dvs. i tiden fra begynnelsen av det 19. århundre og nå i denne "vår" tid. Ikke så merkelig at selvmords-statestikkene topper seg. Og slik er det også i årskretsløpet: det er m¢rkest i desember, (jfr. for 2000 år siden), men kaldest i januar/februar, (dvs. tiden nå hvor virkningene av fortidens uvitenhet eller mentale mørke viser seg.) Martinus beskriver i sine intuitive kosmiske analyser, at de primitive bevissthetslag utvikles naturlig i dyreriket i kampen for tilværelsen. De primitive mennesker som utviklingsmessig sett blir å plassere i dyreriket, utvikler altså selviskheten som en nødvendig overlevelsesfaktor. Selviskheten oppstår altså ganske naturlig som en instinkt-funksjon tidlig i dyreriket, men han nevner som sagt også at det har eksistert "mørke" verdensgjenløsere, hvis oppgave det var å hjelpe menneskene å bli selviske! Og det må formodes at det er disse oppgaver som de i bøkene beskrevne mer negative inspiratorer har hatt. Den hjelp trenges nå ikke mer, nå går selviskheten av seg selv !

 


Hvis vi nå går tilbake til boken "GENNEM FORHENGET", og dens belysning av planeten Pluto - som redskap for de negative krefter - så finner vi svært mange paralleller til beskrivelsene av Nibiru og Annuakiene. Det står bl.a. at Pluto ble avkastet fra et annet solsystem og gikk inn i bane omkring vår sol. "....den søker å erobre jorden for å utvikle mørkets rike." Symbolsk er det "kong Herodes som søker etter Kristus-barnet for å utrydde det."

Men her beskrives også hvordan disse krefter opererer på Jorden i dag. De har i høy grad kontroll over store deler av verdens regjeringer, banker og pengesystemet, over presse og kommunikasjons-medier, inkludert radio og fjernsyn. Gjennom dette kontrollerer de praktisk talt alle menneskers liv og tanker. Men ikke helt! Det har i en tid nå inkarnert mennesker utenfra med en visdom som de trekker med seg fra de "uinfiserte, rene" planeter de kommer fra, og disse lar seg ikke suggerere av penger, sløves og passifiseres av meningsløse sport-sendiger, og av aviser med fasade-reportasjer av kjendiser. Disse tenker selv og er med å skape mentalt frie informasjonskanaler bl.a. via Internett. Det mest søkte tema på Internett er nettopp om UFO-spørsmålet (bortsett fra temaet sex).

Dette viser menneskenes sterke hunger etter opplysning på disse områder. Men hvordan gjenspeiles dette i tilsvarende opplysende stoff i mediene radio, fjernsyn og presse forøvrig? Her er det nesten helt mangelvare, og i den grad noe serveres, er det enten i form av latterliggjøring, forsøk på å fremstille det som "uvitenskapelig" eller fremstilt som skremmende og truende(eksempler: "x-files", filmen Independence-Day, osv.Se forøvrig de kommentarer som "fartøy-sjefen" Korimo gjør til dagens "Ufo-filmer", i utvalgte bokomtaler i den siste del av denne bok). Er dette tilfeldig? Nei , det ligger maktstrukturer bak, som ønsker å holde folk nede i sløv uvitenhet og frykt. For å opprettholde sin egen økonomiske-, intellektuelle- og vitenskapelig makt, samt makt rent militært. Som ønsker å stimulere til materialisme og helst slavebinde mennesker økonomisk. Slik at de må bruke så mye tid på å betjene gjeld, at de ikke "får tid til å tenke". Ja, dette er ikke bare kritiske tanker mot det bestående "systemet" fra utgiver, men hvordan man fra "jordens styringsplan" - mentalplanet - allerede for 34 år siden iakttok jordens situasjon.

Fra s.235: ".....de (plutoinnflytelsene) er avpasset etter stoffets eller substansens frekvenser og har som mennesker betraktet ikke noen virkelig forståelse av kjærlighet-visdom eller åndelig streben." "....de streber alltid etter makt, først og fremst over andre mennesker, men også over formenes verden. .....de har kontroll over nesten alle menneskelige institusjone". På s.238 beskrives hvordan de bevisst overøser mennesker med vold i aviser, tv, bøker og film, for at menneskene ubevisst skal utmattes emosjonelt. Altså: bevisst manipulering for at mennesket ikke skal begynne å tenke kritisk selv!

Hvis vi nå kikker på et særlig utdrag fra boken GENNEM FORHENGET vil vi se at det ligger en bestemt plan for de negative krefters fjernelse fra Jorden. Dette fra nattlig forelesning 10.juni 1962 med overskriften:

 

DEN "PLUTONISKE" KONTROLL OVER JORDENS MENNESKEHET.

"....da planeten Jorden spiller en betydningsfull rolle i hele solsystemet, og dens planetariske Logos kommer fra planeten Venus, vil det på det nuværende tidspunkt bli ytet særlig hjelp fra planetene Venus og Mars. Det er dessverre nødvendig at mennesker kommer til å føle seg ennå mer ulykkelige og bekymrede, enn de allerede gjør, for at de kan få øynene opp for det, de onde makter gjør imot dem, så at man kan sikre seg deres egen frie vilje og deres ønske om det gode i arbeidet for å frigjøre dem. Man kan ikke frigjøre mennesker som ikke vet at de er slaver. Det ondes krefter er ikke i besittelse av Jordens rikdommer, men de kontrollerer dem ved hjelp av penger.Så snart det går opp for klodens befolkning at den er i knipe, og den ber om hjelp, vil det bli rettet rensende frekvenser mot planeten.

Videre: De som er for materialistiske vil gå ut av inkarnasjon, og vil ikke mer bli inkarnert her på kloden."

Noe senere, side 230:

"....de mennesker som stadig vil være i inkarnasjon etter den omveltning som vil følge med fjernelsen av Pluto-menneskene, vil hurtig begynne å utvikle de evner, som er latent tilstede i og som symbolseres ved halekjernen og thyumus-kjertelen."

"........planeten Pluto vil bli fjernet fra vårt solsystem, og de Pluto-mennesker som lever her på Jorden, vil bli flyttet bort herfra, fordi deres livskilde ikke er vårt solsystem." (forelesning fra 15.des.63)

Den her omtalte overflyttning vil skje ved de avslutter sin inkarnasjons-syklus på Jorden, og i kommende fysiske liv vil de "slå rot" på kloder der de bevissthetsmessig hører hjemme, og hvor de effektivt kan få speilet sin egen uferdige væremåte. For det er det viktig å være klar over; karmaprinsippet er den primære forvandler av menneskets sinn. All den snedige manipulasjon, selvisk beregning, griskhet osv. som man omgir seg med, vil ubønnhørlig skape det samme vesens egen kommende skjebne i framtiden. Og denne vil bli et nøyaktig speilbilde av de utsendte primitive energier. Og har man levd noen inkarnasjoner med denne ukjærlige skjebne, vil følelseslegemet uunngåelig utvikles - hvilket medfører at man fra da av får økende medfølelse med andre. Og da kan ikke de makrokosmiske negative krefter lenger "bruke" vesenet.

 

VIRKNINGENE AV FOTONBELTET

MENTAL-negativ UTRENSNING

Som nevnt ut fra utdragene her, kan man da faktisk spekulere om det nettopp er det omtalte energibelte som vil skape store forvandlinger på kloden. Det vil i så tilfelle påvirke såvel det enkelte menneske, som hele menneskeheten, og alt det liv som er tilknyttet denne klode. Etter kanalisert informasjon å dømme, vil dette i første omgang skape en utrensning i det enkelte menneske. Dette vil da til å begynne med bevirke at de uferdige bevissthetskrefter blusser opp.  

Altså hat, gammelt fiendeskap, intoleranse og vold. Dette skjer fordi disse dyriske bevissthetskrefter skal ut av bevisstheten, og derfor ser vi nå at det krigerske eller intolerante tilsynelatende vokser over hele Jorden,- både individuelt og kollektivt. Det blir å sammenligne med rent vann som skyller ut blekkrester fra et blekkhus. Dette som symbolikk der blekkrestene er de primitive, dyriske, sider og vannet den utrensende energi som nå "gjennomskyller" solsystemet. I begynnelsen kommer det "mye søl", men etterhvert kommer det helt rent vann ut. På samme måten renser de innstrømmende kosmiske-energier nå hele denne Jord, og det første som kommer opp, er det mest grumsete mentalt sett. Når dette mentale grumset kommer frem, bevirker dette en oppblussing av primitiviteten og det primitive - mentale mørket - i den enkelte.

Og vi iakttar jo nettopp nå en økende vold i store deler av verden. Krigene som har rast på Balkan, i Afrika og ellers på Jorden kan sees på som synlige resultater av denne aktiviserte utrensning.

 Ut fra opplysninger i The Pleiadian Agenda begynte en særlig aktivisering og utskillelse av antipartikler kalt miasmer fra mars-94 - utløst av nettopp fotonenergien som den kalles der. Disse miasmer er karmiske sykdomsmønstere som ligger i de åndelige(særlig astral-) kropper, hvorfra den fysiske kroppens funksjoner styres og reguleres.

Men allerede fra 1987 ble de "karmiske sluser" åpnet, og mon tro om ikke mange lesere må innrømme for seg selv, at tiden fra da har vært tøff rent psykisk. 

At vi nå på 90-tallet har hatt en intensivering av sykdommer av både fysisk og psykisk art, er erkjente fakta. Dette kan bl.a. leses ut av selvmordsstatestikkene, og enkelte av de mer ydmyke leger og forskere medgir at de ikke direkte kan forklare årsakene. At de virkelige årsaker skyldes makro-kosmiske energier, ligger selvsagt langt utenfor der forskerne nå leter. Men de skyldes altså - jfr. disse opplysninger vi her har berørt - nettopp det omtalte energibeltes økende, utrensende effekt i den enkelte.

Det er altså ingen slags "bakterier" som kommer gjennom rommet, men særlige stråler som åpner sterkere opp for utløsningen av den enkeltes egen karma. Eller en intensivering av karmiske virkninger, som jo ikke rammer blindt, men med 100% rettferdighet kun rammer den/de som i fortiden har skapt denne karmas årsak30. Men karmaprinsippets hensikt er jo kun undervisning i livslovene, slik at resultatet av denne lidelse vil bli en forvandling av mentalitet og væremåte, fra selviskhet og til uselviskhet.

Jfr. Tore Alfstad (se i avd. Galaktisk Inf. Service), er ikke ordet fotonbeltet dekkende, da fotoner tilhører "øvre frekvens-sone" i det han benevner energiplan 1 (vårt nåværende fysiske plan). Og nevnte energibelte mener han tilhører energiplan 2 (som bl.a. omfatter astrale og det eteriske plan), og er derav ikke enda direkte fysisk synlig. Men ettersom Jorden og hele solsystemet nå er inne i siste fase av en 3-trinns frekvenshevning, vil det medføre at den "jordfysiske" frekvens snart er på samme bølgelengde som nevnte energibelte, og da vil det i økende grad fremtre fysisk synlig som lys.

 

SOLENS INNTREDEN

Jfr. boken "Gennem forhenget" begynte Jordens kontakt med denne "eteriske sky" å bli merkbar allerede på 60-tallet,-men det er først nok senere at solsystemets senter eller solen er helt inne i fotonbeltet. Dette ut fra opplysningene i Pleiadian Agenda. Og det er tilsynelatende dette som vil skape de store ytre forvandlinger. Vintersolverv år 2012 angis som en tidsgrense da Jorden i sin bane rundt solen, er kontinuerlig i sonen. På samme tidspunkt avsluttes Maya-kalenderen - en "nedtelling" som disse mellom-amerikanske indianere har holdt rede på siden 3114 f.kr. !

I Galactic Human fortelles det at høyt utviklede romfolk fra Sirius forandret på solens polaritet i -87 og -88, som en nødvendig forberedelse til møtet med fotonbeltet. Dette var en påstand jeg mente var litt for "mektig" eller freidig da jeg leste dette første gang. Ikke desto mindre kom jeg noe senere - såkalt tilfeldig - over et nummer av Illustrert Vitenskap (3/95), hvor jeg på forsiden leser "solen har mistet sørpolen."

Inne i bladet fortelles det at påvisningen eller målingene av solens manglende magnetiske sydpol var foretatt av sonden Ulysses den 13.september 1994, da den passerte over solens sydpol. Jeg sjekket da straks når boken var utgitt - kunne det være at den hadde disse opplysninger fra de frigitte data fra Ulysses? Men nei, boken var trykket 3 måneder før sonden Ulysses sendte ut disse data.

Mye tyder derfor på at denne opplysning i Galactic Human er korrekt, og dette skulle øke sannsynligheten for at mer er korrekt. Tidsrammene for inngangen i beltet, som var angitt til "sannsynlig innen-97" - vet vi dog nå i ettertid ikke var riktig angitt. Og dersom det er korrekt som det også står referert andre steder i boken her, at tidsopplevelsen er svært forskjellig på de høyere plan, kan man forstå hvorfor nøyaktig tidsangivelse er vanskelig for disse som ser alt i et større perspektiv. Dersom vi tilsvarende observerer en maur på vei til tua, er det også vanskelig å nøyaktig tidfeste når den kommer frem, med alle avstikkerne den gjør underveis. 

*

Men samtlige av de her omtalte kilder beskriver en annen virkning av fenomenet: En påvirkning av de eteriske sentere vi kjenner som chakraene langs ryggsøylen hos menneskene, slik at enkelte våkner til full åndelig bevissthet.

Det aktiviserer altså et frekvensskifte på Jorden, eller mer korrekt uttrykt,- en frekvensheving. De som ikke kan tåle eller følge med på denne frekvensheving vil gå ut av inkarnasjon, slik at de i neste fysiske liv fødes på kloder som de bevissthetsmessig er på bølgelengde med.- Ja, dette skrives i "Gennem forhenget", mens de førnevnte bøker, og særlig "Galactic Human" nesten ikke nevner de "ubehagelige" virkninger av solsystemets møte med dette frekvensbelte. Et fenomen som dog beskrives inngående i You Are Becoming A Galactic Human, er solsystemets inngang gjennom den såkalte "null-sonen". (ikke omtalt i The Pleiadian Agenda)

Dette forklares å være et grenseskikt mot det mer fortettede fotonbeltet, og omgis av et kraftig "komprimert" magnetisk felt. Dette sies å ville skape en kompresjon av atmosfæren, og av selve jordskorpen. Et resultat av dette vil bli kraftige jordskjelv og eventuelle jordforkastninger.

 

TOTALT MØRKE I 3 DAGER

Men det mest bemerkelsesverdige er beskrivelser av et totalt mørke som skal vare i ca. 3 dager. Det beskrives som en virkning av null-sonens felt, og vil komprimere lysbølgene slik at vi oppfatter det som totalt mørke. I denne periode vil også alt som går på strøm opphøre å fungere, fordi det elektriske felt i kraftverkenes generatorer faller sammen. Dette vil så utløse et globalt kaos på hele Jorden, da alt som går på strøm vil slutte å fungere.

Videre nevnes i visse kilder at alle magnetdata vil bli slettet fra bl.a. bankenes magnetbånd, pga. dette ekstreme magnetfeltet. Dette vil så igjen utløse et økonomisk sammenbrudd og kaos i det eksisterende system. Ja, et slikt scenario er en mulig utgang på dette kosmiske drama, hvis formål er å danne grunnlaget for en ny verden som skal være fri av det rådende økonomiske system, som praktisk talt hele menneskeheten er kneblet under. Andre kilder mener at det er jernkjernene i generatorene som er problemet, ettersom disse ikke kan indusere strøm dersom frekvensen øker over et visst nivå. Og dette nivået vil muligvis nås i denne beskrevne prosess.

Enkelte bøker beskriver at det i denne situasjonen vil det bli nødvendig å evakuere grupper av mennesker fra områder med stor ødeleggelse, dersom de ikke naturlig kan beskyttes der de er - rent "skjebnemessig". Dette kan være menneskegrupper som har en på forhånd planlagt oppgave i å gjenoppbygge klodens infrastruktur etter omveltningene. Det er denne evakuering som særskilte romfolk har forberedt i lang tid, og en tilsvarende evakuering skal ha skjedd bl.a. ved nedsenkningen av Atlantis.

 

VÅR VERDENS FREMTID

Dette var tittelen på en liten bok som utkom i Danmark i 1984 på Strubes forlag, forfattet av Inge Stoltenberg. Og undertegnede hadde neppe tatt de tilsynelatende utrolige beretningene om "3 dagers totalt mørke" i overnevnte bok seriøst, dersom jeg ikke på forhånd hadde lest boken VÅR VERDENS FREMTID.

I denne boken har forfatteren samlet stoff fra forskjellige gamle kilder, der synske, visjonære eller profetiske personer har beskrevet sine visjoner av fremtiden. Og det merkelige ved denne bok var bl.a. dens beskrivelser av et totalt mørke som ville vare i tre dager, og som ble fulgt av jordskjelv, voldsomme tordenvær og kaos. Det var flere visjonære personer som beskrives i boken som har hatt disse visjoner, og en fellesnevner er at de beskriver denne merkelige begivenhet til kun å vare få dager. I nevnte lille bok konkluderes det med - ut fra flere kilders syner - at denne begivenhet vil skje før år 2000.(Andre kilder angir 2012 som grense).

Særlig en detalj om man kan bruke et slikt begrep, er interessant å trekke frem for oss som er bosatt i Norden. Det dreier seg om en visjon eller åndelig opplevelse som Lebesbymannen Anton Johanson hadde natten mellom 13. og 14. November 1907, altså for snart 100 år siden.

Han forteller at han ble oppløftet til en sfære av ubeskrivelig renhet, overstrålet av et overveldende himmelsk lys, og fikk høre at han skulle få kjenne himmelrikes hemmeligheter. Herfra fikk han høre og se fremtidige hendelser både familiære, nasjonale og globale. Og dette inkluderte såvel Titanics fatale jomfrutur i 1912, som de senere store verdenskriger. Ja, synene omhandlet også en 3. stor krig som han ser komme som lyn fra klar himmel, i en verdenssituasjon der landene kun taler om fred og nedrustning. Han "så" at angrepet kom fra russerne i en lyninvasjon gjennom Tyskland, tilsynelatende en tidlig høstdag, og at det skjedde på et tidspunkt når ingen ante noen fare. Årstallet så han ikke - ihvertfall omtales det ikke i tidligere nevnte bok

Men poenget med denne referanse til Anton Johansons visjoner er også at han omtaler en vulkanaktig eksplosjon som han ser utløst i Nordsjøen. Dette som et ledd i globale jordforandringer som utløses under det som han altså ser som nevnte lynkrig. At det ut ifra bl.a. de omfattende oljeboringer, og tapping av enorme mengder olje og gass - kan utløses noe slikt i Nordsjøen idag, er ut fra det vi vet nå, slett ikke usannsynlig, men i 1907 var slike tanker ikke logiske.

Det er også flere andre visjonærer som har "sett" fremtidige aktive vulkaner i Nordsjøen; en tysk visjonær så i en slags ut-av-kroppen opplevelse den 3.okt. 1980 (omtalt i Das Neue Zeitalter nr.12/81)-et fremtidssyn til et tidspunkt hvor det var flere aktive vulkaner i Europa, og han nevner det nordligste aktive var i nord-tyskland og en i Nordsjøen. Jeg kjenner forøvrig flere, som uten å kjenne til nevnte bøker har hatt klare "drømmer" /visjoner om at noe slikt utløses i Nordsjøen.

 

FORSØK PÅ KONKLUSJON

Men hvis vi nå går tilbake til teorien om fotonbeltet - hvis vi da velger å bruke det begrepet, så er det nettopp bl.a. jordskjelv og jordforandringer som beskrives å følge dette fenomen. Nå kunne man jo muligvis tenke seg at tidligere nevnte forfattere hadde lest stoff om disse "gamle" visjonærer, og deres beskrivelser av bl.a. de "3 dager med totalt mørke" , og deretter ha kokt resten av historiene sammen.

Men etter å ha lest bøkene, så ser jeg - R.Ø. - en rimelig belest "åndsforsker" - at stoffet er for logisk og sammenhengende til alene å være en ren bløff. Ikke slik at jeg vil stå inne for alt det som skrives i disse og de mange kanaliserte bøker. Noen antyder at ca. 70 % av slike kanaliserte bøker er i tråd med "sannheten", og at resten ofte blir sterkt preget av mottakerkanalens egne ideer og ønsker. Jeg mener altså ikke nødvendigvis at alt som står i The Pleiadian Agenda og Galactic Human skal tas for sannhet, men hovedtanken - at hele solsystemet er iferd med å bevege seg inn i et nytt frekvensmessig område som de benevner fotonbeltet - ja denne "teori" mener jeg altså ha funnet klare paralleller til i før nevnte bok "Through the curtain", (Gennem Forhenget), og hvis egentlige opphav går mer enn 30 år tilbake i tiden. Denne skal således ikke beskyldes for å skrive spekulativt om dette fenomen, som bøker - som nå kommer i ettertid av disse "fotonbelte-bøker" - eventuellt kunne angripes for.

MARTINUS skriver ikke i sine bøker eller i foredrag direkte om dette eventuelle energibelte, men allerede i 1934 skrev han i en artikkel bl.a. "... at Jorden ruller videre inn i en ny umåtelig lysbølge. Denne lysbølge vil komme til å forsere Jordens utvikling. Men forsert utvikling betyr forsterket lidelse...."(fra Kosmos januar 1934).

Hele hans kosmologi er jo en bevisførsel for den guddommelige styring av utviklingen, der han klart og logisk påviser hvordan "alt er såre godt". Han påviser at krigene er utløsning av "oppsamlet karma", og deres egentlige årsak går årtusener tilbake i fortiden.(LB 2, stk.453). I sine senere foredrag la han ikke skjul på at han mente det ville komme nye kriger over jorden, for så lenge menneskene lever på det drepende prinsipp, spesielt ovenfor dyreriket, kan det ikke selv unngå å bli rammet av det samme - sykdom og unaturlig død. Det er jo nettopp denne motgang, som forvandler vesenet.

Jeg vil formode at mange som leser dette, og som har en åndelig interesse idag, nettopp har fått aktivisert denne søken gjennom, eller etter en dyp livskrise. Det er således jfr. Martinus kun en kosmisk "mekanisme" som kan avskjerme mennesket for nye lidelser og kriger. Den består i, at man gjennom tidligere selvopplevd lidelse, har utviklet sin medfølelse - slik at man absolutt avstår fra å bruke det drepende prinsipp ovenfor andre. Når man har nådd denne utvikling av den humane evne, forvandles ens aura slik at den danner et naturlig "skjold" mot gammel uforløst karma.(mer om karma ut fra Martinus kan studeres i hans bok Det Evige Verdensbillede - del 1 og 2)

I en del kanaliserte bøker fortelles det at det nå er gitt "guddommelig dispensasjon" for Jorden, bl.a. fordi menneskeheten har vært utsatt for genetiske manipuleringer og villedning tilbake i fjerne tider (Atlantis), hvor den helt mistet sine kosmiske hukommelse og "falt ned" i barbariet. At menneskeheten derav nå skal "slippe å betale gammel gjeld", og at nye kriger og ødeleggelser derfor ikke vil komme. Ja, er det slik at ytre "omskapende" energier alene kan forvandle menneskehetens enda primitive sider, er det da utmerket, men dette er dog mekanismer som jeg ikke har sett omskrevet hos Martinus, eller i andre visdomskilder.

Med dette stoff i denne del av boken håper jeg her å ha brakt frem noen nye tanker og kanskje tankemessige forberedelser til en eventuell dramatisk begivenhet som kan utløses i relativ nær fremtid. Den enkelte må selvsagt selv ta stilling til dette, ut fra egne intuitive fornemmelser eller egen videre forskning i temaet.

 


 

UTVALGTE BOK - REFERATER

I denne del av boken er det tatt med noen utdrag av bestemte bøker. Når forskjellige personer leser en bok, vil de ikke nødvendigvis inspireres av de samme ord, og de senere utdrag er gjort fra utgivers valg. Mens andre individer som har en annen "bevissthets-kopling", kan tenne på helt andre utdrag. Har man tid og mulighet bør derfor bøkene leses i helhet. En norsk kvinne, Kirsten Tellugen Ree, har siden høsten-94 mottatt budskaper i automatskrift, og på denne basis utgitt to bøker. Som de fleste andre bøker som er "født" på denne måten, er dette bøker som primært taler til menneskets følelser, mer enn intellektet. Begge inneholder mange, vakre og spennende passasjer - selv om den mer fakta-søkende tidvis blir utålmodig med de mange ord, som formuleres litt for "ullent" eller lite konkret. Den er ikke umiddelbart lettlest for de med et mer analytisk sinn.

Spesielt den nyeste boken SE DIN EGEN VEI, har koder og symboler for de som gjerne vil ha det mer mystisk formulert. Denne siste bok minner noe om Bente Mullers bøker. Enkelte deler er som tåkelagte farvann, og man venter at Solen (les klarheten) skal bryte igjennom og oppløse tåken. Men dette er nok med hensikt, for som det skrives: .....deres sjel vil bli nysgjerrig.... .....for å lage seg rom for å lære. (s.127).

Konkrete er dog de forutsigelser som kanaliseres igjennom, og som delvis er referert i det påfølgende, og forøvrig endel stoff som utgiver her har utvalgt noe fra. Hvis man synes at disse senere refererte forutsigelser ser dramatiske ut, så kan det opplyses at mange kanaliserte bøker i endel år har varslet om ganske omfattende Jordforandringer i forbindelse med Jordens overgang til en høyere bevissthets-tilstand. Men det er nødvendig nå å ha tillit til at "intet skjer som ikke skal skje". At alt er underlagt den mest detaljerte kosmiske styring. De som mangler denne tillit, får trøste seg med at mange forutsigelser som er gjort gjennom tidene, ikke er blitt virkeliggjort.

Først da noen utdrag (med sidehenvisninger) fra boken

ENGLENE - gaven GUD gav oss

kanalisert av Kirsten Tellugen Ree . Utgitt 1996. (Meza forlag, Per Sivlesvei 10, 7024 Trondheim. Tlf.72562024)

referat gjort 10-12-96 av utgiver - R.Ø.

s.27: Deres Jord skal være Universets Juvel, noe hun klarte å oppnå før dagene som ble for mørke kom til henne. Hun vil bli Skapelsens skjønneste lysplanet! Dette kommer snart til dere, så menneskene må nå være rede til å vedkjenne seg sine gudekallte energier. Kunne alle som en gjøre det, ville Moder Jord få den hjelpen hun behøver, da hun skal rammes av mye smerte før hun kan skinne som sin egen Juvel. Alle som har tanker om dette bistår dere. Hjelp fra alle universets hjørner er sendt. Både englene med sin store lysskare og deres kommende hjelpere fra andre solsystemer er i nærheten og står dere bi. Dette som skjer ryster hele universet og kan bare ende med en lykkelig slutt om dere får drahjelp fra andre værelser. Dere har mange med dere nå. Alle planetene i deres nærhet vil være beredt i årene fremover, siden menneskene kan komme til å trenge all den hjelpen de kan få. Dere skal tenke tenker om englene som kommer, og tenk bare banebrytende tanker!

s.32 : ....englene reiser med tankens kraft overalt i universet.

s.38 : Mange er sendt til Jorden med tanker fra skaperen. Mange har kommet i deres fortegnelser som profeter og vismenn, men aldri blitt anerkjent som Kosmiske sendebud som de opprinnelig var. Mange ting og mange saker er gjort gjennom årtusener for å bringe Lyset tilbake til deres Jord, men andre tanker har hatt overtaket i menneskenes bevissthet. Dette vil forandres i tidene som kommer, mangt vil forandres av englebevisstheten som gjeninnsettes i Jordens engler. Dere kunne alle kjenne forandringene i dere om dere bare stanset litt opp. Hast ikke så mye. Prøv å senk farten! Alle kan kjenne at noe er i gjære. Alle kan føle at planeten rystes av noe annet enn bare jordskjelv og oversvømmelser og forandringer i overflatestrukturen i jordskorpen. Moder jord er i ferd med å gjenskape seg selv som Juvel.

s.66 : Disse som gjorde seg til mennesker på Jorden av egen fri vilje fikk større vanskeligheter enn de på forhånd kunne tro. Det er nemlig svært vanskelig å komme ut av materieskapt levevis når man først er steget ned til slikt liv. Man kan ikke uten videre dra sin vei gjennom samme lysåpning som man kom fra. Nedstigning er en ting, det er i grunnen en enkel sak; man påkaller bestemte frekvenser og blir transformert om. Det som skjer i mellom-stadiet er at disse frekvensene blir stadig lavere og settes til å være konstante. Lyset gjennomtrenger seg ikke så lett hos dere, og gjennomgang av lysfrekvenser i samsvar med ens egne er nødvendig for at man skal kunne røre på seg. Når man engang er kommet til jorden kan man tåle å være på besøk en dagslengde. Utover dette er man avskåret fra sin reiserute, men kan fremdeles klare å omforme seg til retur. Dette er gangbar måte å besøke andre planeter på, og veldig vanlig hos dere også. Dere har besøk av alle Universets skapelser til stadighet, men det er ikke alltid dere ser dem. Man kan returnere gjennom avsatte portåpninger i sfæren ("dimensjons-porter"? Utg.anm), som man åpner for seg selv når man ankommer. Men venter man for lenge stenges disse, og man må kanskje være her i mange år ! Inkarnasjons-sykluser har ofte vært eneste løsning for mange som ikke kom seg ut i tide.(Dette er også nevnt i andre kilder, - f.eks. "Letters from home, del 2, s.155 " - kanalisert av Tueita. Utg.anm.)

s.68 Om man skal bestå på bestemte planetariske foretak og leve lenge her, så må dette svare til bestemte svingerater i ens eget system av molekylær sammensetning. Besøkende er sagt å bare bli en stund, og skapes omgåelse for en kort tid, og blir i Jordisk atmosfære for å vende tilbake en dagsreise unna. Det må større klargjøring til for å bosette seg på andre planetariske foretak. Sist i boken på side 103 kanaliseres fra et vesen ved navn OVARO, og det berøres jordforvandlinger. .......Nå må Ovaro dessverre stadfeste at mange vil bli berørt av naturkatastrofer som vil komme. Man maskerer seg ofte for å slå slike sanseinntrykk vekk. Bestemmelser er stått opp, og kan ikke gjøres om. Kyststriper i mange land er i fare. Men nå må dere ikke slå land i beredskap! Bestå bare i liv og kjærlighet, og vit at dere må åpne deres indre, derved vil avgjørelser om hvor dere befinner dere smelte i dere. Svære oppgåelser av land må frem, men det betyr at andre må bort. Kjedekatastrofer - ja. Noen begivenheter kan forandres om menneskeheten lærer å kjennegi seg i kjærlighet til planeten.

S.104: Kjøretøy fra universet vil snart komme i store mengder. Da vil informasjon åpnes for dere og hjelpe dere å vite. Romfolket kommer med stor viten. De kommer i kjærlighet så frykt heller ikke dette. Dere har bruk for kjedereaksjoner som disse besøkende setter i gang. De har mannskaper fra mange systemer og områder fra kosmiske planetariske mellomledd.

 

SE DIN EGEN VEI

heter den siste boken fra Kirsten Tellungen Ree's hånd. Mottatt i tidsrommet okt.-96 til mars-97, altså "nytt" stoff, om man kan bruke et slikt uttrykk på tidløse ord.(dette altså oppr.skrevet i -98) Den er likeledes kanalisert fra menneskehetens usynlige hjelpere, kanskje primært fra englenes utviklingsbane, men også mestere og den store Mor har gitt ord igjennom. Som med mange andre kanaliserte bøker er det her mange vakre og inspirerende ord til en søkende sjel. Utdrag med sidehenvisninger følger:

s.10: Mennesket er av Gud og Gud alene. Vi er skapt av samme slag som dere, men i utviklingens faser som spinner over evigheten, har det formet seg utløpere av mange slag.

(På s.13 beskrives noe som kan minne om en henvisning til Atlantis, særlig den arv det snakkes om).

s.13: En eksistensform i vann er uhyrlig selvskapende, noe som kan føre til selvutslettelse om den går på egne veier uten måteholdets kontroll. Og i Karibien ligger all natur, der har vi samlet alt som heter ARV. Der kan dere lete om dere ønsker å se hva havet og landets samspill har ført med seg fra Altet og til dere. Dere har landskapet klart for øyet, men det ligger et høyere bilde i dette øyrikets landskap. Se på arven med åpent sinn her, den ligger skjult, bare to hundre meter fra land, i revene mot syd. Søk, og se hva som har levd på Jorden. Og alt som videre lar seg utvikle, skal også kunne leses der.

s.17:.....vi er HUN av Gud, og er Hjertet i mors-omsorg og sensitive kraft, som binder sammen alt HAN skaper.

s.18: Gud er selvets identitet. Gud er innerste sjelsreferanse hos alt som Er. Gud er innerst i Alt, også i mennesket, og er innerste skaperkraft av eget opphav.

s.24: Dere menneskers større brødre og søstre skal vende tilbake. Og gi dere en verdensoppfatning som er noe helt annet enn deres historiebøker forteller dere. Kroppene til menneskenes storebrødre og -søstre likner på andre former noen ganger, men ikke alltid. De er også blitt formet av sine systemer og atmosfæriske forhold i samsvar med relativ ekspansjon.

s.66: I åpenhetens tidsalder, den vi går inn i nå, vil der være mange som vet. Og sannheter kan ikke lenger forties, for der blir meget mer visdom enn fakta på Jorden nå. Gammel fakta vil løses opp, noe som vil lede til nye forståelsesmodeller av virkeligheten på deres Jord. ....og tidene endres. Menneskeheten vil se at realiteter må forandres. Der vil gives en Ny Jord. Ikke av oss, men av deres egen oppvåkning.

s.70. Nestorer er kraftfulle mennesker som er i stand til å ha åpnings-lukene åpne, og bringe Kraft og visdom til andre. De er spesielt sterke i sine evner til å omforme inntrykk i enhetlig bildeoppfatning. De er sterke kapasiteter, og må være sterke i troen på at de er ett. Ingen kan rokke deres visdom og styrke.

s.71. ....de (nestorene) gir tilslag på utbedringer på Jorden hvor det måtte behøves, hvilket betyr å rette opp skadede meridianer i lineære kraftlinjer. Det er linjer som må holdes i balanse for å holde på deres Universelle identitet. De som kan fange opp dette strålesystem i sin kropp, vil gjøre store arbeider på Jorden i tiden fram mot de neste århundrer. De vil bl.a. rette opp skader og skjevheter i Moder Jords ryggrad.

Senere på samme side:

Mange formasjoner på land har ligget under hav, og skal igjen under hav. Og vannbunn skal reises opp og bli land.

s.72: Det blir ganske annerledes kartverk for dere etter at havet har lenket nye land sammen, og kanskje skilt andre, og ropt atter andre opp fra havbunnen. Dette vet alle menneskene i Seg Selv om de kjenner etter, det er intet å frykte. Alle vet! Og tro ikke at noe skal skje uten at den fulle sikkerhetsmargin er til stede. For dette er til Jorden og menneskehetens beste, bare så dere vet det, barn.

s.73: Og fra Stillehavsbunnens lengde, fra nordøstlige Sovjet og mot New Zealand mot sør, der vil dere se et Nytt Rike.

s.74: I Nippons rike (Japan) blir det stor ståhei. Der vil dere ikke kunne gå tørrskodd.

s.75: ......i Kina skal tornadoen rulle. Den skal blåse bort mange tusen dekar land, i oppadgående sirkler..... .....det vil bli store skypumper med gasser. Atmosfæren vil ikke gå nedad og til grunne, men vil finne nye måter å gi dere livsnødvendigheter til kroppens organer. Det blir regnskyll. Vinder og tropiske orkaner og jordskjelv. Det står mer om dette, men det refererte får holde om dette tema. Tidsrammer er ikke angitt.

s.88: Det vil alltid være ubalanse i polaritetsområder - som f.eks.Jorden- inntil du og dine venner på Jorden greier å balansere deres indre sjelsliv. I upåvirket tilstand er alle enhetlig med Alt som Er, og behøver ikke å forsvare seg mot noe som helst, for der er alt ett.

s.91: Slipp deg fri. Ikke hold på noe. Ikke hold på din eiertrang. Det er meget viktig! Du eier intet. Kun ditt bilde av guddommen kan du ha for deg selv......

s.92: Ja, det blir ikke noen utradering av planeten denne gang. Vi skal overbemanne deres planet om dere ikke får fart på sakene selv. Vi må kanskje ta over Lysets komme, av hensyn til overhengende fare for at dere ikke er deres ansvar bevisst. Men det er bare en sikkerhets-foranstaltning.

s.93: Vi ser dere klarer oppgaven, kan vi røpe det? Men det er grunn til å melde fra om at levende krefter vil oppildne til motstand, derfor bør du ikke nøle med å trekke ditt jeg fram i Lyset og la det være som et barn.

s.94: Ett sekunds varighet hos dere, kan være to hundreår for et annet system.

s.101: La angrep passere. Og hvordan skal man så støte bort angrep? Ved å slippe taket i enhver tanke om hevn. Da hanskes du med dette på beste måte. Prøv å forløse hendelsen med en gang en ubehagelig situasjon oppstår. Slik løser du deg fra framtidig binding, og problemene vil ikke forfølge deg.

Broder Jon kommer gjennom med noen visdomsord i kapittel 19, men det virker som at han har vært for lenge på den "andre siden", når han sier: De som dyrker markens grøde må slippe seg fri. De må f.eks. bruke hestekjøretøy og ikke maskin.

I siste kapittel berøres også seksualitet: ....denne linjen, denne bruken av kroppens tiltrekkningskraft, skal fortsette å brukes i enda lang, lang tid. Derfor må dere å forene disse to: Hjerte og Kropp. Det må nødvendigvis læres av deres hengivenhet overfor mennesket selv. Minn deg selv på at du er din neste.

s.132: Dere skal lære å ta i bruk Hjertet i seksualakten, ellers vil begjæret kun manifestere nye kanaler!

Så langt fra budskapene som har kommet gjennom Kirsten T. Ree

 


Videre vil vi ta med et kapittel fra nok en bok som er skrevet av en norsk kvinne: Karen Sofie Thorstensen med boken

Alfa Centauri forbindelsen. (Utkom høsten -97 ).

Som tittelen forteller er dette en bok om forbindelser til utenomjordiske! Forfatteren Karen Sofie Thorstensen forteller om sine mange telepatiske kontakter til utenomjordiske vesener fra høyere dimensjoner. Det meste av boken er en selvopplevd fortelling om hvordan hun etter en livskrise ble inspirert av Jane Roberts "seth"-bøker og oppdaget at hun selv hadde evner til å kommunisere med "den andre siden". Hennes primære kontakter er romfolk fra 6.dimensjon av stjerne-systemet Alfa Centauri, og disse gir personlig mental hjelp og veiledning til forfatteren, ved siden av opplysninger som bør interesse mange. En grei, lettlest bok på 221 sider, oppdelt i mer enn 30 kapitler, som også inneholder noen vakre, inspirerte, åndelige dikt. Noen spesielle energiøvelser er også beskrevet i ord og skisser.

Noen utdrag fra: Alfa Centauri forbindelsen

Først fra kapittelet Kaptein Korimo kommenterer såkalte "sanne ufo-filmer"

....."Kjære mennesker - Jordens vitenskap har kommet langt, men menneskenes evne til medfølelse og forståelse av sine gjerninger har ikke fulgt med i utviklingen. Nasjonene på jorden tenker på kontroll og makt, mens de skulle hjelpe hverandre, akte og respektere hverandre i kjærlighet. Det gleder oss å se at jorden nå er i ferd med å bedres. I slutten av sekstiårene tok menneskene et valg, de valgte lysets vei. Vi ser at massenes tanker ikke lenger er så hyllet inn i mørke. Det er lang vei igjen, men vi ser at nye tenkemåter sprer seg som ild. Fra våre romskip ser vi disse tankene som søyler av lys. Det går den rette veien, derfor disse påminnelser fra oss. Vi minner dere på at dere må åpne deres hjerter og se at kjærligheten og respekten for hverandre er den eneste løsningen - Den eneste veien. Kjære mennesker, dere bryter de universelle lover. Det kan ikke lenger tillates. Først når dere følger lovene vil det bli mulig for oss å ha kontakt med jorden.

D o g - vi er her, og vi følger med i utviklingen. Vi ønsker å si at vi vet at de aller fleste mennesker på Jorden desperat ønsker fred, det er positivt, det gir Håp. All fred begynner i hvert enkelt hjerte. Vi føler mye når vi sender våre budskaper til dere, og har kommet litt vekk fra vårt tema idag. Det hender at mennesker besøker vare skip, og det har en viktig misjon. Det er en del av "den store planen", som er satt i verk for å hjelpe dere gjennom de vanskelige tidene som kommer. Når mennesker blir tatt opp til skipene, er det en del av beredskapsplanen. Disse mennesker vil tre støttende til når tiden er inne. De har selv gitt sin tillatelse. Valget har de ikke tatt i sin dagsbevissthet, men i sitt underbevisste - endog før de ble født på Jorden ga de sin tillatelse til vår inngripen. Vi har aldri, vi gjentar a l d r i skadet noe menneske på jorden(gjelder de humane raser - det finnes også ufølsomme raser som "de grå".), det strider mot hele vårt vesen, mot hva vi er og hva vi står for. Vi er bundet av lovene, og vi følger dem, for lovene og våre sjeler er ikke adskilt.

Lovene sier at vi ikke skal skade, drepe eller såre, og dette budet blir trofast overholdt av oss. Det er utenkelig for oss å bryte lovene som er gitt oss av den høyeste kraft. Lovene blir overholdt til alle tider og i alle sammenheng, Ikke engang for å forsvare våre egne liv ville vi kunne ta liv. Vi forteller dere dette for at dere skal forstå vår tankegang. Våre motiver er alltid bygget på kjærlighetens prinsipper. Jeg vet at vi har våre brødre og søstre fra alle de andre planetene med oss i denne appellen til dere: Frykt oss ikke - tro ikke på filmer hvor vi fremstår som onde og følelsesløse vesener. Det opprører oss når vi ser på filmene, for vår natur er uselvisk. Vi ønsker å vise dere at vi er kjærlighet i ordet ytterste forstand. Vi elsker alt liv, og vi dømmer heller ingen. Vi er her for å støtte dere i deres utvikling og lede dere trygt inn i den fjerde dimensjonen. De fleste mennesker som besøker våre skip har glemt sine egne valg. De kan bli redde og ikke forstå hva som skjer med dem, men majoriteten av dem som kommer hit sover ved besøk, og de aller fleste kommer hit i sine eteriske kropper. (de blir løftet ut av sin fysiske kropp).

For oss er det problematisk å kommunisere med menneskene, for telepati er vår eneste form for kommunikasjon. Noen få av våre gjester når vi med tankene, andre Ikke, men alltid beroliger vi, og demper angst. Små fysiske inngrep i menneskekroppen gjøres forsiktig, husk det er nødvendig, og vi har fått tillatelse. Noen av de utvalgte, som dere kaller dem, har selv valgt å være bevisste i møte med oss, og vi respekterer ønskene. Intet menneske har forlatt vårt skip skadet eller såret - det er sannheten. I de aller fleste tilfellene blir minnene om besøket slettet. Dette blir gjort for å beskytte dem mot unødige traumer i deres liv. Det har heller ikke vært nødvendig at de har husket, de vil bli "vekket" når tiden er rett. Noen våkner selv opp og trer inn i tjeneste for menneskene, og de har store oppgaver. Til dem som husker at de har vært på våre skip vil vi si: det var deres eget ønske, ikke vårt krav. For noen ganske få mennesker kan opplevelsen trenge til overflaten av deres bevissthet og det kan forvolde problemer i livene deres. Vi er lei for at det har skjedd, men vi kan ikke gardere oss mot det, underbevisstheten kan ikke kontrolleres helt.

Noen av de besøkende er blitt hypnotisert, og deler av deres opplevelser har kommet frem - ofte i et skjær av angst. Disse menneskene vil vi selv snakke med senere i deres liv. Noen har vi allerede snakket med, og bedt dem tilgi vår inngripen. Vi vil bli tilgitt, for de vil selv huske at det var deres eget valg. Vi presiserer at vi aldri er likegyldige ovenfor enkeltmenneskers følelser. Hensikten helliger ikke midlet - ei heller for oss. Intet møte med oss er tilfeldig. For dem som ser våre skip har det en dypere mening. Det tar mange år å forberede et menneske til et direktemøte med oss. Vi er av en meget høy vibrasjonsfrekvens, og våre fysiske legemer vibrerer med høy hastighet. Vibrasjon er energi - som igjen er lys. Det sterke lyset dere reagerer på ved møte med oss, er våre høye energier.

Vi kan høyne vårt vibrasjonsnivå ytterligere og dematerialisere oss, eller senke vibrasjonene etter ønske. Kroppen vår vil for et menneskelig øye være delvis gjennomsiktig. Når vi møter mennesker, senker vi med tankekraften våre vibrasjoner, og blir oppfattet som mer eller mindre samme "stoff" som dere selv. Først når menneskenes vibrasjonsnivå nærmer seg vårt eget - på det aller laveste - vil et møte være mulig, og da med stor forsiktighet.

Så langt fra dette kapittel, som inneholder mer, og tilslutt tar vi med noe fra kapittelet om "Universets energiveier"

Universets energiveier .....

"I universet finnes det energiveier, hvor romskipene ferdes. På en måte fungerer disse veiene slik de gjør på jorden. De følger faste baner, og det finnes "trafikkregler" som de reisende må følge. Energiene varierer på de forskjellige "veiene". Alle skipene har tilgjengelig opplysninger som forteller om energiforholdene, og forholdsreglene som må tas på de forskjellige stedene. Det finnes et nært samarbeide mellom de forskjellige systemene i universet, og retnings-linjer er lagt opp for at alt skal fungere til alles beste.

Romskipene bygges ikke alltid på (over) hjemplaneten. Det skjer ofte at vi benytter en annen planet med andre energiforhold enn vår egen - til byggingen av fysiske skip. De store moder- og forskningsskip bygges i rommet over planetene. Det blir faktisk bygget skip som er så store som byer - ja nesten som små kloder. Materialet blir testet, så det kan tåle påkjenningene i de forskjellige deler av Universet. De må tåle forskjellige energi/frekvensforhold. Intet fartøy er bundet til små områder. Som dere vet er universet uendelig. Kjente deler av universet er delt opp i soner, og de deles opp etter energiene på de gitte stedene, og grensene settes etter energiforholdene. I våre datamaskiner finnes opplysninger om alle forhold vi kan møte på våre intergalaktiske reiser. Reisene foregår alltid på energiveiene, og vi har egne "symboler" på dem. Reisen vi skal foreta blir lagt inn i skipets datamaskin, og alt foregår automatisk.

Vi trenger ikke bekymre oss, datamaskinene sier ifra hvis noe uforutsett skulle skje. Jeg må presisere at våre datamaskiner er langt, langt mer avanserte enn datamaskinene på jorden. Energiveiene kan forurenses fra planetene, og dette skjer i områdene rundt jorden. Forurensningen fra jorden sprer seg til hele solsystemet, og påvirker de andre planetene negativt. Tro ikke at det er umulig å forurense rommet, for det skjer. Jordens kjernefysiske prøve-sprengninger har forurenset mye i solsystemet, og hadde det ikke vært for Ashtar-kommandoens inngripen, ville disse "veiene" ikke ha vært mulig å ferdes på for oss. Våre romskip kan ved nøytraliserende stråler fjerne radioaktiviteten som kommer fra jorden. Vi renser også opp inne i jordens atmosfære.

Atomprøvesprengningene i havene og i fjellene stanser ikke strålingen som går ut i rommet, ut i havene, i ferskvannet og inn i hele næringskjeden. Hvor tror deres vitenskapsmenn den radioaktive strålingen blir av?? De fleste av skipene som reiser ned til jordoverflaten, er hva dere kaller "eteriske skip", og som vi kaller "høyvibrasjonsskip". De "bygges" med tankekraftens energi av reisende som ikke befinner seg i fysiske kropper. De av oss som lever i fysiske kropper bidrar også i dette arbeidet, og vi kan forlate våre kropper og reise fritt med de eteriske skipene. I de høyere dimensjonene eksisterer de fysiske og ikke-fysiske individene sammen, det er intet skille som hos dere.

De eteriske skipene ferdes fritt på jorden. De kan ikke sees av menneskene, og de kan heller ikke oppdages på radar. De gir beskyttelse for besetningen på samme måte som de fysiske skipene gjør. De ikke- fysiske skipene kan oppløses ved en enda høyere heving av vibrasjonsnivået, og de blir da en del av "all energi". En utmerket måte å reise på når man ikke tar kroppen med. Ingen av oss fra den sjette dimensjonen er bundet av kroppen slik dere "tror" dere er, vi kan fritt reise ut av kroppen når det er i praktisk. Mange ville si at "beboere" av den sjette dimensjonen er ikke-fysiske, og slik ville dere til dels oppfatte oss også, men fra den sjette dimensjonens ståsted har vi fysiske kropper, men meget lette. Du kan oppleve fysiske liv i mange dimensjoner, på mange plan. De eteriske skipene blir også "bygget" for å beskytte de reisende mot de tunge tredje dimensjons eneriene.

Vi kan også reise uten skip, men ikke over lange avstander eller lange tidsperioder. Mange som ser romskip på nært hold, kan fortelle at skipet var meget sterkt lysende. Det er vårt høye frekvensnivå som forårsaker det. Lyset blir også sterkt fordi det oppstår friksjon mellom skipet og molekylene i luften, som har et lavt svingningsnivå. Vi vil også nevne de såkalte "lysskipene", som også blir sett av menneskene på jorden. Disse er uavhengig av form, og beveger seg fritt med utrolige hastigheter. Disse skipene er "skapt" av individer på planeter som har kommet så langt i sin utvikling at de er steget ut av materien. De er ikke lenger fysiske (fra mentalplanet altså - utg.anm.). De bruker energiene som er allestedsnærværende i rommet. De bruker denne energi til fritt å skape hva de trenger, både ved reiser ut i rommet, og til å skape alt de trenger på sine egne planeter.

De er ikke lenger avhengige av å spise fast føde, de trekker inn universets energi, og lever av den. Disse individer befinner seg i dimensjoner over vår egen, og kan ta den form de selv ønsker. Disse høyt utviklede rasene befinner seg også i jordens nærhet i disse tider. De er her, som oss, for å hjelpe til med energihevingen / bevissthetshevingen. Fra sine lysskip sender de jorden nødvendige energi. Så kjære leser, hvis du ser et av disse lysskip, vit at du ser levende vesener fra de aller høyeste dimensjoner. Vi vender tilbake til "veiene" i universet. De løper i parallelle dimensjoner. Se for deg en vei, parallelt med denne går en annen vei, (litt bedre belyst) - den andre veien er som en skygge av den første, bare i en annen og høyere dimensjon. Dimensjonene er ikke "opp", som så mange av dere tror, men parallelle. Ved reiser i universet kan vi velge i hvilken dimensjon vi ønsker å reise i.

Vi kan reise i alle dimensjoner under vår egen, men ingen som ligger på et høyere nivå. Vibrasjonsnivået på de høyere "veiene" ville skade oss. Forenklet kan vi si at hele universet eksisterer i parallelle dimensjoner, og i disse dimensjonene finnes det utallige plan, og atter dimensjoner, i en uendelighet. På alle plan og i alle dimensjoner yrer det av liv i alle former. Romskipene reiser altså ikke i tid (med lysets hastighet), men i dimensjoner. De eteriske skipene, og lysskipene reiser med tankekraften, som er umiddelbar. Jordens overgang til den fjerde dimensjonen vil bli dramatisk, hvor dramatisk , vil avhenge av menneskenes bevissthetsnivå.

Vi er her for å hjelpe, men dere må også hjelpe dere selv. Husk kjære leser, a l t vi gjør blir gjort i kjærlighet til dere. Dere skal ikke frykte noe, men arbeide med å heve deres bevissthet. Vi har i de siste tiår arbeidet med å opprette kontakter med seriøse mennesker, og med våre "starpeople". Vi er hundretusener av individer som reiser til jorden fra mange planeter i disse tider, og alle har vi den samme oppgaven. Ikke alle mennesker trenger den samme behandlingen, og alle blir behandlet individuelt. Energiene som sendes til Jorden, påvirker menneskene, og åpner opp for bedre kontakt med flere kanaler. Boken som disse kapittel-utdrag er hentet fra er utsolgt, men del 2 er planlagt utkommet våren -99, og kan bestilles direkte fra forfatteren på tlf. 22 71 70 43. Alternativt pr. brev til: Karen Sofie Thorstensen, Maridalsvn.46, N-0458 Oslo.

mer


Forøvrig kan man bestille informasjon i hefteform basert på utdrag eller sammendrag fra mange forskjellige visdomsbøker om den nye tid, som da er oversatt til dansk, med innhold som særlig omhandler romfolkets oppgaver i denne tid, evakuerings-forberedelser og kanaliserte budskaper fra mange hierarkiske mestere, romfolk, etc. fra :

NY TIDS INFORMATION , morelsvej 133, DK-5250 ODENSE. Tlf. dk 66174902. Be evt. om å få tilsendt en oversikt over materiell derfra. Dette er inf. som utsendes til selvkost/kopipris.

 


STJERNEFOLKET BLANT OSS - se link

-de frivillige og deres misjon

En bok forfattet av Knut Aasheim

I juni 1995 ble denne særegne boken utgitt. En vidtspennende bok på 114 A4 sider, med masse informasjon og illustrasjoner. Forfatteren som må betegnes for en virkelig veteran i Norge, på området ufo og romfolk - skriver selv dette om boka: Det er en ukjent virkelighet at ikke bare blir vår planet overvåket av romskip fra andre planeter og stjerneverdener, men blant oss lever representanter fra disse. Dette er vesener fra høyere utviklede verdener, født i jordiske legemer, som anonymt lever og virker blant oss. De er her for å hjelpe, og har kommet med spesielle oppgaver i en spesiell tid til planet Jorden, som er et spesielt sted i kosmos.

Mange av disse "Star People" som lever her nå har glemt hvorfra de kom, men i disse dager skjer en oppvåknings- og bevisstgjøringsprosess. Boken er inndelt i tre, og første del beretter om hvem stjernefolket er, og hvorfor de er her. Det har alltid vært Star People på Jorden, men aldri i så store antall som idag. Dette skyldes den pågående forandring for planeten ved overgangen til en ny syklus eller tidsalder. UFO-aktiviteten rundt om i vår verden er i alt vesentlig knyttet til denne for Jorden spesielle tid. Stjernemenneskene som befinner seg blant oss, har kommet hit frivillig, og kjærlighet er deres motiverende faktor.

De er lysarbeidere i en gigantisk Operasjon Jorden for å hjelpe og løfte massebevisstheten. Det er et stort antall deltakere i "lysmakten" bak denne enestående operasjon; de representerer mange sivilisasjoner i kosmos som samarbeider i en galaktisk føderasjon. Del to omtaler stjernemenneskenes personlige forhold og utvikling, mens del tre utgjør utfyllende, opplysende stoff. Boken vil være av interesse for alle oppriktig, søkende individer, som er orientert mot den nye tid, og som innerst inne føler realiteten i at kloden nå oppasses og ledes av høyere utviklede "brødre og søstre" fra Kosmos' uendelig mange verdener.

Boken, som kostet i underkant av tohundre kroner, kunne skaffes fra alternative bokhandlere, eller direkte fra forfatteren og utgiveren av boken: Knut Aasheim,
(Født 25-07-1932  Død 04-05-2017)


 

   Jordens fjernhistorie i nytt lys  

til hovedside med kosmisk info/ufo-kontakt-beretninger ++ 

 
vedr.fremtiden og forutsigelser er det interssant å se hvor godt ¨StarTreks̈́' tidslinje faktisk HAR STEMT:

Tore Alfstad tipset om dette:
   
10. jan. 2021, 12:53


Star treks tidslinje.


I følge sci-serien startrek blir dollar brukt frem til 2020. Deretter blir det kun elektroniske penger.
(delvise slått til, da det nå hele tiden mer og mer går i kortbetaling)

I 2024 blir det et voldsomt sosialt opprør i USA som kan sammenlignes med en borgerkrig på grunn av sosiale problemer.

I 2030 blir Jorden angrepet fra en annen planet av romfolk som sammarbeidet med Tyskerne under andre verdenskrig, men det blir ikke noen invasjon. Noen områder blir ødelagt av strålevåpen avfyrt fra romskip i bane rundt jorden.

I 2049 bryter tredje verdenskrig ut. Denne avsluttes med en atomkrig i år 2053 som tar livet av ca 600 millioner mennesker.

I Mai 2063 foretas den første prøveflyging med et romskip som går raskere enn lyset. Dette medfører at de utenomjordiske foretar en offisiell landing og Jorden får åpen kontakt med andre sivilisasjoner.

I følge startrek blir det nåværende pengesystemet avviklet rundt 2090 og erstattet med et annet system. Pengene blir helt borte mellom år 2100 og år 2200.

Teleportering blir oppfunnet rundt år 2120 og er i valig bruk rundt år 2150.

Atomkopiering og direkte materialisering blir tatt i bruk rundt år 2290.

Rundt år 2360 blir holo dekk oppfunnet.

---------
Serien med Kaptein Jonathan Archer foregår i år 2151 til år 2155. Her kommer de borti en alternativ tidslinje hvor Tyskerne har vunnet andre verdenskrig og besatt USA ved hjelp av romfolk som har reist tilbake i tid.

Serien med Kaptein Kirk foregår i år 2266 til år 2269.

Serien med Kaptein Pickard foregår i år 2364 til år 2370

Sendt fra tore alfstad sin iPadlink til boken  Stjernemennesker - Solens Børn
Af Tia'ra Solera:

Stjernemennesker - Solens Børn - Af Tia'ra Solera.

 

Flere kilder beskriver " gudemennesker" fra rommet med slike merkelige hoder(visse faraoer) - men slike funn passer ikke inn i den darwinistiske utviklingsmodell, og de blir derav uten forklaring av den tradisjonelle vitenskap.

se også stoffet fra boken JORDENS FJERNHISTORIE I NYTT LYS


link til hovedside

link til RAMPA-STOFF

link til tilsvarende stoff kanalisert dog - fra LYSSA HOLT

Gjennom historien er det masser av beretninger om kjemper og MEGET STORE MENNESKER - GUDER - og mange av disse hadde kontakt med de styrende konger og også faraoer i tiden etter Atlantis.

 

 

 

 


link til onlineboken om dette tema: 'Naturånder og elementarvesener' på siden for nasjonalbiblioteket, og forstørr skjermbilde via + el.- tegnet og 'bla' via piler v.glideskalaen, og fullskjerm-ikon oppe til høyre gir også større skjermbilde

se også Elves, Ghosts, Sea Monsters & ETs In Iceland Investigation Into The Invisible World - YouTube

*

se også boka VARDØGER av Georg Hygen online- om å høre eller "se" noen som ankommer en stund- ofte et kvarter- før det faktisk skjer.  boka er full av eksempler, som ikke er lett å forklare. Mange har jo selv opplevd slike ting. se https://www.nb.no/nbsok/nb/5f196bf4bcd9d05a1ade297ec6bdbbd9?lang=no#49