Utdrag eller referat fra;                                                 tysk/german/deutch               english- pdf-link

"BEYOND THE LIGHT BARRIER"english- pdf-link  |  deutch interview

- bak lysmuren ........

av ELISABETH KLARER  | lyd/audiobook  om EK-kontaktene engelsk-mp3 nedlastbart ved høyreklikk og lagre mål som mp

Overskriftene er tilføyet og påfunnet av R.Ø.


Noen kommentarer av R.Ø.først:

-På samme måten som bøkene til Adamski, som hadde sine kontakter i det samme tidsrom som E.K,- beskriver heller ikke denne boken direkte et flerdimensjonelt verdensbilde, selv om det indirekte berøres. Jfr.forfatteren P.Fich (forf.av boken "RUMFOLKET OG DEN STORE PLAN", og delforfatter av "EN NY TIDSALDERS FØDSEL" - var enda ikke menneskeheten som helehet klar til å forstå de mer finfrekvente stoffplan på denne tiden, altså tidlig på 50-tallet. Men i den senere tid, -fra 1980 og utover, har strømmen av slike bøker som beskriver flere dimensjoner, nærmest eksplodert.

Alt som står i paranteser i det etterfølgende er kommentarer av R.Ø.


DE FØRSTE KONTAKTER TIL ROMFOLKET

I begynnelsen av boken forteller EK om sitt liv og hvordan hun allerede som barn hadde næropplevelser av fremmede romskip. Senere opplevde hun dem igjen som voksen flere ganger mens hun var ute å fl¢y i eget småfly,-også noen ganger sammen med sin mann. Hun forteller også om en eksplosjonsartet brannulykke i en flyhangar, der hun ble skilt fra sin fysiske kropp, altså opplevde en NDO,- og under den tiden opplevde et m¢te med SINE romfolk. Senere i boken forteller hun om det f¢rste virkelige, fysiske m¢te med sin kontakt AKON fra Alfa Centauri i fjellområdene ved Drakenberg i syd-afrika. Hun blir her tatt om bord på et romfart¢y, og blir videre forklart mange fantastiske ting om romskipene og andre kosmiske fasiter. Beskrivelsene er helt på linje med tilsvarende kontakter, men mer detaljerte her. Hun sp¢r (s.47) om de har vært ute på intergalaktiske turer. Akon svarer:

" vi trenger å forbedre våre romskip enda mer for slike reiser. Men vi forbereder det, og bygger st¢rre vitenskapelige rekognoseringsskip som dette. Som du sikkert har lagt merke til er dette skip formet som en galakse, og når vi har forbedret de store romskip, som varierer i diameter, -vil vi være istand til å bevege oss inn i intergalaktisk rom".

HVOR OG HVORDAN ER SKIPENE BYGD.

Våre største skip er dobbelt så store som dette, men vi skaper også enda st¢rre skip for interstellare frekvens-forandringer i det forenede felt. Runde skip av denne typen er en kopi av naturen ved at de tar milj¢et med seg som et skapt himmelobjekt. Skipene er ikke laget på noen planetoverflate.De er skapt av ren energi omdannet til fysisk materie, og vi gj¢r dette i rommet. Fart¢yets ytterflate er fullstendig glatt uten skj¢ter.

Radiusen på kurven, krummingen forandrer den totale masse av skipets ytterkledning til en kombinasjon av materie og anti-materie, mens den atomiske skapelse av ytterskallet gjør det ledende for de vekslende pulser. Dette oppnås når hele systemet er aktivisert fra styrepanelet. Et forenet felt av lys omgir hele tiden skipet,-et elektrisk felt som påvirker hele skipet samtidig, inkludert atomene i passasjerenes kropper. Disse felt skaper et vakuum som omgir hele skipet, og lager således ingen støy når det beveger seg i atmosfæren. Lyset som omgir skipet er varierende ut fra bl.a. tids-og gravitasjonsbølger. Alt av molekyler(partikler) og stråling blir skjøvet tilside i forskjellige hastigheter, og dette oppfatter øyet som forskjellige farger.

Disse mikroatomer av lys former et elektrostatisk skjold rundt dette interstellare rekognoseringsskip av lys, og en tre-stråles "lys-thruster" kontrollerer og styrer manøvreringen. Det hele er en kombinasjon av kosmiske krefter,- elektriske, magnetiske og resonerende. Eller et gjensidig samarbeide mellom disse krefter. På samme måten som et naturlig himmelobjekt, beskytter dette skipet sine mannskaper slik en levende planet gjør det, og tar hele miljøet med seg gjennom rommet. På side 107 står det at Jordiske makter har bygget flygende tallerkener, og at flere har crashet, men disse kan kun opereres innen Jordens egen atmosfære. De sier at jordiske makter desperat prøver å få tak i det propulsion system som Akons skip bl.a. er bygget rundt. (Dette er opplysninger som Semjase også i høy grad kan bekrefte i sine kontakter med Meier. Se Jordens fjernhistorie i nytt lys på denne server-base.)

 

TIDSFELTET OG DE BESKYTTENDE FELT

Tidsfeltet er det kontrollerende felt, og manøvrerer romskipet fra et tidsfelt til et annet, via den høyere frekvens som danner den samlede masse av skipets 3 lag eller ytterplater. Når feltet økes, blir skipet usynlig for observatører på Jorden,-det forsvinner da øyeblikkelig. Og motsatt kan det plutselig dukke frem igjen. Det kan forsvinne på stedet det landet, eller brått komme frem igjen. Dette merkes først som en varmebølge, og ved andre atmosfæriske forhold kan skipet kondensere en sky rundt seg. Dette skjer mens skipet "hovrer" (står stille på et sted), men også når de beveger seg. Ofte sees det kun som en "kunstig" sky som bygges opp i noen kjempemessige cumulu-nimbus-skyer.

Den lave temperaturen rundt skipet tillater det en total bevegelighet og hastigheter, uten begrensninger for strekk og trykk, samt andre mekaniske påvirkninger fra atmosfæren. Vi kan lande fjærlett i en vektløs tilstand, -hvorsomhelst på en planets overflate. Varmetrykket i luften er forårsaket av den plutselige forandringen og fortrengningen av atmosfæren rundt skipet. Dette når mikroatomer av lys stanses , og blir derved til varme når mikroatomene skyves tilside av feltet som omgir romskipet. Dette feltet roterer raskere enn lydhastigheten, og derfor er hele skipet absolutt lydløst. Dette feltet forhindrer også at dyr eller mennesker kommer for nær ved skipet.

(Nettopp dette er beskrevet i svært mange nærkontakt -beretninger, der en kraft har forhindret dem i å berøre skipet. Les f.eks. i Daniel Fry`s bok: RESA MED FLYANDE TEFAT på s.21- der dette fenomen er beskrevet og forklart. - - r.ø-kommentar.)

Feltet hindrer også at fly kan komme inn vortexen(virvelen) av reduserte bindingskrefter som finnes bak ved skipet, -da disse ville bevirke at evt. fly kunne gå i oppløsning. (Også dette rapporteres å ha skjedd). Konstruksjonen av romskipet er gjort i matematisk synkronisasjon, hvor lysfrekvensen oppgraderes i det forenede felt, som gjennomtrenger all eksistens, -når et skifte i rom-tid kan oppstå. Veien til stjernene åpner seg i et romskip av skjønnhet og enkelhet, og skaper sitt lys fra den kosmiske plasma i det uendelige rom som alltid lever og pulserer,- formet som en galakse med en aura og en glødende sjokkbølge omkring seg

bildet er ikke fra boken

UNIVERSETS NØKKEL : LYS....

Alt i skaperverket er lys,- nøkkelen til Universet. Hele eksistensen gjennom planetsystemer, stjerner, dybdene i det interstellare rom er alt oppbygget av synlige og usynlige bølger av lys. Den elektromagnetiske bølgeform er kilden til alt liv. Det former kosmos`byggestener hvor vi har vår eksistens. Mikroatomer av lys i større enheter er det samme som det vi kaller atomer. (Helt i tråd med Martinus som beskriver at all materiens tetthet er illusorisk, og at mindre systemer bygger opp større. Materien kan oppløses i partikler og tomrom, der tomrommet utgjør 99,999% og der resten,- de 0,001% utgjøres igjen av 99,999 % tomrom osv. i all evighet!! -r.ø. komm.)

Åndskrefter, mental styrke, sjelsforbindelse og tanker er alt oppbygget av forskjellige hastigheter i lysets bølgespekter eller mikroatomer.

 

ALT ER BØLGER OG SPIRALER AV LYS

Elektrisitet er mikroatomer av lys, mens lyd og farger er oppstår når mikroatomene har forskjellige hastigheter, og når mikroatomene er stanset skaper de varme. Lys er en intelligent energi som kan tenkes inn i eksistens og substans. Mønstrene til mikroatomene av lys forandres med skiftende tanker, - når man mottar innsikten i lysets harmoniske vibrasjon. Nøkkelen til alt LIV ligger i forståelsen av den gjensidige påvirkning mellom typer av lys.(.......interaction of light.)

En matematisk formel for all transport ligger i vibrasjons-frekvensen til lys i harmoni, med anti-gravitasjons-bølger og tidsbølger, som ganske enkelt er frekvens-forholdet mellom hver puls av/fra (...of..) spiralen av lys. Ved å kontrollere denne frekvensen, kan tidsflyten varieres, -men man er hele tiden beskyttet av romskipets miljø. Lys skaper illusjonen av hastighet, når det i virkeligheten er en puls som "resonnerer" (dvs. samme svingetakt) i frekvensene av tid og gravitasjon. Derved at vår galakse er skapt til den universelle geometriske harmoni av lys. Lys er universell geometri. Tid og gravitasjon, eller en reversering i flyten av tid og antigravitasjon, kan oppnås ved å forandre energien av lys som pulserer gjennom rommet og gjennom planetenes atmosfærer, -gjennom all skapelse da lysets mikroatomer skaper alle gasser, flytende og faste stoffer. (Dvs. Alt er bevegelser = atomer = mikrokosmiske solsystemer i kombinasjon = alle stoffer.

-R.Ø.-kommentar.)

 

 

REISER BAK LYSMUREN

I rommet skaper det forente felt et skifte i tid og rom, -men ingen hastighet er involvert,-bare et skifte i frekvens når romskipets frekvens er i harmoni med bølge-energien av lys som pulserer gjennom galaksen. Dette ved ganske enkelt å bruke rommets indre sammensetning, som er lys som pulserer i frekvenser i bølgeform i vekslene faser av materie og antimaterie. Slik overvinnes alle problemene med romreiser utenfor eller bak lysmuren. Jordenes forskere har enda begrensninger av lydhastigheten i flyving i atmosfæren. (Dette ble overbrakt først på 50-tallet, og da var dette korrekt. R.ø.anm.) Men de vil lære at at de kan perfeksjonerer flyet til å kunne skyve vekk luftmolekylene, istedenfor at molekylene bygger seg opp foran flyet. Nøkkelen til all fullkommen skapelse ligger i å utøve harmoni med alt i vår galakse,- dette må menneskeheten lære først.

Når romskipet går gjennom lysmuren vil du fornemme en viss vibrasjon. Dette når det beveger seg momentant gjennom anti-lys harmonien, når det hever frekvensen av den gjensidige påvirkningen fra lysgrensen,- altså når skiftet i rom-tid oppstår. Jeg holdt tilbake(..holdt kontroll med) din bevissthet, skjønt vi beveger oss med romskipet inn i denne tidsdimensjonen, og gjorde det med fullkommen harmoni. Ellers ville det ikke vært mulig for deg å være en del av dette skiftet i rom-tid bak lysmuren, som kommer av den svært høye frekvensen av lys når harmonien av lys blir fordoblet for å oppnå anti-gravitasjonelle- og anti-lysfelter. Det forenede felt utlignes, hvilket er nøkkelen til å kunne reise i rommet eller bevegelse i romtid. Igjen, -harmoni er nøkkelen for å kunne manipulere denne kosmiske energi,- kilden til all eksistens, tanker og materie.

 

TANKENS KRAFT

I sin søken etter sannhet, vil mennesket på planeten Jorden oppdage at virkeligheten retter seg etter en tankemessig forestilling, og ideen om å benytte lys og gravitasjon som en drivkraft for romskip, blir ikke bare tenkelig, men også gradvis en tankemessig mulighet.

Enda blir virkelighetens sanne natur ganske bak deres fatteevne, bortsett fra klare øyeblikk av innsyn, når sjelens formidler sannheten til bevisstheten. Bevis for sjelens udødelighet finnes på denne måten uavhengig av ytre årsaker, når vi finner den magiske årsak som vi opplever som liv, alt dannet ut av stjernestøv. Menneskets inhumanitet og hat må opphøre før disse hellige hemmeligheter kan åpenbares til gagn for hele Jorden, med dens mennesker og øvrige yrende liv. Målet er å oppnå helhet og harmoni med hele Universet, og bli ett med den store intergalaktiske menneskelige familie. Men utvidelsen av tanken vil bare komme på bølgelengde med tiden, når menneskehetens innsikt har nådd et dypere og mer åndelig nivå.

Mennesket på Jorden bruker kosmisk energi eller lys for destruktive hensikter. Eksempler på dette er atomkraftverk- og bomber, og falsk radiopropoganda. Derfor kan vi enda ikke dele lysets hemmeligheter med Jordmenneskene. Den elektromagnetiske bølgeform - eller lys - er et forenet felt av stoff og anti-stoff gjennom hele Universet, og vi beveger oss under romskipets beskyttelse når det forandrer bølgelengder av lys for å skape et skifte i rom og tid. Dette i hensikt å bevege seg fra et punkt til et annet....."

 

videre fra kap.4 (s.55)

EN FLUKTRUTE TIL STJERNENE

Akon fortsatte:......."nå når vi nærmer oss moderskipet vil du forstå hvordan det genererer det forenede felt. Jeg har forklart det i en noe forenklet form for deg, for å gi deg et bilde av den metode som vi bruker som er en kopi av naturen, og derfor er den trygg. Mennesket kan ikke eksistere i rommet uten tidssyklusen, og med det atmosfæriske trykk som de er utviklet under. Et romskip som dette skaper alle disse nødvendighetene for oss helt som på vår hjemplanet. De gamle romskip derimot var ikke bygget for å operere i det intergalaktiske rom. De har feil form, men siden de ikke slites ut, vil vi fortsette å benytte dem i vår egen galakse.

" E:..:.hvordan kan et stort romskip som dette, komme inn i moderskipet?

Akon:" denne type skip har ikke behov for et transportskip. Vi knytter det til det større skip,-altså kobler dem sammen slik at vi kan gå fra det ene til det andre skip via sluser. De mindre skip tas inn i moderskipene gjennom spesielle sluser, og de parkeres i spesielle rom , og benyttes kun for planet-utforskning. Men de kan også benyttes til reiser mellom planeter ,-ja også til andre solsystemer. Dette mitt eget skip har alt som er nødvendig for vitenskaplige ekspedisjoner, og er uavhengig av de det store skip. Som vitenskapsmann kan jeg oppsøke mange planeter i forskjellige solsystemer. Vi skal nå på en ekspedisjon til Lyra, for å observere variable stjerner og supernovaer.

En sivilisasjons utviklingsnivå kan bare måles på deres grad av medlidenhetsevne.( Nøyaktig det samme sa  Martinus, og ufo-kontakten til de besøkende fra IARGA likeledes -r.ø. komm.) Dersom menneskeheten ikke forandrer seg til det bedre, vil den ødelegge seg selv. Dette har tidligere skjedd på andre planeter, bl.a. på Mars. Jeg er selv inntunet på frekvensen til stjernesystemet Alfa Centauri, hvor betingelsene for liv er mer gunstige enn i dette solsystemet. Det er et dobbeltstjerne -system, men også en tredje stjerne er tilknyttet systemet. Den tredje stjerne, Proxima Centauri, er 4,2 lysår borte og er den fjerneste medlem av A.C. Vår sivilisasjon eksisterte engang på Jorden, for aeoner av år siden.

Engang var Venus en strålende sivilisasjon på det fysiske plan. Dette var i en tid da solen viste tegn til å være en variabel stjerne. Senere aktiviserte den en voldsom corona som brant opp flora og fauna på de nære planeter. Dette skjer i særlige tidssykluser. Det er altså en forbindelse mellom oss og Jorden. Vi etterlot også noen mennesker på Jorden og på Mars, men gjennom tiden under påvirkning fra den variable stjerne,-solen,- ble de negativt påvirket av dette. De ble tankeløse og destruktive, og var nær ved å ødelegge Jorden flere ganger, mens Mars ble omgjort til en ørken.

 

DEN VARIABLE STJERNEN SOLEN

Stjernen i dette system , altså Solen, er en middel-aldrende variabel gul stjerne, som er noe uregelmessig i utstråling på de korte bølgelengder. Vi lever alle i vår stjernes aura eller echophere, og stabiliteten hos hver planet avgjøres i utstrålingen fra stjernen. Solen har en tendens til ustabilitet i sin utvikling, og da den faktiske hastigheten senkes, oppstår det magnetiske stormer i sykluser på mellom 7 og 17 år. Den magnetiske polaritet blir reversert i hver syklus, da solflekker utløses som magnetisme, og solstoff utslynges i ionosfæren med ionisert hydrogen. Dette er strømmer av hurtige protoner og elektroner som sendes mot planetene som iblant dødelige solvinder. Jordens ozonlag kan ødelegges gjennom solens ekspansjonssyklus.

Jorden overlevde dog siste syklus av solar ekspansjon, men utslettet store mengder av fortidige krypdyr eller dinosaurer. Jorden som er et barometer for sin stjerne, skiftet poler i de kataklysmiske utbrudd over hele Jorden, og gravla de mange livsformer i aske , lava og jord. Jorden ligger innenfor solens sterke strålingsatmosfære. Igjen er en sterk strålingssyklus aktivisert, og dette vil forstyrre Jordens ionos-sfære og øke ioniseringen av den ytre atmosfære. Dette vil igjen utløse ustabile værmønstere over hele verden, ved at global luftsirkulasjon påvirkes og også nedbørsmønsteret. (De ustabile og fravikende værmønstre særlig siden 1988 har vist at dette er korrekt - men jmf. Erra-kontaktene med Semjase - skyldes disse særlig bruk av atom-krefter her på jorden. Altså utslipp av ukjent stråling fra bl.a.  atomkraftverk - samt de mange testeksplosjoner. R.ø.anm.)

Gjennom perioder med lavintensitet i solflekkaktiviteten oppstår tørke, mens det oppstår voldsomme stormer og oversvømmelser under perioder med høy intensitet. Solen påvirker derfor ihøy grad været og også jordskjelv-aktiviteten, og sistnevnte også av planeter i konjunksjon. Enorme energimengder med stor tetthet blir produsert sammenhengende, og strålingen er utviklingen av forflyttninger dypt inne i solen, som er en fotoelektrisk prossess av blålig stråling.

 

AKONs HJEMPLANET VED ALFA CENTAURI

"....vår hjemplanet-system er i Alfa Centauri og består av 7 planeter som alle er befolket av vår sivilisasjon. De syv planeter går rundt den tredje komponent av dette vakre stjernesystem som dere kjenner som Proxima Centauri. Den største stjernen gir et rødlig lys omtrent en tredjedel så sterk som solen, mens den den andre stjernens lys er lik med sollyset her. Den tredje stjerne er som solen , bare med mer rødlig lys og mer stabil enn solen."

Videre fortelles i boken på s.69-70 en levende beskrivelse av de bilder fra planeten som Elisabeth opplever på en slags 3-dimensjonal skjerm eller "elektrisk speil" som det kalles i boken. Bildene blir tatt opp via små fjernstyrte skiver eller "flyvende kameraer", som utsendes fra moderskipet. Hun beskriver planeten som nærmest uberørt av stygge inngrep som vi har på jorden . De bygninger hun ser er runde av skinnende hvite, pærlemorlignende stoff. Hun ser flere sølvskinnende fartøyer på himmelen, og bygninger var laget slik at fartøyene kunne lande på takene. Men hun så også enorme bygninger som store, runde pyramider, men ingen veier eller gater.

Akon forteller:"Vi har ingen problemer med røyk og forurensning, da vi kun bruker elektrisitet som tas rett fra luften. Slik får også alle fartøyene her energi." 

(og dette er en av hovedårsaken til ufo-coverup'et - der maktmenneskene/ og de blinde politikerne  i de styrende posisjoner - godt hjulpet og manipulert av oljemafiaen - er redde for at jordens mennesker skal få innsikt i at det finnes andre måter å leve på, eller kunnskap om andre muligheter til å tappe gratis/fri energi i uendelige mengder til jorden via rel.enkle apparater.rø-kommentar)

 

UFO-BASER VED SYDPOLEN

Det fortelles senere at de har baser ved Antarktis, men de ligger dypt under Jorden for beskyttelse mot solens stråling. (Mye tyder på at de er mye mindre hardføre enn jordmennesker, og ikke kan tåle solens utstråling.)

........vi utsetter ikke vår hud for direkte solstråling. Disse underjordiske baser er en arv fra fortiden, for vi har intet ønske å oppholde oss under Jorden. Ved basen ved syd-polen finnes faktisk en underjordisk varm sjø og en viss vulkansk aktivitet, og denne basen ble bygget før det fantes iskapper ved dette område. I dette område finnes det magnetiske spiral-vortexer som går inn i Jorden i et traktformet mønster. Når solpartikkler virvler ned i Jorden i denne magnetiske trakt ved polene, påvirker de atomer i øvre luftlag som skaper lynende spektralt lys.(nordlys?) Vår base ligger i noenlunde nærhet av en fransk værstasjon ca.300 km mot den geografiske pol. Også russerne har stasjon i nærheten.


"Vi var med til å bygge PYRAMIDENE, som er kosmiske biblioteker som med tiden vil vise vei til stjernene. (Han sier også her at "de" bygde pyramidene på Mars.) Månen er en fremmed i dette systemet, og kom fra Jupiters system av måner.(dette er i motstrid med Semjases opplysninger, men hun forteller dog likeledes at den er oppfanget i Jordens grav.felt på et tidspunkt - og at den er rester av en død klode. At månen også hadde "en tid" i bane rundt Jupiter nevner altså ikke Semjase, men sier at den gradvis ble innfanget i jordens grav.felt. Martinus sa også at månen er et klodelik. R.ø.anm.) Jupiter er en stjerne i dannelse og har derfor stor rotasjon og stor masse, men lav tetthet. Også finner vi den vanlige høye temperaturen i kjernen. Syv av Jupiters måner har atmosfære. (dette er bekreftet av de siste romsonder. rø) . Månenes arrete overflate er et resultat av dens stjernes eksplosjon.

Planeter dør også og blir asteroider, metoritter og romvandrere. Kvasarer er et tidlig stadium i en galakses fødsel. Alle galakser har en kraft-avhengighet på en større struktur som er utilgjengelig for observasjon .Denne tilstanden eksisterer gjennom det intergalaktiske medium i fellesskap med alle galakser. De har deres egen livssyklus for å oppnå en kuleformet klase som samles opp av de magnetiske felt av modne galakser som til eksempel Melkeveien. Klaser av galakser er formet av interstellare gasskyer, som roterer omkring deres rotasjonsakser....... (det står en hel del om galakser, men det oversatte utdrag her får rekke. I det hele tatt hadde boken en meget TUNG engelsk - den tyngste engelske boka jeg har lest...rø).


Dersom opplysningene i boken er korrekte, var denne siv. som nå befolker METON - 2.planet rundt PROXIMA CENTAURI - med på å befolke Jorden i fjern fortid. 

Det fortelles videre i boken (omlag på s.150), om hvordan de tok med seg både planter og dyr fra Jorden, og overførte disse til Alfa Centauri systemet i kjempemessige moderskip.

Etter alt å dømme er denne rasen tilhørende overgangssonen mellom vårt nuværende menneskerike og det virkelige menneskerike som er noe mer finfrekvent,  men hvorfra de enda lett kan inntune seg med vår verden - evt hjulpet via teknikk til det. 

De beskrives som slanke, høye og velproporsjonerte mennesker - oftest med lyst, blondt hår. Hvorvidt denne sivilisasjon også er hevet i frekvens over jordens (som Erra) er vanskelig å vite, men ut fra beskrivelsene virker de å være "hel-fysiske", men egentlig er jo alle "fysiske" på sitt nivå, og da de inntuner seg på vår dimensjonelle "virkelighet". Det ser ut til at det er mulig for dem og tilsv. utviklede "romfolk" - å innjustere "materiefrekvensen" til den klode som man vil besøke, og det var vel det som Akon forsøkte å meddele i det noe tunge språk i boka.

 Formeringen virker å være den vanlig parring mellom kjønnene - således er de ikke nådd det stadium at de kan materialisere legemer direkte viljemessig, slik som kontakten Thao forklarte til en fransk-australier som ble tatt opp sist på 80tallet, og var "borte" i hele 9dager.

 I boken beskrives en kjærlighetspakt mellom Elisabeth og Akon, og på noen av turene med skipet har de samleie for å forene genetisk materiale "fra sjelstvillinger" fra forskjellige systemer. Barnet,-en sønn,- fødes senere under et av EKs opphold på Meton.

En påstand som jeg reagerte på var beskrivelser av et sovjetisk spionfartøy, som beskrives nærmest som et vertikalt landende, jetdrevet skip/fly, -som landet i Natal-fjellene i syd-afrika på leting etter Akons romskip som de hadde observert/utspionert. De forsøkte på et tidspunkt å ta E.K. til fange, og bruke henne til gissel for å presse frem opplysninger om funksjonen og konstruksjonen av Akons romskip. Denne del av boken kan jeg vanskelig svelge, -den virker nærmest som en røverfortelling . At russerne skulle ha slike avanserte fly allerede tidlig på 50-tallet virker meget tvilsomt, og tilsvarende at de kunne overvåke ufo-aktivitet i sydafrika allerede i -52 eller deromkring. På samme måten som med Adamskis bøker, er det en del påstander som ikke forklares i boken, selv om den  dog virker rimelig vitenskapelig og fornuftig. Ja ,mye av stoffet er meget logisk og klart.


Referate er gjort fredag den 22-11-96 av Rune Øverby av et ex. jeg lånte noen dager  via Simo K. som  igjen  hadde lånt den via biblioteket i steinkjær - men boken var da oversendt fra england etter anmodning!! Så bibliotekene er en mulighet for å få tak i sjeldne bøker - også via utlandet!!


english- pdf-book-link

Hennes første kontaker

et kap.fra en av hennes bøker på engelsk

lyd/audiobook  om EK-kontaktene engelsk-mp3 nedlastbart ved høyreklikk og lagre mål som mp

hovedsiden