Forord - innledning

Mange er de mennesker som aldri har følt seg hjemme her på Jorden, uten at de riktig vet hvorfor. De lengter vekk, og føler eller vet innerst inne, at her er ikke deres hjem. De kan ha stor åndelig visdom, hvilket gjør at de slett ikke kan tenke seg å ta sitt liv, for å komme vekk - men de lengter bort fra Jordens disharmoni. Dette er mennesker som aldri har tilhørt flokken, men har våget å gå egne veier. De kan ikke tro, men er interessert i åndelige spørsmål, ufo-fenomenet, reinkarnasjon osv. De har bl.a. ofte en stor viten om romfolket og deres oppgaver ovenfor menneskeheten og Jorden. Denne viten, veiledning og gode råd, har enkelte gitt videre gjennom bøker og foredrag. Noen har en medfødt evne til å motta budskaper telepatisk. I de senere år har det kommet en strøm av slike såkalte kanaliserte bøker fra kilder, hvis primær-eksistens tilhører andre dimensjons-verdener.

Romfolket ønsker at den våknende menneskehet skal forberedes til et tettere samarbeide med universets høyere sivilisasjoner, som finnes i utallige parallelle dimensjoner i høyere frekvensverdener. Disse verdener ligger på andre "stasjoner på universets radioskala", og individene her har såvel teknisk som moralsk evne til "å reise" på tvers og på langs av denne frekvensskala. En forståelse av dette, betinger en sprengning av det gamle materialistiske verdensbilde, og en begynnende innsikt i at materien ikke er massiv, men dypest sett kun er atomare bevegelsesmønstere- eller frekvenser. At selve livet ikke er en bivirkning av materien eller hjernen, slik den begrensede naturvitenskap fortsatt tror, men at livet - det levende i individene- har en evig eksistens, og finnes overalt i Kosmos, som direkte betyr Det Levende Verdensalt. Den etterfølgende informasjoner på denne side berører bl.a. romfolkets oppgaver i fortid, nåtid og den nære fremtid.


"Vår hovedoppgave er å påse at de universelle lovene overholdes. "Kommandoen" spiller en betydelig rolle i det intergalaktiske samarbeidet og tar aktivt del i Jordens utvikling. Alle tiltak vi iverksetter overfor Jorden og våre kontakter der, må klareres med riktige instanser. Universet trekker seg sammen igjen, og det innebærer at alt og alle skal forenes. Vi skal tilbake til den samme Enheten vi en gang startet fra, enten dere snakker om "Big Bang" eller noe annet. Vi bruker ofte ordet "energier" fordi alt er energier. Dere er energier. Universet består av energier. Alle energier har en motenergi - man kan si at alle energier er dobbeltenergier med en "mørk" og en "lys" side. Det finnes nyanser av disse energiene også, men i sin reneste form fremstår de som to ytterligheter, to polariteter. Disse to energiene eller polaritetene skal nå forenes. De finnes overalt, i Universet, i organisasjoner, i institusjoner og inne i dere selv.

Dere starter med å forene den "mørke" og den "lyse" siden i dere, og det er hovedbudskapet i beretningene i denne boken. Når man snakker om kommandoer, er det nærliggende å forestille seg armadaer av romskip. Vi opererer fra romskip eller lysskip. Vi trenger farkoster som beskyttelse på steder der vi ikke kan oppholde oss uten videre. Romfederasjon-kommandoen er representert i flere dimensjoner, fra de reneste lysverdener til fysiske verdener, men alt tilhører den samme bevisstheten.  Det er millioner av individer tilknyttet Romfederasjon-kommandoen, som er inndelt i divisjoner med spesifikke oppgaver, for eksempel interstellar kommunikasjon, romreiser og forskning innenfor ulike grener. Kommandoen fungerer som en stabiliserende energi mellom ytterpunktene, og som mellommenn i universelle konflikter. Kommandoen griper inn når de universelle lovene settes til side. Det har alltid vært noen som har overtrådt de universelle spillereglene, og det er planeter som er utslettet på grunn av indre og ytre stridigheter. Den hardeste kampen mellom polariteter foregår ved Orion.

Orion representerer dualiteten i den mest ekstreme formen. I denne stjernekonstellasjonen finnes den reneste, "lyseste" energien, den "mørkeste" energien og den stabiliserende energien - der det "mørke" og det "lyse" er forenet. Ashtar-kommandoens stjernekrigere har vært aktiv i denne konflikten, som er den mest signifikante når det gjelder foreningen av energier som finner sted i hele Universet. Det er likevel en forbindelse og en kontakt mellom det mørkeste mørke og det lyseste lyse, de er som to tvillingsjeler som dras mot hverandre for til slutt å forenes. Romfederasjon-kommandoens oppgave er å nøytralisere de "mørke" energiene når vi blir kalt på. Men vi kan ikke forhindre kampen mellom dualitetene, den må spilles ut, men innenfor de universelle lover. Den kampen som foregår ved Orion, er den samme som foregår inne i dere - på et annet plan og med andre uttrykksformer. Så lenge det finnes negative energier i vårt univers, vil det utspilles kamper ved Orion. Vi tilhører ikke en spesiell galakse eller planet. Våre medlemmer kommer fra utallige planeter.

Det er mange på Jorden også som er tilknyttet Romfederasjon-kommandoen, enten som kontaktpersoner eller som fysisk inkarnerte individer fra kommandoen andre steder. I denne spesielle fasen i Jordens historie har de valgt å inkarnere for å gi av sin stabiliserende energi direkte på stedet. Energier er jo ikke bare noe som er utenfor dere, dere representerer en energi hver for dere. Det er derfor dere er så forskjellige, og det er derfor dere reagerer forskjellig på hverandre. Noen tiltrekkes man, andre frastøtes man. De negative kosmiske energiene finnes også på Jorden, blant annet i vitale samfunnsinstitusjoner, i maktsentra og i bank- og finans-institusjoner. En av Romfederasjon-kommandoens oppgaver på Jorden er å nøytralisere disse energiene, og vi arbeider aktivt helt på regjeringsplan! De negative kreftene vil være spesielt aktive i årene frem mot tusenårsskiftet og de nærmeste årene deretter. Det gledelige i denne forbindelse er likevel at de aller mørkeste og mest negative energiene ble trukket tilbake fra Jorden for noen år siden.

Vi sprer våre budskaper gjennom våre kontakter på Jorden. Kontaktene er spredt over hele kloden, slik at det faktisk finnes et helt Romfederasjon-nettverk på Jorden. I årene fremover vil vi intensivere informasjons-overføringen til dere, fordi dere nå er inne i en viktig fase i deres utvikling, som vi overvåker nøye. Den åndelige oppvåkningen skjer i sykluser, i konsentrerte faser. I en periode våkner en bølge mennesker opp, og etter en konsolideringsfase der energiene integreres, våkner en ny bølge opp. Akkurat nå skjer det en ny oppvåkning over hele Jorden. Det blir stadig lettere å ta del i de nye energiene, fordi det finnes så mange åndelige bevisste mennesker blant dere. Samtidig skjer det så mye på så kort tid, som krever informasjon som ikke finnes i dagens bøker. Mange av de bøkene som omhandler åndelige budskaper dere leser om kanskje bare tre år, er fremdeles ikke skrevet! Nye bøker vil stadig komme til, og mye av den åndelige litteraturen som vil omsettes, er kanalisert litteratur." Denne delen av boken er ment for dere som nå tar deres første bevisste steg på den åndelige veien - men vi håper at andre også kan ha nytte av den. Den omhandler mange forskjellige temaer, men vi går ikke i dybden. De av dere som er interessert i ett bestemt tema, vil finne litteratur som omhandler deres spesielle interesseområde. Hovedtemaet i boken er likevel frigjøring. Alt handler om frigjøring i dag. Først skjer det en individuell frigjøring, deretter frigjøring i forhold til omgivelser og autoriteter, så nasjonal frigjøring og til slutt global frigjøring. Men alt starter inne i dere.

link til neste del