Skrevet av
Helene Bøe
Revetal, 22.12.2007
mer av personlige opplevelser/"blogg" fra Helene lenger ned

mer om Greer's arbeide - art.på norsk

SAMMENDRAG/OVERSETTELSE TIL NORSK
av:
THE DISCLOSURE PROJECT - 
"AVSLØRINGS- PROSJEKTET"
som ledes av Dr. Steven M. Greer
www.DisclosureProject.org

updated link from nov-dec.2015

bilde over er fra pressekonferansen i mai 2001 der Greer sitter høyre for Dr. Carol Rosin som taler

 

Formålet med å presentere et kort sammendrag på norsk av The Disclosure Project er å gi Nordmenn en introduksjon av denne omfattende informasjonen på eget språk. På denne måten vil det være lettere å sette seg inn i hva dette dreier seg om og å forstå dette som Dr. Steven M. Greer er så opptatt av at folk må få vite. Med dette sammendraget henviser jeg til Dr.Greer sine sider på Internett www.DisclosureProject.org for tilgang til hans bok ”Hidden Truth – Forbidden Knowledge”, og annet materiell som DVD
med vitneforklaringer og dokumenter.


Dr. Steven M. Greer og The Disclosure Project, som ble satt i gang i 1990, er et non-profit forskningsprosjekt som arbeider med å identifisere vitner for å få en fullstendig avsløring av sannhetene om utenomjordiske flyvende objekter, utenomjordisk intelligens og eksistens, og hemmeligholdt avansert
energi og fremdriftssystemer. De over 400 vitnene fra myndighetene,
etterretning, det militære og militær industrielle, piloter og andre, vitner på direkte, personlig, førstehånds erfaring med UFO’er, utenomjordisk intelligens og teknologi og alle dekningshistorier som skjuler denne informasjonen. En skremmende sannhet som visse mennesker forsøker så godt de kan å holde skjult med alle midler.

 Det er særdeles viktig at informasjonen fra The Disclosure Project kommer ut til folket i hele verden, for det er kanskje bare innsikt og det å stå sammen som kan påvirke hvilken vei vår fremtid skal ta. Drivkraften bak mitt engasjement i The Disclosure Project er selvfølgelig ønsket om en bærekraftig sivilisasjon på jorda – i fred,
harmoni og balanse med hverandre og universet.


For de fleste kunne ikke spørsmålet om vi er alene i universet eller ikke være mer fjernt fra virkeligheten. I vår krevende hverdag og med alle våre utfordringer i forhold til global oppvarming, fattigdom og krig virker ikke bevisene om at vi blir besøkt av avanserte vesener fra andre planeter særlig relevant for mange. Dette er helt klart feil. Dr. Steven M. Greer og hans team arbeider for, på tross av ufattelige trusler, at sannheten om den virkelige situasjonen på jorda må bli avslørt. Menneskene spiller en viktig rolle i hvordan fremtiden skal bli. Vi må innse vårt ansvar og tørre å ta tilbake kraften.

 Dusinvis av beviser og vitneforklaringer som er presentert i Dr. Steven M.Greer’s arbeid i The Disclosure Project slår fast følgende:

 • Vi besøkes av avanserte utenomjordiske sivilisasjoner, noe som har foregått en god stund.
 • Det mest hemmeligholdte forskningsprosjektet i USA og i andre landhandler blant annet om utenomjordisk besøk/ UFO’er og utvikling av ny fri energi.
 • Disse hemmelige prosjektene har, som advart i 1961 av President Eisenhower, unnsluppet rettslig kontroll i USA, Storbritannia og i andre land.
 • Avanserte romfartøy av utenomjordisk opprinnelse, ETVs
  (Extraterrestrial vehicles), har blitt angrepet, styrtet, forsket på og gjenopprettet siden 1940 tallet, muligens tidligere.
 • Betydningsfulle teknologiske gjennombrudd innen energi og fremdrift har blitt utviklet på bakgrunn av disse kjøretøyene og fra sammenlignbare oppfinnelser gjort av mennesker så langt tilbake som til Nicola Tesla’s tid på 1930 tallet. Disse teknologiene bruker en ny fysikk som ikke forbruker fossilt brensel eller splittelse av atomer for å generere store mengder energi.
 • Disse skjulte og ekstremt topphemmelige prosjektene har nå antigravitasjons fremdrifts innretninger og nye energi-generasjons systemer som, hvis blir frigitt for menneskeheten og brukt til fredlige formål, vil gi den menneskelige sivilisasjonen kraften og makten
  tilbake i et samfunn uten nød, fattigdom og miljømessig skade.


Denne informasjonen kan være svært vanskelig å akseptere, jeg henviser derfor til Dr. Greers arbeid og vitneforklaringene til dusinvis av vitner i det militære og regjering. Deres vitneforklaringer slår klart fast disse fakta.


Enten man tror eller tviler så må vi, på tross av de enorme følgene dette medfører, kreve at åpne høringer må skje for at sannheten skal komme frem. Ingen ting mindre enn menneskehetens fremtid står på spill.


Følger for miljøet
The Disclosure Project har identifisert personer med
førstehåndsopplysninger og vitenskapsfolk som kan bevise, i åpne høringer, at vi faktisk har en ny energi-generasjon og anti-gravitasjons fremdriftssystemer som allerede er klart til å overta alle former for dagens energibruk og transportsystemer. Disse innretningene har tilgang til atmosfærens elektromagnetiske null-punkts energi for å produsere store mengder energi uten noen som helst form for forurensning. Slike systemer genererer energi ved å koble seg på den allesteds- nærværende kvante vakuum energi tilstanden – den grunnleggende energien som all energi og
materie sirkulerer og er koblet til. Denne energien kan hentes fra et unikt elektromagnetisk kretsløp og områder som genererer store mengder energi fra tid/rom over alt rundt oss. Disse er ikke permanente maskiner, og de påvirker heller ikke lovene for thermo-dynamikk - De bruker helt enkelt luftens energifelt (nullpunktenergi / vakuumenergi) som er rundt oss for å
generere energi.


Disse systemene trenger ikke drivstoff til å forbrennes eller atomer til å splittes eller sikringer. Det behøves ikke kraftstasjoner, overføringslinjer og den tilhørende multi-trilliard dollar infrastruktur som er krevd for å skaffe til veie strøm og drivkraft til fjerntliggende områder som India, Kina, Afrika og Latin Amerika. Disse systemene kan lokaliseres der energien behøves, hvor som helst for å generere den energien det måtte være behov for. Det viktigste er at denne nye energien utgjør selve løsningen på de store miljømessige
problemene vi står ovenfor.


De miljømessige fordelene av denne oppdagelsen kan ikke bli understreket nok, og her følger en oversiktlig liste:

 • Eliminering av olje, kull eller gass som energikilde, samt eliminering av forurensning av luft og vann på grunn av transport og bruk av disse drivstoffene. Oljesøl, global oppvarming, sykdommer som følge av forurensning i luft, vann, sur nedbør etc kan og må ta slutt innen 10 til 20 år.
 • Tapping av ressursene og geo-politisk spenning som resultat av konkurranse om fossilt brensel vil ta slutt.
 • Teknologi finnes allerede som sletter fabrikk- utslipp både for luft og vann, men de bruker en god del energi og er derfor svært kostbart å utnytte fullt ut. Siden de er energi- intensive, og dagens energisystem skaper det meste av luft-forurensningen i verden, vil en reduksjon tilbake til miljøet oppnås raskt. Den situasjonen vil endre seg dramatisk når industrier har mulighet til å hente store mengder fri energi (man betaler ikke for drivstoff – kun for innretningen, som ikke
  er mer kostbart enn andre generatorer) og de systemene skaper ingen forurensning.
 • Anstrengelser for energi-intensiv gjenvinning vil oppnå full utnyttelse siden energien som behøves til å gjenvinne avfall, igjen vil bli fri.
 • Det tradisjonelle landbruket, som i dag er veldig energi- avhengig og forurensende, kan endres til å bruke rene, ikke- forurensende former for energi.
 • Ørkenutbredelse kan bli reversert og verdens landbruk vil få evne til å gjøre bruk av økologisk drift, som vil bli kostnadseffektivt når vi kan ta i bruk den nye ikke forurensende teknologien.
 • Luftfart, lastebiltrafikk og intercity transport systemer vil bli erstattet av nye energi og fremdriftsystemer (anti-gravitasjons systemer gir stille bevegelse over bakkenivå). Ingen forurensning vil skje og kostnader vil reduseres betydelig siden energikostnadene vil forsvinne. I tillegg vil massetransport i byer og tettsteder utnytte disse systemene til å skape
  stille, effektiv transport mellom tettsteder.
 • Lyd-forurensning fra jetfly, lastebiler og annen transport vil bli
  eliminert ved bruk av de nye stillegående innretningene.
 • Hvert hjem, arbeidsplass og industri vil ha innretning som genererer det som trengs av energi. Det betyr at de stygge strømlinjene over alt rundt oss, stadig med skader fra dårlige værforhold og strømbrudd, vil alt sammen tilhøre fortiden. Gassrør under bakken, stadig med brudd og lekkasjer og skader i jorden og i vannreservene, vil det ikke lenger
  bli behov for.
 • Kjernekraftverk vil det ikke være behov for, og teknologi som renser disse vil bli tilgjengelig. Godkjent teknologi finnes allerede som nøytraliserer avfall fra kjernekraft.
 • Vi sender fortsatt ekstremt miljøforurensende romfartøy ut av
  atmosfæren, men har utviklet fartøy (hemmeligholdte) som ikke
  forurenser og som fungerer bedre.


Selv om menneskene nok aldri kunne skape en perfekt verden så behøver vi ikke en så dysfunksjonell verden slik den er i dag. Disse teknologiene er virkelige sier Dr. Greer som forteller at han selv har sett dem. Antigravitasjon er en virkelighet og det er også fri energi, gratis og tilgjengelig for absolutt alle. Det er ingen fantasi eller spøk.
Vår nåværende sivilisasjon har kommet til et stadie hvor vi nå kan ta
knekken på hele planeten. Vi kan og må forbedre oss. Disse teknologiene eksisterer allerede, og hver og en person som er bekymret for miljøet og for menneskenes fremtid bør kreve åpne høringer slik at disse teknologiene kan bli avslørt, tilgjengelig for alle og tatt i bruk på en god måte.


Følger for samfunnet og verdens fattigdom
Det er ingen tvil om at de nye teknologiene som foreløpig er hemmeligholdt vil legge til rette for at vi vil oppnå bærekraft på jorda innen kort tid. Vi står ovenfor den største sosiale, økonomiske og teknologiske revolusjonen i menneskehetens historie.
Menneskene er ikke de eneste, heller ikke de mest avanserte, skapningene i universet. Avsløringen som The Disclosure Project arbeider for vil få menneskeheten til å stå ovenfor de største risikoene og mulighetene i historien. Hvis vi ikke gjør noe, vil sivilisasjonen vår kollapse miljømessig, økonomisk, geo-politisk og sosialt.


Når rikelig og fri energi er tilgjengelig for landbruk, transport, byggebransjen, industri og elektrifisering er det ingen grenser for hva menneskene kan oppnå. Det er helt utrolig at fattigdom og hungersnød eksisterer når vi har hemmeligholdt teknologi som totalt kan endre situasjonen. Så hvorfor kan ikke denne teknologien introduseres for folket? Fordi de sosiale, økonomiske
og geo-politiske forholdene på jorda vil bli endret dramatisk. Vitner
understreker at dette vil gi den største endringen i historien, og følgene er utrolig store, så derfor fortsetter vi naivt vår vei mot uvitenheten. 


Nasjoner som er avhengige av salg av olje og gass vil trenge hjelp til å jobbe med nye muligheter, stabilisere og endre seg mot nye økonomiske forhold. USA, Europa og Japan trenger å tilpasse seg til nye geo-politiske forhold.
Fattige og befolkede land vil dramatisk utvikle teknologi og økonomi, og bør få en plass i det internasjonale samarbeidet. Det internasjonale samfunnet trenger å få på plass sikkerhetsforhold som skal hindre uro og problemer i forhold til de store endringene. Henviser til Dr. Steven M. Greer sitt arbeid om disse følgene og kommentarer om forholdsregler for det internasjonale samfunnet.


Den nye teknologien som vil desentralisere makt, vil legge til rette for atmillioner av de som lever i fattigdom og lidelse får tilgang på en ny verden i velferd og overflod. Med økonomisk og teknologisk utvikling vil utdannelse forbedres og fødselstallene falle. Når samfunnet skaper bedre utdannelsesforhold, velstand og teknologiske forbedringer – og kvinner vil ha en større og likestilt rolle i samfunnet – så vil fødselsraten synke og verdens
populasjon vil stabiliseres. Dette er fantastisk bra for verdenssamfunnet og menneskehetens fremtid. Når hver avkrok i verden får tilgang på ren og gratis energi, vil transportkostnader reduseres og fattigdom vil dramatisk reduseres.
Hvis vi handler nå, vil vi innen 2030 effektivt kunne eliminere all fattigdom i verden slik vi kjenner den i dag. Vi trenger bare mot og styrke til å akseptere disse endringene, og visdom til å styre menneskeheten trygt og fredlig inn i en ny tid.


Følger for fred og sikkerhet i verden
Mange folkevalgte, store diplomater og store ledere, I USA og i resten av verden, har blitt utestengt og løyet for om de temaene som The Disclosure Project avslører. Det er en direkte trussel mot verdensfreden.
Militære vitner forteller om kjøretøyer av utenomjordisk opprinnelse (ETV’s) som har blitt angrepet og skutt ned, fordi de har vært i vårt luftrom og fordi enkelte mennesker vil ha tak i deres teknologi. Det er ingen ting som tyder på at andre sivilisasjoner som besøker jorden har dårlige hensikter for oss.

Hvis de så hadde kunne de utryddet vår sivilisasjon på et blunk med deres avanserte teknologi. På bakgrunn av den nye hemmeligholdte teknologien har visse mennesker, en elite som opererer transnasjonalistisk, infiltrert innenfor blant annet mange regjeringer i verden, skapt de farligste våpen verre enn thermokjernevåpen,
som hvis blir brukt vil kunne skape utslettelse på jorden. Det
er også plassert våpen i rommet som er ment å brukes av denne eliten ved et falskt angrep utenfra for å skape frykt blant menneskene for andre sivilisasjoner. Troverdige militære vitner forteller at et stort antall av disse våpnene har blitt ufarliggjort av utenomjordiske besøkende som følger med på det som skjer. I lys av de mange vitneutsagnene er det klart at skjulte og voldelige operasjoner er blitt gjort mot de besøkende. Frykt spres også bevisst om utenomjordiske som fiender gjennom nyere filmer og omtaler i
mediene.


Trusler for verdensfreden stiger på bakgrunn av at den skjulte kontrollen har resultert i at verden har blitt frarøvet den nye frie energien og fremdrifts teknologi!
Verdens fattigdom og et voksende skille mellom fattig og rik er en alvorlig trussel mot verdensfreden, som vil bli endret ved avsløringer og fredlig anvendelse av disse teknologiene. Truslene om krig på grunn av reduksjon av fossilt brensel de neste 10 til 20 årene understreker behovet for avsløringer. Hva skjer nå når den fattige verden også vil ha biler? Det er opplagt at vi raskt må ta i bruk de nye ennå skjulte teknologiene som er ferdig utviklet og bare venter på å bli brukt. Dette må skje raskt for skadene som følge av forurensningen er snart uopprettelige. Dette er kraftfull
teknologi som kan bli tatt i bruk i krigføring og på annen måte true
verdenssamfunnet hvis dette ikke blir avslørt. Slik bruk må bli møtt med overveldende motstand i enhver nasjon i verden.
På bakgrunn av dette sammendraget håper jeg å ha gjort leseren nysgjerrig og tent på å ville vite mer. Hvorfor disse temaene hemmeligholdes og av hvem, velger jeg å henvise leseren til mye og detaljert informasjon i The Disclosure Project.
Med dype ønsker om en fredlig, bærekraftig og harmonisk nær fremtid


Helene Bøe,
Revetal, 22.12.2007
heleneboe@gmail.com

Gjengitt med tillatelse fra Steven M. Greer

artikkelen sto også i medlemsbladet for NETI NR 1-08

www.DisclosureProject.org

flere tanker som Helene Bøe gjør seg rundt "ufo-fenomenet" og annet:
(bildene er tilføyd uavhengig av den originale artikkel, rø.anm)

Svar på Kjell Arne Høviskelands spørsmål nr 3 i UFO-nytt nr 2:
3. ”Når tror du vi får en offisiell kontakt med de utenomjordiske slik at alle
skjønner at dette er en realitet og ikke Science fiction? Og når håper du det
skjer?”


Dette er et spørsmål det ikke finnes noe kort svar på.
Mennesker har til all tid oppnådd kontakt med utenomjordiske eller
mennesker fra andre dimensjoner. Disse menneskene har forståelse og evner
som er sterkere enn andres. Denne forståelsen og disse evnene ligger i oss
alle. Hos de aller fleste er denne forståelsen og disse evnene så undertrykt at
de til og med fornektes. De fleste mennesker kjenner ikke en gang i sitt eget
hjerte at her er det noe jeg må utforske! Det er et resultat av at Den Romersk
Katolske Kirke i århundrer har bidratt stort til at menneskene skulle kjenne
seg små, og måtte gå til kirken for å komme til Gud. Kirkens ansvar for
heksebrenning og jakten på de hemmelige ordenene rundt om i Europa som
hadde mye kunnskap som truet kirken etc. I nyere tid har Kabalens skjulte
arbeid for kontroll over menneskene, som Rolf Kenneth Myhre skriver om i
Neti-nytt nr 2, blitt videreført (Det er sterk forbindelse mellom
Kabalen/Eliten og Opus Dei og Den Romersk Katolske Kirke). Menneskene
har dermed blitt drevet mer og mer fra å kjenne sannheten i sitt eget hjerte -
det eneste sted man kan kjenne den, Sannheten, Gud, Kilden, Universet
eller hva man føler for å kalle den.


Forståelsen og evnene man trenger å utvikle for å oppnå å ”se” lenger enn
den fysiske virkeligheten i tid og rom, er at vi mennesker ikke bare er fysiske
vesener men også spirituelle vesener og innehar en del ikke-fysiske evner
(som med tiden har blitt undertrykt og latterliggjort).


De utenomjordiske som har evnen til å reise i universet har utviklet seg mye
lenger enn oss og eksisterer dermed i høyere dimensjoner, altså utenfor tid
og rom. Når de besøker oss er de som regel ”usynlige” for oss. De befinner
seg utenfor det våre fysiske sanser kan se og høre.

(klikk på det for større bilde)
For at vi skal kunne forstå noe som foregår utenfor det fysiske område/
utenfor tid og rom, trenger vi å lære det spirituelle språket (den forholdsvis
undertrykte delen av oss), med andre ord Energi-språket. Det tar litt tid å
lære seg energi-språket. Trening gjør mester som på alle andre områder, og
alle med ønske om å lære det vil lære det, som i alt annet. Noen har disse
evnene sterkere enn andre fra de er født, men alle kan lære dem godt fordi
det er evner som egentlig er like naturlige som de fysiske evnene vi har.
For at du skal lære deg energispråket må du søke innover i deg selv, på den
måten søker du utover og kan finne all verdens svar, all kunnskap, fordi all
kunnskap ligger i energiene rundt oss og i universet. Å lære seg energi-
språket er å lære seg til å bli klarsynt. På den måten vil verden åpne seg opp
for deg, og mennesket vil igjen føle seg stor slik vi i utgangspunktet er skapt.
Med dette vil mirakler og fantastiske ”uforklarlige” opplevelser kunne komme
som perler på en snor.


Med det rette fokus og den riktige intensjon vil du kunne oppleve hva som
helst du måtte ønske, også å treffe utenomjordiske. Det virker som om det er
en akselererende oppvåkning av (spirituelt) bevisste mennesker rundt om på
jorden. Flere tror og vet at utenomjordiske besøker oss og veileder oss. Slik
øker også de utenomjordiskes aktivitet fordi de samhandler med oss på
energinivå. Det virker som stadig flere mennesker får kontakt med
utenomjordiske, og flere er bevisste på at de faktisk har kontakt med
utenomjordiske. For de som ikke har utviklet sin spirituelle side kan slike
opplevelser forveksles med drømmer og fantasier og lett avfeies.


Når en viss andel av jordens befolkning har blitt opplyste vil vi offisielt sett
akseptere at det finnes enormt mange sivilisasjoner med intelligent liv rundt
oss i universet og at flere av dem besøker jorden og menneskene og vi vil
kunne reise i universet. Men det vil ikke plutselig en dag bli noen ”offisiell”
kontakt av de utenomjordiske som vil avsløre det hele. Den jobben må vi
mennesker gjøre selv. De er jo her, men menneskene ”velger å ikke se”, fordi
vi ikke har utviklet den evnen til å se dem enda, et valg vi hele tiden tar. Da
spanjolene for første gang seilte inn mot kysten i Mellom Amerika i sine store
båter kunne ikke indianerne se dem selv på nokså nært hold, fordi de aldri
hadde sett slike farkoster før, så det tok litt tid for dem også, sies det.
Hvor lang tid det vil ta kommer an på hvor raskt menneskene velger å
utvikle seg. Det vil skje når mange nok er klare. Kanskje er det i 2012 at
mange nok må ha tatt det valget. For mange snakker om valgets år og at det
avgjør i hvilken retning menneskenes utvikling vil gå. Med sin åndelige
utvikling er menneskene nå i ferd med å utvikle seg fra den tredje til den
fjerde dimensjonen. Derfor er denne tiden svært viktig, og det stiller krav til
oss som vi må mestre for å kunne utvikle oss videre i riktig retning. Denne
utviklingen krever en viss andel mennesker, derfor følelsen av å stå i stampe
eller å gå frem og tilbake for å få med oss de andre. De høyere energiene hos
de som går foran spres til og påvirker de som kommer etter og slik utvikles
menneskeheten som et team.


Selv kommer jeg fra en ikke-spirituell familie. Men behovet for å utforske
livet fra innsiden har likevel presset seg fram hos meg i tyve-årene. Jeg har
lyst å dele en opplevelse fra i sommer. Kornsirkelfenomenet fascinerte meg
mye etter foredrag av Eva Marie Brekkestø, så 10. juli reiste jeg med en
gruppe til Wiltshire i håp om å få se en kornsirkel. Om kvelden 2. juli følte
jeg for å tegne et symbol som jeg ville meditere over og ønske meg når jeg
kom til England. 11. juli, da jeg så bilder av de siste oppståtte kornsirklene,
så jeg til min store overraskelse at symbolet jeg hadde tegnet allerede hadde
oppstått nesten helt likt. Det var Jin & Yang som ble rapportert 7. juli. Den
lå svært skjult og en klarsynt mente den hadde oppstått 3. juli, ca 12 timeretter at jeg tegnet den. Når jeg kom inn i kornsirkelen satte jeg meg for meg
selv og mediterte. Jeg ba universet om at en av de som hadde laget
kornsirkelen om å komme til meg. Da kom det en mann gående i åkeren mot
meg. Det var en telepatisk kontakt og han var usynlig for det fysiske øyet,
men jeg "så" han. Han kom bort til meg og jeg ba han om å sette seg foran
meg, og det gjorde han.


Han var ca 2,05 - 2,10 høy, en tanke tynnere enn oss mennesker, litt lengre
armer og ben, og en tanke hvitere i huden enn oss nordmenn. Han hadde på
seg en hvit drakt, bukse og jakke, som var laget av et stoff jeg ikke har
sett. Drakten og stoffet virket mer moderne enn hva vi har. Forholdsvis
ettersittende, litt folder, stretch, beskyttende og det ga han nok den rette
varmen, det så mykt og behagelig ut. Jeg visste han var en av de som hadde
laget kornsirkelen. Og jeg følte at han visste at jeg hadde tegnet den før den
oppsto. kanskje var det et samarbeid mellom meg og dem... Vi kommuniserte
med tankene om betydningen av kornsirkelen og dens symboler, og jeg fikk
utvidet min forståelse som jeg ikke hadde da jeg tegnet den. Han var vennlig
og jeg følte at vi mennesker har kontakt med disse menneskene mer enn vi
kanskje er klar over. Jeg var åpen og med gode intensjoner, og var i det rette
moduset for en slik opplevelse. Jeg forsto det ikke med en gang, men etter
hvert at dette absolutt var en virkelig opplevelse. Jeg har aldri lest eller tenkt
så mye på det med de utenomjordiske eller ETV’s, og skjønte ikke før avreise
at det henger sammen med kornsirkelfenomenet. I senere tid har jeg lest
historier om utenomjordiske med helt sammenlignbare beskrivelser av
utseende og klær.


Kan jeg, kan alle. Første bud er åndelig utvikling. Ta ett skritt av gangen.
Som en god start kan jeg anbefale kurs i Silva UltraMind.
”Greer får tydelig frem sitt poeng, at uten en korrekt forståelse av universets
kosmiske struktur der bevisstheten er tilværelsens primære dimensjon, må
ET/V-forståelsen bli temmelig forskrudd og absurd” (Rolf K. Myhre, NETI-
nytt nr: s.12)


Mvh Helene Bøe
____________________________________

(merk; bildene her er ikke med i den opprinnelige art. fra Helene, men lagt til av Rune for å myke opp "alle ordene")

 

slutt

HOVEDSIDEN