snarveier innen siden under- altså til stoff på denne enkeltsiden om pengeløse samfunn  

link to video: USA;from freedom to facism 

 the systems (bank)fraud mp3talk

kennedy's tale om pengemakten i skrift

om Norman Dodd - som tidlig forsto bankebedraget | mer svensk side les +lyd

mange faller fra - "dør" i fattigdom pga pengesystemet


"DEN ENDELIGE LØSNING"

 - "alle problemers opphør" - pengesystemets avskaffelse

powerpoint-foredrag om temaet | lyd på temaet - svensk

 the money-systems (bank)fraud mp3

lecture in mp3 of G. Edward Griffin on the money fraud | video

 

Martinus sine ideer fra ca 1930 i kortform 

ufokontakt -personen ANTE JONSONS erfaringer fra andre kloder

IARGA sivilisasjonen

UMMO sivilisasjonen

THIAOOUBA SIVILISASJONEN

"LÅNER UT LUFTPENGER"

TELEPATISKE KILDER

THE MONEYMASTERS - FULL VIDEO

rkmyhre art om PROUT: det gyldne alternativ til kapitalisme og kommunisme

lyd:

"the biggest deceit ever" - 50min in mp3 on the creation of the  private central bank- FEDERAL "RESERVES"(downloadable)

videoer:

thezeitgeist  | alternativ link

Eustace Mullins (interiview with him)

link to googlevideo: USA;from freedom to facism 

video med intervju av forfatteren bak boka MAKTEN BAK MAKTEN - norsk/dansk lyd

UBUNTU Contributionism

 

 Kanskje 99% av alle problemer som enkeltmennesker, verdenssamfunnet og de enkelte nasjoner sliter med i dag - dreier seg om "penger" - eller mangel på disse.

Og hva er da løsningen på problemet?

Ja - den er mye mer nærliggende enn man tenker seg - og de VIRKELIGE klarsynte (som f.eks. Martinus fra ca. 1930 i hans "Livets Bog" del 1, 4.kap) har forutsagt denne enkle løsning:

GANSKE ENKELT Å AVSKAFFE HELE PENGESYSTEMET SOM VERDIMÅLING OG "BETALINGSMIDDEL"!!

Hva skal man da "betale" med spør man da. Ja - her er det nettopp den enkle løsning som både Martinus og også "kosmiske besøkende" (jf. logisk informasjon fra fysiske direktekontakter til dem) for lengst har kommet med: MAN BETALER MED SIN ARBEIDSTID, UTEN Å GÅ VEIEN OM PENGER. Kun EGEN YDET ARBEIDSTID HAR BETALINGSVERDI OG KAN IKKE KJØPES AV ANDRE. Den kan derved ikke spekuleres med av andre slik som det skjer i dag - der arbeidsytelsen er omgjort til penger. Og her er alles tid like mye verd - slik at f.eks. en som yter en arbeidstime i jordbruket - har like stor "betalingsverdi" som en arbeidstime for "en toppleder for en produksjonsbedrift".

Dette forutsetter dog en del "betingelser" - som enda ikke vil kunne gjennomføres før enn menneskene selv innser de enorme fordelene dette vil skape for absolutt alt og alle.

Noen betingelser er da

  • hele jorden - ALLE DENS MENNESKER - samarbeider som EN STOR ENHET. ALTSÅ AT JORDEN ER SAMLET TIL ETT RIKE.
  • (dette vil ikke kunne gjennomføres før dagens stormakt(er) er borte og dette vil karmisk skje "helt naturlig" gjennom den krise som nå vil skapes de nærmeste år frem  i  tid. se under)
  • Privat eiendomsrett over produksjonsmidlene er avskaffet - det forente "planetær-riket" eier alt. (menneskenes behov for å "eie privat" vil til den tid være utlevet og mettet).
  • Alle friske innbyggere på Jorden må yte en forhåndsberegnet arbeidstid i fellesproduksjonen av varer og "tjenester" (Martinus antyder at dette vil bli noen få timer i uka for derved å få tilgang til alt man trenger - som en medfødt FØDSELSRETT.)
  • Verdenssamfunnet som ENHET er den eneste "eier" av verdens samlede produksjons-apparatet - husk at intet kan KJØPES!!
  • Materialismen er utlevet hos de som inkarnerer på Jorden til den tid og man gjør da helt frivillig sitt beste for HELHETEN -
  • Ettersom nesten all produksjon til den tid vil gå helautomatisk kreves kun minimal tidsytelse av den enkelte - kun noen timer pr uke - som i stor grad vil bestå i å overvåke den automatiske produksjonen.
  • Hva som kreves av AKTIV PERSONLIG ARBEIDSTID utregnes av datamaskiner som overvåker hele produksjonen. Selve produksjonen gjøres av maskiner/robotter som går kontinuerlig og produserer alt i overskudd - slik at det blir mer enn nok til alle. (husk at det er mangelsamfunnet som idag gjør at ting har "verdi").
  • Sannsynligvis har befolkningsveksten da kommet under kontroll - slik at man ikke setter barn til verden for å sikre sin egen "utrygge alderdom" - slik som det ofte skjer i såkalte utviklingsland i dag. Til den tid finnes ikke "utviklingsland" - i den betydning at noen er mer fattige på materielle ting - alle har samme "betaling" gjennom sin personlige ytede arbeidstid og har gjennom dette tilgang til en standardnorm som verdens-samfunnet har kommet fram til. Denne vil være slik at alle til den tid lever materielt sett som dagens "overklasse".

ALT DETTE er ganske så detaljert beskrevet hos Martinus - som allerede ca. 1930 omskrev denne "endelige løsning" (mitt uttrykk). I 1921 opplevde han å få åpnet for kosmiske sanseevner som medførte at han i de etterfølgende årtier skrev mange bøker om livet og bevissthetens natur, og menneskenes utvikling i kosmos - og særlig beskriver han det "kritiske" stadium som jordmennesket nå gjennomløper - OVERGANGEN FRA INTELLIGENT DYR TIL BEGYNNENDE VIRKELIG MENNESKE.

Og allerede i 4. kapittel i LIVETS BOG beskriver han de praktiske sidene ved skapelsen av et VIRKELIG MENNESKERIKE her på Jorden - som han forutså ikke ville kunne etableres før enn den gamle verdensorden totalt hadde spilt fallit. 

DET ER NOK BEGYNNELSEN PÅ SLUTTEN AV DEN GAMLE VERDENSORDEN BASERT PÅ SELVISK MAKT - som vi nå ser konturen av i den krise som har startet i Midtøsten. Denne utløsende krise forutså Martinus å komme "rundt omkring årtusenskriftet" - "…det kan komme noe før eller noe etter". Han forutså dette i flere foredrag og artikler - allerede fra ca. 1968!!Men han sa også at denne pågående/kommende krise var uunngålig - slik også kosmiske "romkontakter" ellers har forutsagt som berøres lenger ut i denne artikkel.

Ja - det er denne gamle verdens undergang - altså dens grunnprinsipp SOM ALLES KAMP MOT ALLE - som nå vil gå mot sin avslutning.

Her følger noen sammendrag fra hovedinnholdet i vismannen Martinus sin "Livets Bog" - del 1, 4.kapittel. Tallene tilsvarer "stykke-nummer" i denne bok - altså et referansenummer som man kan bruke for å lese den originale teksten.

NOEN ENKELTSTYKKER FRA TEMAET OM: 

DANNELSEN AV ET VIRKELIG MENNESKERIKE PÅ JORDEN 

(hentet fra mine egne studie-notater fra gjennomgangen  og studiet (på 80tallet) av dette særegne verk  - som Martinus skrev for snart 70år siden, og som er mer aktuelt en noensinne før. Merk at alle uthevelser og understrekninger kun er mine egne):

103. Den kommende verdensregjering eller internasjonale administrasjon, kan ikke utvikle seg til noe diktatur eller enevelde. Verdensrettens representanter vil bli valgt av folkeslagene selv og kan kun opprettholde deres stillinger i kraft av deres evne til å være i harmoni med den virkelige rett og moral, samt i overensstemmelse med folks ønsker. På dette "skjellett" av en verdensregjering kan så "det riktige menneskerike" oppbygges.

104. verdensregjeringens oppgaver vil være dette å bringe den samlede jordmenneskehet i kontakt med loven for tilværelsen. Verdensdomstolen vil oppheve dagens handelssystem, der alle varer må betales med overpris. "Overpris" er det samme som "maskert røveri".

105. Varene og forbrukergodene vil komme til å løpe den absolutt korteste vei fra produsent til forbruker. I det idag opprettholdte system, må varen gå gjennom et utall av ledd som alle tar sin fortjeneste, og derved må forbrukeren betale det mangedobbelte av varens virkelige verdi. Skulle f eks landenes postvesen bruke dette system og legge på i alle ledd, ville et brev som skulle fra f eks Norge til India, få en formidabel porto. Postvesenet i verden er derfor allerede idag utviklet til et rettferdig prissettingssystem, der den reelle pris betales. Alle slike snyltemuligheter vil falle bort i verdensstaten. Her vil alle livsnødvendigheter bli eventyrlige billige.

106. I verdensstaten vil det ikke finnes noen "arbeiderklasse" som må slite med lange arbeidsdager og lav lønn. Og selvsagt heller ingen overklasse som kan leve på andres arbeide. Dagens overklasse tror det er kultur og storhet å kunne unndra seg arbeide. I virkeligheten er det nettopp det motsatte!!

107. Fremtidssamfunnet vil være absolutt fri for aksjeselskaper, handelskompanier og andre skalkeskjul for det "falske forretningsprinsipp". Her vil kun selve samfunnet være arbeidsgiver og absolutt alle vil være "arbeidere". Her kan intet vesen (les menneske) komme til verden for å bli tjent, men for å tjene.

108. All toll vil selvsagt opphøre og "tollvesenet" blir verdensrikets økonomipoliti. Dette vil få til oppgave å overvåke den økonomiske "verdensregulering".

109. Maskiner og automatikk vil selvsagt bli brukt i størst mulig grad slik at mennesket kan lettes fra det grove arbeidet. I tillegg vil selvsagt behovet for menneskelig arbeidskraft bli betydelig mindre enn i dag, og derved blir den nødvendige arbeidstid tilsvarende mindre. Fritiden vil derved øke og antallet av fridager vil bli lovbestemt (dette siste er allerede forlengst gjennomført her i Skandinavia - men slik var det enda ikke da Martinus skrev dette ca.1930.) -fridagene vil bli studiedager for individene, der de kan studere det som de har særlig lyst til. Dagens arbeidsløshet oppstår fordi privatkapitalismen i stor grad erstatter menneskelig arbeidskraft med maskiner for derigjennom å øke sin fortjeneste. Arbeidsløshetens virkninger er armod, tiggeri, prostitusjon, forbrytelser, dovenskap, sløvsinn og selvmord. Dette blir da en slags sykdom i samfunnslegemet.

110. Den samlede menneskehet vil være fremtidens eneste formue-eier. Jorden er gitt som en felleseiendom for alle Jordens mennesker. Men  mennesket er enda som dyret, og vil tilrive seg en størst mulig egen del, selv om det derved tar noe av andre menneskers rettmessige del, og disse sulter og dør. 

Mange gjør seg  idag til forretnings-giganter som får makt til å monopolisere bestemte varegrupper, slik at de snart kan bestemme prisen for disse. Intet jordisk menneske har noen kosmisk rett til å ta betaling for klodens ressurser som de ikke har ytet noe for. Selve arbeidet med utvinningen av f.eks oljen, kan man rettmessig forlange å få godtgjort, men ikke selve materien - oljen i dette eksempel. Selve arbeidet vil bli den eneste gjeldene betalingsverdi i verden, og ethvert individ som fødes til verden har slik sett en naturlig medfødt betalingsevne. Kun selve arbeidsytelsen vil bli det eneste betalingsmiddel. Pengene vil forsvinne.

111. I verdensstaten kan alle få arbeide med sine mest utviklede evner og anlegg. Alle vil her befinne seg på den rette hylle. Derfor vil alle være lykkelige med sitt arbeide. Mens mange i dag føler arbeidet som et slaveri, vil menneskene i verdenssamfunnet føle glede og velvære med sitt arbeide. Den sum av arbeidet som alle må yte vil bli utregnet for hvert individ, og denne sum vil bli liten i sammenligning med i dag. (Martinus nevner i noen foredrag ca. 2-3 timer pr. uke - og med dette kan man få tilgang til alle samfunnets ressurser som tilsvarer det man tilfører fellesskapet - og ca. 2 timer/uke vil bli tilstrekkelig til å kunne leve i en materiell velstand som tilsvarer dagens "rikfolk". All fritiden vil man bruke til kreative sysler med formål å utvikle seg selv og verdenssamfunnet i iderikdom og kunst.)

112. Alle som arbeider i verdensstaten vil få en arbeidskvittering en gang i uken, og denne vil bli det eneste betalingsmiddel i verdensstaten. En liten del blir "fratrukket" som avdrag til fond for sykdom, - barndom og alderdomstøtte. Kvitteringen dekker alt av forbruksvarer og transportmidler av en tilsvarende verdi som kvitteringen lyder på. Det dekkes også alt av underholdning - museer, teatre etc. Kvitteringen er kun gyldig for den person som den er utstedt på, og således vil det være dekning for alle de tjenester eller "ting" som tas ut. Verdensstatens økonomi vil derved være i absolutt balanse, ettersom alt arbeide vil tilsvare nøyaktig det som det kan få adgang til av ressurser og verdier.(da Martinus formulerte disse tanker for 75år siden fantes ikke "bankkort" - men idag kan det tenkes at noe tilsvarende med dagens magnetkort vil brukes som registerings/"betalings"- middel. r-ø.anm).

113. Det vil som nevnt bli særlige fond for vesenenes barndom og alderdom, slik at de da er fritatt fra å "yte arbeidskvitteringer". Dette fond vil også dekke sykdom og opprettholdes ved små avdrag fra "arbeidskvitteringene". Sosialhjelp og annen stønad vil derfor være absolutt unødvendig.

114. Livet i det kommende verdensrike vil bli et liv i nytelse med den høyeste frihet, ånd og kultur. En opplevelse av harmoni, lykke og glede.

115. De som i framtidsriket ønsker å leve i ekteskap, vil slippe det økonomiske trykk som dagens barnefamilier er utsatt for. For her vil alle forsørge seg selv i kraft av sine personlige arbeidskvitteringer. Selvsagt vil barneforeldrene også få arbeidskvitteringer for deres arbeide med å føde og oppdra barn.

116. Ingen foreldre vil få noen økonomisk belastning ved å ha barn. Alle nyfødte er her en del av samfunnets "ressurser" og derav vil alt som vi idag kjenner som fosterfordrivelser eller abort være absolutt fjernet. Alle nyankomne barn vil bli hilst med den største glede i dette verdensrike.

117. Et resymé av dette kapittel:

Skapelsen av et verdensrike betyr ikke at landenes særpreg av ånd og kultur må fjernes, men at den kan integreres som en detalj i en felles uselvisk verdenskultur. Ved å forsøke hele tiden å innstille sin væremåte på det store bud om å elske hverandre, vil man være med på å skape fredsriket på Jorden. Skapelsen av verdensriket vil medføre:

1. Fellesinteressens seier over privatinteressen eller uselviskhetens seier over selviskheten.

2. skapelsen av en internasjonal demokratisk verdensstyrelse.

3. alle lands avrustning. 

4.Skapelsen av et verdenspoliti:

kosmisk orienterte vesener som danner et åpent lov og rettsvesen som derved har innsikt og visdom til å sikre rettferdighet for alt og alle.

5. avskaffelse av privat eiendomsrett over arealer og produksjonsmidler.

6. avskaffelse av penger. Innføring av arbeidskvitteringer.

7. opprette et felles fond for barndom - alderdom - sykdom.

8. utnytte maskiner og automatikk for å forkorte arbeidstiden.

9. avskaffelse av voldspolitikk og blodsutgytelser.

10.avskaffe dagens fengselsstraff med tortur og dødsdommer. Innføre spesielle oppdragelses-leire.

11.utviklingen av vegetariske næringsmidler, sundt legemspleie, samt lyse og sunde boligforhold.

12.utviklingen av åndsfrihet, toleranse, humanitet og kjærlighet til alle levende vesener. Altså til mennesker og dyr, planter og mineraler.

118. Ved å være i samkling med disse tolv punkter, vil vi være i harmoni med den guddommelige verdensplan. Dvs. den raskeste vei til kosmisk bevissthet. Å arbeide imot disse, vil være ensbetydende med at en motarbeider sin egne lykke.

119. Begivenhetene i dette århundre, er kosmisk sett å uttrykke som dyrerikets dødskamp i det jordmenneskelige samfunnslegeme. De er det kosmiske menneskerikes begynnende oppstandelse på Jorden.

slutt utdrag fra det refererte innholdet fra Martinus' LIVETS BOG del 1.

*

Man kan så spekulere på hvor lang tid det vil ta å få dette i praktisk utfoldelse på Jorden - og jf. Martinus' sine uttalelser vil det bli ført en fullkommen "kristus-politikk" her om 500år. (ment på den måten at verden da styres etter dette 'kosmiske sendebud' sin visdom - som kom fra et kosmisk ferdigutviklet, og virkelig,  MENNESKERIKE - jf. Martinus) Altså at verden da styres etter disse fullkomne kosmiske prinsipper. Men muligvis vil dette skje her i Norden og Nord-Europa lenge før den tid. Men først må den gamle verdens makt-og "styringsprinsipper" gå totalt fallitt - og det er det som nå - fra rundt årtusen-skiftet og de nærmeste 25 år?? - vil manifestere seg som en eneste "lang krise" inntil målet er nådd: Å få hele ondets rot - pengesystemet - avskaffet. (Grunnen til at jeg antyder tiden fram til ca. 2028 som grovopprensning, er at det er året da kloden helt er inne i neste kosmiske strålingsfelt som kalles vannmannens epoke - denne vil vare ca.2000år. Dette jf. andre fysisk inkarnerte visdomkilder - bl.a. fra fysiske møter til romfolk - se under).


DEN NYE TIDSALDERS GRADVISE FØDSEL PÅ JORDEN OG HVORDAN ANDRE KLODER LEVER I PENGEFRIE SAMFUNN


En stor sannsynlig årsak til den bevisste ufo-tilsløringen, er også at praktisk talt alle de undersøkte kontaktberetninger - der "de" har fortalt om sin egen hjemklode – så har de fortalt om samfunnssystemer som nærmest kan kalles "kosmisk kommunisme". Der det ikke finnes "privat eiendomsrett" eller penger for den saks skyld. 

Men alt som går i retning av "kommunisme" er jo som banning i kirka her i den vestlige verden pr i dag – der troen på kapitalismen dvs "griskheten satt i fri flyt" - skal løse alle problemer. Ikke merkelig at det derfor er i USA man spesielt setter alt inn på å hemmeligholde informasjon fra slike "ufo-kontakter". Der "dansen rundt gullkalven" (les materialismen) dyrkes mer rendyrket enn ellers i verden og der de nå tilsynelatende har vunnet verdensherredømme med sin ideologi mot kommunismen - i troen på "markedskreftene" som den "endelige løsning". Og så kommer masse hyper-avanserte kontakter fra andre kloder og forteller at de nettopp SELV, PÅ SINE HJEMKLODER, lever med en form for kommunisme!! Snakk om kosmisk kollaps i troen på sin eget "evige frihetsideal". (frihet til å slavebinde andre). Selvsagt må dette hemmeligholdes og gjøres til et "ikke-tema" – hvilket da også har hatt høyeste prioritet siden avslutningen av andre verdenskrig. 

Og gjennom bevisste løgnkampanjer, hemmeligholdelse, desinformasjon og ikke minst latterliggjøring, har de nå i mer enn 60 år klart å holde denne informasjonen skjult - inntil Internett ble aktivisert som informasjonsmedium fra ca 1995. Spørsmålet er da også hvor lenge dette medium får være fritt. Mye tyder på at det særlig etter 11.september 2001 er blitt stadig mer overvåking av nettet, og mange "ikke-ønskede" nettsider blir i dag fjernet fra nettets adresseprotokoll med svaret "finner ikke siden". Så det blir da bare å håpe på at den åndelige overvåkning og styring med vår klode har det hele under full kontroll!!

***

Det er også interessant å lese det som ufo-etterforskeren Steven Greer skriver i sin bok "hidden truth..." - om hvordan "de" forsøkte å kjøpe ham, ved å tilby ham et særlig kredittkort som han kunne bruke helt fritt og uten noe som helst tak. Dette var mulig, fordi de fortalte ham hvordan "de selv" kontrollerer hele datanettverket bak det internasjonale bank-og finansvesen, og slik kan de hver natt "nulle ut alt forbruk" på de kontoer de ønsker. 

En lignende historie om hvordan "de" kontrollerer bank og-finansvesenet kan leses i et intervju med den kjente ufo-etterforskeren Wendelle Stevens. Han fikk en telefonsamtale med en person som angivelig hadde arbeidet ved den topphemmelige base ved Area51- og ønsket å besøke Stevens - altså var det noe han ville vise og fortelle ham. Men snart ringte han tilbake og fortalte at da han kom på Grey-hound-bussterminalen og skulle kjøpe billett, så var hans kredittkort plutselig blitt sperret. 

"De" hadde tydeligvis avlyttet telefonsamtalen og på meget kort tid klart å sperre hans kort, i forsøk på å hindre vidregivelse av disse opplysninger til Stevens. Men sistnevnte telegraferte ("wired") billettpenger til mannen slik at besøket ble gjennomført. Men kort tid deretter ble han drept. 

Og det er et UNDER AT DE ENDA IKKE OGSÅ HAR DREPT WENDELLE STEVENS- ja han må ha en form for kosmisk beskyttelse ovenfra, for han har gjort et meget viktig arbeide i å informere om de høyere sivilisasjoners nærvær etc. Som inkluderer informasjoner om masse "pengeløse-samfunn" - slik som for eksempel Acart.  All ære til ham!!

***

NOEN PRAKTISKE EKSEMPLER FRA ANDRE KILDER

NOEN praktiske eksempler på dette med at det "betales" med tid - har jeg også funnet fra noen bøker fra FYSISK-DIREKTE kontakter til utenomjordiske:

Utdrag fra boken "FANTASTISKA RESOR MED UFO - - besøk hos utomjordiska civilisationer" (link)- av SUNE HJORTH OG ANTE JONSSON fra 1989. Boken på 149 sider /A5 er utsolgt for tiden og omhandler Ante Jonssons opplevelser fra 1984-5 - altså lenge før betalingskort var innført på jorden. Vi går inn i teksten der Ante er tatt med til en annen klode av sine "verter":

..... vi åker tillbaka till dalen och parkerar skivan(en slags flyvende skive med stoler - et slags privatkjøretøy) på ett litet torg. Har er det liv och rørelse, men ingen av dom andra tycks lägga märke till mej. Runt hela torget finns det små affærer och vi går in i en så att jag får se hur den ser ut. Det er bara en person inne, och før varje sak hon tar i en hylla så sticker hon in ett kort i en springa. När hon er färdig, går hon. Hur fungerar det har nu då? Min nya bekäntskap tar upp ett kort och visar mej. Hon tar en sak på en hylla utan att stoppa i kortet och går mot utgangen, men den er och førblir stängd. Inte førran hon stoppat i kortet øppnas dørren. Ett mycket sinnrikt system! När en person handlat färdigt i olika butiker så kan hon gå till en bank på samma torg. Hon lämnar da fram sitt kort som en tjänsteman tar emot och stoppar in i en liten apparat och trycker på några knappar. Ut kommer da kortet och en liten lapp. Men det syns aldrig nagra pengar.

"Vi anvander inga pengar, vi handlar med tid."

- "Tid?" sager jag.

"Ja, låt oss säga att du vill gå ut och handla det du behøver och vill ha. Du får såkallade kontoutdrag, men på det står inga summor pengar utan hur lange du måste arbeta på fälten eller i industrierna. Varje sådan har liten stad er ett kollektiv før sej där det produceras all mat och annat som man behøver. Du behøver inte arbeta før staden mer än en, ibland två dagar i veckan før att klara dej. Men en del industrier äger alla staderna tillsammans, och där måste du arbeta tre dagar i månaden. Om jag vill åka och studera jorden, da måste jag arbeta c:a tre veckor i de gemensamma industrierna før att få ihop till så mycket energi som det behøvs før en resa Jorden tur och retur.

Vi lamnar torget før att åka hem till henne och få en bit mat, det børjar bli dags før mej att återvanda hem…

 

en kunsterisk tanke om disse flyvende skivers bruk

 


Man  bør også lese hvordan PLANTEN KORENDOR hadde organaisert sitt PENGELØSE SAMFUNN - fra en kontakt på 60tallet -etter innledende RADIOKONTAKT -Link til innledningen på norsk og denne klode hadde et system som var forbausende likt med det som Martinus beskriver i sin LIVETS BOG fra ca 1930!!


 

Her fra boken

UFO-CONTACT FROM PLANET IARGA

Som er skrevet av en nederlansk industrileder - etter dennes kontakt til en avansert rase engang på 60-tallet. Han ble tatt med om bord i skipet og vist en slags film fra deres hjemklode - sammen med deres kommentarer. På samme måten som med andre avanserte raser, var ikke språkbarrierer noe problem for denne rasen. I tillegg var de fullt ut telepatiske. De sa han kunne gjøre hva han ville med informasjonen som de gav ham - og han valgte å skrive en bok om sine opplevelser og deres forklaringer. Men da forlaget ikke kunne tro historien - ble det besluttet å utgi boken som science-fiction. Og boken er gitt ut i stadig nye opplag og ble også da på åttitallet oversatt til engelsk. Det er fra den engelske utgaven at dette er tatt ut:

"….The aim of the first part (of the book) is therefore purely the identification of this alien race and is not an attempt to create some kind of picture of earthly ideals, something that we should try to emulate.

Iarga is different in every way. The planet and her inhabitants have a different mentality and character, and therefore a different cycle of evolution. One difference is that larga is almost completely covered with water. The available area of land is. spread over numerous islands with a total surface area not much larger than Australia, and according to our standards, is much too small to feed and accommodate the billions of beings needed to reach the goal of their creation.

The extreme efficiency of their planning and food production methods would be pointless on Earth, and their population density forces them to a kind of over-socialized community. Only beings that posses the ability to continually improve their mentality and eliminate all aggression, have a chance of reaching perfection on such planets. We do not have this ability, the reincarnation-selection of larga does not exist on Earth. Here, the weeds grow up with the corn until the harvest.

Despite the vast differences, a remarkable likeness can be detected in some things; so much so that these beings can be regarded as humans that have physically adapted to life on an alien world. Their intellectual, emotional, and creative capabilities are the same as ours, and if we had been placed in the same situation, we would have become roughly the same. When the second part of this book has been read, this will no longer cause any surprise; it will have become clear that these beings are not only our cosmic brothers and sisters, but that there also exists our ego-counterpart with which we will one day be united….

 

LATER IN THE BOOK:

"….You see it in front of you. What you need is not a vault full of banknotes, but production capacity. Only a society with a completely efficient economic system can realize such things for itself."

"But can all this be compared to the communist system that we have on Earth?"

"Our cosmic universal economic system can be compared to both communism and the capitalist Western economy. One can also say that our cosmic economics can't be compared with either."

"If we don't have this system on Earth, how can you call it universal?"

"It is only through this system that a race can achieve a cultural level of social stability. And from there onward toward immortality. It is the cosmic condition, based on natural laws."

"What's your definition of culture, then, exactly? I'm beginning to think that we define the word differently."

"That's a very important question, Stef. Culture is the measure through which a society caters to the least fortunate man. The measure in which the sick, invalid, old or poor people are taken care of. In short, the measure of collective unselfishness." (interessant nok sier Martinus det samme om dette. R.Ø.anm.)

"But what has this got to do with immortality?"

"Just this, that unselfishness makes an intelligent race immortal. But before you can understand this, you will first have to climb the ladder with Us to the misty heights of cosmic integration."

"Unbelievable! I thought that you practiced efficiency as a sort of religion, but now I see that your economic system is a religion of sorts as well."

"You are beginning to understand, but the word 'religion' is not well chosen."

"Something like it, then?"

"Correct."

"Do you mean that to start with - we should build a world with this standard of efficiency and quality?"

"We do not remember ever having suggested that you should build rail systems and cylindrical houses, nor have we said that your population should become as large as ours. You are again needlessly creating comparisons, which you should not do, for it leads you nowhere. Try only to understand how we have used the three essentials of higher culture - freedom, justice and efficiency - in our world, and what culture really is to Us. Only then will you be able to understand our answer to the great question that you have asked."

--------------

another part of the book: here from CHAPTER 3

Planet Iarga

After the Iargans had explained their concept of efficiency, they turned without pause to their ideas of justice.

In the same relentless and efficient manner, I was pumped full of the laws upon which they based their social and economic system in a very short time. The main theme was the same: the efficiency of the justice. It's interesting to fully understand what a cosmic universal economic system is. They explain it as follows: an economic plan, aimed at efficiently satisfying man's needs - so that he is released from the tyranny of material things over his daily life. In other words, if everyone has everything at his disposal, than the acquisition of material goods is no longer of paramount importance. This can only be achieved by providing "equal shares for everyone"; otherwise envy will always exist. The culture then becomes more or less stable.

I nodded in agreement; mankind released from material problems, no envy or greed, that was an answer. Only one small problem: how is it done? A little magic perhaps? There are only two solutions: everyone must own the same; or no one must own anything. The last is the most efficient.

I sat bolt upright in my chair. Were they telling me, a well-to-do company director, that I must dispense with personal property? These beings were pure communists! It was useless to carry on this conversation; it was getting me nowhere. I sat wondering if I should voice my displeasure, but the explanation continued with the following hypothesis: consequently, because money is an unmistakable form of property, it should be abolished.

They went even further.

Personal property is an indication of a very primitive level of culture. We had enough intelligence to build rockets, but not enough to see that the laws of the "survival of the fittest and might is right" - must be abolished. Perhaps I could explain to them how I thought we could survive with such a system. Because though ours was a highly interesting system, what they had found here in discrimination beat anything that they had ever encountered before.

Earth people seem to be continually occupied with thinking of new discriminations, and using them as solutions to the ones that already exist. Someone could not formulate any social or political plan without someone else immediately attacking it. I really must not blame the spacemen when they said that all this useless talking, the continual working against one another, made them laugh. On the other hand, it was more terrifying than amusing that power had now been added to this difference in insight in the form of an atomic-weapon arsenal -which had an unimaginable destructive and poisonous effect. And all this under the control of a few buttons!

How was it possible that we could still sleep peacefully? One learns to live with things that are impossible to change.

What a foolish idea; of course it was possible to change things. All we had to do was to stop discriminating, simply change our laws. The concept of private property, of course, stood in our way. But surely we could sort that out.

 

....I didn't think so. Abolish personal possessions? Never would that work. While we are all quite willing to improve the world, it had to begin with our neighbour. Surely even a selfish man can understand that a world without discrimination would be a better place in which to live. Perhaps we could even create a prosperity (velstand) that, universally speaking, could be ten times better than that of the present?

That they could understand. It was a pity that the communistic ideals were lost in inefficiency, otherwise they could have done a lot of good. It was a case of state-controlled economic leaders making the decisions.

My humor improved considerably; they were not communists after all. But what were they, then?

I will try, briefly, to explain their system, as far as I was able to understand it.

The society on IARGA - HOW THEY ORGANIZE IT ALL

The total production of goods and services is, on Iarga, in the hands of a very small number of huge companies, the "trusts." These are huge organisations with millions of employees, active over their whole planet. There are primary trusts, which distribute directly to the consumer, and secondary trusts, which supply the primary.

Nothing is paid for on Iarga, only registered. What a consumer uses is registered in the computer center in each of the house cylinders, and this may not exceed that to which he has a right. These computers are coupled to the huge shopping centers in each of the cylinders. You cannot buy anything. Large and expensive things, such as houses, cars, boats, valuable artifacts, and so on, can only be hired. They call this the right of acquisition (ervervelse).

 

Less expensive things are not hired because that is not efficient. They are registered for their total value and the right of use remains for life. This is almost the same as personal ownership, except that in the event of death, the goods are returned to the trusts.

The last category is articles for consumption and public services. Their total value is registered, at which point right of usage becomes yours. As far as goods are concerned, you may not have more "in stock" than is reasonable for your own use, otherwise the surplus can be confiscated.

It is practically the same sort of thing as a bank account, except that they place the control on the expenditure (forbruk), whereas we place it on the income. This difference is worth a lot of thought.

Legally, all the goods reamain the property of the trusts that supplied them. This means not only that the trust is responsible for the upkeep, repair and the guarantee of a certain minimum life, but they also take the total risk of loss or destruction. Thus, all the articles are made to such a high standard that repair is never necessary; repairs are not only expensive but terribly inefficient. Insurance companies and repair firms would make a poor living on Iarga!

The trusts work on a cost-price basis whereby our term "profit" is replaced by "the cost of continuation." Each trust was constantly occupied with improving and expanding its production. Their economy was as stable as a rock.

 

Their fully automatic factory complexes

They showed me two of their fully automatic factory complexes, one that produced cars and another that produced the trans-oceanic rail bridges. The star-shaped building had a diameter of about one kilometer and the area around the factory was a maze of rails supporting hundreds of their freighttorpedos which entered the building at the points of the star. The film then moved to the factory's interior. The points of the star contained the automatic unbading system that emptied the trains of their raw materials, and this was the first time that I was able to hear original sounds. Strange hollow knocking, interposed with screeches and clicks, it was an inferno of noise that echoed strangely in the small metal chamber in which I was sitting. The same realistic effect as the film itself; left, right, above, below; I heard the sounds exactly as if I had been present when they were made, and I began to hear exactly which machine was making a particular noise.

The size of the machine park was indescribable. Boilers, collectors, hinging lids, ovens with white-hot metal, presses that belched steam each time they opened; huge horseshoe shaped sections with high-voltage insulators and spark-spitting machines. Small, delicate machines turned, twisted or juggled with their products.

I saw a few Iargans at work, dressed in orange coloured overalls with space-suit like helmets on their heads which left only the mouth and nose uncovered; there were never more than about 40 workers outside the control room. The production lines converged towards the middle of the factory and it became clear that this factory produced automobiles.

The most sinister, I found, were the metal claws that functioned exactly the same way as a human hand and arm. They were mounted on a system of arms and made movements exactly as a living being would; large ones moved slowly, and small ones moved at lightening speed, exactly synchronized with the placing of a part. The machine completed its task piece for piece until a complete product emerged at the end of the line, faultless, fast, and untouched by "human" hand. (today - 40 years after this was written - we also have similar fullautomatic productionlines here on earth - where everything is made by robots. R.Ø.remark)

 

It was mostly the claws that gave the impression that this monster with all its noise, had an intellect of its own.

The two production lines joined exactly in the middle of the star, the complete under section of the car, complete with wheels, seats, steering and controls was joined in one operation to the upper section with glass, doors and the rail skis. Here I saw the most impressive battery of arms and claws, the finished automobiles were picked up by the skis, swung round, and placed onto the rail system exactly next to the previous one, with only a few millimeters between them. The camera rested for a while on this end phase, and it began to dawn on me just exactly what this machine was capable of doing.

This kilometer long monster that knew no failure, turned raw material into a finished automobile at the rate of one every twenty seconds! or four thousand five hundred per day. When my noise-numbed brain registered this, I got a rather strange feeling in my stomach; this was inhuman!

They were also "kind" enough to show me another factory that produced the trans-oceanic rail bridges, but I will spare you the details.(see  picture below - at buttom at this page) The need to continually write in superlatives tends to bring aversion, my comments can be condensed into one word, terrible! How the Iargans can develop and build such mechanical monsters is a mystery to me.

They also thought it desirable to show me the robot production of the houses; even a nonefficient Earth man could surely under-stand something of the advantages of standardization. I thanked them kindly for the offer, but I had seen enough of all that automation, where Iargans only checked to see that everything was working properly. I was quite prepared to accept the fact that they could build houses fully automatically.

They were disappointed, but perhaps I would like to see how they assembled the units into the huge cylinders? Okay, the, just to please them.

How do Iargans build their houses? This efficiency began to tickle my sense of humor. They began by building a factory, on site, and placed in it one of the mechanical monsters that produced the complete, ready-for-use, plastic housing units. Each unit was roughly sixty by sixty feet and eighteen feet high, completely finished with glass, furniture, household machines, communication system, and so on, divided into two layers or floors. (see pictures/drawings made from this Iarga-contact on http://www.galactic-server.net/rune/iarga.html  and last - down at the buttom of this site)

On the site itself lay, in the ground, a huge, star-shaped rib construction with a diameter of more than nine hundred feet. Just as the roofs of the cylinders were domed, so was the foundation, but with the convex side under, like a half discus. The ribs were joined in the middle to a huge ring, the depth of the ribs at this point being approximately sixty feet. The plating on the under-side of the ribs was dark grey and looked rather like the skin of their spaceships. On this "saucer" foundation a massive cylinder with a steel frame was built, filled in with something that looked like black concrete, the whole construction having a diameter of approximately eight hundred feet and a wall thickness of approximately nine feet. The whole construction was covered by the domed roof which seemed to be almost as strong as the foundations, only this roof was covered by glass.

On the out side of this cylindrical wall were rows of heavy support beams, onto which the house units were placed, each unit fitting perfectly against the insulated surfaces of its neighbour. If one of the units should be damaged at any time, for example by fire, then it was simply removed and a new one put in its place. A wonderful piece of engineering. (see picture below)

The "working life" of these constructions was calculated to be at least one thousand years.

"When I hear you continually talking about quality and a useful life of thousands of years, and a rail system that can stand for hundreds of years, I get the feeling that your plans for the future make ours, which only take into account the next twenty or thirty years, look like child's play," I told them during a break in the film.

"The explanation is not difficult," a spokesman answered calmly. "A race that lives under the constant threat of war and destruction does not logically make any plans for the distant future. For an absolute race, that is different. The continual improvement of our mental capacity directs our thoughts more and more into the future. We have created a planet on which our race can survive for an eternity. We live in a stable world on a clean planet, where the balance of nature can be maintained for unlimited time. We live for the future, because we expect great things from it. We are constantly occupied with making our world a better place to live in. The Earth, on the other hand, lives for the present and the past, and does not worry about the future generations."

 

Her forlater vi utdraget fra Iarga - boken som i sin helhet kan leses via link her:

 og følge/og/ eller bare lytte til lydbok på link; audiobook mp3  a/30min  | part2 | 3 | 4 |

  Raskere å ta inn alternativ info på denne  via Ppoint  / PpNorsk


 

Tar også med litt fra en annen DIREKTE FYSISK KONTAKT som pågikk over mange år - fra tidlig på 50-tallet - og som brakte fram mye informasjon. Det er hentet fra boken

  "UFO-CONTACT FROM PLANET UMMO":

"…..we inhabitants of UMMO have a body whose physiological form is very much like that of "homo Sapiens" of Earth. This is logical if you consider that biogenetic laws are valid for the entire universe and that when the environment is analogous, the biological structure undergoes few variations. Therefore we are not people you would call "monsters". Only a few slight anatomical differences distinguish us from you. In many of our brothers the speech organs are hypertrophied and we replace this sclerosis (forkalkning) by artificial means of verbal expression.

Our race is older than yours and so has reached a higher level of civilization. Our social structure is different. We are governed by four members chosen through psychophysiological evaluations, Our laws are regulated according to constant sociometric measurements over time.

Accordingly our economic system is different. We know nothing of money in view of the fact that the transactions in the few goods of value existing on UMMO take place through a network of what you would call electronic brains. Goods of normal consumption hardly have a value because their abundant production greatly exceeds the demand.

Our society is profoundly religious. We believe in a Creator (WOA) or God and we have scientific arguments in favor of the existence of factor that you would call the soul. We recognize a third factor thaw unites it to the body and is composed of atoms of Krypton lodged in the encephalic mass.

Our customs are also very different. There are no differences of race, and the zoological species and varieties are less numerous.

We have no intention of interfering in the social evolution of your planet for two transcendent reasons. A cosmic morality prohibits all paternalistic attitudes toward planetary social systems, which are to grow gradually, each on its own. Furthermore, any public intervention on our part -- our own official presentation -- would produce grave changes and incalculable social disturbances, and in this way our study and analysis of your society would no longer be possible as they are now in the present conditions of virginity.

Our modest attempts to communicate, as we are now doing with you, will not, on the other hand, cause much commotion (oppstyr) because we foresee the natural skepticism with which they will be greeted.

Our numbering system is 12, so as a curious bit of information we include here a table with some mathematical algorisms as we transcribe them. (not included in this summary.)

 

*****

Fra boken "ABDUCTION TO THE 9TH PLANET" (the THIAOOUBA prophecy) OM EN DIREKTE FYSISK KONTAKT TIL AVANSERTE UTENOMJORDISKE - opplevd og skrevet av fransk-australieren MICHEL DESMARQUET

Han sier han har fått spesiell hjelp av "dem" til å kunne huske alle opplevelser, detaljer, etc. som gjengis i boken. Det tok tre år før han lyktes å få boken utgitt - den ble for utrolig for forlagene - men den er nå gjenopptrykket i fem nye opplag.

Kort innledning: Den da (i 1987) 58 årige Michel får en plutselig innskytelse til å stå opp kl halv ett på natten og skriver en beskjed til sin kone at han blir borte i ti dager. Så går han ut, ned trappen fra sitt hus i nordøstre Australia og blir med ett tatt opp i et fartøy som "kjøres" av en "stor" kvinne. Hun kalte seg Thao. Bortsett fra den fysiske størrelsen er det ikke noe som avviker fra en vakker jordkvinne. Hun tar ham med over til et annet jordplan eller en parallell jorddimensjon via dette eggformede fartøyet på ca 70 meter i diameter som han fikk opplysninger om senere. Fartøyet utstrålte en blåaktig aura. Her kommer de etterhvert inn på temaet penger og andre aktuelle ting vedr Jorden: (mer på norsk i bok som omtaler denne i omfattende form)

 

‘We, the people of Thiaoouba, are assigned to assist, guide and sometimes punish the inhabitants of planets under our guardianship.’

Fortunately, Thao had briefed me on Earth’s history during our journey to Thiaoouba. Otherwise, I’d have surely fallen off my seat on hearing such a speech.

‘I think,’ he (a wiseman on that planet Thiaoouba )resumed, ‘that you already know what we mean by ‘harmful to the human race’. Many people on Earth believe atomic arms to be the major danger, but it is not so. The greatest danger concerns ‘materialism’. The people of your planet seek money - to some it’s a means of attaining power; to others it’s a means to acquire drugs, (another curse) yet to others, it’s a way of possessing more than their neighbours possess.

‘If a businessman owns a large store he then wants a second, then a third. If he commands a small empire, he wants to increase it. If an ordinary man owns a house in which he could live happily with his family, he wants a larger one or to own a second one, then a third...

Why this folly? Besides, a man will die and have to abandon all he has amassed. Perhaps his children will squander his legacy and his grandchildren will live in poverty? His whole life will have been preoccupied with purely material concerns, with insufficient time allowed for matters of the spirit. Others with money turn to drugs in their endeavour to procure an artificial paradise and these people pay more dearly than do the others.

‘I see,’ he continued. ‘I am going much too fast and you are not following me, Michel. You should be able to follow, however, since Thao has already initiated your education in these matters during your voyage.’

I felt ashamed, almost like when reprimanded by a teacher at school; the only difference being, here I was not able to cheat by saying I had understood when it wasn’t true. He could read me like an open book.

He deigned to smile at me and his Aura, which had been flaming like a fire, returned to its original hue.

‘Now, once and for always, we will teach you and provide you with what you French call ‘the key to the mystery’.

‘As you have heard, in the beginning there was the Spirit alone and He created, by his immense force, all that exists materially. He created the planets, the suns, plants, animals, with one goal in mind: to satisfy his spiritual need. This is quite logical since He is purely spirit. Already I see you are wondering why the need to create material things in order to attain spiritual fulfilment. I offer this, by way of explanation: the creator sought spiritual experiences through a material world. I see you still have difficulty following - but you are making progress.

‘In order to have these experiences, He wanted to embody a tiny part of his Spirit in a physical entity. To do this, He called on the Fourth force - the force which Thao has not yet spoken of and which concerns only spirituality. In this domain, Universal Law also applies.

-----------------

later:

‘And there we are, back at the root of all evil that I mentioned earlier - money. This is the curse that undermines your entire civilisation; and yet, in this particular case, the situation could be reversed if those responsible were motivated to change. On no matter which planet, the greatest dangers to humankind are, ultimately, of a psychological, rather than material nature.

‘Drugs, similarly, affect the psyche of the individual - not only do they ruin physical health, they also reverse1 the individual’s process of universal evolution. At the same time as they induce states of euphoria or artificial paradise, they are also directly attacking the Astral body. I will elaborate on this, for it is of great importance.

----------

and still later:

I recall that Thao remained as though lost in thought for quite some time - looking at me without speaking; then she resumed:

‘For approximately one hundred and forty years on your planet, man has been accelerating the destruction of Nature and the pollution of the environment. This has happened since the discovery of steam power and the combustion engine. You have but a few years left in which to arrest the pollution before the situation becomes irreversible. One of the principal pollutants on Earth is the petrol-driven engine and this could be replaced immediately with a hydrogen engine that would cause no pollution, so to speak. On certain planets, this is called the ‘clean motor’. Prototypes for such an engine have been constructed by various engineers on your planet but they must be industrially manufactured in order to replace petrol engines. Not only would this measure mean a seventy per cent reduction in current levels of pollution by combustion waste, but it would also be more economical for consumers.

‘The big petrol corporations had been terrified at the idea of this motor being popularised for it would mean loss of sales for their oil and subsequent financial ruin.

‘Governments, too, who impose enormous taxes on these oils, would suffer equally. You see, Michel, it always comes back to money. Because of it, you have a whole economic and financial context that opposes progress towards radical change in the interest of all human life on Earth.

‘The people on Earth allow themselves to be pushed around, bullied, exploited and led to the abattoirs by political and financial cartels which are sometimes even associated with well-known sects and religions.

‘When these cartels fail to win the people with clever advertising campaigns intended to brainwash them, they try to succeed through political channels, and next through religion or through a clever blend of the lot.

‘Great men wanting to do something for mankind have simply been done away with. Martin Luther King is one example; Ghandi is another.

‘But the people of Earth can no longer allow themselves to be treated as fools and led to the abattoirs like flocks of sheep by leaders that they, themselves, have democratically elected. The people form the vast majority. In a nation of one hundred million inhabitants, it is absurd that a group of financiers comprising perhaps a thousand individuals can decide the fate of the others - like the butcher does at the abattoir.

‘Such a group has well and truly stifled the business of the hydrogen motor so that it is no longer mentioned.

‘These people couldn’t care less what might happen to your planet in years to come. Selfishly, they seek their gains, expecting to be dead before ‘whatever is going to happen’ happens. If the Earth disappears, as a result of horrific cataclysms, they assume they will already be dead.

‘There, they are making a big mistake, for the source of the coming disasters is the pollution which is growing daily on your planet, and its consequences will be felt very soon - much sooner than you can imagine. The people of Earth must not do as the child forbidden to play with fire; the child is without experience and, in spite of the prohibition, he disobeys and burns himself. Once burnt, he ‘knows’ that the adults were right. He won’t play with fire again but he will pay for his disobedience by suffering for several days afterwards.

-----------

later still:

Have you ever wondered, just to give you an example, what would happen if the electricity went out in a supermarket with the new cash registers and the new barcode system of recording prices? The check-out assistants wouldn’t even be able to add up the goods - the codes on most articles would make it an impossible task. Has it ever crossed your minds that the encoding stops you, the consumer from knowing the price of a tin of baked beans, unless you go through the list you’re given? But that’s an arduous task. So you are less and less aware of how much you’re spending and, imperceptibly, the financiers take control of your own money.

I knew a charming little shopkeeper who had a problem with his cash register. I arrived while it was being repaired. He sold me two articles at one dollar thirty eight cents each. It took him about three minutes to work out the total on a piece of paper, and he ended up giving me two dollars thirty four change from the five dollars I had handed him, simply because he’d lost the habit of making such a simple addition, even on paper. He trusts the machine, as do thousands of others like him. People put their trust in credit cards and computers, they’re wrong because, imperceptibly, they’re no longer thinking for themselves, they’re letting the financiers add up for them. Imperceptibly, they’re no longer ‘in control’.

Let’s do a little experiment together, and you’ll see what I’m talking about.

Are you ready? Right, a few lines up, I did an addition for you and explained that I’d bought two dollars seventy six worth of goods, and that the shopkeeper handed me two dollars thirty four in change from five dollars. Fortunately, you weren’t the shopkeeper, as I would have made you lose ten cents. I did that deliberately to catch you out. If, however, you are among those who stopped when reading the paragraph to check the sum, then that indicates that you’re not easily led. If you fall into the second category, of those who didn’t check, you’d better change your attitude now. You’re a human being, containing a Divine fragment, be proud of it, and stop behaving like a sheep.

You’ve already read this book to the end, that’s wonderful in itself. Wonderful? Yes, because that shows that you are interested in more than just your steak and chips, hamburger, sauerkraut or a glass of beer. So there you go!

What I have to say next is directly aimed at the millions of young people around the world. Everything Thao asked me to write, and, of course, everything I’ve just added, apply equally to young people, but I want to add a message specially for them.

My friends, the great number of you who have lost hope, are unemployed, bored or packed into towns, why don’t you radically change your lifestyle? Instead of stagnating in unhealthy environments, you can organise yourselves along a completely different path………

--------

Som nevnt foran er enda mer om dette tema fra Acartkontakten 


 

LÅNER UT LUFTPENGER - TAR VERDIER UT AV INTET (meget bra video online om dette og mer - the zeitgeist)

Tilslutt tar jeg også med noe om pengeløse kosmiske samfunn og hvorfor "myndighetene" frykter konkurransen eller skal vi heller si alternativet fra disse. Dette ville jo medføre at de maktmennesker - både politikere, pengfolk og de militære -  som styrer jordens land, ville miste sin makt og kontroll. For de som har satt seg inn i "problemet" vet at verdensøkonomien styres av noen ganske få makt- personer.

Banksystemet er et verdensomfattende pyramidespill - og de som kjenner disse vet at de som sitter på toppen av denne kan ta inn uendelige verdier fra de mange under seg i pyramiden - via selve banksystemets legale, og "uskyldige" rentesystem. Men i dette ligger det direkte kamuflert svindel - riktignok som alle godtar, da de ikke helt forstår hvordan hele pyramiden og systemet er bygd opp. Men overnevte video viser dette i klare linjer.

De færreste vet f.eks. at den amerikanske nasjonalbank er PRIVATEID - men dog har den fullmakt til å låne ut penger til staten og de tusenvis av banker som finnes rundt om i USA. Men de som opprettet denne banken var smarte nok til å kalle den FEDERAL RESERVES - hvilket får den vanlige innbygger til å tro at den er offentlig. Men nei - den er privat -og de LÅNER UT "LUFTPENGER"- ALTSÅ  ut av luften skapte-"TALL" SOM DET IKKE FINNES NOEN REELL DEKNING FOR! - OG SÅ TAR DE RENTER PÅ DISSE UTLÅN!!

 DETTE HAR DE "FÅTT"  FULLMAKT TIL VIA EN GENIAL MANIPULERING av KONGRESSEN, SOM GÅR TILBAKE TIL 1913, DA DE KLARTE Å FÅ GJENNOM EN LOV OM DETTE.

Setter du inn 1000 kr/dollar i en bank så har de tillatelse til å låne ut 10-13ganger dette beløpet. Men på disse utlån tar de renter - hvilket er å ta penger ut av intet. (mer på norsk ppoint om dette)

OG DET ER DERVED ENORME BELØP SOM DE SLIK TAR INN I RENTER PÅ SINE "LUFTPENGER".

DET ER DETTE SOM ER DEN REELLE FORBRYTELSEN, ELLER SVINDELEN, OG DA ALLE ANDRE VALUTAER RUNDT OM I VERDEN ER KOPLET OPP MOT DOLLAREN - SÅ RAMMES IKKE ALENE DOLLAREN MED SUPERINFLASJON - MEN DENNE JEVNER SEG UT OG SMULDRER OPP VERDIEN TIL SAMTIDIGE AV VERDENES VALUTAER - SOM JO RENT SPEKULATIVT ER KOPLET SAMMEN MED DOLLAREN. Det er derfor "de" er så sterke motstandere mot at bl.a. olje skal omsettes i euro, OG det var en av hovedårsakene til at de angrep Irak- som nettopp hadde begynt å selge sin olje i euro!

Dette kan sikkert virke som ren spekulasjon for de som ikke har satt seg inn i temaet - men det hele er grundig BEVIST OG AVKLEDD TIL SKINNET gjennom flere informasjoner som har kommet fram de siste tiår. Det er bl.a. laget flere meget gode videoer om dette - og de samme som produserte denne, har forsøkt å ta opp denne saken i KONGRESSEN - men har blitt stoppet hver gang.

En av de første bøkene om dette var SECRETS OF THE FEDERAL RESERVE - The London Connection - skrevet av Eustace Mullins. Denne boken ble forsøkt hindret utgitt gang på gang ved at opplagene stadig ble oppkjøpt og brent opp. Dette skjedde igjen i europa i 1955 - og det er det eneste bokopplaget som er blitt brent siden andre verdenskrig i Europa! Men takket vært Internett er det nå tilgjengelig.

 

Det ble allerede tidlig på 90tallet som sagt laget en fantastisk 3timers video om dette - og lyden fra denne ligger nå på nettet på linkene her. Den første linken er for avspilling gjennom windows mediaplayer : the moneymasters  


litt mer om dette - fritt oversatt fra boken MATTER AND ANTIMATTER (netbook # jo22PDF) av "gyeorgos ceres hatonn" -(phonix journals fra 1991) 

"Dersom det babilonske pengesystem (som går på dette å ta rente) ble kastet vekk - da måtte dets verdimåling vendes. Isteden for at alt skal måles som "gull og sølv" (i dag da som penger) - så er den riktige måle-enheten MENNESKETS LIVSTID. DEN ENESTE RIKTIGE - OG VIRKELIGE MÅLEMETODE - ER "MANNETIMENE MED ARBEIDE".

Prisen på "ting" kan baseres på mannetimer som det går med å lage dem og de tilsvarende for å få dem solgt. Hvor mye av ens livstid må en gi i bytte? 

"Alle er klar over at TID ER PENGER. Samtidig ville dette overflødiggjøre alle snyltemulighetene ved at noen snylter sin tid inn på et produkt som "mellomhandler". Samt alle "politikere" som ikke i denne sammenheng gjør noe nyttig. De som etter dette system KAN ARBEIDE - MEN NEKTER - ville snart "bli sultne" eller da gå inn i produksjonen.

 

EN MÅLESTANDARD

Dere kunne etablere deres pengestandard som EN MANNETIME MED ARBEIDE, som f.eks. kunne kalles en manny, og 1% av manny kunne kalles en MINN. (opprinnelig en ide fra en carl gorton)

Disse måleenhetene ville skape global likhet - da en manny var lik over hele kloden. Samtidig ville denne skape stabilitet - da tiden er stabil. Man kan ta med seg sin TID dit man vil - på den måten at man kan arbeide f.eks. et fjernt sted henne med den nye kommende teknikk.

Dette systemet gjør deg fri fra "GRAB'ens" klør. (GRAB= Government, Religion And Banking).

slutt utdrag fra boken MATTER AND ANTIMATTER, og merk igjen at disse ideene er praktisk talt helt identiske med hva Martinus skrev allerede i sin LIVETS BOG DEL 1- fra 1931 - der han "intuitivt så" hvordan dette gjøres på de høyere utviklede kloder, og likeså hvordan dette ville "bli" på jorden om ca 500-3000år.

***

Litt om "FEDERAL RESERVES" fra samme kilde - men hele bakgrunnen for denne finnes bl.a. i boken - søk på denne tittelen på google!

"… FEDERAL RESERVES ble etablert via Owen-Glass -lovforslaget da det ble godkjent i senatet (43 mot 25) den 22.dec.1913, og i "HOUSE OF REPRESENTATIVES" (209 mot 60) den 23.dec 1913. Det ble STRAKS undertegnet som lovlig av president Woodrow Wilson. Det har siden blitt kalt THE FEDERAL RESERVE ACT - og PRIVATBANKEN bak dette kalles kun "THE FED". (men det er denne som folk TROR er "offentlig"). Da lovforslaget passerte sa kongressmannen CHARLES LINDBERGH senior: "denne THE FEDERAL RESERVE ACT er den største gigantiske forvaltningsformue på Jorden. Når presidenten signerer denne loven, vil den usynlige regjering av pengemakten bli legalisert.

Tyve år senere sa kongressmannen McFadden: "plyndringen av de forente stater fra "the fed" - er den største forbrytelsen i historien". (og forbrytelsen er altså den at en liten gruppe "finansmenn" fikk gennom denne lov i kongressen der de "tok på seg ansvaret for å holde den amerikanske økonomien stabil" og samtidig fikk manipulert gjennom en lovhjemmel til å låne ut penger til staten og til alle andre banker - OG TAR DE RENTER PÅ DISSE "LUFTPENGER". De fikk nemlig samtidig lov til å sette de nødvendige sedler i omløp. Slik sett var deres innkomst snart gigantisk. (rø bemerkning.)

Kongressmannen McFadden - som formann i "house banking and currency commitee" for mer enn ti år, var den fremste autoriteten på "the Fed" - og ufryktsom belyste han deres kriminelle aktiviteter. Men hans bestrebelser for å ødelegge "the fed" kunne ikke overgå makten til AMERICAN BANK. Men hans advarsler er enda mer relevante og viktige i dag enn da han sa dette på 30tallet til Kongressen:

"herr formann, vi har i dette landet en av de mest korrupte institusjoner som verden har kjent. Jeg referer til FEDERAL RESERVE BANK - heretter kalt THE FED. Denne har svindlet regjeringen i disse forente stater og menneskene her for nok penger til å betale hele nasjonens gjeld. Plyndringene og syndigheten hos "the fed" har kostet dette landet nok penger å betale den nasjonale gjeld mange ganger.

Denne onde institusjon har forarmet og ruinert menneskene av disse forente stater - har gjort mennesker konkurs og i praksis konkurskjørt vår regjering. Den har gjort dette gjennom svakheter i loven under hvilken det opereres, skjønt misligheten av loven gjennom "the fed" og hos den korrupte framgangsmåte fra pengegribbene som kontrollerer den.

Noen mennesker tror at FEDERAL RESERVE BANK er en av forente staters statlige institusjoner - DE ER IKKE STATLIGE INSTITUSJONER. De er private monopoler som utbytter menneskene i disse forente stater for fordel for seg selv, og deres utenlandske kunder - fremmende og hjemlige spekulanter og svindlere og rike og rov-penge-lånere. I det mørke mannskap av finansielle pirater, er det disse som ville kutte en manns strupe for å få en dollar ut av hans lomme - det er disse som sender penger inn til stater for å kjøpe stemmer for å kontrollere vår lovgivende forsamling. Det er disse som driver internasjonal propaganda i den hensikt å bedra oss inn til støtte av nye innrømmelser som vil tillate dem å dekke over sine tidligere misgjerninger og sette i sving deres gigantiske tog av forbrytelser.

Disse tolv private kredittmonopoler ble bedragerisk og illojalt påprakket dette landet fra bankeiere som kom hit fra europa og tilbakebetalte oss vår "vennlighet" ved å undergrave våre amerikanske institusjoner. Disse bankeiere tok penger ut av dette landet for å finansiere Japan i en krig mot russland. ….

Slutt utdrag

KOMMENTAR TIL DETTE: når vi nå, våren 2003, ser hvordan krigskrefter i USA - gjennom Bush-regjeringen  - forsøker å kjøpe seg stemmer og støtte fra andre land til sin maktkamp/krigføring - ved å "GI" OG LÅNE UT ENORME PENGEBELØP - så er det de samme kreftene som ligger bak - husk at disse har ubegrensede økonomiske midler, da de kontrollerer FEDERAL RESERVES. 

 Dette vil nok bli et sjokk for mange å innse, hvordan disse krefter, men med sin djevelsk smarte manipulering, og med sin kontroll over alle media som de eier, har kneblet verden. Det vil det nok ta tid før den vanlige mann i gata forstår dette. Det er jo denne "uvitende masse" som de kynisk har utnyttet og slavebundet til "alle tider".  (rø)

 

 

Fra telepatiske kilder

Slik informasjonen om pengeløse samfunn er også kommet fra mange telepatiske (kanaliserte) kontakter.

Her er en fra Tsjekkia fra ca. 1996:

 

Ask yourself: How will be our life without money ?

By money abolition on the planet Earth, we WILL TAKE AWAY from pseudo-creators and saurians (negative entities from 4thdensity) the MAIN CONTROL TOOL - the program, which they use to enslave, control and steal energy (fear and other negative emotions, excessive work unnecessary for a valuable life etc.) from the terrestrial mankind. This way we will FURTHER ATTACK their control technologies and in the last phase we will drive them away by LOVE to other parts of the outplacement zone (similarly as in the fairy tale "Immortal aunt", produced by Bonton).

 

THE MODERN WAY OF LIVING IS TO LIVE WITHOUT MONEY

On millions of planets of our Galaxy the Cosmic people already live in this way a splendid, full-value life. (source:www.universe-people.com)

see books "TALKS WITH INSTRUCTIONS FROM MY COSMIC FRIENDS, VOLUME I.-IV.", "UFO - CONTACTS", "PLANET LOGO", "ANGELS IN THE COSMIC SHIPS", "INSIDE THE COSMIC SHIPS", "CONVERSATION WITH GOD III" and our other recommended sources.

 

LIFE WITHOUT MONEY LIBERATES

Cosmic people work for the society for 2 hours a day. Our society would work for 4 hours a day. Those terrestrials (people) who agree with money abolition, are FOUNDERS OF A NEW SOCIETY OF HIGHER SPIRITUAL LEVEL, LOVE, THE GOOD, HELP TO THE NEIGHBOR AND THEY START TO BUILD A NEW EARTH, WHICH CAN SOON BECOME A MEMBER OF THE COSMIC CONFEDERATION OF 2 MILLIONS OF PLANETS AND 3 MILLIONS OF ASSOCIATED PLANETS. Many of these already now understand, that OWNERSHIP OF DISPROPORTIONAL PROPERTY (2 and more houses, 2 and more cars for themselves etc., it means money-grubbing) BRINGS IN REALITY HARDER LIFE, LIFE WITH PROBLEMS AND WASTE OF TIME RELATED TO MAINTENANCE OF DISPROPORTIONAL PROPERTY, BUT FIRST OF ALL IT MEANS BREAKING THE SPIRITUAL PRINCIPLES - RULE OF OUR PRIME CREATOR, which says, that EVERY PERSON LIVES IN LINE WITH THESE PRINCIPLES IF HE USES THE NECESSARILY NEEDED PROPERTY TO ITS VALUABLE LIFE. In other words, THE PERSON WHO CARRIES WITH HIM A DISPROPORTIONAL WEIGHT OF PERSONAL PROPERTY, STEALS ENERGY FROM THE PLANET EARTH AND FROM HIS NEIGHBORS, AND CREATES A BIG KARMA BURDEN FOR HIMSELF.

---------------

"They do not have money, they do not need it. Money does not exist on Advanced planets, there are no stock markets, currency, banks, financial systems, because this system steals from people their energy, which is uselessly used (state institutions, army, advertising, stocks, shops, banks etc.). "

-------

"Advanced civilizations work for their society 1-4 hours a day. Then they take part in their interests and hobbies (reading, culture, dance, music, rambling, visits, self - studying - thirty scientific branches at the same time etc.).


 

pictures:

on the IARGAs:

TEGNING AV DE ENORME SKINNEKONTSTRUKSJONENE SOM GIKK PÅ TVERS AV DE STORE HAVOMRÅDER SOM DEKKET PLANETEN IARGA. Det var den automatiske produksjonen av disse som Stefan v.E. fikk se på filmen ombord på skibet.

 

 

 

 

 

(direct left here are shown how the "flat-unit" could be replaced from outside. 

 

 

 

overview of one of their "citys" on IARGA

 

 

 

 

 

 

 

linker til mer stoff omtalt her:

boken FANTASTISKA RESOR MED UFO

dersom man kan lese engelsk bør man lese hvordan PLANTEN KORENDOR hadde organaisert sitt PENGELØSE SAMFUNN - fra en kontakt på 60tallet -etter innledende RADIOKONTAKT -LINK

UFO-CONTACT FROM AKART:A PLANET WITHOUT MONEY -and that is why the "moneypeople" here on Earth are afraid of this kind of information to come out - and do their best to frighten the common people away from "spacepeople" and their information on alternatives to the money/slave-society here.

 

http://www.galactic-server.net/rune/iarga.html

om UMMO-informasjonen  mer fra livet og historien til UMMO  noe av ummo på norsk

the THIAOOUBA prophecy norsk

the THIAOOUBA prophecy

listen/lytt til/download: "the biggest deceit ever" - 50min in mp3 on the creation of the  private central bank- FEDERAL "RESERVES"(downloadable)

hovedsiden