UFOkontakt med en 'innvielse'  på Snåsa i 2007 med Pleiadiske, høye, besøkende. (innvielse vil si at det åpnes for noen latente sentere i den spirituelle delen av vedkomne, som gjør opplevelsene,ERKJENNELSENE til absolutt reelle, utenfor bare "påstander")

(ufo-contact with a form of 'initiation' in Norway/Snaasa in 2007, with tall Pleiadians, below)  initiation means that some latent senters will be opened in the spiritual part of the astral body (which is "enclosed inside the material body on a higher frequency), making the experiences, absolute real, beyond just "claims" for the person, but very difficult to explain or tell to others, who has not experienced something similar.

Anders (Anders Klev, Snåsa) sendte meg et bilde over området som jeg kunne bruke til å illustrere hendelsens første akt  - det som gikk forut for landingen. TIPS; FOR å høre /oppfatte budskapet i lydfilene under på videoene, så anbefales å bruke øretelefoner for slik å få lyden - som kan være vanskelig å oppfatte på den nordtrønderske 'snåsa-dialekt' - rett inn i øret.  

The contactee sent me a picture where it happend, and I have inserted the 'cloud-ship' into it  - from his explanations.

 
here it is txt'ed on the part where he tells of the landing and how he was invited  onboard. Below is the whole video that this above is clipped/texted from. To read the text from his story here

those videos is  linked from the ufo-conf.at Stiklestad2017- but you have to scroll long down on the linked video-site to find them, which have partly bad audio-quality.

 

norsk under. Picture - one of 3- he took with the primitive nokia cellphone of those days- and here we see the shielding field and some of the vessel on the right, partly in the "cloud". There are many examples that they can shield both themselves - ie the people - as well as the vessels with shielding fields/areas, that can be switched on and off. The swedish Ante Jonsson, for example, got demonstrated this in his contact in the 80's. See pictures below-made according to his explanations. 'Here' he is on a contact and has been led via the car radio, or telepathic, to a place he knows and when he arrives, the egg-shaped ship is landed by the road. BUT he now sees a car approaching and thinks that "now they will have to see it" - BUT, when the car is close by,  the "egg ship" is just gone/i.m.shielded See the 2 pictures below to show this.

norsk; her ser vi skjermingsfeltet og litt av fartøyet til høyre, delvis inne  i "skya". Det er mange eksempler på at de kan skjerme både seg selv - altså personene - såvel som fartøyene med skjermingsfelter som kan skrus av og på. Dette fikk bl a Ante Jonsson demonstrert i sin kontakt på 80tallet. Se bilder under- som er laget etter hans forklaringer. Han er på en kontakt og er blitt ledet via bil-radioen, eller telepatisk, til et sted han har kjenner og når han kommer står det eggformede skipet landet ved veien. MEN han ser en bil nærme seg, og tenker at "nå vil de i bilen se det" - MEN når den er like ved, så FORSVINNER ganske enkelt "egg-skipet". Se de 2 bildene under som skal vise dette.

idet bilen er tett ved- så blir skipet bare borte- men ikke fysisk - bare OPTISK AVSKJERMET! Bildet er fra et pp-foredrag om kontaktpersoner i norden som jeg holdet på ufo-konf.på stiklestad i 2015. Klikk på bildet for å se den powerpointen, men da uten "min snakk"

As the car is close, the ship is gone - but not physical - just hidden by the OPTICAL SCREEN! The picture is from a pp-lecture on contact persons in Scandinavia I held at the UFO Confession in 2015. Click on the image to see that powerpoint, but then without "my talk"

Frykt er jo en typisk reaksjon når man møter noe ukjent- og også for Anders  føltes det tryggere å først følge med inne fra når han fikk dem på kloss hold.

picture up; fear is a typical reaction when you meet something unknown- and for Anders it felt safer to first follow it from inside, until he felt safe to meet them....

 

 

når han så at de jo bare "så ut som oss selv" så forsvant frykten gradvis- og spesielt når de hilste - dvs uttrykte tillit ved sin måte å vise ydmykhet på - som også bl a Dalei lama benytter

when he saw that they just "looked like ourselves", the fear gradually disappeared - especially when they showed humility - in the same way as  Dalei Lama

 

 

 

DE snakket om viktigheten i å opprettholde meditasjons-gruppa som hadde jevnlige meditasjoner, og som  da brukte dette symbolet i sitt meditasjons-fokus.

They talked about the importance of maintaining the meditation group that had regular meditations, and that group used this symbol in their meditation focus. (or see most below)

 

 

ikke denne type fartøy nødvendigvis, men bildet skal symbolisere dette han fortalte om INNVIELSEN ved sjøen. En annen som opplevde en innvielse i en kontakt med "sine utenomjordiske" er Orfeo Angelucci. LINK  | mer    ++

intro | p-point | http://galactic.no/rune/ppforedrag/Utdrag%20fra%20orfeoufoboken.doc

 

picture left; not this type of vessel necessarily, but the picture should symbolize what he told of the INITIATION by the lake. Another who experienced a personal, deep initiation in a contact with "his extraterrestrials" was Orfeo Angelucci- 60-70years ago!. LINK

 

cosmic contacts table

 

Below is the symbol they use in their meditation group, and as these pleiadian visitors said it was important that they maintained!

her under  er symbolet de bruker i sin meditasjonsgruppe, og som disse pleiaderne sa det var viktig at de opprettholdt!

https://cdn-az.allevents.in/banners/fc41a735bcad5488b75edea557546507