Forventet utvikling Den generelle ramme innebefatter en aktiv prosess som innebærer en eterisk frekvensheving i 3 trinn i perioden 1991 til 2002. Frekvensen blir hevet på det eteriske plan for deretter å dra opp frekvensen på det fysiske plan igjennom innfluens fra det eteriske plan. Trinn 1 ble iverksatt i 1991 da den eteriske frekvens ble hevet 4 ganger over 1990 nivå. Det neste trinn ble gjennomført i 1995 da frekvensen ble hevet 8 ganger i forhold til 1991 frekvenshevingen. Det vil si 32 ganger 1990 nivå. I 1999 er det meningen at frekvensen heves 16 ganger i hendhold til 1995 nivå. Det vil si 512 ganger 1990 nivå. Ved denne eteriske frekvens vil planeten være kompatibel med energier i den galaktiske sivilisasjon. Mellom 1999 og 2002 er det meningen at det fysiske plan skal tilpasse seg den nye frekvensen. Etter at denne tilpasning er gjennomført blir Jorden tilknyttet den galaktiske sivilisasjon. Det er mulig at tilpasningsperioden for det fysiske plan blir utvidet til 2012 hvis det oppstår spesielle problemer. Slike spesielle problemer kan være kjernefysiske prøvesprengninger eller atomkrig. Selve frekvenshevingen på det eteriske plan skjer som en følge av en forent tanke-energi impuls sendt mot Jorden fra en enhet bestående av mange kosmiske individer i galaksen. Tidspunktene for disse impulsene er fast bestemt og vil ikke kunne forandres uansett hva som skjer på Jorden. Det neste trinnet er en gang i 1999, men når på året det skjer er ikke offentliggjordt. Ved en eterisk frekvensheving utvides rammen for hvor mye som kan skje innenfor et tidsrom. Dette oppleves av folk flest som at tiden løper fortere. I 1997 vil for eksempel datateknologien maksimalt kunne utvikle seg like mye i løpet av dette året som den ville brukt 32 år på ved det eteriske frekvens nivå som rådet på 1980 tallet. Dette utviklings potensiale vil også komme andre områder til gode som for eksempel åndelig utvikling og utvikling av PSI evner. Året 2000 er interresant da en i løpet av dette året vil kunne få en utvikling som det ville tatt 512 år ved 1980 frekvensnivå å gjennomløpe. Problemene som er ventet i forbindelse med dette programmet går i det vesentlig ut på at visse elementer og ordninger i samfunnet ikke vil klare å følge med i utviklingen. Dette gjelder spesielt innenfor byråkrati og statsadministrasjon. En vil oppleve at flere av lovene blir meningsløse fordi et byråkrati har en treghet innebygd i seg som gjør at det ikke vil klare denne akseflererte utvikling. Dette kan illustreres i at saksbehandlingstiden for å vedta en ny lov som skal reflektere på noe nytt som er kommet kan ta for eksempel 1 år. Innen loven er vedtatt utviklingen utenom byråkratiet innenfor det felt loven er ment å regulere eksempelvis ha løpt 10 år. Dette kan innebære at loven allerede er antikvarisk og uten relevans når den trer i kraft, og dermed mere til hinder enn fordel for utviklingen. Etter år 2000 når utviklings potensialet innenfor et tidsrom er 512 ganger raskere enn den var i 1990, vil dagens byråkratiske system ikke lenger kunne fungere og det er ventet at det vil bryte sammen en gang etter år 2001. I fremtiden er det meningen at lovverket erstattes av noen enkle etiske rammer og at en innen disse rammner har full frihet. Dagens system basert på regjeringer og forskrifter vil ikke lengere fungere. En kan oppsummere dette i at det du foretar deg ikke skal være til plage for dine medskapningen. Så lenge dine handlinger ikke er til plage eller skade for dine medskapningen kan du gjøre hva du vil. I perioden mellom sammenbruddet av myndighets samfunnet og inntreden av det nye aspekt kan det oppstå en turbulent brytningsperiode som kan resultere i "lokale kriger". Når folk har akseptert de enkle etiske rammer isteden for regulerende lover, vil det hele stabilisere seg. Enkelte grener innenfor naturvitenskapen vil falle bort da de baserer seg på for snevre rammer. Dette gjelder bland annet deler av dagens fysikk. Flere religioner vil også få problemer fordi de bygger på for snevre rammer. Psykologien vil omformes på en slik måte at den tar hensyn til at andre dimensjoner og den åndelge verden er en realitet. Medisinen generelt vil omformes fra å være fokusert på kjemiske prosesser i kroppen til å være fokusert på energigjennonomstrømningene i kroppen. Tilslutt vil de erkjenne at den fysiske kroppen er en mottaker for impulser fra høyere legemer som fortsetter å eksistere etter den fysiske kropps død. Kjemoterapien vil etterhvert erstattes med energiterapi basert på bruk av bølger og farger bade på energiplan 1 og høyere. I år 2020 er det ventet at dagens kjemoterapi blir sett på som helt middeialdersk. Da vil behandlingen i steden foreg† ved 'a rette en gjenstand som kan minne om en lommelykt mot det skadete organ. Denne gjenstanden da sende de rette energier inn i organet slik at det blir kurert. Det er forventet at teleportasjon blir tilgjengelig for vanlige mennesker etter †r 2010. Rundt 'ar 2005 er det forventet at antigravitasjon blir tilgjengelig for vanlige mennesker. I ar 2015 er det forventet at bilen vil bh umodeme i forhold til en type svevefart›yer drevet med anfigraatasjon. Veinettet @ da begynne a' bli fjemet til fordel for dyrket mark. Etter 'ar 2020 vil bosettingsm›nsteret bli mere desentralisert slik at menneskenes boliger blir integrert i naturen slik de er det p'a visse planeter i stjemegruppen Pleiadene. Husene vil fa' mere individuelle former og bli mere runde i formene. Det vil komme hus som skifter farge etter 'arsfidene. 1 'ar 2200 er det forventet at sivilisasjons standaren p† Jorden er den samme som visse av planetene i Pleiadene har idag. Etter 'ar 2100 @ det bli forlangt at Jordmenneskene helt slutter † spise kj›tt som stammer fra andre levende vesener. Evakuering fra Jorden kan forekomme ved polskifte,atomkrigspesielle naturkatastrofer eller ved angrep fra agressive planeter i Olion omr†det. Ved polskifte m† evakueiing skje p† under en time. Evakuefing skjer da ved hjelp av teleportefing og at folk l›ftes ombord ved hjelp av antigravitasjon. Ved evakuering som f›lge av begivenheter som tar lengere tid,@ romskipene kunne lande og folk kan g† eller kj›re ombord. Det kan da skje at folk far en mental innplanteiing slik at de tror de g'ar ombord i et vanlig fly og ikke registrerer at de g†r ombord i et romskip. Ashtar konunandoens oppgave i forbindelse med jorden er † ha en evakue~ beredskap klar i tilfelle polskifte. Den har ogs† til oppgave † beskytte Jorden mot angrep fra Oiion impeliet. Etter evakuering blir personene tatt ombord i store romstasjoner. Disse stasjonene er inndelt i sektorer hvor hver sektor er i san*dang med bestemte psykiske energier. En person vil da automatisk g'a i retning av den sektor som vedkommende f›ler seg mest tilpass i. P† den m†ten sikres det at vedkonunende konuner fil den planet og sivilisasjon som passer vedkommende best. En bestemt evakueiings plan g'ar ut p† 'a evakuere folk til en stor romstasjon. N†r alle som skal det er evakuert kj›rer romstasjonen flere hundre 'ar frem i tiden til en tidspeliode hvor virkningene av katastrofen er borte. Deretter landsettes de evakuerte p† Jorden igjen. De som blir evakuert til andre planeter kan selv velge om de vil retumere til Jorden eller bh integrert i samfunnet pa' den nye planeten. Invasjon fra verdensrommet er noe som ofte skremmer deler av jordens befo@g s‘rlig ameiikanere i f›lge fdmer som er produsert. Hvis FN p'a jorden i et plenumsm›te vedtar 'a angripe en frenuned bebodd planet, vfl hele Jorden bli invadert av romfolket. Jorden vil i et slikt tilfefle bli satt under galaktisk administrasjon og alle Jordiske myndigheter -vil bli fjemet fra sine sfflffiger. H-vis kun et land p'a Jorden angriper en frenuned bebodd planet, vil FN bh varslet av romfolket for 'a fa' dette landet til 'a stanse aggresjonen. H@s dette ikke nytter kan vedkonunende land bli invadert av romfolket og satt under galaktisk administrasjon. H@s FN i plenum vedtar ting som helt stanser Jordens naturlige utvi~ vil Jorden bli invadert fra verdensronunet. Et eksempel er h†s det bhr bestemt 'a eliminere grupper med individer som innehar bestemte kunnskaper som er n›dvendig for Jordens videre utvikling. H@s FN i plenum vedtar noe som i vesentlig grad hindrer den flie tanke vil romfolket gripe inn. Etter 'ar 2002 @ det land som skyter ned en UFO (romskip) uten at denne har foretatt seg noe agressivt bh julidisk ansvarlig ovenfor den/de planeter som UFOen kommer fra. Dette inneb‘rer at den/de som var med p'a a' gi og utf›re en slak ordre kan tas til den/de planeter romskipet utg†r fra for 'a bli straffet etter denne sivilisasjonens regjer. HAs ordren til † gj›re dette kommer fra myndighetene i et land, vil i til@gg landet m†tte kompansere for tapet av romskipet ved 'a overf›re resurser fil den/de planeter romskipet utgikk fra. 1 ekstreme tilfelffer kan landet bli satt under galaktisk administrasjon. Etter 'ar 2002 @ romfolket ha full rett til 'a gripe inn og hente romfoik som urettmessig har bhtt tilfangetatt av jordiske stater. Etter †r 2002 trer en ny kodeks i kraft som senker terskelen for innvasjon fra verdensrommet. F›r 1991 var det sv‘rt mye som skulle tfl for at dette skulle skje. Fremdeles skal det mye til, men terskelen er noe lavere idag. Sammarbeide mellom folk som arbeider med galaktisk integreling skjer gjeme i uformelle fonner. KoordinefiMen av dette samarbeidet skjer fra en konununikasjons koordinerings gruppe hos romfolket. Deme gruppen fmnes ikke p† Jorden. Denne gruppen sender ut telepatiske impulser med mere slak at de rette menneskene m›ter hverandre og de rette gruppene oppst'ar. Det er ikke ›nskelig med noen sentral ledelse av disse gruppene p'a Jorden, da det er d†rlig erfaling med dette. 1 tilfeller dette har v‘rt fors›kt har det som oftest resultert i at elementer i gruppen har blitt opph›yet til guruer og at de andre medlemmene av gruppen har begynt † tenke p† sanune m†te som guruen. Dette har igjen redusert tankemangfoldet og ensrettet gruppen i en grad som ikke har v‘rt ›nskelig. Tilslutt har maktbegj‘r v‘rt den dlivende kraft i gruppen isteden for kosmisk arbeide. Dette har igjen medf›rt en maktkamp innad i gruppen som har endt med at gruppen har g†tt i oppl›sning. P'a grunn av disse forhold er det besluttet at det ikke skal v‘re noen sentral ledelse best†ende av Jordmennesker med ansvar for kosniisk arbeidende grupper p† jorden. Grupper p† Jorden som best†r av reinkam@e romfolk og andre s›m arbeider med galaktiske saker vil bli ledet av impulser fra romfoiket. Fremst†r det en leder p† jorden som p†beroper seg 'a v‘re utstedt til † lede alle disse gruppene er dette ikke etter romfolkets hensikt. Sikkerhetsmessig er ogs† dette systemet det beste da den sentrale koordineiings enhet for det kosniiske arbeide p† jorden ikke @ v‘re innenfor rekkevidde av jordiske myndigheter. Det er heller ikke ›nskelig at disse grupper struktureres i et for organisasjonsmessig m›nster, da en organisasjon med navn og profil kan siles ut og angripes avjordiske myndigheter. Det at personer bare m›tes og utveksler tanker og ideer uten at disse kaller seg noe bestemt er en fordel sett utifra en sikkerhets messig vurdering. Det fmnes flere grupper eller (cefler) som arbeider med det sanune inn@or galaktisk arbeide men som ikke vet om hverandres eksistens. P'a den m†ten er det muhg 'a fortsette den del av det galaktiske arbeide som disse grupper gj›r selv om en gruppe skulle bh n›ytralisert av de jordiske myndigheter. Medlemmene i denne gruppen -vil ikke ha anelse om den andre gruppens eksisten og vil derved ikke kunne r›pe dette ovenfor jordiske myndigheter. De som vet dette kan v‘re, spredt over hele galaksen i tilegg fil at de kan v‘re spredt frekvensmessig p'a flere naturplan. Det er derfor ikke ›nskelig med noen sentralisefing av de galaktisk arbeidene via en Jordisk ledelse. En gang i fremtiden n†r det n†v‘rende myndighets sanifunn er opph›^ Nd de forskje]Uige grupper som arbeider med galaktiske saker, bh koblet sammen tfl en gruppe. 1 fremtiden vil Jorden bli mye nfindre sentralisert i strukturen enn den er idag. Det vil ikke fmnes land og myndigheter som bestemmer i detalj hva hver enkelt innbygger har 'a forholde seg til. Jorden skal filpasses samme s modell som den som brukes p† de konf›derasjons tilknyttete planeter p'a Pleiadene idag. Dette inneb‘rer at befo@gen selv fmner ut av hva de vil duve med innen for de etiske rammer som er ne-vnt tidligere. hmbyggeme kan s›ke r†d ang'aende sin utvikling hos mere avanserte vesener i galaksen, men det er aldri ment at disse vesenene skal diktere hva jordboeme skal gj›re. Det er ›nskelig at jordboeme utvikler sin egen stil slik at de p'a denne m†ten kan tilf›re det galaktiske felleskap noe nytt. N†r det gjelder en sentral databank for galaktisk kunnskap fmnes dette aflerede innenfor den galaktiske sivilisasjon. Denne kontaktes telepatisk hvoretter en kan innhente den kunnskap en ›nsker. P'a noen andre planeter g'ar ikke bama p'a skole og det fmnes ikke l‘rere slik vi forbinder med begrepet. Her innhenter bama kunnskap direkte fra den kosmiske databank til eget bruk etter som de trenger dette. Systemet praktiseres ogs† blant andre vesener p'a jorden. For eksempel vet maur og bier hva deres oppgave er med en gang etter f›dselen og de kan g'a igang med sitt arbeide umiddelbart. Denne kosniiske databasen oppdateres hele tiden med det alle levende vesener l‘rer og erfarer. Selv vanlige jordboere bidrar her selv om de ikke er dette bevisst. Systemet er skapt av naturen selv og ikke av romfolket. Denne databasen brukes til alt fra innhenting av informasjon en edderkopp trenger ang†ende h@e type nett den skal spinne tfl informasjon romfolket bruker om hvordan et romskip skal bygges eller hvordan en planet skapes. N† vil enkelte hevde at fonnen p† edderkoppnettet er et resultat av genetisk lagret informasjon i edderkoppcn men selve informasjonen genene lagrer har opprinnelig kommet fra den kosmiske databank. En edderkopp kan ogs'a innhente opplysr†nger om en annen type nett mens den lever † beffffle og spinne dette. N†r det gjelder tilgang til galaktisk informasjon for folk som ikke har muligheten til 'a koble seg til den kosmiske databank direkte, vil bruk av et desentralisert datanettverk v‘re l›sningen. Pr idag ser det ut som at dette kan l›ses ved 'a legge informasjonen ut pa' forskjellige intemett servere forskjellige steder i verden og s† knytte disse sanunen ved hjelp av hyperhnker. Systemet m† v‘re gjort slik at selv om en server bhr stanset, skal informasjonen kunne f†s fra en annen server i et annet land men fra sanune base. I fremtiden kan det bli muhg † koble seg til datamaskiner p'a andre planeter ved hjelp av en hyper-roms transceiver. Dette kan v‘re et kort du plugger inn i PCen og som automatisk setter opp en hnje til en galaktisk datamaskin med 10 megabit/sek. Det m'a her bemerkes at dette ogs'a kan †pne for kontakt med negative sivilisasjoner i verdensrommet. Det er ogs'a et problem at jordisk skriftspr†k ikke brukes p† andre planeter i verdensronnnet. Det fnmes noen romfolk som under sitt arbeide med jorden behersker Engelsk, Tysk og andre viktige jordiske spr†k, men disse er i et meget hte mindretall blant romfolkets sivilisasjon. Den f›rste konununikas onen a datatemiffialen j m'a derfor bli med bilder, video og symboler. Med tiden n†r PCen blir kraftig nok (64 bit maskin med I OO M]Hz klokke og 1 Gigabyte RAM), fil † kunne oversette romske skriftspr†k til Engelsk og Engelsk til Romsk. N†r det gjelder sp†donuner om konunende katastrofer, kan en si at fremtiden er fortnbar. Sett fra flere romfolks synsvinkel er det logisk for dem at jorchnenneskenes gj›ren og laden skulle ha resultert i sv‘re katastrofer p'a grunn av karmiske effekter. Flere romfolk sender derfor ogs† telepatiske meldinger ang†ende katastrofer som de utifra sin logikk ser vil kunne inntreffe. De fleste av de alvorligste katastrofer som er varslet, har v‘rt unng†tt. Det fmnes grupper av negative romfolk som b@sst planter tanker om katastrofer. Dette p† grunn av at de @ ha tankekraften fil folk fokusert p† dette. Denne tankekraften kan s'a fremkalle katastrofen fordi mange tror sterkt nok p† at den skal inntreffe. Etter at katastrofen er over og flestel)arten av menneskene er borte @ de s† ta jorden i besittelse som en koloni. Den galaktiske f›derasjon har imidlertid gjenomskuet denne planen og vfl derfor ikke tiflate at dette skjer. N'ar det gjelder kommende verdensproblemer var en tredje verdensklig mellom den vestlige verden+russland mot den islamske verden+aflika og endel land i asia en fare. Denne faren er i"dlertid i ferd med 'a minske. En ›kende fare er en ato@g mellom India og Pakistan. Hvis det immidlertid ikke skjer f›r 'ar 2001 vil det neppe skje. Kina er ikke regnet som s'a farlig som flere i vesten er redde for. Det er ventet et systemskifte i Kina f›r landet eventuelt kan starte noen verdenskhg. Atomv†pen brukt av terrofister er en fare. Spesiellt h†s terrolistene utgj›res av religi›se fundamentalister. Denne faren @ ble fors›kt motvirket. Der hvor det er etniske motsetninger tilstede kan det oppst† kfiger lignende den i det tidligere Jugoslavia. 1 verste fall kan konfliktene utvikle seg slik de gjorde i Rwanda med folkemord. 1 det indre av Asia i tidligere Sovjet republikker er faren tilstede. Naturkatastrofer p† grunn av global forurensing skjer og @ ogs† skje en stund framover. Disse -vil soniregel @se seg som ekstrem t›rke noen steder og ekstreme reinskyfi med flom som resultat andre steder.. Voldsonune temperatursvingninger kan skje som f›lge av planetens tilpasning til galaktiske energier. Dette kan ogs† gi utslag av voldsomme tordenv‘r og i verste fall skypurnper. Etter †r 1999 W det kunne observeres v‘rfenomener som aldri f›r er observert og opplevet p† Jorden. 1 forbindelse nied frekvens he-ving i 1999 kan det forekonune noen sterke Jordskjelv. I forbindelse med Jordens frekvensheving kan planeten treffe engoniske clustere og objekter. Dette vil oppleves som ekstremt merkelige naturfenomen. Et energifelt som ligger over oss p'a den engoniske dimensjonsakse er blitt omtalt som fotonbeltet. Hvorvidt planeten treffer dette p† sin vei opp langs den engoniske ditnensjons akse avhenger ogs'a av planetens sideveis bevegelse langs den prubunsiske dimensjons koordinat. Beveger planeten seg bare 2 grader fil venstre p† den prubunsiske akse, unng'ar vi fotonbeltet. Planeten beveger seg uppover i det ulbutrasiske koordinatsystem i sm† spiralbevegelser. Fotonbeltet har meget smal utbredelse i den 6 dimensjon (den prubunsiske). Det skal ikke mye til for at spiralen dreier utenom. Den lille sidebevegelse som Jorden utgj›r langs den prubunsiske skala er 5 grader. Dette vil si at noen ganger har -vi en posisjon som tilsier at vi treffer fotonbeltet og noen ganger har vi det ikke. Engonisk vil vi treffe den klitiske sonen for fotonbeltet i 2012. Hvis vi ikke har truffet det innen 2020 treffer %i det ikke. Jorden vil ved et tidspunkt passere et fremmed solsystem som for ›yeblikket ligger over oss p'a den engoniske skala. Hvor vidt @ oppn†r frekvens synkrotfisering med dette systemet a-vhenger ogs† avjorden prubunsiske posisjon ved det kritiske ›yebhu. Planeten m'a v‘re 0.3 grader innenfor det riktige omra'de p'a den prubunsiske skala ved det kfitiske tidspunkt. H@s frekvens-synkronisefing skjer vil en ny sol plutselig dukke fram p'a himmelen. Denne @ v‘re stor og orange. Den andre solen har flere bebodde planeter i kretsl›p. Hvis frekvens-synkronisering ikke skjer @ @ passere igjennom det andre solsystemet med et annet prubunsisk potensiale. Det vil si en differanse mellom oss og det andre solsystemet langs dimensjonkoordinat 6. 1 dette tilfelle vil solsystemet v‘re usynlig. Naturfenomener som sterkt lysende natt skyer kan forekomme. Det kan ogs'a forekonune fenomener hvor omr†der p† bakken blir n-†dlertidig selv lysende. Xfiddels sterke jordskjelv kan forekonune. Disse vil ha en styrke p'a rundt 5 p† lickters skala. Det kfitiske tidspunkt for denne hendelsen er fra 1997 til 2010. Innen dette fidsru=et vil det frenunede solsystem passere oss. Hvis vi oppn'ar frekvens-synkroniseiing med dette m'a jordens befo@g evakueres niidlerddig. Visse engoniske eiustere som Jorden passerer igjennom kan midlellidig forstyrre funksjonen til datamaskiner. Dette gir seg utslag i at m›nstere av enere og nullere lagret i en dataniaskins RAM bhr byttet om. For en dataoperat›r vil maskinen oppf›re seg som om den skufle ha fatt virus. Hvis vi passerer igjennom fotonbeltet, vil alt som er lagret p† magnetiske media kunne bli slettet. Det -som er lagret p'a optiske media s'a som CD rom og skrivbar CD vil bh bevart. Resultatet av engonisk cluster passeling kan bli forstyrrelse av elektronisk betahngsformidling, shk at det endrede RAM m›nster kan resultere i at feil bank kontoer kan bli belastet osv. Forstyrrelsen kan ogs† g'a utover signalsystemer for biler og tog. Den tid det tar og passere en engonisk kluster er som regel noen milli sekunder. Clusterets geografiske utstrekning kan vaiiere fra noen Cm til flere tusen mfl.